Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By longhaihqdl
#999954 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về trị nguồn nhân lực và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.- Phân tích thực trạng hiệu quả sử nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Máy tính An Hùng, chỉ ra những thành công và hạn chế chủ yếu trong vấn đề này . - Đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Máy tính An Hùng trong giai đoạn tới.
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ...... 8
1.1.Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực ........................................... 8
1.1.1. Nguồn nhân lực ................................................................................ 8
1.1.2. Các yếu tố cấu thành nguồn nhân lực (chất, số lƣợng).................. 10
1.2. Quản lý nguồn nhân lực tại doanh nghiệp ....................................... 17
1.2.1.Khái niệm về quản lý nguồn nhân lực tại doanh nghiệp................. 17
1.2.2. Khái niệm hiệu quả nguồn nhân lực .............................................. 19
1.2.3. Một vài học thuyết về quản lý nguồn nhân lực [8, tr.160]............. 20
1.2.4. Một số nội dungchính về quản lý nguồn nhân lực đề cập trong đề
tài:............................................................................................................. 23
1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực................ 38
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN
LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH AN HÙNG.................................. 45
2.1.Giới thiệu về Công ty.......................................................................... 45
2.1.1. Hình thức doanh nghiệp và tƣ cách pháp nhân .............................. 45
2.1.2.Đặc điểm ngành nghề kinh doanh................................................... 46
2.1.3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2010 – 2013 và
nguồn lực Công ty .................................................................................... 46
2.1.4.Định hƣớng phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo......... 47
2.2. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ............. 50
2.2.1.Cơ cấu tổ chức................................................................................. 50
2.2.2.Điều tra chính sách nhân sự của Công ty........................................ 52
2.3. Những vấn đề mà Công ty đang gặp khó khăn trong công tác quản
trị nguồn nhân lực...................................................................................... 58
2.3.1.Tuyển dụng nguồn nhân lực............................................................ 58
2.3.2. Đào tạo và phát triển nhân lực ....................................................... 59
2.3.3. Đãi ngộ nhân lực ............................................................................ 59
2.4. Nguyên nhân những vấn đề Quản trị nguồn nhân lực mà Công ty
đang gặp khó khăn..................................................................................... 60
2.4.1.Nguyên nhân dẫn đến tuyển dụng nguồn nhân lực chƣa tốt........... 60
2.4.2. Nguyên nhân chƣa thực hiện tốt việc Đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực .................................................................................................... 61
2.4.3.Nguyên nhân chƣa thực hiện tốt chế độ đãi ngộ cho ngƣời lao động
.................................................................................................................. 63
2.5.Đánh giá chung thực trạng quản trị nguồn nhân lực của Công ty..64
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH AN HÙNG...... 65
3.1. Một số giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong công
tác quản trị nguồn nhân lực...................................................................... 65
3.1.1. Giải pháp khắc phục vấn đề tuyển dụng lao động ......................... 65
3.1.2. Giải pháp khắc phục vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 69
3.1.3. Giải pháp khắc phục vấn đề đãi ngộ lao động ............................... 73
3.2. Đánh giá giải pháp.............................................................................. 76
KẾT LUẬN ..................................................................................................... 77
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 78

MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Ngày nay, trong quá trình đổi mới và phát triển, nguồn nhân lực đều
đƣợc thừa nhận là một yếu tố quan trọng nhất, là yếu tố có tính quyết định đến
sự thành bại, uy thế, địa vị, khả năng phát triển bền vững của tổ chức, của
doanh nghiệp. Do đó các quốc gia đều đặt con ngƣời vào vị trí trung tâm của
sự phát triển và đề ra các chính sách, chiến lƣợc phát triển con ngƣời phục vụ
yêu cầu của hiện tại và tƣơng lai.
Một công ty, hay một tổ chức nào đó dù có nguồn tài chính phong phú,
nguồn tài nguyên dồi dào với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, kèm theo
các công thức khoa học kỹ thuật thần kỳ đi chăng nữa, cũng sẽ trở nên vô ích
nếu không biết quản trị nguồn nhân lực.
Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trƣờng mọi doanh nghiệp đều chịu sự tác
động bởi một môi trƣờng đầy cạnh tranh và thách thức. Để tồn tại và phát
triển không có con đƣờng nào khác là phải quản trị nguồn nhân lực một cách
có hiệu quả. Quản trị nguồn nhân lực thành công là nền tảng bền vững cho
thành công của mọi hoạt động trong tổ chức.
Công ty TNHH Máy tính An Hùng ( tên viết tắt: An Hùng Co., Ltd )
đƣợc thành lập từ năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Lạng Sơn cấp.
Lĩnh vực hoạt động của Công ty là kinh doanh các sản phẩm điện tử nhƣ :
linh kiện máy tính, thiết bị tin học, thiết bị văn phòng, … Trải qua gần 7 năm
hoạt động và phát triển, công ty TNHH Máy tính An Hùng đã không ngừng
lớn mạnh, doanh thu không ngừng tăng, quy mô của doanh nghiệp cũng tăng
đáng kể…..
Tuy nhiên từ đầu năm 2014 đến nay có nhiều biến động về mặt khách
quan đã ảnh hƣởng không nhỏ tới hoạt động của công ty nhƣ: - Giảm phát 5 tháng đầu năm đã lớn hơn cùng kỳ; tình hình Biển Đông
căng thẳng; Cuộc khủng hoảng kinh tế chƣa có dấu hiệu hồi phục.
- Cạnh tranh gay gắt từ những công ty cùng nghành khác trong và ngoài tỉnh.
Đứng trƣớc khó khăn nhƣ vậy, Để nâng cao năng lực cạnh tranh đồng thời
giữ vững và tăng thị phần thì một thực tế đặt ra cho Công ty TNHH Máy tính
An Hùng là phải làm tốt công tác quản lý lao động và sử dụng lao động có
hiệu quả là hết sức quan trọng. Làm tốt công tác này là điều kiện để nâng cao
năng suất lao động, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thích nghi với
biến động của thị trƣờng và xã hội trong thời gian tới, đảm bảo sự tồn tại và
phát triển của Công ty vì Con ngƣời là yếu tố quyết định ảnh hƣởng lớn đến
khả năng thành công của Doanh nghiệp. Với tình huống thực tế tại công ty
TNHH Máy tính An Hùng, tui đã quyết định chọn đề tài “ Quản trị nguồn
nhân lực tại Công ty TNHH Máy tính An Hùng” làm đề tài Luận văn tốt
nghiệp Thạc sỹ của mình.
2. Tình hình nghiên cứu
- Trong những năm gần đây, ở tầm vĩ mô vấn đề nguồn nhân lực đã thu
hút không ít sự quan tâm các nhà quản lý, các nhà khoa học, đặc biệt các nhà
nghiên cứu , các viện, các trƣờng đại học… Đã có rất nhiều công trình khoa
học đƣợc công bố trên các sách báo, tạp chí. Các công trình này đã tập trung
luận giải: nguồn nhân lực, các yếu tố cấu thành nguồn nhân lực, nguồn nhân
lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vai trò của nguồn nhân lực đối với
công nghiệp hoá - hiện đại hoá, quản lý Nhà nƣớc nguồn nhân lực yêu cầu về
phƣơng hƣớng, giải pháp PTNNL và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả phù
hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế – xã hội. Chẳng hạn:
- TS Hà Quý Tình " Vai trò Nhà nước trong việc tạo tiền đề nguồn
nhân lực cho công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước ta".
- TS Vũ Bá Thể “Phát huy nguồn lực con người để công nghiệp hoá,
hiện đại hoá”, NXB Lao động – xã hội , Hà Nội 2005.
- Christian Batal “Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực nhà nước‟‟,
NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2002.
- Trần Văn Tùng “Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài
năng”, NXB Thế giới, Hà Nội 2005.
- “Nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà
Nội” của tác giả Trần Thị Anh năm 2005.
- Trần Kim Dung ( Giáo trình): “ Quản trị nguồn nhân lực”, nhà xuất bản
Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh 2011.
+ Ở góc độ vi mô, cũng đã có nhiều đề tài đề cấp tới vấn đề hiệu quả sử
dụng nguồn nhân lực trong mỗi đơn vị, doanh nghiệp nhƣ:
- Luận văn thạc sĩ:“Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Xí
nghiệp Dịch vụ cơ khí hàng hải sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần
hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con” của tác giả Trần Văn
Luận - Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2006.
Tuy nhiên, có rất ít công trình nghiên cứu về hiệu quả sử dụng nguồn nhân
lực trong các đơn vị nhỏ nhƣ Công ty TNHH, đặc biệt là tại Công ty TNHH Máy
tính An Hùng chƣa có công trình nghiên cứu nào về vấn đề này. Do đó, đề tài
này vẫn là cần thiết và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn.
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
3.1. Mục tiêu:
- Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là vận dụng những lý thuyết về quản trị
nguồn nhân lực để phân tích tình hình công tác Quản trị nguồn nhận lực của
Công ty TNHH Máy tính An Hùng trong thời gian qua từ đó tìm ra những
vấn đề khó khăn trong công tác nhân sự mà Công ty đang gặp phải;

- Đề xuất một số giải pháp để khăc phục những hạn chế, khó khăn từ đó
nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Máy
tính An Hùng trong thời gian tới.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu
sau:
- Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực và các chỉ
tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.
- Phân tích thực trạng hiệu quả sử nguồn nhân lực tại Công ty TNHH
Máy tính An Hùng, chỉ ra những thành công và hạn chế chủ yếu trong vấn
đề này .
- Đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
tại Công ty TNHH Máy tính An Hùng trong giai đoạn tới.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tƣợng nghiên cứu: của đề tài là các nhân tố trong công tác quản
trị nguồn nhân lực, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn
nhân lực và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công
Ty THNH Máy tính An Hùng – TP. Lạng Sơn.
4.2. Phạm vi nghiên cứu: Chủ yếu là nghiên cứu, đánh giá những vấn
đề về cơ sở lý luận và thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công
Ty THNH Máy tính An Hùng – TP. Lạng Sơn trong giai đoạn 2010-2013.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu : Là sự kết hợp của nhiều phƣơng pháp
nghiên cứu. Cụ thể :
5.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu
Các số liệu sơ cấp đƣợc thu thập bằng cách quan sát thực tế, phỏng vấn
ban lãnh đạo, công nhân viên,… Riêng các số liệu về đối thủ cạnh tranh thì

đƣợc thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp thông qua bảng câu hỏi và đi
khảo sát thực tế tại thị trƣờng Lạng Sơn.
Các số liệu thứ cấp đƣợc tổng hợp thông qua các bản báo cáo tình hình sản
xuất kinh doanh, báo cáo sử dụng Lao động, tham khảo các tài liệu liên quan trên
internet, sách, báo, tạp chí, cục thống kê,…
5.2. Phƣơng pháp xử lý số liệu
- Phƣơng pháp so sánh, phân tích, tổng hợp: các số liệu từ các bảng báo cáo
tình hình Sản xuất – Kinh doanh, báo cáo sử dụng lao động đƣợc so sánh qua các
năm, phân tích tại sao và tổng hợp để đƣa ra nhận xét.
- Phƣơng pháp thống kê: thống kê các bảng biểu, số liệu từ đó rút ra các
kết luận, các xu hƣớng để đánh giá tình hình hoạt động của nhà máy.
- Phƣơng pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến chuyên gia (phòng Đào
tạo - Sở GD-ĐT, Trung tâm Giới thiệu việc làm - Sở LĐ-TBXH tỉnh Lạng
Sơn, Phòng tổ chức, nhân sự của nhiều doanh nghiệp với các mô hình khác
nhau nhƣ : doanh nghiệp Nhà nƣớc, doanh nghiệp tƣ nhân trên địa bàn tỉnh)
để tìm hƣớng giải quyết.
6. Những đóng góp mới của luận văn:
- Hệ thống hoá các lý luận cơ bản về quản lý nguồn nhân lực, các nhân
tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và các chỉ tiêu đánh giá
hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.
- Trên cơ sở lý luận một cách khoa học từ đó giúp các nhà quản trị Công
ty TNHH Máy tính An Hùng thấy đƣợc thực trạng công tác quản trị nguồn
nhân lực tại đơn vị mình đồng thời đánh giá những thành công, một số tồn tại,
hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong việc quản trị nguồn nhân lực
nhằm có những đề xuất, giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By minhhoa96
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement