Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Amos
#1000377 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Theo thống kê của Bộ thông tin và truyền thông, tính đến tháng 12/2012:
Việt Nam đứng thứ 18 trên tổng số 20 quốc gia có số lƣợng ngƣời dùng internet
nhiều nhất trên thế giới, xếp thứ 8 tại khu vực Châu Á và thứ 3 Đông Nam Á. Theo
báo cáo toàn cảnh 15 năm của Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) cũng cho thấy, đến
tháng 9/2012, số lƣợng ngƣời sử dụng Internet tại Việt Nam đã đạt trên 31 triệu,
chiếm 35,49% dân số.
Cùng với sự phát triển của Internet, những năm đầu của thế kỷ XXI, khái
niệm Marketing cùng những thuật ngữ liên quan đã trở nên phổ biến và đƣợc nhiều
ngƣời biết đến, đặc biệt là các doanh nghiệp. Là một mắt xích thiết yếu và tiêu tốn
nhiều ngân sách trong doanh nghiệp, Marketing đƣợc đánh giá là chiếc cầu nối
không thể thiếu giữa doanh nghiệp với khách hàng trong việc giúp doanh nghiệp
thấu hiểu và tiếp cận thị trƣờng, quảng bá sản phẩm, dịch vụ và xây dựng thƣơng
hiệu trong lòng khách hàng.
Đặc biệt trong kỷ nguyên thƣơng mại điện tử lên ngôi trên phạm vi toàn cầu,
sự bùng nổ thông tin và các ngành kỹ thuật cao đã thực sự làm thay đổi các chiến
dịch Marketing truyền thống, mở ra một trang mới cho Marketing trực tuyến với
những ƣu điểm nổi trội nhƣ sự đa dạng, tính tƣơng tác hữu hiệu và tốc độ cập nhập
nhanh chóng… thông qua cách hình thức nhƣ: email Marketing, website Marketing,
quảng cáo trực tuyến, blog Marketing…
Sự ra đời của luật giao dịch điện tử và các nghị định về thƣơng mại điện tử ở
Việt Nam đã tạo điều kiện cho các hình thức thƣơng mại, giao dịch trực tuyến nói
chung và Marketing trực tuyến nói riêng phát triển. Trong bối cảnh đó, Ngân Hàng
TMCP Công Thƣơng Việt Nam với phƣơng châm hoạt động kinh doanh "Tin Cậy,
Hiệu Quả, Hiện Đại" đã nỗ lực không ngừng nghỉ, tiếp tục cung cấp những sản
phẩm dịch vụ tiện tích hiện đại nhằm thỏa mãn hơn nữa nhu cầu khách hàng. Quá
trình quảng bá, đƣa đƣợc thông tin về các sản phẩm dịch vụ đến tay khách hàng là
một nhiệm vụ quan trọng không kém việc xây dựng ra các sản phẩm mới. Với một
nền tảng công nghệ cao sẵn có của mình, thời gian qua Ngân hàng TMCP Công
Thƣơng Việt Nam đã có rất nhiều thành công trong việc phát triển Marketing dịch
vụ trong ngân hàng nói chung và Marketing trực tuyến nói riêng. Tuy nhiên bên
cạnh những thành quả đã đạt đƣợc vẫn còn một số hạn chế: sản phẩm trực tuyến còn
ít, hoạt động Marketing trực tuyến chƣa đồng bộ…
Sau một thời gian học tập và nghiên cứu, đồng thời nhận thức đƣợc xu
thế, khả năng ứng dụng và tầm quan trọng của Marketing trực tuyến cũng nhƣ
chiến lƣợc phát triển của Ngân Hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam, tác giả của
bản luận văn này quyết định lựa chọn đề tài “Phát triển Marketing trực tuyến
tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam” làm đề tài Luận văn Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh.
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: “Các giải pháp vận dụng Marketing
điện tử (E-MARKETING) cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam”
(2007) của TS. Phạm Thu Hương (Chủ nhiệm đề tài) - Trường đại học Ngoại
thương Hà Nội. Đề tài tập chung nghiên cứu chủ yếu các hoạt động e-marketing
của Việt Nam, hệ thống những vấn đề lý luận về e-marketing, chỉ rõ những lợi
thế của e-marketing so với marketing thông thƣờng trong việc tiếp cận thị trƣờng
toàn cầu. Đánh giá thực trạng việc nhận thức và vận dụng e-marketing của các
doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam và đề xuất một số giải pháp giúp các
doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam vận dụng e-marketing
Luận văn thạc sĩ kinh tế đối ngoại: “Hoạt động Marketing dịch vụ tại
một số Ngân hàng TMCP Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.”
của học viên Bùi Thị Thùy Dương (2009). Luận văn phân tích làm rõ thực trạng
hoạt động Marketing tại các Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần và đƣa ra những giải pháp hiệu quả để tăng cƣờng hoạt động marketing dịch vụ tại các Ngân hàng
TMCP Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: “Giải pháp Marketing cho dịch
vụ Internet Banking của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bình Định
tại tỉnh Bình Định” của học viên Hoàng Quốc Huy (2012) – Trường Đại học
Đà Nẵng. Luận văn nghiên cứu những vấn đề cơ bản về dịch vụ Ngân hàng; tìm
hiểu các số liệu và tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài
Gòn – Chi nhánh Bình Định, từ đó đề xuất một số giải pháp Marketing cho dịch
vụ Internet Banking của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bình Định tại
tỉnh Bình Định.
Các công trình trên đều nghiên cứu và tiếp cận ở những khía cạnh khác
nhau về hoạt động marketing dịch vụ của các Ngân hàng thƣơng mại cổ phần
Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hay về phát triển vận dụng
Marketing trực tuyến trong các doanh nghiệp, nhƣng vẫn chƣa có một công trình
nào đi sâu vào nghiên cứu về hoạt động marketing trực tuyến tại các Ngân hàng
thƣơng mại cổ phần Việt Nam. Do vậy hoạt động marketing trực tuyến trong
ngân hàng vẫn cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu để hệ thống hóa về mặt lý thuyết
cũng nhƣ tìm hiểu về thực trạng áp dụng hiện tại và đƣa ra một số các giải pháp
phù hợp với thực tế .
3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
- Tổng hợp, hệ thống hoá các vấn đề lý luận về hoạt động Marketing trực
tuyến.
- Phân tích và đánh giá khách quan thực trạng hoạt động Marketing trực
tuyến của Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam thời gian qua. Hiểu đƣợc
những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân hạn chế trong hoạt động Marketing trực
tuyến của Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam. - Đƣa ra những giải pháp, chiến lƣợc cụ thể phù hợp và khả thi giúp phát
triển hoạt động Marketing trực tuyến của Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt
Nam sao cho phù hợp với quá trình phát triển chung của Ngân hàng.
4. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tƣợng nghiên cứu:
+ Nghiên cứu và tổng hợp lại một số lý thuyết về Marketing trực tuyến và
khả năng ứng dụng của Marketing trực tuyến vào lĩnh vực ngân hàng.
+ Đề tài tập trung nguyên cứu các hoạt động Marketing trực tuyến của Ngân
Hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam trong chuỗi hoạt động Marketing của Ngân
hàng. Trên cơ sở tìm hiểu về thực trạng, nguồn lực, môi trƣờng, định hƣớng phát
triển của hoạt động Marketing trực tuyến tại ngân hàng Vietinbank.
Phạm vi nghiên cứu:
+ Về mặt không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu về thực trạng ứng dụng
Marketing trực tuyến trong ngân hàng VietinBank. Để có những kết quả mong
muốn tác giả tập trung tìm hiểu về quá trình ứng dụng, phát triển Marketing trực
tuyến, các thành quả đã đạt đƣợc trong thời gian qua và những khó khăn gặp phải
của Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam - Vietinbank.
+ Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các công cụ Marketing hỗn hợp
4Ps truyền thống, áp dụng các công cụ này vào Marketing trực tuyến nhằm mục
đích đánh giá thực trạng phát triển Marketing trực tuyến tại Ngân hàng TMCP Công
Thƣơng Việt Nam và từ đó đề xuất một số giải pháp cải thiện, giải quyết các khó
khăn gặp phải trong quá trình phát triển.
+ Về thời gian: Đề tài nghiên cứu tình hình hoạt động phát triển
Marketing trực tuyến của Ngân Hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam từ trƣớc
cho tới năm 2013. 5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Luận văn đƣợc thực hiện dựa trên phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu trong
nƣớc và thế giới. Từ đó tổng hợp, hệ thống hoá các vấn đề lý luận về hoạt động
Marketing trực tuyến.
Tác giả tổng hợp thông tin chủ yếu từ các báo cáo thống kê trong ngân
hàng, đặc biệt là các bảng tổng kết hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua
các năm. Ngoài ra còn sử dụng các thông tin thống kê của ngành đƣợc đăng
trên các báo, tạp chí... Tác giả sử dụng phƣơng pháp phân tích báo cáo để có
đƣợc những kết quả mong muốn phục vụ cho quá trình đánh giá những hoạt
động đã đạt đƣợc trong thời gian qua cũng nhƣ đề xuất các giải pháp cho Ngân
hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam.
6. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
+ Làm rõ khái niệm về Marketing trực tuyến và việc ứng dụng của
Marketing trực tuyến vào lĩnh vực ngân hàng, tiến đến nâng cao vai trò của
Marketing trực tuyến so với các hình thức và biện pháp Marketing truyền thống
khác, ứng dụng Marketing trực tuyến cho các sản phẩm dịch vụ của Ngân Hàng
TMCP Công Thƣơng Việt Nam.
+ Phân tích thực trạng hoạt động Marketing trực tuyến, tìm ra các điểm
còn hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp Marketing trực tuyến nhằm
đẩy mạnh việc quảng bá và phát triển sản phẩm tại Ngân Hàng TMCP Công
Thƣơng Việt Nam, định vị hình ảnh Ngân Hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam là
ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại, không ngừng nghiên
cứu, cải tiến các sản phẩm, dịch vụ hiện có và phát triển các sản phẩm mới nhằm
đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng.
7. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
Ngoài lời nói đầu, kết luận, mục lục, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo,
Luận văn đƣợc chia làm 3 chƣơng:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By badman1102
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement