Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vuthanhluan_vt
#1000520 Link tải luận văn miễn phí cho ae

CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VỀ NGHIÊN
CỨU HÀNH VI QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG.................. 4
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu .............................................................. 4
1.2 Hành vi ngƣời tiêu dùng .......................................................................... 7
1.2.1 Khái niệm hành vi của người tiêu dùng........................................... 7
1.2.2 Ý nghĩa của việc nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng.............. 9
1.3 Quyết định mua sắm của ngƣời tiêu dùng ............................................. 11
1.3.1 Quá trình ra quyết định mua sắm .................................................. 11
1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm.......................... 15
1.3.3 Xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu.................................. 16
1.4 Đặc điểm về thị trƣờng điện thoại tại Hà Nội........................................ 23
1.4.1 Thị trường điện thoại Smatphone tại Hà Nội ................................ 23
CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .................. 30
2.1 Mô hình nghiên cứu ............................................................................... 30
2.1.1. Các biến được sử dụng ................................................................. 30
2.1.2 Mô hình nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu .................................. 31
2.1.3 Thang đo đề xuất............................................................................ 34
2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................................... 35
2.3 Mô tả phƣơng pháp điều tra, tính toán lựa chọn đơn vị phân tích......... 36
2.3.1 Nghiên cứu định tính...................................................................... 36
2.3.2 Phương pháp xử lý dữ liệu............................................................. 37
2.3.3 Công cụ nghiên cứu ....................................................................... 38
2.3.4 Xử lý số liệu................................................................................... 39
2.3.5 Các chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................. 40
CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG
ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY G530.... 43
3.1 Đặc điểm của mẫu khảo sát ................................................................... 43
3.2 Đánh giá các thang đo bằng hệ số tin cậy Cronback’s Alpha ............... 47
3.3. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA –
Exploratory Factor Analysic)....................................................................... 49
3.3.1 Kết quả phân tích nhân tố các biến độc lập .................................. 49
3.3.2 Kết quả phân tích nhân tố phụ thuộc thang đo quyết định mua.... 53
3.4 Phân tích hồi quy tuyến tính ................................................................. 54
3.4.1 Kiểm tra hệ số tương quan giữa các biến...................................... 54
3.4.2 Xây dựng phương trình hồi quy ..................................................... 56
3.5 Kiểm định sự khác biệt về mức độ đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến
quyết định mua điện thoại G530.................................................................. 64
3.5.1 Kiểm định sự khác biệt về giới tính................................................ 64
3.5.2 Kiểm định theo độ tuổi.................................................................. 65
3.5.3 Nghề nghiệp ................................................................................... 66
3.6 Thảo luận về kết quả nghiên cứu ........................................................... 67
CHƢƠNG 4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO NGƢỜI LÀM MARKETING
ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY G530 ................................................. 69
4.1 Đối với loại sản phẩm ............................................................................ 69
4.2 Đối với xúc tiến quảng cáo loại sản phẩm............................................. 70
4.3 Bài học quản trị marketing về quảng cáo khuyến mãi........................... 71
4.3.1 Thẻ giảm giá khi mua điện thoại G530.......................................... 72
4.3.2 Các sự kiện đặc biệt cho sản phẩm điện thoại G530 .................... 72
4.3.3 Tặng quà khi khách hàng mua điện thoại G530............................ 72
4.4 Hạn chế và khả năng nghiên cứu tiếp theo ............................................ 73
KẾT LUẬN..................................................................................................... 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 75
PHỤ LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây, mặc dù kinh tế khó khăn nhƣng thị trƣờng
sử dụng Điện thoại có sự gia tăng mạnh mẽ về số tiêu thụ, lƣợng sản xuất,
kiểu dáng đang dần chiếm ƣu thế trên thị trƣờng. Theo Ericsson đoán đến
năm 2020 có ít nhất 6,1 tỉ smartphone đƣợc sử dụng trên toàn cầu, còn năm
2015 là khoảng 2,7 tỉ.
Môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt nhƣ thị trƣờng điện thoại di động tại
Việt Nam, làm mới mình và dành đƣợc sự tin tƣởng của khách hàng là điều
kiện tiên quyết dẫn đến thành công của nhà sản xuất.
Nhà phân phối muốn cung cấp điện thoại phù hợp cho ngƣời tiêu dùng
thì cần biết chủng loại điện thoại, chức năng nhƣ thế nào thì phù hợp với
mục đích sử dụng của ngƣời tiêu dùng là nhƣ thế nào? Sản phẩm ở mức giá
nào là phù hợp với khả năng tài chính của ngƣời tiêu dùng? Việc hiểu đƣợc
quan điểm mua sắm của khách hàng giúp doanh nghiệp duy trì đƣợc khách
hàng hiện tại, thu hút và lôi kéo đƣợc khách hàng tiềm năng, cho nên doanh
nghiệp bằng mọi cách để làm hài lòng khách hàng của mình. Do đó nghiên
cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến quan điểm mua sắm của khách hàng là điều
kiện cho phép doanh nghiệp có kế hoạch một cơ chế tác động tích cực đến
khách hàng, trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu của họ.
Hiện nay, Samsung luôn đƣa ra các sản phẩm mới cải tiến hơn sản
phẩm trƣớc, lƣơng sản phẩm G530 vẫn còn chƣa đƣợc các đại lý bán hết cho
ngƣời tiêu dùng. Để hiểu rõ hơn các vấn đề nêu trên, tác giả đã “ Nghiên cứu
các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của người tiêu dùng Hà Nội
đối với sản phẩm Samsung Galaxy G530” để xác định những nhân tố có ảnh
hƣởng đến quyết định mua điện thoại Samsung của ngƣời tiêu dùng Hà Nội.

2. Câu hỏi nghiên cứu
+ Các nhân tố ảnh hƣởng tới quyết định mua của ngƣời tiêu dùng đối
với sản phẩm Samsung Galaxy G530?
+ Bài học rút ra từ các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định mua của
ngƣời tiêu dùng sản phẩm Samsung Galaxy G530?
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1 Mục tiêu nghiên cứu
Tìm hiểu các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định mua Samsung Galaxy
G530 của ngƣời tiêu dùng Hà Nội.
Đề xuất bài học kinh nghiệm cho nhà Quản trị marketing.
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
Hệ thống hóa lý thuyết về hành vi tiêu dùng và quyết định mua của
ngƣời tiêu dùng.
Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định mua của ngƣời tiêu
dùng về điện thoại Samsung Galaxy G530 trên cơ sở đó đề xuất ra bài học
cho nhà quản trị marketing.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1 Đối tƣợng nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu là các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định mua
4.2 Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi nghiên cứu
+ Phạm vi không gian: Nghiên cƣ́ u taị thi ̣trƣờ ng Hà Nội
+ Phạm vi lựa chọn mẫu nghiên cứu: Do giới hạn về thời gian và các
yếu tố khác, tác giả chỉ khảo sát học viên cao học đang theo học tại trƣờng
Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội.
+ Phạm vi thờ i gian: Dữ liệu sơ cấp thu thập từ phỏng vấn, điều tra
tháng 10 năm 2015.

- Phân loại dữ liệu nghiên cứu
+ Dƣ̃ liêu ̣ sơ cấp: Thƣc ̣ hiên ̣ phỏng vấn, điều tra và lâp ̣ bảng hỏi đối với
ngƣờ i tiêu dùng
+ Dƣ̃ liêu ̣ thƣ́ cấp: các tài liệu đã đƣợc công bố có liên quan đến đề tài:
trên các bài báo, tạp chí, báo cáo kinh tế xã hội…
5. Những đóng góp của luận văn
Luận văn đã góp phần làm sáng tỏ lý thuyết về việc xây dựng các nhân
tố ảnh hƣởng đến quyết định mua của ngƣời tiêu dung
Luận văn đã đề xuất đƣợc bài học kinh nghiệm cho nhà quản trị
marketing, trong nghiên cứu ngƣời tiêu dùng là học viên cao học trƣờng Đại
học Kinh tế - ĐHQGHN là sản phẩm tốt và có quảng cáo khuyến mãi thì
khách hàng sẽ lựa chọn mua sản phẩm điện thoại G530
6. Kết cấu luận văn
Nội dung của đề tài ngoài phần mở đầu và phần kết luận đƣợc kết cấu
thành 4 chƣơng
+ Chƣơng 1. Cơ sở lý luận và tổng quan tình hình nghiên cứu hành vi
quyết định mua của tiêu dùng
+ Chƣơng 2. Phƣơng pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu
+ Chƣơng 3. Kết quả nghiên cứu về các nhân tố ảnh hƣởng quyết định
mua điện thoại Samsung Galaxy G530
+ Chƣơng 4. Bài học kinh nghiệm cho ngƣời làm marketing bán điện
thoại Samsung Galaxy G530

CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VỀ
NGHIÊN CỨU HÀNH VI QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu
- Nghiên cứu của Nguyễn Kim Phƣớc (2007). Theo tác giả Nguyễn
Kim Phƣớc (2007) tổng hợp vác nghiên cứu của Lehman & O’Shaughnessy
(1974), Kelly & Coaker (1976), Demessy (1978) thì tiêu chuẩn lựa chọn quan
trọng đối với ngƣời tiêu dùng là: Giao hàng, năng lực, chất lƣợng, giá cả, dịch
vụ bảo hành, năng lực kỹ thuật và khả năng thực hiện.
Các tiêu chuẩn quyết định bao gồm bốn thành phần: Chất lƣợng, giá cả,
giao hàng, và dịch vụ. Mức độ quan trọng của các tiêu chuẩn quyết định khác
nhau tùy theo từng loại hàng hóa, tình huống mua của tổ chức mua…. Do đó,
trong mô hình nghiên cứu tác giả Nguyễn Kim Phƣớc (2007) cũng đƣa bốn
thành phần nêu trên vào mô hình nghiên cứu bởi vì những thành phần này
mang tính phổ biến và đã đƣơc kiểm chứng qua nhiều cuộc nghiên cứu trƣớc
đây.
Từ những tổng hợp trên, mô hình đã đƣợc tác giả Nguyễn Kim Phƣớc
(2007) nghiên cứu cho vấn đề các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định mua sản
phẩm giấy photocopy A4 của các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan ban
ngành, các cơ sở Photocopy tại thị trƣờng thành phố Hồ Chí Minh có các yếu
tố ảnh hƣởng chính nhƣ sau: dịch vụ của nhà cung cấp, chất lƣợng, giá, quan
hệ trong kinh doanh, nhãn hiệu, quan điểm của đơn vị mua, và tiêu chuẩn kỹ
thuật.
- Nghiên cứu của Jennie và các cộng sự (2005) về các ảnh hƣởng tới
quan điểm mua hàng B2B, trƣờng hợp công ty FlaktWoods (Thụy điển).
Nghiên cứu của tác giả này tập trung vào nhóm đối tƣợng chính là kỹ sƣ và
các nhà tƣ vấn. Sản phẩm nghiên cứu là thiết bị làm lạnh. Nghiên cứu đƣợc

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By hoavang
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005267 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By hoavang
#1005270 Thank mod nhé. Mình đã tải được rồi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement