Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pig_luvly
#1000438 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU....................................................................................................................1
Chƣơng 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN
BỘ QUẢN LÝ Ở CẤP XÃ................................................................................... 10
1.1. Khái niệm, vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý ở cấp xã.......................... 10
1.1.1. Khái niệm đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã....................................... 10
1.1.2. Vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý ở cấp xã................................... 19
1.2. Khái niệm và nội dung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở cấp xã ............ 20
1.2.1. Khái niệm về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở cấp xã............... 20
1.2.2. Nội dung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở cấp xã ..................... 23
1.3. Tiêu chí đánh giá và các nhân tố tác động việc phát triển đội ngũ cán bộ
quản lý cấp xã.................................................................................................. 31
1.3.1. Tiêu chí đánh giá............................................................................. 31
1.3.2. Các nhân tố tác động đến việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở
cấp xã......................................................................................................... 36
1.4. Điều kiện để phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã ............................ 42
Chƣơng 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP
XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC ........................................................ 46
2.1. Một vài nét về đặc điểm kinh tế xã hội của huyện Nghi Lộc tác động đến
việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã................................................. 46
2.1.1. Đặc điểm về tự nhiên ...................................................................... 46
2.1.2. Đặc điểm về dân cƣ......................................................................... 47
2.1.3. Đặc điểm về hệ thống chính trị ....................................................... 48
2.1.4. Đặc điểm nổi bật về phát triển kinh tế xã hội ................................. 50
2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã trên địa bàn huyện Nghi Lộc 54
2.2.1. Về quy mô ....................................................................................... 54
2.2.2. Về cơ cấu......................................................................................... 58
2.2.3. Về chất lƣợng .................................................................................. 62
2.3. Các giải pháp đã thực hiện để phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã
trên địa bàn Nghi Lộc trong thời gian qua ...................................................... 69
2.3.1. Công tác quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã ....... 69
2.3.2. Công tác đào tạo, bồi dƣỡng để phát triển đội ngũ cán bộ quản lý
cấp xã......................................................................................................... 71
2.3.3. Công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ quản lý ...................... 73
2.3.4. Cơ chế, chính sách để phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã .... 75
2.3.5. Công tác quản lý, đánh giá cán bộ ................................................ 767
2.4. Đánh giá chung về đội ngũ cán bộ quản lý ở cấp xã trên địa bàn huyện
Nghi Lộc.......................................................................................................... 78
2.4.1. Ƣu điểm........................................................................................... 78
2.4.2. Hạn chế............................................................................................ 78
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong việc phát triển đội ngũ cán
bộ quản lý cấp xã....................................................................................... 80
Chƣơng 3. QUAN ĐIỂM, PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
NHẰM ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP XÃ,
THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC........................................... 81
3.1. Quan điểm và phƣơng hƣớng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã . 81
3.1.1. Quan điểm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã...................... 81
3.1.2. Phƣơng hƣớng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã................... 84
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển đội ngũ cán bộ quản lý
cấp xã trên địa bàn huyện Nghi Lộc trong thời gian tới .................................... 85
3.2.1. Đổi mới quan niệm, nhận thức về đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã.. 85
3.2.2. Tiếp tục cụ thể hóa cơ cấu vị trí, tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản
lý cho phù hợp với thực tế địa bàn xã làm cơ sở cho việc quy hoạch, bố
trí, sử dụng và phát huy vai trò quản lý của cán bộ .................................. 87
3.2.3. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và kế hoạch hoá việc phát triển
đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã................................................................... 89
3.2.4. Đổi mới và nâng cao chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ quản lý
cấp xã......................................................................................................... 90
3.2.5. Đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ quản lý cấp
xã ............................................................................................................... 93
3.2.6. Đổi mới công tác quản lý, đánh giá đối với cán bộ quản lý cấp
xã ............................................................................................................... 95
3.2.7. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cán bộ quản
lý cấp xã .................................................................................................... 97
3.2.8. Đảm bảo tốt các chế độ, chính sách; tạo điều kiện, môi trƣờng thuận
lợi cho cán bộ quản lý cấp xã làm việc và phát triển................................ 97
3.3. Một số kiến nghị, đề xuất......................................................................... 98
KẾT LUẬN........................................................................................................... 100
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................... 102
PHỤ LỤC.............................................................................................................. 107
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định cán bộ có
một vai trò hết sức quan trọng. Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung
ƣơng Đảng khóa VIII khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại
của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nƣớc, của chế độ, là
khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng” [17, tr.33].
Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nƣớc trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực phát
triển theo xu hƣớng hội nhập ngày càng sâu và toàn diện, đang đặt ra những
yêu cầu và thách thức lớn đối với nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý các cấp.
Đội ngũ cán bộ cơ sở xã, phƣờng, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ
cấp xã) là những ngƣời hàng ngày tiếp xúc với dân, họ là cầu nối giữa Đảng,
Nhà nƣớc với nhân dân, trực tiếp đƣa chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nƣớc đến với nhân dân và triển khai, hƣớng dẫn, vận động quần
chúng nhân dân thực hiện. Vì thế xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nói
chung và đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý
nhà nƣớc (QLNN) về kinh tế ở cấp xã nói riêng, đáp ứng đƣợc yêu cầu trong
tình hình mới là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Trong những năm qua, mặc dù việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ
nói chung và đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã nói riêng trên địa bàn huyện Nghi
Lộc đã đƣợc quan tâm; số lƣợng cán bộ ở cấp xã có trình độ chuyên môn nói
chung và trình độ chuyên môn về quản lý kinh tế từ trung cấp đến đại học đã
tăng lên đáng kể, song vẫn còn nhiều bất cập. Phần lớn cán bộ quản lý, đặc
biệt là cán bộ QLNN về kinh tế ở cấp xã không đƣợc quy hoạch, đào tạo bài
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By longvu2013
Hình đại diện của thành viên
By longvu2013
#1004945
daigai đã viết:link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải


Tớ Thank nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement