Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By greenagervn
#1000382 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. Lời nói đầu
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những thập niên gần đây, sự phát triển của khoa học công nghệ
mà đặc biệt là công nghệ thông tin và khoa học viễn thông đã làm một cuộc
cách mạng trong thƣơng mại. Các phƣơng pháp kinh doanh truyền thống đã
và đang dần dần đƣợc thay thế bằng một phƣơng pháp mới, đó chính là
thƣơng mại điện tử.
Thƣơng mại điện tử đã đƣa ra một giải pháp hữu hiệu, một hƣớng đi
trực tiếp trong việc trao đổi thông tin, hàng hoá, dịch vụ và mở rộng quy mô
thị trƣờng. Chính cuộc cách mạng về quy mô thị trƣờng này đã trở thành động
lực cho một cuộc cách mạng trong ngành ngân hàng hƣớng tới một hệ thống
thanh toán phù hợp với yêu cầu của thị trƣờng thƣơng mại điện tử.
Hiện nay, các ngân hàng trên thế giới đã cung cấp nhiều loại dịch vụ tiên
tiến, hiện đại phục vụ khách hàng ( KH ) nhanh chóng, an toàn và tiện lợi mà
khách hàng không cần đến trực tiếp tại ngân hàng( NH), các dịch vụ đó đƣợc
gọi là dịch vụ ngân hàng điên ̣ tƣ̉ ( E-banking ). Bởi vậy, phát triển dịch vụ
ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam là một chiến lƣợc
đúng đắn và cần thiết, cần áp dụng thì mới có thể đáp ứng các nhu cầu
của khách hàng một cách tốt nhất, tiện lợi nhất.
Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam
(VIETCOMBANK ) là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc áp dụng
các tiến bộ khoa học công nghệ. Những kết quả mà ngân hàng đạt đƣợc trong
những năm qua càng ngày càng khẳng định đƣợc vị thế của ngân hàng. Dịch
vụ E-banking do ngân hàng Vietcombank cung cấp bao gồm nhiều loại hình
nhƣ: thẻ thanh toán, máy rút tiền tự động ATM, máy POS, Internet banking,
SMS banking, Phone banking, VCB money, VCB –etour, VCB –eToup; đã
đạt đƣợc nhiều thành tựu từ khi đƣợc triển khai. Và trong những năm tiếp
theo, Ngân hàng điện tử sẽ tiếp tục phát triển mạnh, góp phần nâng cao vị thế
của ngân hàng.
Xuất phát từ nhận thức nói trên, tui đã chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ
ngân hàng điên ̣ tƣ̉ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng- Chi nhánh
Hải Dƣơng”.
1.2. Tình hình nghiên cứu:
- Luận văn đã đề cập đến những vấn đề cần đƣợc giải quyết, đáp ứng
đƣợc những đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn đó là đƣa ra các giải pháp phát
triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank nói chung và của VCB-HD
nói riêng.
- Hệ thống hóa đƣợc các hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử và thực
trạng các dịch vụ ngân hàng điện tử tại VCB-HD.
- Đề xuất đƣợc một hệ thống các giải pháp nhằm mở rộng và phát triển
các loại hình dịch vụ tại VCB-HD.
1.3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu :
- Hệ thống những vấn đề có liên quan đến dịch vụ ngân hàng điện tử.
- Tìm hiểu thực trạng dịch vụ ngân hàng điện tử, từ đó phân tích, đánh
giá, nghiên cứu những nhân tố tác động đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng
điện tử tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng - Chi nhánh H ải
Dƣơng ( VCB-HD ).
- Kiến nghị một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng
điện tử tại VCB-HD trong thời gian tới.
1.4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
+ Đối tƣợng nghiên cứu: Các loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử tại
VCB-HD.
+ Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động dịch vụ của ngân hàng điện tử tại
VCB-HD.
1.5. Phƣơng pháp nghiên cứu:
Luận văn sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp nghiên cứu khác nhau
nhƣ phân tích kết hợp với khảo sát, thống kê, mô tả; trên cơ sở phƣơng pháp
luận biện chứng duy vật, sử dụng phƣơng pháp của nhiều môn khoa học khác
nhau nhƣ: quản trị marketing, chiến lƣợc cạnh tranh... để làm rõ thực trạng
dịch vụ ngân hàng điện tử tại VCB- HD ĐLHD đồng thời đƣa ra những giải
pháp có hiệu quả.
2. Kết cấu đề tài
Ngoài phần mở đầu , kết luận, và danh mục tài liệu tham khảo , Luận văn
đƣợc trình bày gồm 4 chƣơng:
Chƣơng 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở khoa học về phát triển
dịch vụ ngân hàng điện tử E-banking của ngân hàng thƣơng mại.
Chƣơng 2: Phƣơng pháp và tổ chức nghiên cứu phát triển dịch vụ
Ngân hàng điện tử tại VCB-HD.
Chƣơng 3: Thực trạng triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử tại
VCB-HD.
Chƣơng 4: Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại VCB-HD.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By vanh2711
#1010949 mình cần gấp nhé add, tải lên giúp mình với
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement