Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Dickon
#999725 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trƣờng, cơ chế kinh tế ngày càng năng động, cởi
mở thì tài chính ngày càng khẳng định vai trò hết sức quan trọng của mình.
Quản trị tài chính doanh nghiệp (DN) góp phần đảm bảo nhu cầu vốn cho
doanh nghiệp, giúp sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, kích thích điều tiết hoạt
động sản xuất (SX), kinh doanh (KD) và là công cụ hữu hiệu để kiểm tra hoạt
động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, quản trị tài chính luôn
đóng vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi
doanh nghiệp. Quản trị tài chính có hiệu quả thì hoạt động sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp mới hiệu quả đƣợc. Mỗi doanh nghiệp hoạt động có
hiệu quả sẽ góp phần làm cho nền kinh tế hoạt động có hiệu quả. Trong điều
kiện nền kinh tế thế giới có nhiều biến động nhƣ hiện nay, sức ép về lạm phát,
tăng giá nguyên nhiên vật liệu làm cho các doanh nghiệp trong nƣớc gặp
nhiều khó khăn, công tác quản trị tài chính càng phải đƣợc quan tâm hơn nữa.
Công ty Cổ phần X20 - Bộ Quốc phòng (BQP) là doanh nghiệp có vốn góp
của Nhà nƣớc, trực thuộc Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng. Cũng nhƣ các
doanh nghiệp khác, việc hoàn thiện công tác quản trị tài chính có vai trò quan
trọng trong quá trình phát triển của Công ty, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế -
chính trị mà nhà nƣớc giao. Đặc biệt, năm 2009 Công ty chuyển đổi hình thức
pháp lý từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nƣớc sang doanh nghiệp Cổ phần có vốn
góp của Nhà nƣớc. Việc thay đổi này có ảnh hƣởng không nhỏ đến cơ cấu tổ chức
hoạt động của Công ty. Những năm gần đây quản trị tài chính của Công ty tuy đã
đƣợc quan tâm, nhƣng vẫn còn những hạn chế nhất định, còn thiếu tích cực, chƣa
gắn nhiều với những thay đổi của doanh nghiệp nói riêng và biến động thị trƣờng
nói chung. Vì vậy, việc nghiên cứu luận văn: “Quản trị tài chính tại Công ty cổ
phần X20 - BQP” hiện nay, nhằm đƣa Công ty cổ phần X20 hoạt động kinh
doanh hiệu quả và phát triển bền vững là một đòi hỏi cấp bách.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
* Mục đích nghiên cứu
Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị tài chính của Công ty, góp
phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong
tƣơng lai.
* Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về tài chính, quản trị tài chính trong DN.
- Phân tích thực trạng quản trị tài chính tại Công ty cổ phần X20 - BQP số liệu
khảo sát giai đoạn 2012 - 2014.
- Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện quản trị tài chính của Công ty cổ phần
X20 - BQP trong thời gian tới.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Quản trị tài chính trong Công ty cổ phần X20 - BQP.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi về không gian: Quản trị tài chính ở Công ty cổ phần X20 - BQP.
+ Phạm vi về thời gian: Số liệu khảo sát giai đoạn 2012 - 2014.
4. Những đóng góp chính của luận văn
- Hệ thống hóa lý luận về quản trị tài chính trong doanh nghiệp.
- Đề xuất các giải pháp quản trị tài chính phù hợp với bối cảnh cụ thể
của Công ty cổ phần X20 - BQP.
- Góp phần hoàn thiện quản trị tài chính tại Công ty cổ phần X20 - BQP.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn
đƣợc kết cấu thành 4 chƣơng:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản trị tài chính doanh nghiệp.
Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu luận văn.
Chƣơng 3: Thực trạng quản trị tài chính tại Công ty cổ phần X20 - BQP.
Chƣơng 4: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị tài chính tại Công ty cổ
phần X20 - BQP.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thanhtrtran
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement