Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Garron
#1000166 Link tải luận văn miễn phí cho ae
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thị trƣờng thông tin di động tại Việt Nam đang dần trải qua thời kỳ “ lƣợng”
nhƣ nghe gọi ổn, giá rẻ.. để chuyển sang “chất” là chăm sóc khách hàng, có nhiều
dịch vụ mới chất lƣợng tốt. Đây đƣợc đánh giá là cuộc đua sống còn giữa các nhà mạng
trong tƣơng lai. Theo báo cáo của bộ TT&TT, tính đến hết năm 2013, tổng số thuê
bao điện thoại đƣợc đăng ký và đang hoạt động trên toàn quốc là 130.460.886 triệu,
trong đó di động chiếm 94,8%. Mới đây, ITU đã xếp Việt Nam đứng vị trí thứ 8
trên thế giới về mật độ thuê bao di động. Đây là kết quả của nhiều năm di động Việt
Nam luôn tăng trƣởng ở mức bùng nổ. Thế nhƣng thị trƣờng thông tin di động Việt
Nam đƣợc đánh giá là bắt đầu chạm ngƣỡng bão hòa, việc phát triển thuê bao mới trở
nên khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, các mạng di động đã chuyển hƣớng chiến
lƣợc sang "giữ chân" khách hàng cũ đồng thời lôi kéo khách hàng của đối thủ bằng
chất lƣợng dịch vụ và chăm sóc khách hàng.
Công ty thông tin di động VMS- Mobifone là doanh nghiệp đầu tiên hoạt
động trong lĩnh vực thông tin di động tại Việt Nam. Tuy nhiên công ty VMS
Mobifone đang mất dần lợi thế của ngƣời đi trƣớc khi để cho Vinaphone, Viettel là
2 nhà cung cấp ra sau nhƣng dần chiếm đƣợc thị phần; tình trạng khách hàng rời
mạng VMS- Mobifone sang mạng khác vẫn còn xảy ra thƣờng xuyên.Câu hỏi đặt
ra ở đây là:
1) Những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng khách hàng rời bỏ VMS
Mobifone…sang các mạng của đối thủ cạnh tranh?
2) Phải chăng trong đó có nguyên nhân từ sự yếu kém của văn hóa chăm sóc
khách hàng –một bộ phận quan trọng của văn hoá doanh nghiệp (VHDN) của
Công ty?
3) Vậy cần làm gì để hoàn thiện, nâng cao phƣơng thức và văn hóa chăm sóc
khách hàng của Công ty, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà VMS
2
Mobifone đã đƣợc Chính phủ phê duyệt tách khỏi tập đoàn Bƣu chính viễn
thông Việt Nam và đang xây dựng kế hoạch cổ phần hoá doanh nghiệp.
Đây chính là các câu hỏi nghiên cứu cần có sự lý giải từ phƣơng diện khoa
học khi tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp nói chung, văn hóa chăm sóc khách hàng
của Công ty VMS- Mobifone nói riêng.
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực
giao tiếp và chăm sóc khách hàng của Công ty, tui đã lựa chọn đề tài “ Phát triển văn
hoá phục vụ khách hàng của Công ty VMS- Mobifone trong giai đoạn cổ phần hoá
doanh nghiệp” làm đề tài cho luận văn và mong muốn góp một cách nhìn, cách làm đƣa
Công ty ngày càng phát triển, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích: trên sơ sở hệ thống hóa lý luận về văn hóa doanh nghiệp và văn
hóa phục vụ khách hàng, phân tích, đánh giá thực trạng phục vụ khách hàng của
Công ty VMS-Mobifone, từ đó đƣa ra các đề xuất nhằm nâng cao và hoàn thiện văn
hóa phục vụ khách hàng tại doanh nghiệp.
Nhiệm vụ:
Một là, tìm hiểu cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp nói chung, trọng tâm
là bộ phận văn hóa phục vụ khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ thông tin di động.
Hai là, khảo sát và phân tích thực trạng văn hóa phục khách hàng của Công
ty VMS- Mobifone trong giai đoạn hiện nay để đánh giá, tìm ra nguyên nhân của
mặt tồn tại yếu kém.
Ba là, đề xuất một số quan điểm giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển văn
hóa phục vụ khách hàng tại công ty VMS – Mobifone trong giai đoạn cổ phần hoá
trong thời gian tới.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu:
Tập trung vào các công việc và bộ phận chăm sóc khách hàng thuộc hoạt
động kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp của Công ty Thông tin di động VMS
Mobifone.
2
Mobifone đã đƣợc Chính phủ phê duyệt tách khỏi tập đoàn Bƣu chính viễn
thông Việt Nam và đang xây dựng kế hoạch cổ phần hoá doanh nghiệp.
Đây chính là các câu hỏi nghiên cứu cần có sự lý giải từ phƣơng diện khoa
học khi tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp nói chung, văn hóa chăm sóc khách hàng
của Công ty VMS- Mobifone nói riêng.
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực
giao tiếp và chăm sóc khách hàng của Công ty, tui đã lựa chọn đề tài “ Phát triển văn
hoá phục vụ khách hàng của Công ty VMS- Mobifone trong giai đoạn cổ phần hoá
doanh nghiệp” làm đề tài cho luận văn và mong muốn góp một cách nhìn, cách làm đƣa
Công ty ngày càng phát triển, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích: trên sơ sở hệ thống hóa lý luận về văn hóa doanh nghiệp và văn
hóa phục vụ khách hàng, phân tích, đánh giá thực trạng phục vụ khách hàng của
Công ty VMS-Mobifone, từ đó đƣa ra các đề xuất nhằm nâng cao và hoàn thiện văn
hóa phục vụ khách hàng tại doanh nghiệp.
Nhiệm vụ:
Một là, tìm hiểu cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp nói chung, trọng tâm
là bộ phận văn hóa phục vụ khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ thông tin di động.
Hai là, khảo sát và phân tích thực trạng văn hóa phục khách hàng của Công
ty VMS- Mobifone trong giai đoạn hiện nay để đánh giá, tìm ra nguyên nhân của
mặt tồn tại yếu kém.
Ba là, đề xuất một số quan điểm giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển văn
hóa phục vụ khách hàng tại công ty VMS – Mobifone trong giai đoạn cổ phần hoá
trong thời gian tới.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu:
Tập trung vào các công việc và bộ phận chăm sóc khách hàng thuộc hoạt
động kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp của Công ty Thông tin di động VMS
Mobifone.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thaoB1302499
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005426 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement