Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thieugiadatinh60
#1000340 Link tải luận văn miễn phí cho ae

TÓM TẮT
Đối với Trung tâm Công nghệ thông tin BIDV từ khi thành lập đến nay,
đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đƣợc giao,
tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức đặt ra cho hoạt động của Trung tâm trong
thời gian đến, một yếu tố quan trọng đó là: Phát triển nhân lực lãnh đạo,
quản lý có đủ trình độ và năng lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ BIDV
giao, góp phần cho BIDV phát triển nhanh và bền vững. Thực hiện quy định
và chiến lƣợc của hệ thống BIDV nói chung. Trung tâm Công nghệ Thông tin
luôn coi việc phát triển nhân lực lãnh đạo quản lý là nhiệm vụ quan trọng
trong chiến lƣợc phát triển toàn diện. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng đặc
biệt của công tác phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý của Trung tâm Công
nghệ thông tin BIDV. Với mong muốn đánh giá đúng thực trạng công tác phát
triển nhân lực lãnh đạo, quản lý, tìm ra những tồn tại, nguyên nhân của nó và
đƣa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý
của Trung tâm Công nghệ thông tin. Vì thế tui chọn đề tài nghiên cứu: “Phát
triển nhân lực lãnh đạo, quản lý tại Trung tâm Công nghệ thông tin BIDV”
làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT
TRIỂN NHÂN LỰC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ ................................................ 4
1.1. Tổng quan tài liệu................................................................................ 4
1.2. Cơ sở lý luận về phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý....................... 6
1.2.1. Một số khái niệm ............................................................................. 6
1.2.2. Qui trình phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý ............................ 11
1.2.3. Nội dung phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý ............................ 12
1.2.4. Những nhân tố tác động tới hoạt động phát triển nhân lực lãnh đạo
quản lý và các tiêu chí đánh giá công tác phát triển nhân lực tại ngân hàng 18
1.2.5. Kinh nghiệm quốc tế về công tác phát triển nhân lực ................... 21
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 25
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC LÃNH ĐẠO
QUẢN LÝ CỦA TRUNG TÂM CNTT BIDV .............................................. 26
3.1. Hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý điều hành và tình hình hoạt động
tại Trung tâm CNTT BIDV.......................................................................... 26
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ................................................. 26
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm CNTT BIDV ................................ 27
3.1.3. Tình hình hoạt động chung của Trung tâm CNTT BIDV ............. 34
3.2. Thực trạng phát triển nhân lực lãnh đạo quản lý tại trung tâm CNTT
BIDV .......................................................................................................... 35
3.2.1. Đặc điểm nhân lực lãnh đạo quản lý tại Trung tâm CNTT BIDV 35
3.2.2. Thực trạng công tác phát triển nhân lực lãnh đạo quản lý tại Trung
tâm CNTT BIDV ...................................................................................... 43
3.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác phát triển nhân lực lãnh đạo
quản lý của Trung tâm CNTT BIDV........................................................ 54

3.3. Đánh giá thực trạng công tác phát triển nhân lực lãnh đạo quản lý của
trung tâm CNTT BIDV.............................................................................. 556
3.3.1. Kết quả đạt đƣợc .......................................................................... 556
3.3.2. Những vấn đề còn tồn tại ............................................................... 57
3.3.3. Nguyên nhân của hạn chế .............................................................. 57
CHƢƠNG 4: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁT TRIỂN
NHÂN LỰC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CỦA TRUNG TÂM CNTT BIDV... 60
4.1. Định hƣớng công tác phát triển nhân lực lãnh đạo quản lý của Trung
tâm CNTT BIDV đến năm 2020.................................................................. 61
4.1.1. Định hƣớng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ................... 61
4.1.2. Định hƣớng chung cho nhân lực Trung tâm.................................. 61
4.1.3. Định hƣớng đào tạo........................................................................ 62
4.1.4. Một số quan điểm có tính nguyên tắc khi phát triển nhân lực lãnh
đạo, quản lý ............................................................................................. 62
4.2. Giải pháp phát triển nhân lực lãnh đạo quản lý tại Trung tâm CNTT
BIDV ........................................................................................................... 62
4.2.1. Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác phát triển nhân lực
lãnh đạo quản lý ....................................................................................... 62
4.2.2.Xây dựng chiến lƣợc phát triển nhân lực lãnh đạo quản lý tại TTCNTT
BIDV……………………………………………………………………64
4.2.3. Đổi mới trong xây dựng và thực hiện chƣơng trình đào tạo ......... 66
4.3. Kiến nghị đẩy mạnh phát triển nhân lực lãnh đạo quản lý của Trung
tâm CNTT BIDV ......................................................................................... 76
4.3.1. Kiến nghị với ban lãnh đạo Trung tâm CNTT BIDV.................... 76
4.3.2. Kiến nghị với BIDV Việt Nam...................................................... 76
4.3.3. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam .............................. 78
KẾT LUẬN..................................................................................................... 79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................ 81
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By cnjuding
#1005576 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement