Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngocanh_2311
#1000483 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Khái quát về công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA, Mỹ. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tài chính Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA. Trên cơ sở phân tích, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị có tính khả thi nhằm cải thiện tình hình tài chính góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh công ty AIA
Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP ........................................................................................... 6
1.1 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH
NGHIỆP ...........................................................................................................................6
1.1.1 Tài chính doanh nghiệp.................................................................. 6
1.1.2 Phân tích tài chính doanh nghiệp................................................... 9
1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP...........................15
1.2.1 Phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn ............................. 15
1.2.2 Phân tích biến động nguồn vốn và sử dụng vốn......................... 17
1.2.3 Phân tích tài chính qua các tỷ số tài chính................................... 17
1.2.4 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán ................................. 26
1.2.5 Phân tích hiệu quả kinh doanh..................................................... 29
1.3 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP..................30
1.3.1 Phƣơng pháp so sánh ................................................................... 31
1.3.2 Phƣơng pháp phân tích tỷ lệ ........................................................ 31
1.3.3 Phƣơng pháp phân tích Dupont ................................................... 32
1.4 THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH
NGHIỆP .........................................................................................................................33
1.4.1 Thông tin chung ........................................................................... 33
1.4.2 Thông tin theo ngành kinh tế ....................................................... 35
1.4.3 Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp.......................... 35
1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA
DOANH NGHIỆP ........................................................................................................39
1.5.1 Các nhân tố bên trong .................................................................. 39
1.5.2 Các nhân tố bên ngoài.................................................................. 40
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY AIA TRONG
THỜI GIAN QUA ......................................................................................... 44
2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM AIA...............................................44
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ............................................... 44
2.1.2 Chức năng hoạt động ................................................................... 47
2.1.3 Cơ cấu tổ chức ............................................................................. 48
2.1.4 Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động của công ty ....................... 51
2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CÔNG TY BẢO HIỂM AIA54
2.2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính ........................................ 54
2.2.2 Phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn ............................. 55
2.2.3 Phân tích biến động nguồn vốn và sử dụng vốn.......................... 62
2.2.4 Phân tích tài chính qua các tỷ số tài chính................................... 63
2.2.5 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán................................. 77
2.2.6 Phân tích hiệu quả kinh doanh..................................................... 80
2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM AIA81
2.3.1 Điểm mạnh................................................................................... 81
2.3.2 Tồn tại .......................................................................................... 83
2.3.3 Nguyên nhân ................................................................................ 84
Chƣơng 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA
CÔNG TY AIA............................................................................................... 86
3.1 PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY:.....................................86
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA
CÔNG TY AIA ........................................................................................... 87
3.2.1 Điều chỉnh cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn........................... 87
3.2.2 Quản lý tài sản ngắn hạn và dài hạn ............................................ 90
3.2.3 Quản lý hoạt động thanh toán các khoản phải thu, phải trả......... 95
3.2.4 Nâng cao khả năng sinh lời......................................................... 96
3.2.5 Hoạt động đầu tƣ tài chính từ các khoản thu của khách hàng........ 101
3.2.6 Các giải pháp khác ..................................................................... 103
3.3 KIẾN NGHỊ.......................................................................................................... 104
3.3.1 Kiến nghị cơ quan chức năng về chính sách đầu tƣ với công ty
bảo hiểm có vốn nƣớc ngoài ......................................................................... 104
3.3.2 Đối với hiệp hội bảo hiểm (HHBH)Việt Nam.......................... 106
KẾT LUẬN .................................................................................................. 107
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 109
PHỤ LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong một môi trƣờng kinh doanh ngày càng toàn cầu hóa việc cạnh
tranh giữa các doanh nghiệp là điêù không tránh khỏi và ngày càng trở nên
gay gắt. Nhận thức rõ tình hình trên, mỗi doanh nghiệp cần hiểu rõ tình
hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính cuả doanh nghiệp mình để có
thể đƣa ra các chƣơng trình, giải pháp để thực hiện mục tiêu đánh bại đối thủ
và kinh doanh có hiệu quả.
Trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp không thể tách rời mối quan
hệ mang tính chất ràng buộc với các nhà đầu tƣ, các chủ nợ, các cơ quan quản
lý nhà nƣớc, khách hàng. Các nhà đầu tƣ hiện hành hay tiềm năng khi quyết
định đầu tƣ vốn vào doanh nghệp rất quan tâm đến khả năng sinh lời trên
đồng vốn đầu tƣ và mức rủi ro khi đầu tƣ vốn. Trong khi đó các chủ nợ lại
quan tâm đến khả năng trả gốc và lãi của doanh nghiệp có quan hệ tín dụng.
Các cơ quan quản lý nhà nƣớc lại quan tâm đến tình hình hoạt động của
doanh nghiệp để đƣa ra các chính sách kinh tế - tài chính phù hợp, sao cho
các doanh nghiệp phát triển đúng hƣớng và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà
nƣớc.
Khách hàng quan tâm đến năng lực hoạt động, chất lƣợng sản phẩm mà
doanh nghiệp cung ứng trên thị trƣờng.
Nhìn chung, các nhà quản trị doanh nghiệp và các bên có liên quan đến
doanh nghiệp đều muốn biết tình hình tài chính của doanh nghiệp nhƣ thế
nào, cơ cấu vốn, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán… Để có câu trả lời
cho các vấn đề nêu trên họ phải thực hiện việc phân tích tình hình tài chính
của doanh nghiệp.
Tài chính là mạch máu của doanh nghiệp, bởi vì tài chính dồi dào sẽ giúp
thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đƣợc thuận lợi hơn. Để

phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản
trị phải thƣờng xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính.Bởi vì thông qua
phân tích tài chính cho ta biết mặt mạnh và mặt yếu về hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp. Những tiềm năng cần phát huy cũng nhƣ
những nhƣợc điểm cần khắc phục.
AIA là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn của Mỹ đầu tiên nhận giấy
phép thành lập công ty tại Việt Nam. AIA không ngừng mở rộng kinh doanh
thông qua mạng lƣới của 30 chi nhánh, văn phòng thay mặt và văn phòng
Tổng Đại lý tại 23 tỉnh thành trên cả nƣớc với trụ sở chính tại TP. Hồ Chí
Minh. AIA chính thức hoạt động từ tháng 02 năm 2000, cung cấp đa dạng sản
phẩm và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ. Các sản phẩm bảo hiểm của AIA đƣợc
nghiên cứu và thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách hàng cá nhân, doanh
nghiệp và các ngân hàng, bao gồm các dòng sản phẩm bảo vệ thuần túy, bảo
hiểm hỗn hợp, bảo hiểm nhóm dành cho doanh nghiệp và bảo hiểm liên kết
với tín dụng.
AIA đã đƣợc trao tặng 04 giải thƣởng Rồng Vàng cho phong cách kinh
doanh chuyên nghiệp và chất lƣợng dịch vụ cao trong các năm 2001, 2002,
2007 và 2008. Năm 2006 và 2008, các thƣơng hiệu của Công ty đƣợc ngƣời
tiêu dùng Việt Nam bình chọn là Thƣơng Hiệu Nổi Tiếng. Với cam kết hoạt
động lâu dài tại Việt Nam, AIA luôn chú trọng tham gia các hoạt động từ
thiện và hỗ trợ cộng đồng trên cả nƣớc.
AIA là tập đoàn tài chính hàng đâù của Mỹ có tiềm năng tài chính dồi dào
tuy nhiên hoạt động trên thị trƣờng Việt Nam chƣa lâu và lại phải cạnh tranh
với những tập đoàn bảo hiểm có tiềm lực khác nhƣ Prudential, Manulife, Bảo
Việt nên không thể tránh khỏi những sơ xuất và bất cập, vì vậy hoạt động
kinh doanh của công ty không thể không tránh khỏi vấp váp. Việc phân tích
tình hình tài chính công ty luôn là công việc quan trọng và hàng đầu để giúp

công ty đƣa ra những chính sách hợp lý để giúp hoạt động kinh doanh ngày
càng phát triển.
Từ những đánh giá trên đây ta nhận thấy rằng “Phân tích tài chính
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA” là hết sức cần thiết.
2. Tình hình nghiên cứu
Phân tích tài chính, nâng cao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là
đề tài đã đƣợc sự quan tâm của nhiều tác giả không chỉ ở nƣớc ta mà còn ở tất
cả các nƣớc trên thế giới. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến
phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp nhƣ :
- Nguyễn Thị Vân Khánh (2009), “Phân tích tài chính tại Công ty May
Đức Giang”, Tapchiketoan.com.
- Nguyễn Thị Hƣơng (2008), “Phân tích tài chính trong ngân hàng thƣơng
mại”, Tapchiketoan.com v.v...
Là những công trình dựa vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty để ứng dụng phƣơng pháp phân tích, từ đó đánh giá hiệu
quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
Với công trình “ Phân tích tài chính Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ
AIA”, công trình tập trung nghiên cứu tình hình tài chính của công ty bảo
hiểm 100% vốn nƣớc ngoài, đƣa ra giải pháp mới góp phần nâng cao hiệu
quả hoạt động của công ty nƣớc ngoài tại Việt Nam.
Trên thực tế tại Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA chƣa có công
trình nào nghiên cứu về tài chính. Do đó, công trình “ phân tích tài chính
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA” là một công trình nghiên cứu mới,
không trùng lặp với bất cứ bài báo, luận văn nào.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu của luận văn sẽ nhằm mục đích giải quyết, trả lời các
câu hỏi nghiên cứu sau đây:
- Các cơ sở lý luận làm chỗ dựa cho việc phân tích tài chính doanh
nghiệp là gì?
- Thực trạng tài chính của Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA ra
sao?
- Giải pháp nào có thể cải thiện tình hình tài chính cho Công ty AIA
trong thời gian tới?
Nhiệm vụ nghiên cứu:
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động tài chính của
doanh nghiệp.
Phân tích, đánh giá hoạt động tài chính công ty AIA.
Trên cơ sở phân tích đề xuất một số giải pháp và kiến nghị có tính khả thi
để cải thiện tình hình tài chính góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh công
ty AIA.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu:
Thực trạng tài chính Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA
Phạm vi nghiên cứu:
Luận văn tập trung nghiên cứu thực tiễn tài chính trong phạm vi công ty
AIA và chủ yếu tập trung vào việc phân tích, đánh giá các chỉ tiêu tài chính
doanh nghiệp năm 2008- 2009 vì đây là số liệu mới, phản ánh tính chân thực
chính xác và hiệu quả tình hình tài chính của công ty.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By abide3012
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement