Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuongzin78
#999758 Link tải luận văn miễn phí cho ae
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ........................................................................iv
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Về tính cấp thiết của đề tài......................................................................... 1
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu................................................................. 2
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.............................................................. 2
4. Dự kiến đóng góp của luận văn.................................................................. 3
5. Bố cục của luận văn..................................................................................... 3
CHƢƠNG 1...................................................................................................... 4
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU......... 4
1.1. Sự hài lòng của nhân viên đối với công việc .......................................... 4
1.1.1. Khái niệm................................................................................................ 4
1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên đối với công việc 4
1.2. Lý thuyết về sự hài lòng của nhân viên đối với công việc .................... 7
1.2.1. Lý thuyết về sự ảnh hưởng .................................................................... 7
1.2.2.Lý thuyết sự sắp đặt................................................................................. 8
1.2.3. Lý thuyết đặc điểm công việc................................................................. 9
1.3. Các mô hình nghiên cứu về sự hài lòng của nhân viên với công việc11
1.3.1. Mô hình JDI (Job Descriptive Index – Chỉ số mô tả công việc)........ 11
1.3.2. Mô hình MSQ (Minnesota Satisfaction Questionnaire – Bản câu hỏi
sự hài lòng Minnesota) .................................................................................. 13
1.3.3. Mô hình JSS (Job Satisfaction Survey – Khảo sát sự hài lòng công
việc) ................................................................................................................. 15
1.3.4. So sánh các mô hình nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với
công việc ......................................................................................................... 18
1.3.5. Nghiên cứu về các yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến sự hài lòng của
nhân viên đối với công việc............................................................................ 19
CHƢƠNG 2.................................................................................................... 22
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................ 22
2.1. Thiết kế nghiên cứu................................................................................ 22
2.1.1. Xây dựng mô hình và đo lường các thang đo..................................... 22
2.1.2. Nghiên cứu sơ bộ ................................................................................. 27
2.1.3. Nghiên cứu chính thức........................................................................ 33
2.2. Các phƣơng pháp phân tích dữ liệu sử dụng trong nghiên ............... 34
2.2.1. Phân tích mô tả dữ liệu thống kê ........................................................ 34
2.2.2. Phân tích độ tin cậy bằng hệ số Cronbach Alpha .............................. 35
2.2.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) ... 35
2.2.4. Xây dựng phương trình hồi quy và phân tích tương quan................ 36
2.2.5. Phân tích phương sai một yếu tố (Oneway-Anova)............................ 37
CHƢƠNG 3.................................................................................................... 38
THỰC TRẠNG SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN .............. 38
TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ ............................................................ 38
3.1. Giới thiệu về trƣờng Đại học Sao Đỏ và đặc điểm tình hình nhân sự
tại trƣờng........................................................................................................ 38
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển......................................................... 38
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ........................................................................... 38
3.1.3. Cơ cấu tổ chức...................................................................................... 39
3.1.4. Tình hình lao động của Trường Đại học Sao Đỏ qua các năm được
thể hiện qua bảng sau .................................................................................... 40
3.1.5. Thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên
tại trường Đại học Sao Đỏ............................................................................. 40
3.2. Mô tả mẫu ............................................................................................... 45
3.3. Kiểm định độ tin cậy của thang đo....................................................... 49
3.3.1. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha .................... 49
3.3.2. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo......................................... 52
3.4. Phân tích nhân tố khám phá – EFA..................................................... 52
3.4.1. Thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên ...... 52
3.4.2. Thang đo sự hài lòng của nhân viên................................................... 56
3.5. Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu............................................................ 57
3.6. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu................................................... 58
3.6.1. Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội................ 58
3.6.2. Kiểm định các giả thuyết của mô hình................................................ 63
3.7. Kết quả thống kê về sự hài lòng của cán bộ, nhân viên tại trƣờng .. 65
Đại học Sao Đỏ............................................................................................... 65
3.7.1. Kết quả thống kê về đánh giá đối với các yếu tố của sự hài lòng...... 65
3.7.2. Đánh giá về sự hài lòng của nhân viên .............................................. 70
CHƢƠNG 4.................................................................................................... 73
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................... 73
4.1. Kết luận ................................................................................................... 73
4.1.1. Tóm tắt nội dung nghiên cứu .............................................................. 73
4.1.2. Tóm tắt kết quả nghiên cứu................................................................. 73
4.2. Đề xuất chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của cán bộ, nhân viên
tại trƣờng Đại học Sao Đỏ ............................................................................ 74
4.2.2. Đối với những yếu tố hài lòng ở mức thấp ......................................... 75
4.2.1. Vấn đề về thu nhập và phúc lợi trong trường..................................... 75
4.2.2. Vấn đề về mối quan hệ với đồng nghiệp trong trường....................... 77
KẾT LUẬN .................................................................................................... 80
MỞ ĐẦU
1. Về tính cấp thiết của đề tài
Nhân viên chính là khách hàng nội bộ của các tổ chức, đáp ứng các yêu
cầu công việc hiện tại và sẵn sàng hợp tác với tổ chức để thực hiện các mục
tiêu kinh doanh. Tuy nhiên, hầu như các tổ chức chỉ tập trung vào sự hài lòng
của khách hàng về sản phẩm, mà rất ít quan tâm việc nhân viên có hài lòng
với công việc của mình hay không. Các tổ chức giáo dục cũng không ngoại lệ.
Sự hài lòng của cán bộ, nhân viên đối với công việc sẽ thúc đẩy chất lượng
giảng dạy và nghiên cứu. Thế nhưng, trong các tổ chức giáo dục, hầu hết các
nghiên cứu tập trung vào sinh viên là khách hàng và đánh giá mức độ hài
lòng/ không hài lòng với chương trình học của họ, trong khi thường bỏ qua sự
hài lòng đối với công việc của cán bộ, nhân viên trong trường. Do đó, thực
hiện một cuộc nghiên cứu về sự hài lòng của cán bộ, nhân viên đối với công
việc trong các tổ chức giáo dục là một điều cần thiết cho sự phát triển của các
tổ chức đó.
Từ khi được nâng cấp lên trường Đại học vào năm 2010, Trường Đại
học Sao Đỏ đã có bước phát triển nhảy vọt về qui mô và chất lượng đào tạo.
Với chủ trương đa dạng hoá các loại hình đào tạo: Đào tạo đa cấp, đa ngành, đa
lĩnh vực. "Đào tạo những gì xã hội cần chứ không đào tạo những gì trường có"
do vậy trường đã góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách của các doanh
nghiệp là cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu
mà doanh nghiệp đề ra. Tuy nhiên, Trường Đại học Sao Đỏ đang đứng trước
những thách thức to lớn với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt về nguồn nhân
lực của thị trường trong nước và quốc tế, đòi hỏi Ban giám hiệu nhà trường
phải ra sức cải tiến tổ chức quản lý nhân sự cả về số lượng lẫn chất lượng. Sự
hài lòng đối với công việc sẽ tạo động lực làm việc cho cán bộ, nhân viên và
góp phần vào việc nâng cao hiệu quả làm việc cũng như các hoạt động khác
(đào tạo và nghiên cứu…) tại Trường Đại học Sao Đỏ. Việc nghiên cứu các
nhân tố tác động tới sự hài lòng của cán bộ, nhân viên giúp nhà trường hoạch
định được các chính sách duy trì và phát triển nhân viên tốt, làm cho nhân
viên hài lòng hơn, có thể thu hút được người giỏi và hạn chế sự “chảy máu”
chất xám của nhà trường.
Xuất phát từ những suy nghĩ trên em đã nghiên cứu và đề xuất đề tài
“Sự hài lòng của cán bộ, nhân viên tại Trường Đại học Sao Đỏ” làm luận
văn của mình và đặt ra 02 câu hỏi:
1) Yếu tố nào tác động đến sự hài lòng của Cán bộ, nhân viên (CBNV)?
2) Tác động của các yếu tố kể trên tới sự hài lòng của CBNV tại trường
Đại học Sao Đỏ như thế nào?
Trả lời cho hai câu hỏi trên sẽ được trình bày trong báo cáo kết quả nghiên
cứu của luận văn.
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
- Xác định các tiêu thức đo lường sự hài lòng của cán bộ, nhân viên đối
với công việc.
- Xây dựng và điều chỉnh thang đo sự hài lòng của cán bộ, nhân viên
đối với công việc.
- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ, nhân
viên đối với công việc.
- Khảo sát và đánh giá sự hài lòng của cán bộ, nhân viên đối với công
việc tại trường Đại học Sao Đỏ.
- Đề xuất một số giải pháp để nâng cao sự hài lòng của cán bộ, nhân
viên đối với công việc tại trường Đại học Sao Đỏ.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Sự hài lòng của cán bộ, nhân viên đối với công việc tại trường Đại học
Sao Đỏ, do vậy phạm vi đề tài là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự
hài lòng của cán bộ, nhân viên đối với công việc và sẽ tiến hành khảo sát,
phỏng vấn trực tiếp những cán bộ, nhân viên hiện đang làm việc trong trường
Đại học Sao Đỏ trong giai đoạn 2010-2014.
4. Dự kiến đóng góp của luận văn
- Mặt học thuật: Nghiên cứu cho thấy việc ứng dụng một mô hình
nghiên cứu trước đó vào một môi trường văn hóa khác có những thay đổi nhất
định, các khái niệm giữa các nền văn hóa có thể khác nhau. Vì vậy việc lựa
chọn mô hình nghiên cứu phải được tiến hành hiệu chỉnh qua bước phân tích
định tính trước khi đưa vào nghiên cứu.
- Mặt thực tiễn: Nghiên cứu đã giúp cho những nhà quản lý tại nhà
trường trả lời được các câu hỏi về nhân tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của
cán bộ, nhân viên, đồng thời kết quả nghiên cứu cũng gợi ý những định
hướng, giải pháp cho nhà trường cải thiện mức độ hài lòng của cán bộ, nhân
viên với công việc.
5. Bố cục của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, bố cục của luận văn gồm có 4 chương
như sau :
Chương 1. Cơ sở lý luận và tổng quan tình hình nghiên cứu sự hài lòng
của nhân viên đối với công việc
Chương 2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3. Thực trạng sự hài lòng của cán bộ, nhân viên tại trường Đại
học Sao Đỏ
Chương 4. Kết luận và kiến nghị

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By realccc
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005288 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement