Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cobehayquay246
#1000524 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nâm đâng trong thời kỳ tiến h{nh công nghiệp ho| - hiện đại ho|
đất nước (CNH - HĐH) trong điều kiện nền kinh tế thị trường v{ xu thế to{n
cầu ho|, hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mục tiêu d}n gi{u, nước mạnh, x~ hội
công bằng, d}n chủ, văn minh. Trong chiến lược ph|t triển kinh tế - x~ hội, Việt
Nâm rất coi trọng yếu tố con người, nguồn nh}n lực, coi con người vừâ l{ mục
tiêu, vừâ l{ động lực sự ph|t triển. Có thể nói rằng ph|t huy tiềm năng nguồn
nh}n lực Việt Nâm trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóâ - hiện đại hóâ đất
nước v{ hội nhập l{ kh}u đột ph| nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược
ph|t triển kinh tế - x~ hội đến năm 2020. Để đạt được những mục tiêu trên có
sự đóng góp không nhỏ củâ ng{nh Gi|o dục v{ đ{o tạo (GD & ĐT) - nơi đ{o tạo
nh}n lực chất lượng câo phục vụ sự ph|t triển kinh tế củâ đất nước.
Gi|o dục đại học có vâi trò quân trọng trong hệ thống gi|o dục quốc d}n
Việt Nâm, trong đó đội ngũ giảng viên trong nh{ trường đóng vâi trò quyết định
chất lượng gi|o dục. Đội ngũ giảng viên ở trường đại học có nhiệm vụ giảng
dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng bản th}n nhằm n}ng câo
trình độ, phẩm chất, cũng như c|c kĩ năng cần thiết trong gi|o dục để đ{o tạo
thế hệ trẻ th{nh những người công d}n vừâ có đức lại vừâ có trình độ kỹ thuật
tiên tiến… để góp phần “n}ng câo d}n trí, đ{o tạo nh}n lực, bồi dưỡng nh}n
t{i"cho đất nước.
Trường Đại học T{i chính - Quản trị kinh doânh (ĐH TC – QTKD) l{ cơ sở
gi|o dục đại học công lập, trực thuộc Bộ T{i Chính (có trụ sở đóng tại huyện
Văn L}m, tỉnh Hưng Yên), có 50 năm lịch sử hình th{nh v{ ph|t triển. Nh{ trường
luôn nỗ lực không ngừng trong việc ph|t triển v{ n}ng câo vị thế củâ mình v{ đ~
đạt được những th{nh tích đ|ng ghi nhận. Để đạt được sự ph|t triển đó nh{
trường đ~ v{ đâng thực hiện nhiều giải ph|p tạo động lực l{m việc cho c|n bộ
giảng viên nhằm mục đích n}ng câo hiệu quả sử dụng lâo động. Tuy nhiên, công
t|c tạo động lực cho đọ i ngũ giẩng vienvẫn còn những mặt tồn tại v{ bất cập. Với ý
nghĩâ đó t|c giả đ~ chọn đề t{i :
“Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của đội
ngũ giảng viên trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh.” l{m
đề t{i nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ củâ mình cùng với c}u hỏi nghiên
cứu :
- Nhận dạng những yếu tố ảnh hưởng đến động lực l{m việc giảng viên trường
Đại học T{i chính - Quản trị kinh doânh?
- Mư ́ c đọ hầi lò ng củ â giẩng vien Nhầ trườ ng ve cấc yeu to ẩnh hưở ng đen đọ ng
lực l{m việc củâ giảng viên trường Đại học T{i chính - Quản trị kinh doânh?
- Để tạo động lực l{m việc cho đọ i ngũ giẩng vien thì lẫnh đậo trườ ng Đậi họ c
T{i chính - Quản trị kinh doânh cần l{m những gì ?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 Mục đích nghiên cứu
- Nhận dạng những yếu tố ảnh hưởng đến động lực l{m việc giảng viên trường
Đại học T{i chính - Quẩ n trị kinh doânh vớ i 5 yéu tó chính : Moi trườ ng lầm
viẹc ; bẩn thân cong viẹc ; chính sấch lương, thưở ng vầ đẫi ngọ ; cơ sở vật chất
phụ c vụ giẩng dậy vầ tậ p thẻ sinh vien.
- Đưâ râ c|c giải ph|p tạo động lực l{m việc, thúc đẩy sự sây mê l{m việc , tạo
đieu kiẹn đẻ đọ i ngũ giẩng vien phất huy đượ c tính chủ đọ ng , s|ng tạo củâ họ.
 Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống ho| lý thuyết về những yếu tố ảnh hưởng đến động lực l{m việc củâ
đội ngũ giảng viên, để từ đó có c|i nhìn tổng qu|t, kh|ch quân về vấn đề n{y.
- Khẩ o sất vầ đấnh giấ thư ̣ c trậng ve như ̃ ng yeu to ẩnh hưở ng đen đọ ng lư ̣ c lầm
việc củâ đội ngũ giảng viên trường Đại học T{i chính – QTKD.
- Từ việc khảo s|t v{ đ|nh gi| thực trạng những yếu tổ ảnh hưởng đến động lực
l{m việc củâ đội ngũ giảng viên trường Đại học T{i chính – Quản trị kinh doânh
để từ đó có những giải ph|p cải tiến phù hợp với mong muốn củâ giảng viên
Nh{ trường.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 Đối tượng nghiên cứu : những yếu tố ảnh hưởng đến động lực l{m việc
củâ giảng viên trường Đại học T{i chính – QTKD.
 Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi về không giân: trườ ng ĐH Tầi chính – QTKD.
- Phạm vi về thời giân: giâi đoạn 2010 đến năm 2014.
- Đối tượng thu thập thông tin chính: giảng viên đâng l{m việc tại trường ĐH
T{i chính – QTKD.
 Địa điểm nghiên cứu:
- Trường Đại học T{i chính – QTKD đặt tại x~ Trưng Trắc, huyện Văn L}m, Tỉnh
Hưng Yên.
 Thời gian tiến hành nghiên cứu:
- Chuẩn bị, thu thập t{i liệu phục vụ cho qu| trình nghiên cứu, thiết kế đề
cương, công cụ nghiên cứu: th|ng 9 năm 2014.
- Khảo s|t, ph|t phiếu, phỏng vấn v{ thu thập dữ liệu: th|ng 10 - 12 năm 2014.
- Tập hợp v{ xử lý số liệu: th|ng 1 – 4 năm 2015.
- Ho{n th{nh luận văn v{ tiến h{nh bảo vệ.
4. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Hiện nây trên thế giới có kh| nhiều công trình v{ t{i liệu nghiên cứu của
c|c t|c giả liên quân đến đọ ng lự c lầm viẹc trong trườ ng họ c . Có thể kể đến một
số công trình nghiên cứu ngo{i nước như sâu:
- Lloyd L.Byârs v{ Leslie W.Rue, Human Resource Management, Sixth Edition,
McGraw - Hill. Cuốn s|ch đ~ đề cập một c|ch kh| trọn vẹn c|c nội dung liên
quân đến đ{o tạo, đ~i ngộ nh}n lực... Trong đó, bên cạnh kh|i niệm cũng như
vâi trò củâ đ{o tạo nh}n lực, c|c t|c giả tập trung v{o giới thiệu v{ ph}n tích
phương ph|p có thể được sử dụng khi tiến h{nh đ{o tạo nh}n lực. Đặc biệt, t|c
giả đ~ cung cấp những bộ c}u hỏi mẫu giúp doânh nghiệp trong việc x|c định
nhu cầu cũng như mục tiêu đ{o tạo nh}n lực.
4
- Trong nghiên cứu củâ mình Sujeewâ Hettiârâchchi (2010) đề cập tới việc tạo
động lực cho gi|o viên ngoại ngữ tại c|c trường học ở Sri Lânkân. Kết quả củâ
nghiên cứu cho thấy rằng c|c bản th}n sinh viên (SV), h{nh động giảng dạy SV,
v{ vị trí x~ hội có uy tín đối với gi|o viên tiếng Ậnh tại Sri Lânkâ l{ động lực
chính cho gi|o viên.
- Với nghiên cứu củâ Ậâchâ Mâry (2010) đề cập tới c|c yếu tố ảnh hưởng tới
động lực l{m việc củâ gi|o viên tiểu học tại Uganda:
+ Ảnh hưởng động lực l{m việc tới tinh thần l{m việc của gi|o viên
+ Ảnh hưởng của những yếu tố bên ngo{i tới hiệu suất l{m việc củâ gi|o
viên.
Quâ đó đ~ đưâ râ một số kiến nghị v{ đề xuất nhằm tạo động lực cho gi|o
viên cũng như tăng hiệu suất l{m việc của họ.
Ben cậnh đó cò n mọ t só tầi liẹu:
- Quản trị nguồn nh}n lực (2005)- Milkovich George T & Boudreau John W
(TS. Vũ Trọng Hùng dịch).
- Abraham Maslow (1943), A Theory of Human Motivation ,
Psychological review, Vol. 50.
- Frederick Herzberg (1959), The Motivation to Work (2nd ed.), New York:
John Wiley & Sons
- Porter & Lawler (1968), Managerial attitudes and performance, London:
Irwin.
 Tình hình nghiên cứu trong nướ c
Vấn đề chung về động lực, tạo động lực cho người lâo động trong tổ chức,
doânh nghiẹp đẫ đượ c nghien cư ́ u vầ đe cập khấ nhieu trong cấc tầi liệu, gi|o
trình trong nước:
- Quản trị nguồn nh}n lực (2006), PGS.TS Trần Kim Dung, NXB Lâo động – X~
hội.
- Quản trị nh}n lực (2007) – ThS. Nguyễn Vân Đièm vầ PGS .TS Nguyễn Ngọc
Qu}n; NXB Lâo động – X~ hội.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1017226 ad ơi, mình cần bài này. Add có thể gửi giúp cho mình được không ah. Thank add rất nhiều. địa chỉ email: [email protected]
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1017228 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement