Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cool_girl2404
#999598 Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, trong bối cảnh của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói
riêng, công nghệ và con người là hai yếu tố cơ bản quyết định đến hiệu quả sản xuất
kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan
trọng của nguồn nhân lực chính là tài sản, huyệtt mạch quyết định sự thành công
hay thất bại của doanh nghiệp.. Một doanh nghiệp có thể có công nghệ hiện đại ,
chất lượng dịch vụ tốt, cơ sở hạ tầng vững chãi nhưng nếu thiếu lực lượng lao động
làm việc có hiệu quả thì doanh ngh iệp đó khó có thể tồn tại lâu dài và tạo dựng
được lợi thế cạnh tranh. Làm thế nào để khai thác tốt nguồn lực ấy để phục vụ phát
triển công ty và phát triển xã hội là một vấn đề đặt ra mang tính cấp thiết đối với các
nhà quản lý nói chung và nhà quản trị nhân lực nói riêng.
Điều đầu tiên người lãnh đạo phải hiểu rõ về con người, coi con người là yếu tố
trung tâm của sự phát triển, đồng thời tạo điều kiện để phát huy hết khả năng tiềm
ẩn ở trong mỗi con người. Để khai thác được nguồn lực vô giá ấy, người lãnh đạo
phải có cách thức quản trị nhân lực thực sự hiệu quả , tạo động lưc ̣ thúc đẩy hoàn
thiện cá nhân và phát triển tổ chức.
Tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, người lao động thường thiếu động lực
làm việc dẫn đến năng suất lao động không cao, hiệu quả công việc thấp. Việc phân
tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động là rất cần thiết,
từ đó đưa ra các giải pháp hữu hiệu tăng năng suất lao động.
Qua thời gian học tập tại trường cũng như làm việc thực tế tại Công ty Cổ phần
Sách Alpha, tui nhận thấy công ty đã tiến hành nhiều biện pháp khuyến khích nhằm
tạo động lực cho người lao động, tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế. Việc nhân sự
ra đi là điều thường xuyên xảy ra và công ty đã mất nhiều chi phí cho việc tuyển
dụng và đào tạo nhân viên mới, tinh thần làm việc của các nhân viên còn lại bị ảnh
hưởng, năng suất làm việc của toàn công ty giảm sút do có nhiều vấn đề nảy sinh
khi thay đổi cơ cấu nhân lực. Chính vì vậy tui đã quyết định lựa chọn đề tài cho
Luận văn tốt nghiệp của mình là “Tạo động lực làm việc cho người lao động thông
qua các chính sách và môi trường làm việc - Nghiên cứu cụ thể tại công ty cổ phần
Sách Alpha”
2. Tình hình nghiên cứu
Vấn đề tạo động lực tại các doanh nghiệp là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới
hiệu quả sản xuất kinh doanh vì vậy hiện nay đã có rất nhiều các chương trình
nghiên cứu của các trường, viện, các cơ quan về vấn đề này. Không chỉ các nhà
nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên… tìm hiểu mà cả các báo, tạp chí,… cũng rất
quan tâm và có nhiều bài viết. Một vài công trình đã công bố có liên quan đến luận
văn:
- Đổi mới chính sách tiền lương trong bối cảnh kinh tế tri thức và công nghệ thông
tin, Hội thảo quốc tế về Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh công nghệ thông tin
và kinh tế tri thức, Đại học Thương mại, Hà Nội, 8/2006 của PGS.TS. Lê Quân.
- Đổi mới chính sách đãi ngộ của các doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ hậu gia nhập
WTO, Tạp chí Khoa học, chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, số 3, 2011 của
PGS.TS. Hoàng Văn Hải.
- Tạo động lực cho các nhà quản trị trong các doanh nghiệp thương mại Nhà nước
của ThS Bùi Minh Lý, đề tài nghiên cứu cấp Bộ, ĐHTM.
- Ảnh hưởng của động lực làm việc lên hiệu quả lao động tại các công ty có vốn
nhà nước ở Việt Nam của TS. Mai Đức Anh, bộ môn KHXHNV& Kinh tế, khoa
Quốc Tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội 2011, Hà Nội
Nhìn chung đây là các công trình nghiên cứu rất hữu ích, chuyên sâu và được đánh
giá cao, trích dẫn nhiều. Đối tượng nghiên cứu của các công trình trên thường tập
trung vào một mảng, một khía cạnh của công tác tạo động lực. Ngoài ra cũng có rất
nhiều công trình của các tác giả nước ngoài về vấn đề tạo động lực như:
- Motivating synergy: toward new conceptualizations of intrinsic and extrinsic
motivation in the workplace. Human resource management review. Amabile, T. M.
1993.
- Performance Appraisal, Performance management and improving Individual
Performance: A motivational framework. Management and organization review.
Denise, A. S Pritchard, R. D. 2006.
- Empowerment, Motivation and performance: Examining the Impact of feedback
and incentives on Non Management Employees. Behavioral Research in accouting.
Drake, A. R. Wong, J & Salter, S. B. 2007.
Tuy nhiên, việc nghiên cứu về tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty
cổ phần Sách Alpha thì chưa có công trình nào thực hiện.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Luận văn đặt ra mục đích là nghiên cứu cách thức thực hiện các biện pháp khuyến
khích, động viên nhằm tạo nguồn động lực mạnh cho người lao động đóng góp vào
sự phát triển bền vững của Công ty CP Sách Alpha.
Từ mục đích trên, Luận văn có các nhiệm vụ sau:
1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề : Chính sách đãi ngộ và môi trường
hoạt động tao ̣ đôn ̣ g lưc ̣ làm viêc ̣ cho nhân viên tại các công ty cổ phần ở nước ta hiện
nay.
2. Phân tích, đánh giá thực trạng về chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc của
công ty Cổ phần Sách Alpha; tìm ra những nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.
i. Phân tích các yếu tố đó trong viêc ̣ thúc đẩy đôn ̣ g lưc ̣ làm viêc ̣ của nhân viên .
ii. Đề xuất giải pháp , kiến nghi ̣giúp công ty có thể khai thác , phát huy tốt hơn
trong chính sách đãi ngộ và cải thiện môi trường làm việc cho nguồn nhân lực
của mình.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại
doanh nghiệp: Chính sách đãi ngộ của công ty (lương, thưở ng, phúc lợi, đào tao ̣ và
phát triển ) và môi trường làm việc (điều kiên ̣ vâṭ chất , công viêc ̣ , quan hê ̣đồng
nghiêp ̣ , phong cách lan ̃ h đao ̣ , văn hóa công ty).
Nghiên cứ u sử dun ̣ g số liêu ̣ trong 3 năm từ năm 2010- 2012 và nửa đầu năm 2013
nhằm đảm bảo tính cấp thiết của đề tài.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Bên cạnh các phương pháp của quản trị học, đề tài sử dụng tổng hợp nhiều phương
pháp nghiên cứu để đạt được các yêu cầu nghiên cứu trên như sau:
- Phương pháp duy vật biện chứng: Nghiên cứu công tác tạo động lực cho người lao
động tại Công ty CP Sách Alpha trong mối quan hệ hữu cơ, tác động qua lại với các
công tác khác của quản trị nhân sự, với các công tác liên quan đến hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty.
- Phương pháp nghiên cứu lý luận với khảo sát thực tế (phương pháp xã hội học):
Trên cơ sở lý luận về công tác tạo động lực và tiến hành khảo sát động lực làm việc
của nhân viên ở Công ty cổ phần Sách Alpha bằng cách làm việc, xem xét thực tế
và thu thập số liệu về động lực làm việc của nhân viên ở Công ty cổ phần Sách
Alpha.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Từ kết quả thống kê và kết quả tìm hiểu về
công tác tạo động lực làm việc, sẽ tiến hành đánh giá và phân tích những ưu điểm,
nhược điểm, những mặt tồn tại và nguyên nhân của công tác tạo động lực làm việc
ở Công ty cổ phần Sách Alpha từ đó đưa ra một vài giải pháp nhằm hoàn thiện việc
tạo động lực làm việc ở Công ty.
Tác giả đã thực hiện một cuộc điều tra đánh giá, khảo sát 50 nhân viên của công ty
tại trụ sở chính Hà Nội và áp dụng các phương pháp nghiên cứu trên để hoàn thành
luận văn này.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004641 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement