Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By noinhomuadong_888
#1000464 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
DANH MỤC CÁC HÌNH ..............................................................................iii
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................ 1
2. Tình hình nghiên cứu ............................................................................ 3
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu........................................................ 3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......................................................... 4
5. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 4
6. Đóng góp của luận văn.......................................................................... 4
7. Kết cấu của luận văn ............................................................................. 5
CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH
HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ DỰ ÁN ........................................................................ 6
1.1 Một số vấn đề lý luận cơ bản.................................................................... 6
1.1.1 Đầu tư .............................................................................................. 6
1.1.2 Đặc điểm Đầu tư ............................................................................. 6
1.1.3 Bất động sản.................................................................................... 7
1.1.4 Vốn đầu tư ....................................................................................... 7
1.1.5 Hiệu quả đầu tư .............................................................................. 8
1.2. Sự cần thiết của phân tích hiệu quả đầu tƣ dự án bất động sản trong
nền kinh tế........................................................................................................ 8
1.3. Phân tích tài chính của đầu tƣ dự án ..................................................... 9
1.3.1 Khái niệm, mục đích, yêu cầu của phân tích tài chính................. 9
1.3.1.1 Khái niệm.................................................................................. 9
1.3.1.2 Mục đích của việc phân tích tài chính .................................... 10
1.3.1.3 Yêu cầu của phân tích tài chính đầu tư dự án ........................ 11
1.3.2 Các bước tính toán, so sánh phương án...................................... 11
1.3.2.1 Xác định số lượng các phương án có thể đưa vào so sánh .... 11
1.3.2.2 Xác định thời kì tính toán của phương án đầu tư................... 12
1.3.2.3 Tính toán các chỉ tiêu thu, chi, hiệu số thu chi của các phương
án qua các năm ............................................................................................... 13
1.3.2.4 Xác định giá trị tương đương của tiền tệ theo thời gian ........ 13
1.3.2.5 Lựa chọn loại chỉ tiêu dùng làm chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp.. 14
1.3.2.6 Xác định tính hiệu quả (hay tính đáng giá) của mỗi phương án
đem so sánh ..................................................................................................... 15
1.3.2.7 So sánh các phương án theo chỉ tiêu hiệu quả đã lựa chọn... 15
1.3.2.8 Phân tích độ nhạy, độ an toàn và mức tin cậy của phương án
......................................................................................................................... 15
1.3.2.9 Lựa chọn phương án tốt nhất có tính đến độ an toàn và tin cậy
của kết quả phân tích ...................................................................................... 15
1.3.3 Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả tài chính đầu tư dự án ............. 16
1.3.3.1 Hiện giá thu nhập thuần của dự án NPV (Net Present Value)
......................................................................................................................... 16
1.3.3.2 Tỷ suất sinh lời nội bộ của dự án IRR (Internal Rate of Return, %)
......................................................................................................................... 18
1.3.3.3 Thời gian hoàn vốn (Thv)......................................................... 20
1.3.3.4 Tỷ số lợi ích - chi phí (
B C
)....................................................... 22
1.3.4 Phân tích độ nhạy đầu tư dự án................................................... 23
1.3.4.1 Một vài khái niệm về phân tích độ nhạy đầu tư dự án ........... 23
1.3.4.2 Mục tiêu của việc phân tích độ nhạy ...................................... 24
1.3.4.3 Phương pháp phân tích độ nhạy............................................. 24
1.3.5. Các chỉ tiêu phân tích tài chính đầu tư dự án............................ 25
1.3.5.1. Các chỉ tiêu đánh giá tiềm lực tài chính của doanh nghiệp.. 25
1.3.5.2. Các chỉ tiêu lợi nhuận thuần và thu nhập thuần của dự án .. 26
1.3.5.3. Tỷ suất lợi nhuận thuần vốn đầu tư (RR)............................... 26
1.3.5.4. Tỷ số lợi ích - Chi phí (B/C)................................................... 27
1.3.5.5. Thời gian thu hồi vốn đầu tư (T)............................................ 28
1.3.5.6. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)............................................... 28
1.3.5.7. Điểm hòa vốn (BEP) .............................................................. 29
1.3.6. Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính đầu tư dự án .................. 29
1.3.6.1. An toàn về nguồn vốn............................................................. 30
1.3.6.2. An toàn về khả năng thanh toán nghĩa vụ tài chính ngắn hạn
và khả năng trả nợ .......................................................................................... 30
1.4. Phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội đầu tƣ dự án bất động sản....... 31
1.4.1. Tác động đến lao động và việc làm ............................................. 31
1.4.2. Tác động đến môi trường sinh thái............................................. 32
1.4.2.1. Ảnh hưởng tích cực có thể kể đến.......................................... 32
1.4.2.2 Ảnh hưởng tiêu cực................................................................. 32
1.4.3. Mức đóng góp vào ngân sách nhà nước..................................... 33
CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU ĐẦU TƢ DỰ ÁN KHU RESORT MELIA
ĐÀ NẴNG ...................................................................................................... 34
2.1. Đầu tƣ dự án khu Resort Melia Đà Nẵng ............................................ 34
2.1.1. Vài nét về Resort Melia Đà Nẵng................................................ 34
2.1.2. Giới thiệu về khu Resort Melia Đà Nẵng ................................... 35
2.1.2.1. Quy mô của Resort Melia Đà Nẵng....................................... 35
2.1.2.2. Ngôn ngữ kiến trúc thể hiện ý tưởng ..................................... 35
CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ DỰ ÁN KHU RESORT
MELIA ĐÀ NẴNG........................................................................................ 40
3.1 Xác định Tổng mức đầu tƣ của Dự án .................................................. 40
3.2 Xác định các chi phí của Dự án ............................................................. 40
3.2.1. Chi phí xây dựng.......................................................................... 40
3.2.2. Chi phí thiết bị.............................................................................. 40
3.2.3. Chi phí quản lý dự án .................................................................. 41
3.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng................................................... 42
3.2.5. Vốn lưu động ban đầu ................................................................. 44
3.2.6. Lãi vay trong xây dựng ................................................................ 44
3.2.7. Chi phí dự phòng ......................................................................... 44
3.2.8. Tổng hợp Tổng mức đầu tư......................................................... 45
3.3. Nguồn vốn và kế hoạch huy động vốn.................................................. 46
3.3.1. Nguồn vốn .................................................................................... 46
3.3.1.1. Vốn tự có của Chủ đầu tư ...................................................... 46
3.3.1.2. Vốn vay ngân hàng ................................................................ 46
3.3.2. Kế hoạch huy động vốn ............................................................... 46
3.4. Các chỉ tiêu phân tích tài chính đầu tƣ dự án khu Resort Melia
Đà Nẵng ......................................................................................................... 46
3.4.1. Xác định chi phí sản xuất kinh doanh........................................ 46
3.4.1.1. Chi phí trả lương cho cán bộ công nhân viên ....................... 46
3.4.1.2. Chi phí nguyên vật liệu .......................................................... 46
3.4.1.3. Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, nhà cửa ..................... 46
3.4.1.4. Chi phí quản lý chung............................................................ 46
3.4.1.5. Khấu hao cơ bản.................................................................... 46
3.4.1.6. Lãi vay trong thời gian xây dựng........................................... 46
3.4.1.7. Lãi vay vốn lưu động trong thời gian vận hành .................... 46
3.4.1.8. Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh................................... 46
3.4.2. Xác định doanh thu...................................................................... 46
3.5. Phân tích lãi lỗ trong hoạt động kinh doanh....................................... 46
3.6. Đánh giá hiệu quả tài chính .................................................................. 46
3.6.1. Đánh giá hiệu quả tài chính thông qua chỉ tiêu hiện giá hiệu số
thu chi (NPV).................................................................................................. 46
3.6.2. Xác định nội suất thu lợi nội tại (IRR) ....................................... 46
3.6.3. Đánh giá hiệu quả tài chính thông qua thời hạn thu hồi vốn có
tính đến hệ số chiết khấu (thời hạn hoàn vốn tính theo phương pháp động)
......................................................................................................................... 47
3.6.4. Đánh giá hiệu quả của dự án theo chỉ tiêu thời hạn hoàn vốn
nhờ lợi nhuận và khấu hao ........................................................................... 47
3.6.5. Xác định doanh thu hòa vốn và Mức hoạt động hòa vốn.......... 47
3.7. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án..................................... 72
3.7.1. Giá trị sản phẩm gia tăng bình quân tính cho đồng vốn Dự án72
3.7.2. Mức thu hút lao động vào làm việc hàng năm........................... 72
3.7.3. Mức đóng góp vào ngân sách Nhà nước hàng năm và mức đóng
góp của dự án trong cả đời dự án.................................................................. 73
KẾT LUẬN .................................................................................................... 74
1. NHẬN XÉT ........................................................................................ 74
2. KẾT LUẬN......................................................................................... 75
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................... 77
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nền kinh tế nước ta đang trong tiến trình hội nhập toàn diện với nền
kinh tế khu vực và thế giứi, nhất là khi nước ta trở thành thành viên của tổ
chức thương mại thế giới WTO. Quá trình này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho sự
phát triển nhanh, mạnh của nền kinh tế nước ta, nhưng đồng thời nó cũng
tạo ra những thách thức rất lớn, nhất là đối với doanh nghiệp Việt Nam.
Muốn đứng vững và phát triển trong điều kiện cạnh tranh khắc nghiệt của
vòng xoáy toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam cần
phải luôn chú ý việc nghiên phát triển các đầu tư dự án vào sản phẩn mới,
nó có tính cạnh tranh cao, tạo sự khác biệt về chất lượng và giá trị so với
các sản phẩm khác trên thị trường.
Các dự án duy trì, mở rộng quy mô sản xuất hặc để gia nhập một lĩnh
vực kinh doanh mới của doanh nghiệp phải đạt được mục tiêu là tạo ra thế
mạnh cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp mình.
Để hạn chế rủi ro, bất kỳ đầu tư dự án nào cũng được phân tích, đánh giá
trên các khía cạnh như: Phân tích thị trường, Phân tích kỹ thuật, Phân tích
nguồn lực, Phân tích đánh giá tác động môi trường, Phân tích tài chính, phân
tích kinh tế xã hội….Trong điều kiện các nguồn lực ngày càng khan hiếm,
mục tiêu cao nhất của phân tích và thẩm định đầu tư dự án là nhằm phát triển
các dự án tốt, ngăn chặn các dự án xấu.
Điển hình một số dự án đã làm bài toán phân tích hiệu quả đầu tư dự án
như sau:
Phân tích hiệu quả đầu tư dự án khu Resort Fusion Maia Đà Nẵng do công ty Serenity Holding lập tháng 08 năm 2008.
Phân tích hiệu quả đầu tư dự án khu Chung cư thương mại cao cấp
Indochina Riverside Đà Nẵng do công ty TNHH REAL lập tháng 3 năm 2005.
Phân tích hiệu quả đầu tư dự án khu Resort Hyatt Regence Đà Nẵng do
công ty TNHH Indochina lập tháng 10 năm 2008.
Phân tích hiệu quả đầu tư Tổ hợp chung cư cao cấp thương mại Bàu
Thạc Gián do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai lập tháng 07 năm 2009.
Phân tích hiệu quả đầu tư dự án Tổ hợp chung cư Thương mại Viễn
Đông Đà Nẵng do Viện Quy Hoạch Xây Dựng thành phố Đà nẵng lập tháng
12 năm 2013.
Công việc phân tích đánh giá dự án này phải được tiến hành trên tất cả
các giai đoạn của dự án. Tuy nhiên, phân tích tài chính dự án là khâu quan
trọng trong quá trình soạn thảo dự án. Phân tích tài chính nhằm đánh giá tính
khả thi của dự án về mặt tài chính và đưa ra câu trả lời dự án có mang lại hiệu
quả hay không? Nếu đầu tư dự án sẽ mang lại hiều quả thế nào? Doanh
nghiệp nên quyết định đầu tư hay không? Ngoài ra, phân tích tài chính còn là
cơ sở để tiến hành phân tích hiệu quả kinh tế xã hội.
Trong thời gian học tập, nghiên cứu tại trường, cũng như trong công
việc, và qua tìm hiểu thực trạng công tác lập dự án và phân tích hiệu quả tài
chính đầu tư dự án tại các doanh nghiệp. Tác giả nhận thức được tầm quan
trọng của công việc này và quyết định đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế của mình
là: “Phân tích hiệu quả đầu tư tài chính đầu tư dự án Khu resort Melia Đà
Nẵng” do Công ty TNHH Sao Việt Non Nước làm chủ đầu tư. Dự án được
đầu tư xây dựng tại Đà Nẵng.
Nhận thức được tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của dự án, việc
“Phân tích hiệu quả đầu tư dự án khu Resort Melia Đà Nẵng” được tác giả chọn làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học, với hy vọng góp vào việc tiếp tục
khảo sát những vấn đề phức tạp nhưng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với
dự án này.
2. Tình hình nghiên cứu
Khoa học kinh tế đầu tư có nội dung rất rộng và có tính liên ngành vì vậy
tuỳ theo mục đích của người nghiên cứu, tiếp cận trên nhiều góc độ khác
nhau, trên các khía cạnh kinh tế - xã hội, tài chính của đầu tư dự án, so sánh
lựa chọn phương án đầu tư…, cho đến nay, đã có một số nghiên cứu về việc
lập, phân tích, đánh giá thẩm định một đầu tư dự án, chẳng hạn như:
- GS.TSKH. Nguyễn Văn Chọn (2003), Kinh tế đầu tư xây dựng, Nhà
xuất bản
Xây dựng, tác giả đã đề cập đến một số nội dung chủ yếu về vấn đề kinh
tế trong đầu tư, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ bản, từ đó đưa ra các cách tiếp
cận trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế kết hợp với các chỉ tiêu về kỹ thuật…
- Business Edge (2006), Phân tích đầu tư dự án “làm thế nào để dự án
của bạn được duyệt”, Nhà xuất bản Trẻ, nội dung cuốn sách bao gồm các
phương pháp tiếp cận vấn đề phân tích dự án, với những bài toán cụ thể để
tính toán phân tích đánh giá dự án.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Khái quát hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích hiệu quả đầu tư
dự án. Phân tích hiệu quả đầu tư dự án khu Resort Melia Đà Nẵng trên khía
cạnh tài chính và kinh tế - xã hội: Đầu tư dự án khu khu Resort Melia Đà
Nẵng; xác định tổng mức đầu tư của dự án; nguồn vốn và kế hoạch huy động
vốn; các chỉ tiêu phân tích tài chính đầu tư dự án khu biệt thự; phân tích lãi lỗ
trong hoạt động kinh doanh; đánh giá hiệu quả tài chính, phân tích hiệu quả
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Hien07
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement