Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By conyeume231
#1000028 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Phần mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ở nƣớc ta từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng, một hệ thống các loại thị
trƣờng dần đƣợc hình thành và phát triển. Trong đó thị trƣờng bất động sản là thị
trƣờng rất nhạy cảm và phức tạp. Sự phát triển của các loại thị trƣờng này là hệ quả
tất yếu của nền sản xuất hàng hóa đồng thời là điều kiện làm phân công lao động xã
hội ngày càng sâu sắc.
Nhà nƣớc đã ban hành một hệ thống văn bản khá đồng bộ quy định từ đăng
ký, định giá, đánh thuế, giải quyết tranh chấp, đền bù, giải toả, quy hoạch,… Có
thể nói hệ thống khung pháp lý quản lý thị trƣờng Bất động sản của nƣớc ta khá
rộng, bao trùm hầu khắp các quan hệ nảy sinh trong thị trƣờng Bất động sản. Tuy
nhiên, khung pháp lý rộng nhƣng chƣa sâu, còn mang nặng tƣ duy bao cấp, chủ
quan duy ý chí và ít tính khả thi. Nhƣng đó chính là cơ sở cho sự quản lý thị trƣờng
Bất động sản ở nƣớc ta.
Cuộc khủng hoảng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua xuất phát từ thị
trƣờng bất động sản đóng băng là minh chứng cụ thể nhất cho những hạn chế trong
việc quản lý và điều tiết thị trƣờng Bất động sản. Sự phát triển đồng bộ và lành
mạnh thị trƣờng Bất động sản không chỉ góp phần tạo lập các tài sản cố định và cơ
sở hạ tầng kỹ thuật- kinh tế-xã hội cần thiết cho phát triển, mà còn là một nội dung
nhiệm vụ, trực tiếp và gián tiếp góp phần định hƣớng, dẫn dắt và hỗ trợ tích cực quá
trình tái cơ cấu kinh tế ngành và địa phƣơng.
Sự phát triển đồng bộ và lành mạnh thị trƣờng Bất động sản phụ thuộc vào sự
cân đối, đồng bộ và đa dạng về cơ cấu các bộ phận thị trƣờng, các hàng hóa và chủ
thể tham gia thị trƣờng Bất động sản, cũng nhƣ phụ thuộc vào các điều chỉnh lớn
trong công tác lập và quản lý quy hoạch các loại, chính sách và hoạt động đầu tƣ-
tín dụng, đất đai và nhà ở.
Hà Tĩnh là một tỉnh ở dải đất miền Trung, nằm trong vùng du lịch Bắc Trung
bộ, phía bắc giáp Nghệ An, phía nam giáp Quảng Bình, phía tây giáp Lào, phía
đông giáp biển Đông với bờ biển dài 137km. Giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt,
đƣờng thuỷ đều thuận lợi với quốc lộ 1A và đƣờng sắt Bắc Nam chạy xuyên qua
tỉnh. Tỉnh cũng có cửa khẩu Kẹo Nƣa, cửa khẩu Cầu Treo thuận tiện cho việc giao
lƣu với các nƣớc Lào, Thái Lan…
Trong những năm qua, mặc dù bị ảnh hƣởng của tình hình suy thoái kinh tế thế
giới, kinh tế trong nƣớc gặp nhiều khó khăn, nhƣng kinh tế Hà Tĩnh đã có bƣớc phát
triển khá. “ Tốc độ tăng trƣởng bình quân giai đoạn 2006 – 2011 đạt 9,81%/năm,
năm 2011 đạt 11,7%. Thu ngân sách nội địa năm 2012 đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 56%
so với năm 2011đƣa tốc độ tăng trƣởng kinh tế đạt 14%. Năm 2013 GDP của tỉnh
tăng 9,65%, tổng vốn đầu tƣ phát triển xã hội tăng 63,83%, tỷ lệ hộ cùng kiệt giảm 3%,
tạo việc làm cho 13,3 nghìn lao động (ƣớc cả năm đạt 29,7 nghìn lao động). Tổng
thu ngân sách nội địa 7 tháng đầu năm đạt 2.415 tỷ đồng, đạt 85% dự toán T.Ƣ giao
cả năm, tăng 57% so với cùng kỳ” [36, tr:1]
Tuy nhiên, trƣớc sức ép của phát triển kinh tế, mở cửa và hội nhập đã xuất
hiện nhiều vấn đề về gia tăng dân số cơ học, việc làm, nhà ở…đây là những tác
nhân làm thị trƣờng Bất động sản từng bƣớc đƣợc hình thành và phát triển. Nhƣng
công tác quản lý và sử dụng đất đai cũng nhƣ hoạt động của thị trƣờng Bất động sản
còn nhiều yếu kém. Các văn bản pháp lý chồng chéo, lạc hậu, thiếu đồng bộ. Hệ
thống cơ quan quản lý Nhà nƣớc về lĩnh vực này còn thiếu và yếu. Khi thực hiện
giao dịch Bất động sản còn gặp nhiều khó khăn do thủ tục rƣờm rà, chi phí cao;
thông tin thị trƣờng thiếu minh bạch, thiếu bền vững. Vì vậy thị trƣờng Bất động
sản cần có sự phối hợp đồng bộ từ nhiều phía theo cơ chế thị trƣờng có quản lý,
giám sát vĩ mô của Nhà nƣớc; do đó tác giả đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề chính
nhƣ: Tại sao phải tăng cường quản lý Nhà nước đối với thị trường Bất động sản ?
Thực trạng công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
trong thời gian qua như thế nào? Cần có giải pháp nào để quản lý thị trường bất
động sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh?
Để trả lời các câu hỏi nghiên cứu trên, tui chọn đề tài: " Quản lý thị trường
bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh" làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý
kinh tế.
2. Tình hình nghiên cứu.
Hiện nay, đã có rất nhiều nhà nghiên cứu, tài liệu nghiên cứu Thị trƣờng BĐS
và đề xuất một số giải pháp để phát triển thị trƣờng BĐS nhƣng phạm vi nghiên cứu
chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn nhƣ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong
đó có các công trình nghiên cứu điển hình nhƣ sau:
- Sách chuyên khảo: Quản lý nhà nƣớc đối với thị trƣờng bất động sản ở Việt
Nam, Bùi Văn Huyền, Đinh Thị Nga (2011), NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà
Nội. Cuốn sách trình bày một số cơ sở lý luận và thực tiễn về thị trƣờng bất động
sản và quản lý Nhà nƣớc đối với thị trƣờng bất động sản nhƣ: khái niệm và đặc
điểm, phân loại thị trƣờng bất động sản, các yếu tố cấu thành thị trƣờng bất động
sản, kinh nghiệm quản lý bất động sản ở một số nƣớc và bài học cho Việt Nam. Bên
cạnh đó, cuốn sách còn phân tích và làm rõ vấn đề đổi mới quản lý cũng nhƣ vấn đề
quản lý của Nhà nƣớc với sự hình thành và phát triển thị trƣờng bất động sản ở Việt
Nam,.Phần cuối cuốn sách còn có những đánh giá chung về thị trƣờng bất động sản
Việt Nam trong đó có nói đến những kết quả đạt đƣợc, những hạn chế, yếu kém.
Đặc biệt, nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém đó, các tác giả đã đƣa
ra những giải pháp thiết thực góp phần hoàn thiện quản lý nhà nƣớc nhằm phát triển
thị trƣờng bất động sản ở Việt Nam.
Sách chuyên khảo: Quản lý nhà nƣớc thị trƣờng bất động sản ở Thành phố Hồ
Chí Minh – Thực trạng và giải pháp, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật của Ts
Nguyễn Điển năm 2013. Cuốn sách nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu về
quản lý Nhà nƣớc đối với thị trƣờng bất động sản; Một số vấn đề lý luận và thực
tiễn về quản lý nhà nƣớc đối với thị trƣờng bất động sản; Thực trạng quản lý Nhà
nƣớc đối với thị trƣờng bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Định
hƣớng và giải pháp tăng cƣờng quản lý Nhà nƣớc đối với thị trƣờng bất động sản
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề tài: Chính sách phát triển thị trƣờng bất động sản: Kinh nghiệm quốc tế và
bài học kinh nghiệm cho Việt nam. Ts Trần Kim Chung - Phó viện trƣởng Viện
Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ƣơng (Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ). Đề tài trình bày
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011064 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement