Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ferrill
#1000393 Link tải miễn phí Luận văn: Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Miền Bắc : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)
TÓM TẮT LUẬN VĂN
Tên luận văn: Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại công ty
công nghệ thông tin điện lực miền bắc
Tác giả: Trần Anh Vũ
Chuyên ngành: Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp.
Bảo vệ năm: 2015
Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS. Lê Quân
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Mục đích:
Đề xuất đƣợc các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực công nghệ
thông tin của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc định trong thời
gian tới.
Nhiệm vụ:
- Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực
nói chung, nguồn nhân lực Công nghệ thông tin nói riêng .
- Tìm hiểu kinh nghiệm của một số doanh nghiệp về phát triển nguồn
nhân lực Công nghệ thông tin để rút ra những bài học cần thiết cho công ty
Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc.
- Phân tích thực trạng nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở Công ty
công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc, đánh giá mặt đạt đƣợc, hạn chế và
làm rõ nguyên nhân .
- Đề xuất và phân tích một số giải pháp cơ bản để phát triển nguồn
nhân lực công nghệ thông tin trong thời gian tới tại Công ty công nghệ thông
tin Điện lực miền Bắc.
Những đóng góp mới của luận văn:
Luận văn giúp hệ thống hóa các lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân
lực nói chung và nguồn nhân lực công nghệ thông tin nói riêng, làm rõ vai trò
và các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của nguồn nhân lực công nghệ
thông tin. Đi sâu phân tích, đánh giá về thực trạng năng lực nguồn nhân lực
công nghệ thông tin tại công ty công nghệ thông tin điện lực miền bắc và tìm
ra đƣợc nhƣng ƣu điểm và hạn chế làm cơ sở để đề xuất các giải pháp phát
triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đóng góp một phần công sức xây
dựng nguồn lực nhằm phát triển công ty Công nghệ thông tin điện lực miền
Bắc ngày càng phát triển.


CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NHIỆP ........................................... 5
1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực và các hoc ̣ thuyết về phát triển nguồn nhân
lƣc ̣ ...................................................................................................................... 6
1.1.1. Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực ....................................... 6
1.1.2. Các học thuyết về phát triển nguồn nhân lưc ̣ .................................... 10
1.2. Khái niệm về nguồn nhân lực công nghệ thông tin ................................. 10
1.3. Vai trò của sự phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin ................ 11
1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của nguồn nhân lực công nghệ
thông tin........................................................................................................... 12
1.5. Quan điểm, chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam về
phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn nhân lực công nghệ
thông tin nói riêng. .......................................................................................... 13
1.5.1 Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam
về phát triển nguồn nhân lực nói chung: .................................................... 13
1.5.2. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam
về phát triển CNTT và nguồn nhân lực CNTT:........................................... 14
1.6. Tổng quan tình hình nghiên cứu: ............................................................. 15
CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 17
2.1. Quy trình nghiên cứu ............................................................................... 17
2.1.1. Xác định Đối tượng/Phạm vi nghiên cứu.......................................... 17

2.1.2. Tìm hiểu cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu ................... 17
2.1.3. Thiết kế câu hỏi phỏng vấn, phiếu điều tra và tiến hành thu thập dữ liệu26
2.2. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu .................................................................. 28
2.3. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu ................................................................ 29
2.3.1. Phân tích thu thập số liệu thứ cấp..................................................... 29
2.3.2. Phân tích thu thập số liệu sơ cấp ...................................................... 30
2.3.3.Phương pháp nghiên cứu tình huống ................................................. 30
2.3.4. Phương pháp điều tra khảo sát qua phỏng vấn và bảng hỏi ............ 30
2.3.5. Phân tích kết quả dữ liệu................................................................... 31
CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN
LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC.......................................................................... 33
3.1. Tổng quan về Công ty công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc.............. 33
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.................................................... 33
3.1.2. Chức năng và ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
ty công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc. ................................................. 33
3.1.3. Sơ đồ tổ chức Công ty công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc ....... 36
3.2. Sự cần thiết của công tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin
tại Công ty công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc....................................... 41
3.3. Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại
Công ty công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc............................................ 43
3.3.1. Thưc ̣ tran ̣ g tình hình nhân lưc ̣ CNTT taị Công ty Công nghê ̣thông tin
Điên ̣ lưc ̣ miền Bắ c ....................................................................................... 43
3.3.2. Thưc ̣ tran ̣ g phá t triển nguồn nhân lưc ̣ công nghê ̣thông tin taị công ty
công nghê ̣thông tin Điên ̣ lưc ̣ miền Bắ c ...................................................... 46
3.4. Đánh giá về thƣc ̣ tran ̣ g nguồn nhân lƣc ̣ của Công ty Công nghê ̣thông tin
Điên ̣ lƣc ̣ miền Bắc........................................................................................... 67
3.4.1. Điểm man ̣ h......................................................................................... 67
3.4.2. Hạn chế.............................................................................................. 68
3.4.3. Nguyên nhân hạn chế ........................................................................ 69
CHƢƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC.................................................................................. 71
4.1. Định hƣớng phát triển nâng cao nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại
Công ty ............................................................................................................ 71
4.1.1. Những định hướng về phát triển nâng cao nguồn nhân lực công nghệ
thông tin tại Công ty CNTT Điện lực miền Bắc .......................................... 71
4.1.2. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực của Công ty.................... 73
4.2. Nhóm giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của
Công ty CNTT Điên ̣ lƣc ̣ miền Bắc ................................................................. 74
4.2.1. Nhóm biện pháp xây dựng tiêu chí tuyển dụng khoa học ................. 75
4.2.2. Xây dựng và hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực79
4.2.3. Nhóm biện pháp quản lý đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực...... 82
4.2.4. Nhóm biện pháp đổi mới công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối
với người lao động....................................................................................... 84
4.2.5. Nhóm các biện pháp nhằm tạo động lực và phát triển nguồn nhân lực
công nghệ thông tin của Công ty CNTT Điện lực miền Bắc....................... 85
KẾT LUẬN..................................................................................................... 92
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 94
PHỤ LỤC
1. Tính cấp thiết của đề tài:
1.1. Tính cấp thiết:
Chỉ thị 58 đƣợc Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng
sản Việt Nam khóa VIII ban hành ngày 17/10/2000 đã xác định: Công nghệ
thông tin là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng
với một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh
tế, văn hóa, xã hội của thế giới hiện đại. Ứng dụng và phát triển công nghệ
thông tin nhằm thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hóa
các ngành kinh tế, tăng cƣờng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ
trợ có hiệu quả quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc dân, nâng cao chất
lƣợng cuộc sống nhân dân, bảo đảm an ninh quốc phòng và tạo khả năng đi
tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Mặc khác, trong cơ cấu nền kinh tế thị trƣờng, để thúc đẩy sự phát triển
kinh tế xã hội của đất nƣớc. Phó Thủ tƣớng Hoàng Trung Hải đã khẳng định
tại Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ƣơng 4 (Khóa XI) về phát triển hạ
tầng thông tin, diễn ra tại Hà Nội “Trong môi trường kinh tế hiện nay, nếu
phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp không dựa vào công nghệ thông
tin (CNTT) thì những mục tiêu như hội nhập, tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh
tế sẽ không thể nào thực hiện được”
Vì vậy, đối với các doanh nghiệp làm công tác Công nghệ thông tin phục
vụ kinh doanh và chăm sóc khách hàng điện nhƣ Công ty Công nghệ thông tin
Điện lực Miền Bắc, nhân lực công nghệ thông tin là nguồn tài sản lớn nhất, đóng
vai trò quan trọng, quyết định sự phát triển và tồn tại bền vững của đơn vị, Công
ty muốn phát triển nhanh và bền vững, cần có chính sách thu hút đƣợc nguồn
nhân lực Công nghệ thông tin chất lƣợng cao và có chính sách đào tạo, đãi ngộ,
môi trƣờng làm việc... tốt để phát huy tối đa nguồn nhân lực đó.
Thực trạng hiện nay tại Công ty nói chung tính chuyên nghiệp chƣa cao,
công tác nhân sự đặc biệt là công tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông
tin tại Công ty còn nhiều hạn chế, trong khi nguồn nhân lực công nghệ thông tin
tại công ty rất nhiều nhƣng chất lƣợng không đồng đều và yếu, cán bộ làm công
tác công nghệ thông tin có trình độ cao tại Công ty Công nghệ thông tin Điện lực
miền Bắc có nhiều lựa chọn việc làm ở một số cơ quan đơn vị khác với mức đãi
ngộ và môi trƣờng làm việc tốt hơn nhiều, việc các nhân sự này nhảy việc diễn
ra một cách thƣờng xuyên gây rất nhiều khó khăn cho Công ty. Trong một số
trƣờng hợp việc nhân sự chủ chốt đƣợc điều động hay rời bỏ khỏi công ty dẫn
đến việc loay hoay bố trí các nhân sự thay thế một cách khó khăn dẫn đến hoạt
động sản xuất kinh doanh trì trệ và không ổn định.
Nâng cao hiệu quả phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin
nhằm hƣớng tới tiết kiệm chí phí, thời gian, công sức nhằm hạ giá thành sản
phẩm cơ sở để nâng cao tiền lƣơng, cải thiện đời sống cho công nhân, giúp
cho doanh nghiệp có bƣớc tiến lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đứng trƣớc rất nhiều cơ hội cũng nhƣ thách thức to lớn đó, Công ty
Công nghệ thông tin không còn cách nào khác là phải tự thay đổi chính mình
để có thể bắt nhịp với sự thay đổi mang tính toàn cầu. Sự thay đổi đó, trƣớc
hết là phải bắt nguồn từ sự phát triển ổn định của nguồn nhân lực Công nghệ
thông tin tại Công ty, đó là một trong những bộ phận quan trọng nhất, quyết
định các chiến lƣợc dài hạn, cũng nhƣ phƣơng hƣớng hoạt động lâu dài của
Công ty, giúp Công ty có thể đứng vững, thậm chí không ngừng phát triển
trong giai đoạn cạnh tranh vô cùng khốc liệt này.
“Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin” không còn là một đề
tài mới mẻ, tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, nó vẫn mang tính thời sự và
thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều ngƣời.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thanhtung0601
#1025228 mod quá nhiệt tình, mình Thank nhiều :D.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement