Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By big_baby_194
#1000319 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong nền kinh tế cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay, các doanh nghiệp luôn phải
tìm mọi cách để phát huy thế mạnh, phát huy nguồn lực nhằm nâng cao năng lực
cạnh tranh và phát triển lớn mạnh. Mỗi doanh nghiệp đều có một chiến lƣợc phát
triển riêng, có thể có những doanh nghiệp lựa chọn đầu tƣ vào công nghệ, dây
chuyền sản xuất, cũng có thể có doanh nghiệp lựa chọn đầu tƣ vào marketing,
quảng cáo để tạo dựng thƣơng hiệu. Song đóng vai trò quan trọng, then chốt và là
chìa khóa dẫn tới thành công, phát triển của các doanh nghiệp đó chính là nguồn
nhân lực. Nguồn nhân lực là một tài nguyên vô giá và đồng thời là yếu tố đầu vào
quan trọng của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp khai thác và phát triển hiệu quả
chất lƣợng nguồn nhân lực đồng nghĩa với việc họ có khả năng thành công và phát
triển bền vững trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay.
Tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực tăng mạnh trên toàn thế giới
trong những thập kỷ gần đây khi hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối đầu với các
cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị trƣờng, nỗ lực chống chọi với các cuộc suy thoái
kinh tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên. Bên cạnh đó, với tốc độ
phát triển nhanh và mạnh nhƣ hiện nay của khoa học kỹ thuật và công nghệ cộng
với sự biến động mạnh mẽ của thị trƣờng thì vấn đề phát triển nguồn nhân lực lại
càng trở nên quan trọng. Làm thế nào để nhân viên vận hành dây chuyền sản xuất,
làm thế nào để họ có thể tiếp cận, sử dụng công nghệ mới, hay họ có khả năng nâng
cao trình độ chuyên môn, phối hợp làm việc tốt và học hỏi kinh nghiệm từ các
chuyên gia nƣớc ngoài hay không,… là một loạt các vấn đề đặt ra cho các nhà quản
lý doanh nghiệp.
Ngành công nghiệp sữa là một trong số các ngành đòi hỏi cao về công nghệ
chế biến cũng nhƣ về máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm tạo ra
các sản phẩm sữa có hàm lƣợng dinh dƣỡng cao và đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm. Hơn nữa, việc chăn nuôi và chế biến sữa trong điều kiện khí hậu Việt Nam
gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, yêu cầu đặt ra đối với nhà quản lý và ngƣời lao
động trong ngành là rất cao.
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH (TH True Milk) cũng là một công ty
đòi hỏi cao về chất lƣợng nguồn lực và là một Công ty tăng trƣởng khá nhanh và
mạnh về quy mô cũng nhƣ chất lƣợng nguồn nhân lực. Trong đó, nguồn nhân lực
của công ty là sự kết hợp của cả nhân sự trong và ngoài nƣớc. Một số vị trí cấp cao
trong Công ty do ngƣời nƣớc ngoài nắm giữ, đặc biệt vị trí Tổng Giám đốc Công ty.
Ngoài đội ngũ nhân sự là các chuyên gia quản trị cao cấp và các chuyên viên có
trình độ chuyên môn cao, Công ty còn có một đội ngũ rất đông công nhân tham gia
trực tiếp vào hoạt động sản xuất. Với cơ cấu nguồn nhân sự khá đa dạng kết hợp với
kinh nghiệm, trình độ quản lý của ngƣời nƣớc ngoài và sự tăng trƣởng nhanh mạnh
trong thời gian qua cùng với định hƣớng, mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, hoạt
động phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TH True Milk thực sự là một đề tài hấp
dẫn và mang tính thiết thực.
Nhận thức rõ tầm quan trọng phát triển nguồn nhân lực trong các doanh
nghiệp nói chung và qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu thực tế tại Công ty TH True
Milk, tui đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty
TH True Milk”.
2. Tình hình nghiên cứu
Phát triển nguồn nhân lực hiệu quả gắn liền với mục tiêu phát triển, mở rộng
của doanh nghiệp là vấn đề khó khăn và thử thách lớn đối với các nhà lãnh đạo
doanh nghiệp. Họ phải tìm ra hƣớng đi đúng đắn, lĩnh hội những phƣơng pháp mới
và áp dụng những phƣơng pháp, kỹ năng mới. Chính bởi tầm quan trọng và đồng
thời cũng là một thách thức lớn đặt ra trong các doanh nghiệm nên hoạt động phát
triển nguồn nhân lực là một chuyên đề thu hút sự quan tâm, nghiên cứu của rất
nhiều nhà khoa học, nhà quản trị trên thế giới và trong nƣớc.
Hiện nay, trong nƣớc đã có một số công trình nghiên cứu về hoàn thiện công
tác quản trị nói chung và phát triển nguồn nhân lực nói riêng. Trong đó, có một số
công trình nghiên cứu thực hiện ở quy mô ngành nhƣ ngành hàng không, ngành
ngân hàng hay ngành viễn thông,… bên cạnh đó, cũng có những nghiên cứu ở quy
mô khu vực nhƣ tại tỉnh Ninh Thuận. Song phổ biến nhất và ở phạm vi cụ thể hơn
là tại các doanh nghiệp nhƣ Khách sạn Sofitel Metropol Hà Nội, Ngân hàng đầu tƣ
và phát triển Việt Nam, Công ty Cổ phần Bê Tông Xây dựng Hà Nội, Công ty Cổ
phần Thiết bị Y tế Hà Nội hay là một doanh nghiệp trong ngành sữa nhƣ Công ty
Cổ phần Sữa Vinamilk Việt Nam.
Một số nghiên cứu liên quan đến luận văn nhƣ sau:
- Luận án tiến sĩ “Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ngành hàng không Việt
Nam đến năm 2015”, tác giả Nguyễn Thanh Bình. Với mục tiêu nghiên cứu: Hệ
thống hóa cơ sở lý luận khoa học và phƣơng pháp thực hiện có tính hệ thống, nhằm
tìm ra cách thức vận dụng mô hình quản trị nguồn nhân lực vào điều kiện Việt Nam
và đề ra các giải pháp hoàn thiện căn bản quản trị nhân lực ngành hàng không Việt
Nam năm 2015. Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng là kết hợp nghiên cứu các tài
liệu sẵn có về lý thuyết và thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đồng thời trực tiếp điều
tra, tổng hợp, khảo sát, thực hiện mô tả, so sánh, đối chiếu, suy luận logic. Đề tài đã
hệ thống đƣợc cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực đồng thời chỉ ra đƣợc đặc
điểm nguồn nhân lực trong ngành hàng không; đề ra phƣơng pháp và vận dụng vào
thực tế cách thức định hƣớng đánh giá trình độ quản trị nguồn nhân lực trong các
doanh nghiệp ngành hàng không Việt Nam. Song bên cạnh đó, đề tài vẫn còn một số
hạn chế: đó là chƣa nêu đƣợc cơ sở lý luận của một số hoạt động quản trị nhân lực cơ
bản nhƣ: hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng, tạo động lực,
quan hệ lao động. Hạn chế thứ hai là phƣơng pháp nghiên cứu còn khá cơ bản, chƣa
có những phƣơng pháp nghiên cứu chuyên sâu.
- Luận văn thạc sĩ “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn
nhân lực tại Công ty Viễn Thông Liên tỉnh đến năm 2015”, tác giả Phạm Thị Thúy
Mai. Mục tiêu của đề tài: góp phần phân tích đánh giá những khó khăn, thuận lợi và
vai trò của nguồn nhân lực đối với sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp
của tỉnh Ninh Thuận. Từ đó đƣa ra các đề xuất về chính sách thu hút và đào tạo
nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp của tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn 2008
- 2015. Các phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong đề tài: phƣơng pháp duy vật biện
chứng, phƣơng pháp phân tích, phƣơng pháp phân tích tổng hợp, phƣơng pháp nội
suy và thu thập số liệu. Điểm mạnh của đề tài là cung cấp cho các doanh nghiệp,
chính quyền tỉnh thông tin về đặc điểm nguồn nhân lực của khu vực, các giải pháp
để thu hút và đào tạo nhân lực cho địa phƣợng. Tuy nhiên, đề tài lại chủ yếu đi sâu
phân tích cơ cấu nguồn lực tại địa phƣơng và giải pháp thu hút, đào tạo nhân lực mà
chƣa chú trọng đến giải pháp duy trì nguồn lực. Hơn nữa, phƣơng pháp nghiên cứu
cũng chƣa đƣợc tác giả chú trọng.
- Luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Công
ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội”, tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Mục tiêu nghiên
cứu của đề tài đƣa ra các phƣơng hƣớng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
nguồn nhân lực tại công ty. Phƣơng pháp đƣợc tác giả sử dụng là phân tích, tổng
hợp, thống kê. Đề tài nghiên cứu đã nêu đƣợc cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân
lực và các hoạt động cơ bản của quản trị nhân lực: hoạch định, tuyển dụng, đào tạo
& phát triển, đánh giá thực hiện công việc. Bên cạnh việc hệ thống cơ sở lý luận, tác
giả đã phân tích và đánh giá đƣợc điểm mạnh, điểm yếu của từng hoạt động quản trị
của doanh nghiệp để từ đó đƣa ra các đề xuất nhằm khắc phục những điểm yếu mà
doanh nghiệp còn gặp phải. Nhìn chung đề tài đã có những đóng góp đáng kể cho
doanh nghiệp, song phƣơng pháp nghiên cứu còn hạn chế do vậy chƣa thể phân tích
sâu các khía cạnh của vấn đề để đƣa ra giải pháp hợp lý và hiệu quả hơn.
- Luận văn Thạc sĩ “Quản trị Nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thiết bị
y tế Hà Nội”, tác giả Phạm Tiến Cƣờng. Mục tiêu của đề tài bằng luận cứ khoa học
phân tích, đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực của Công ty, từ đó đề xuất
các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực góp phần nâng cao
hiệu quả hoạt động của công ty. Phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong đề tài gồm có: (1)
phƣơng pháp thực chứng, (2) phƣơng pháp thống kê (3) phƣơng pháp phân tích
tổng hợp. Đề tài đã đƣa ra các giải pháp cho bài toán về kinh phí đào tạo và nâng
cao hiệu quả đào tạo kết hợp với đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của ngƣời
lao động. Bên cạnh những đóng góp, đề tài còn gặp phải hạn chế chƣa đi sâu phân
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By baoyen11293
#1009363 Mod ơi cho mình xin link tải bài luận văn
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TH True Milk
với :cry: . Thank mod nhiều nhiều
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement