Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kebactinh_vtvcgame
#1000398 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG TÁC PHÁT
TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP ...........................................4
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ......................................................................4
1.2. Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực của Doanh nghiệp .......................................6
1.2.1. Khái niệm nhân lực và nguồn nhân lực..............................................................6
1.2.2. Vai trò của nguồn nhân lực..................................................................................8
1.2.3. Các đặc trưng cơ bản của nguồn nhân lực ......................................................11
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực của Doanh nghiệp ...14
1.3. Những vấn đề cơ bản về công tác phát triển nguồn nhân lực của Doanh nghiệp.23
1.3.1. Khái niệm, vai trò của công tác phát triển nguồn nhân lực với hoạt động của
doanh nghiệp..................................................................................................................23
1.3.2. Những yêu cầu, trình tự xây dựng và thực hiện công tác phát triển nguồn
nhân lực của doanh nghiệp...........................................................................................24
1.3.3. Nội dung phát triển Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp..............................32
1.3.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác phát triển nhân lực của
doanh nghiệp..................................................................................................................36
1.4. Vai trò, những yêu cầu đối với công tác phát triển nguồn nhân lực trong
ngành hàng không.................................................................................................38
Xuất phát từ vai trò của ngành, công tác phát triển nguồn nhân lực ngành Hàng
không phải đảm bảo các yêu cầu chủ yếu sau đây: ...................................................38
CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN........40
2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin.....................................................................40
2.1.1. Thu thập dữ liệu thứ cấp.....................................................................................40
2.1.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp ......................................................................................41
2.2. Quy trình nghiên cứu .....................................................................................42
2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin.......................................................................44
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin ......................................................................44
CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT
TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA VIETNAM AIRLINES .................................45
3.1. Giới thiệu tổng quát về Vietnam Airlines.....................................................45
3.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và chức năng nhiệm vụ của Vietnam
Airlines............................................................................................................................45
3.1.2. Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh...............................................47
3.1.3. Cơ cấu tổ chức.....................................................................................................50
3.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines trong những năm gần
đây...................................................................................................................................51
3.2. Thực trạng về công tác phát triển nguồn nhân lực của Vietnam Airlines trong
những năm gần đây...............................................................................................56
3.2.1. Tiêu chí phát triển nguồn nhân lực của Vietnam Airlines ..............................56
3.2.2. Thực trạng nguồn nhân lực phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư và thợ kỹ
thuật tàu bay...................................................................................................................57
3.2.3. Công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực và triển khai thực hiện công tác .....67
3.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực .................................68
3.3.1. Công tác tuyển dụng và bố trí công việc...........................................................68
3.3.2. Công tác đào tạo .................................................................................................73
3.3.3. Chính sách lương ................................................................................................76
3.3.4. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi ........................................................................78
3.3.5. Cơ hội thăng tiến.................................................................................................79
3.4. Đánh giá chung về công tác phát triển nguồn nhân lực của Vietnam Airlines ..79
3.4.1 Đánh giá chung về những kết quả thực hiện.....................................................79
3.4.2 Những tồn tại, hạn chế.........................................................................................84
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC CỦA VIETNAM AIRLINES TRONG NHỮNG NĂM TỚI .............89
4. 1.Các căn cứ để đề ra những giải pháp .............................................................89
4.1.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển của Vietnam Airlines trong những năm
tới.....................................................................................................................................89
4.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực của Vietnam
Airlines trong trong những năm tới ......................................................................97
4.2.1. Tiếp tục hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực trong toàn Vietnam
Airlines............................................................................................................................97
4.2.2. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực phi công, tiếp viên, kỹ sư và thợ kỹ thuật
của Vietnam Airlines ...................................................................................................100
4.2.3. Về các chính sách chung để phát triển nguồn lực phi công, tiếp viên, kỹ sư và
thợ kỹ thuật tàu bay .....................................................................................................102
KẾT LUẬN.............................................................................................................104
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................105
PHỤ LỤC................................................................................................................106
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Do xu thế hội nhập và toàn cầu hoá kinh tế, sự hội nhập của Việt Nam với các tổ
chức kinh tế quốc tế và phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế với các nƣớc trên thế giới
là xu thế tất yếu. Điều đó đòi hỏi các DN Việt Nam muốn tồn tại và phát triển thì cần
không chỉ tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp mình ở trong nƣớc mà còn phải thắng
trong cuộc cạnh tranh với DN ở nƣớc ngoài. Để tăng vị thế cạnh tranh với các đối thủ thì
việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực phải đặc biệt đƣợc coi trọng.
Vietnam Airlines có kế hoạch sẽ phát triển đội bay lên 104 chiếc tàu bay hiện
đại vào năm 2015 và 150 chiếc vào năm 2020. VNA đã và đang thực hiện các Hợp
đồng thuê, mua 19 tàu bay B787 và 14 tàu bay A350, dự kiến trong năm 2015,
VNA sẽ nhận 05 tàu bay B787 và 04 tàu bay A350.
Một trong những tồn tại và thách thức lớn hiện nay đối với VNA là nguồn
nhân lực đặc thù là phi công, tiếp viên, kỹ sƣ và thợ kỹ thuật tàu bay đang còn thiếu,
đặc biệt đối với đội ngũ phi công. Để khai thác đội tàu bay mới, hiện đại, VNA phải
thuê tƣơng đối nhiều phi công ngƣời nƣớc ngoài, việc thuê nhiều phi công nƣớc
ngoài không chỉ tốn kém chi phí mà còn không đảm bảo đƣợc tính chủ động khai
thác và an ninh quốc gia nhƣ sử dụng phi công ngƣời Việt Nam. Hiện tƣợng một số
ngƣời lao động chƣa yên tâm với công việc, xu hƣớng ngƣời lao động chuyển đi nơi
khác chƣa đƣợc khắc phục và có chiều hƣớng gia tăng. Hiện tƣợng “chảy máu chất
xám” là điều đáng quan tâm nhất của các nhà quản lý, bởi vì nếu không có giải pháp
hữu hiệu để giảm thiểu tình trạng này sẽ mất năng lực cạnh tranh, dẫn đến phá vỡ kế
hoạch sản xuất kinh doanh của VNA nhƣ đã đặt ra trong giai đoạn 2015-2020. Vậy
VNA cần có giải pháp gì để đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực đáp ứng
kế hoạch khai thác đội tàu bay trong giai đoạn 2015 – 2020?
Từ thực tế đó, đề tài “Phát triển nguồn nhân lực của Vietnam Airlines giai
đoạn 2015 – 2020” đƣợc em lựa chọn để nghiên cứu, mang tính cấp thiết và có ý
nghĩa thực tiễn quan trọng nhằm đƣa ra giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng
đƣợc kế hoạch khai thác của đội tàu bay trong giai đoạn 2015-2020. Để giải quyết mục đích nghiên cứu, đề tài tập trung trả lời một số câu hỏi
chính sau:
- Thực tiễn về công tác phát triển nguồn nhân lực tại Vietnam Airlines nhƣ
thế nào?
- Thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực tại Vietnam Airlines giai đoạn 2010-
2014 nhƣ thế nào?
- Những yếu tố nào ảnh hƣởng chủ yếu tới chất lƣợng nguồn nhân lực tại
Vietnam Airlines? Đâu là hạn chế chủ yếu? Nguyên nhân nào dẫn đến những hạn
chế này?
- Cần thực hiện những giải pháp nào để hoàn thiện công tác phát triển nguồn
nhân lực tại Vietnam Airlines?
2. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát
triển nguồn nhân lực tại Vietnam Airlines nhằm đáp ứng kế hoạch khai thác đội tàu
bay trong giai đoạn 2016-2020.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Hệ thống hoá và luận giải rõ thêm một số nét cơ sở lý luận về chất lƣợng
nhân lực trong kinh tế thị trƣờng.
- Xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực của Vietnam
Airlines.
- Phân tích, đánh giá thực trạng chất lƣợng đội ngũ lao động đặc thù và công
tác phát triển nguồn nhân lực hiện tại của Vietnam Airlines, chủ yếu trong giai đoạn
5 năm trở lại đây.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu một số lý luận cơ bản về nguồn nhân lực và công tác phát triển
nguồn nhân lực tại doanh nghiệp.
Đối tƣợng nghiên cứu tập trung vào lực lƣợng lao động đặc thù, mang tính
chuyên môn cao bao gồm: phi công, tiếp viên, kỹ sƣ và thợ kỹ thuật tàu bay tại
Vietnam Airlines trong giai đoạn năm 2010 đến năm 2014 và đề xuất một số giải
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By liemt112
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1023504 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement