Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tieulan_xilano
#999968 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ .....................................6
NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP .......................................................................6
1.1. Khái niệm, chức năng và vai trò của quản trị nhân lực ................................ 6
1.1.1. Khái niệm quản trị nhân lực:......................................................................... 6
1.1.2. Chức năng của quản trị nhân lực: ................................................................ 6
1.1.3. Vai trò của quản trị nhân lực:....................................................................... 8
1.1.4. Quản trị nhân lực vừa là khoa học vừa là nghệ thuật: .............................. 9
1.2. Một vài học thuyết về quản trị nhân lực: .................................................. 10
1.2.1. Thuyết X: Thuyết con người kinh tế (Taylor, Gant, Ghinbert, Fayol…):10
1.2.2. Thuyết Y: Thuyết con người xã hội (Gregor, Maslow, Likest):............... 11
1.2.3. Thuyết Z: Của các xí nghiệp Nhật Bản. ..................................................... 11
1.3. Nội dung của quản trị nhân lực................................................................ 12
1.3.1. Phân tích công việc....................................................................................... 13
1.3.2. Tuyển dụng nhân lực: ................................................................................... 17
1.3.3. Đào tạo và phát triển nhân lực: .................................................................. 20
1.3.4. Sắp xếp và sử dụng nhân lực:...................................................................... 22
1.3.5. Đánh giá và đãi ngộ nhân lực:.................................................................... 23
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN TRUYỀN THÔNG – XÂY DỰNG HJC3....................................................27
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần truyền thông – xây dựng HJC 3 ................. 27
2.1.1. Giới thiệu về Công ty HJC3......................................................................... 27
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ hệ thống tổ chức Công Ty HJC3 ........................... 29
2.1.3. Các thành phần của hệ thống tổ chức Công Ty HJC3 ............................. 30 2.2. Thực trạng quản trị nhân lực tại công ty cổ phần truyền thông – xây dựng
HJC 3 những năm qua ................................................................................... 32
2.2.1. Phân tích công việc tại Công ty................................................................... 32
2.2.2. Tuyển dụng nhân lực tại Công ty:............................................................... 33
2.2.3. Đào tạo và phát triển nhân lực: .................................................................. 34
2.2.4. Sắp xếp và sử dụng nhân lực:...................................................................... 39
2.2.5. Đánh giá và đãi ngộ nhân lực:.................................................................... 41
2.3. Đánh giá chung về công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần truyền
thông – xây dựng HJC3 ................................................................................. 42
2.3.1. Ưu điểm .......................................................................................................... 42
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân............................................... 44
CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG –
XÂY DỰNG HJC3 ...................................................................................................50
3.1. Định hƣớng phát triển và yêu cầu đối với quản trị nhân lực của công ty cổ
phần truyền thông – xây dựng HJC 3 trong thời gian tới.................................. 50
3.1.1. Mục tiêu phát triển dài hạn giai đoạn 2010 – 2020 ................................. 50
3.1.2. Yêu cầu đối với chất lượng nhân lực của công ty: ................................... 51
3.1.3. Yêu cầu đối với công tác quản trị nhân lực tại Công ty........................... 52
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân lực tại công ty trong thời gian tới53
3.2.1. Việc tổ chức tuyển dụng trong thời gian tới cần hấp dẫn và hợp lý hơn53
3.2.2. Đổi mới chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực của
Công ty HJC3 ........................................................................................................... 54
3.2.3. Đổi mới chính sách thu hút và sử dụng nhân lực có trình độ cao ......... 58
3.2.4. Sắp xếp và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực ............................................... 67
3.2.5. Một số giải pháp khác:................................................................................. 68
KẾT LUẬN...............................................................................................................71
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................72 MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong thời đại ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ
thuật, yếu tố con ngƣời ngày càng phát huy vai trò quan trọng của nó trong sản xuất
cũng nhƣ trong hoạt động của xã hội. Nếu nhƣ trong vài thập kỷ trƣớc ngƣời ta luôn
nhấn mạnh vai trò hàng đầu của công nghệ thì ngày nay, triết lý kinh doanh đã có
một bƣớc ngoặt: coi con ngƣời là trung tâm, ƣu tiên con ngƣời ở khía cạnh tri thức,
trình độ chuyên môn.
Khi đã coi con ngƣời là yếu tố trung tâm thì Quản trị nhân lực là một lĩnh vực
đặc biệt quan trọng, vì “mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con ngƣời”. Thật
vậy quản trị nhân lực có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào.
Quản trị nhân lực góp phần vào việc giải quyết các mặt kinh tế xã hội của vấn đề
lao động. Đó là một vấn đề chung của xã hội, mọi hoạt động kinh tế nói chung đều
đi đến một mục đích sớm hay muộn là làm sao cho ngƣời lao động hƣởng thành quả
do họ làm ra.
Ở Việt Nam, sau 30 năm Đổi mới, chuyển sang kinh tế thị trƣờng, công tác
quản trị nhân tại các doanh nghiệp đã có những thay đổi sâu sắc. Vận dụng các lý
thuyết quản trị hiện đại, nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam đã xây dựng đƣợc những
mô hình và phƣơng pháp quản trị tiên tiến, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao
năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Tuy thế, so với yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế, quản trị nhân lực ở hầu
hết các doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều bất cập. Gần đây (tháng 12 năm 2014),
theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, cho dù đƣợc đánh giá là liên tục tăng trong thời
gian qua, song hiện nay năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 1/18 năng suất lao
động của Singapore, bằng 1/6 của Malaysia và bằng 1/3 của Thái Lan và Trung
Quốc. Hạn chế ấy, một phần quan trọng do yếu kém trong quản trị nhân lực tại các
doanh nghiệp.
Nguồn nhân lực nói chung và công tác quản trị nhân lực nói riêng của Công ty
CP Truyền thông – Xây dựng HJC3 cũng không nằm ngoài thực trạng chung của đất nƣớc. Để hoạt động sản xuất đƣợc thực hiện hiệu quả, các doanh nghiệp đều cần
sử dụng các biện pháp, mô hình nâng cao chất lƣợng quản trị nhân lực để tận dụng
đƣợc tối đa lực lƣợng lao động của doanh nghiệp mình, nâng cao khả năng cạnh
tranh đặc biệt là làm tốt công tác quản trị nhân lực từ tất cả các khâu phân tích công
việc, tuyển dụng nhân lực, đào tạo, sắp xếp và bố trí lao động và đãi ngộ nhân lực.
Nhận thức rõ đƣợc tầm quan trọng về vấn đề này, tui đã lựa chọn đề tài
“Quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Truyền thông – Xây dựng HJC3”
với mong muốn tìm hiểu, tổng hợp các kiến thức đã học; chỉ ra đƣợc những vấn đề
còn tồn tại, trên cơ sở đó nhằm đƣa ra những ý kiến, kiến nghị góp phần nâng cao
hơn nữa quản trị nhân lực tại Công ty.
Câu hỏi nghiên cứu của đề tài là: Công tác quản trị nhân lực tại công ty nhƣ
thế nào? Vì sao chƣa tốt? Chƣa tốt ở điểm nào? Và cần đƣa ra giải pháp gì để tạo
động lực cho công ty phát triển trong điều kiện mới?
2. Tình hình nghiên cứu:
Nghiên cứu về quản trị nhân lực tại các doanh nghiệp, các đơn vị và các vấn
đề xung quanh hoạt động này, cho đến đến nay đã có một số tác giả nghiên cứu về
nguồn nhân lực nói chung như:
- “Con người và nguồn lực con người trong phát triển” - Trung tâm Khoa học
Xã hội và Nhân văn Quốc Gia - 1995. Trong tài liệu này, các tác giả nói về tầm
quan trọng của con ngƣời trong phát triển.
- “Phương pháp và kỹ năng quản lý nhân lực” - Nhóm tác giả Lê Anh Cƣờng,
Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Thị Mai - NXB Lao động xã hội, Hà Nội 2004.
Nghiên cứu này tập trung phân tích một số phƣơng pháp và kỹ năng quản lý nhân
lực để nhà quản trị có thể quản lý nhân lực tốt hơn.
- Phát triển nguồn nhân lực ở Trường ĐHKT – ĐHQGHN” (KT.08.08) - ThS.
Cảnh Chí Dũng. Đề tài nghiên cứu này phân tích thực trạng và đề xuất những giải
pháp để phát triển nguồn nhân lực ở trƣờng ĐHKT-ĐHQGHN.
- “Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong
quá trình hội nhập kinh tế” (Mã số : 62.31.11.01) – Lê Thị Mỹ Linh; Tài liệu này CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG – XÂY DỰNG HJC3
3.1. Định hƣớng phát triển và yêu cầu đối với quản trị nhân lực của công ty cổ phần
truyền thông – xây dựng HJC 3 trong thời gian tới
3.1.1. Mục tiêu phát triển dài hạn giai đoạn 2010 – 2020
3.1.1.1. Mục tiêu định tính
Hiện nay, Công Ty HJC3 có trên 8 đội thi công trực thuộc, tham gia vào 3
công ty liên doanh và một số công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và
truyền hình cáp. Đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công Ty HJC3 lên tới hơn 192
ngƣời gồm nhiều cán bộ, kỹ sƣ, chuyên gia, công nhân viên đã đƣợc đào tạo và làm
việc tại trong và ngoài nƣớc, có kiến thức chuyên sâu và giàu kinh nghiệm.
Theo định hƣớng phát triển kinh doanh dài hạn, HJC3 sẽ tập trung phát triển
trên 2 lĩnh vực chính vốn là thế mạnh và có lợi thế cạnh tranh cao của Công ty là
xây dựng, truyền hình. Bên cạnh đó, HJC3 vẫn tiếp tục cùng với các đơn vị thành
viên của Tập Đoàn HJC, công ty liên doanh, liên kết tham gia vào các hoạt động
kinh doanh đa dạng nhƣ sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, tƣ vấn thiết kế,
xuất nhập khẩu và xuất khẩu lao động, thƣơng mại dịch vụ, đầu tƣ tài chính, giáo
dục – đào tạo và nhiều lĩnh vực khác.
3.1.1.2. Mục tiêu định lượng
HJC3 đã đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực đầu tƣ, xây dựng chiến
lƣợc phát triển Công ty giai đoạn 2010 – 2020 phù hợp với chiến lƣợc phát triển bền
vững của Tập đoàn HJC. HJC3 phấn đấu đến năm 2020 thi công xây dựng đạt
doanh thu khoảng 100 tỉ đồng; 30.000 thuê bao truyền hình cáp...
Tiếp tục củng cố và duy trì sự phát triển vững chắc trong hoạt động xây lắp,
tạo tiền đề cho hoạt động đầu tƣ của Công ty, đầu tƣ chính là nguồn của xây lắp, sự
kết hợp chặt chẽ giữa đầu tƣ và xây lắp tạo thành một mô hình cung cầu khép kín

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By mrkiem83
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1040457 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement