Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tthanhtu2702
#999585 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
TÓM TẮT
Luận văn đƣợc chia làm 4 chƣơng:
Chƣơng 1 giới thiệu khái quát về tình hình nghiên cứu nƣớc ngoài, tình hình
nghiên cứu trong nƣớc và tình hình nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế
và Chuyển giao công nghệ. Trong phần cơ sở lý luận, tác giả xuất phát từ những khái
niệm cơ bản bao gồm tạo động lực, tạo động lực làm việc, ngƣời lao động và rút ra
khái niệm chung về tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp.
Sau đó, tác giả đi vào phân tích quy trình tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động
tại doanh nghiệp bao gồm xác định và phân loại nhu cầu ngƣời lao động, thiết kế biện
pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động, tổ chức triển khai thực hiện các biện
pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động, đánh giá công tác tạo động lực làm
việc cho ngƣời lao động; tác giả xét đến các yếu tố ảnh hƣởng đến quy trình tạo động
lực làm việc cho ngƣời lao động gồm: quy định pháp luật, đặc điểm ngành nghề kinh
doanh, quan điểm của nhà quản trị, chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp và đặc
điểm của ngƣời lao động trong doanh nghiệp.
Chƣơng 2 tập trung giới thiệu về thiết kế nghiên cứu và các phƣơng pháp nghiên
cứu bao gồm phƣơng pháp điều tra, khảo sát bằng bảng hỏi, phƣơng pháp phân tích dữ
liệu sơ cấp và thứ cấp, phƣơng pháp thống kê, phƣơng pháp phân tích, tổng hợp.
Chƣơng 3 phân tích thực trạng tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại
Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ bao gồm các nội dung
sau: xác định và phân loại nhu cầu ngƣời lao động tại Công ty, thiết kế biện pháp tạo
động lực làm việc cho ngƣời lao động Công ty, tổ chức triển khai thực hiện các biện
pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Công ty và đánh giá công tác tạo
động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Công ty. Phân tích thực trạng các yếu tố ảnh
hƣởng đến tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Công ty rồi rút ra đánh giá
ƣu điểm, hạn chế và các nguyên nhân.
Chƣơng 4 đề xuất một số giải pháp đối với tạo động lực làm việc cho ngƣời
lao động tại Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ dựa trên
những phân tích thực trạng ở chƣơng 3 và những mục tiêu phát triển của Công ty đến
năm 2020.
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH
NGHIỆP ......................................................................................................................4
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ............................................................4
1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước..........................................4
1.1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngoài .........................................6
1.2. Cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động trong doanh
nghiệp ...............................................................................................................9
1.2.1. Các khái niệm cơ bản.............................................................................9
1.2.2. Một số lý thuyết tạo động lực làm việc cho người lao động ................13
1.3. Quy trình tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp17
1.3.1. Xác định nhu cầu của người lao động .................................................18
1.3.2. Phân loại nhu cầu của người lao động ................................................20
1.3.3. Thiết kế biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động ............21
1.3.4. Triển khai tạo động lực làm việc cho người lao động .........................28
1.3.5. Đánh giá tạo động lực làm việc cho người lao động...........................28
1.4. Yếu tố ảnh hƣởng đến tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động trong
doanh nghiệp.................................................................................................30
1.4.1. Quy định pháp luật của Nhà nước .......................................................30
1.4.2. Đặc điểm của ngành nghề kinh doanh.................................................31
1.4.3. Quan điểm của nhà quản trị doanh nghiệp..........................................31
1.4.4. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp ...........................................32
1.4.5. Đặc điểm của người lao động trong doanh nghiệp .............................32

CHƢƠNG 2 THIẾT KẾ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................35
2.1. Thiết kế nghiên cứu ...............................................................................35
2.1.1. Xác định vấn đề, mục tiêu nghiên cứu .................................................35
2.1.2. Quy trình nghiên cứu............................................................................35
2.1.3. Xác định mô hình nghiên cứu...............................................................36
2.1.4. Kết luận về kết quả nghiên cứu ............................................................38
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ......................................................................38
2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu...........................................38
2.2.2. Phương pháp xử lý dữ liệu ...................................................................44
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO
ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ ...........................................................................................................46
3.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công
nghệ 46
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ....................................46
3.1.2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty........................................47
3.1.4. Kết quả kinh doanh của Công ty ..........................................................50
3.2. Thực trạng quy trình tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động của
Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ....................51
3.2.1. Xác định nhu cầu của người lao động tại Công ty.............................52
3.2.2. Phân loại nhu cầu của người lao động tại Công ty ...........................53
3.2.3. Thiết kế biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công
ty 55
3.2.4. Triển khai tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty ......78
3.2.5. Thực trạng đánh giá tạo động lực làm việc cho người lao động tại
Công ty ...........................................................................................................81
3.3. Phân tích một số yếu tố ảnh hƣởng đến tạo động lực làm việc cho
ngƣời lao động của Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công
nghệ 81

3.3.1. Quy định pháp luật Việt Nam...............................................................81
3.3.2. Đặc điểm của ngành nghề kinh doanh của Công ty ............................83
3.3.3. Quan điểm của Ban giám đốc Công ty về tạo động lực làm việc cho
người lao động ...............................................................................................83
3.3.4. Chiến lược kinh doanh của Công ty.....................................................84
3.3.5. Đặc điểm của người lao động trong Công ty.......................................84
3.4. Đánh giá chung về tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động của
Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ....................87
3.4.1. Ưu điểm và nguyên nhân: ...................................................................87
3.4.2 Hạn chế và nguyên nhân ......................................................................88
CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI
LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ CHUYỂN
GIAO CÔNG NGHỆ ................................................................................................90
4.1. Định hƣớng và một số mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ đến
năm 2020........................................................................................................90
4.1.1. Định hướng phát triển chung của Công ty .........................................90
4.1.2. Một số mục tiêu phát triển chủ yếu của Công ty ................................91
4.2. Quan điểm đẩy mạnh tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại
Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ....................92
4.2.1. Tạo động lực làm việc cho người lao động phải được coi là biện
pháp lâu dài...................................................................................................92
4.2.2. Tạo động lực làm việc cho người lao động được thực hiện hệ thống và
đồng bộ...........................................................................................................92
4.2.3. Tạo động lực làm việc cho người lao động cần thực hiện tổng hợp
93
4.3. Đề xuất giải pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Công
ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ .............................95

4.3.1. Cải tiến xác định nhu cầu và phân loại nhu cầu của người lao động tại
Công ty ...........................................................................................................95
4.3.2. Hoàn thiện thiết kế các chương trình tạo động lực làm việc cho người
lao động tại Công ty.......................................................................................98
4.3.3. Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện tạo động lực làm việc
cho người lao động tại Công ty....................................................................107
4.3.4. Chú trọng đánh giá tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công
ty 109
KẾT LUẬN.............................................................................................................114


PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong giai đoạn hiện nay nguồn nhân lực của tổ chức đóng vai trò hết sức
quan trọng, đó là nhân tố quyết định nên sự thành bại trong kinh doanh của tổ chức.
Động lực làm việc là một trong những vấn đề đƣợc các doanh nghiệp quan tâm
hàng đầu bởi đây chính là nguồn gốc thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao
chất lƣợng nguồn lực con ngƣời. Do đó, vấn đề tạo động lực làm việc là một trong
những nội dung quan trọng của công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, nó
thúc đẩy ngƣời lao động hăng say làm việc nâng cao năng suất lao động.
Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ có trụ sở chính tại
số 139 Nghi Tàm – Tây Hồ – Hà Nội. Là Công ty chuyên ngành thiết kế, cung cấp các
hệ thống an toàn và bảo vệ, hƣớng tới các mục tiêu vì sự ổn định, bền vững và phát
triển lâu dài, Công ty đã không ngừng thực hiện các biện pháp để tận dụng các tiềm
năng sẵn có, đổi mới công tác tổ chức, quản lý, đổi mới công nghệ và nâng cao năng
lực điều hành. Mặt khác, với tính chất ngành nghề mang tính kỹ thuật cao, Công ty cần
phải có lực lƣợng lao động không chỉ mạnh về chuyên môn mà còn có tâm huyết và nỗ
lực làm việc tốt để tạo đƣợc uy tín với khách hàng. Trong sự nỗ lực phấn đấu đó cần có
sự chung sức và cống hiến của toàn thể ngƣời lao động trong Công ty. Nhận thức đƣợc
vai trò có tính chất quyết định đó của nguồn nhân lực, Công ty luôn quan tâm chú trọng
vào công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động.
Hiện nay, Công ty đã xây dựng đƣợc lực lƣợng lao động có chuyên môn và
kinh nghiệm tốt. Tuy nhiên, động lực làm việc của ngƣời lao động chƣa cao. Điều
này thể hiện ở chỗ tỷ lệ thôi việc còn cao, tiến độ thực hiện công việc còn chậm,
tinh thần tự giác và cam kết thực hiện tốt công việc của ngƣời lao động thấp. Hiện
tƣợng này đã ảnh hƣởng tới tình hình kinh doanh của Công ty trong thời gian gần
đây. Điều này trong dài hạn có thể là nguyên nhân chính khiến Công ty mất uy tín
với khách hàng và giảm năng lực cạnh tranh trên thị trƣờng kinh doanh.
Xuất phát từ thực tiễn trên, sau quá trình học tập, nghiên cứu tại lớp cao học
K22-QTKD - Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, tác giả lựa chọn

đề tài “Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Tư vấn
thiết kế và Chuyển giao công nghệ” cho luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh
của mình. Tác giả mong muốn tìm hiểu thực trạng tạo động lực làm việc cho ngƣời
lao động tại Công ty và vận dụng các lý thuyết khoa học để nghiên cứu tìm ra giải
pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại đây trong bối cảnh kinh tế khó
khăn hiện nay.
Đề tài đƣợc nghiên cứu nhằm trả lời và giải quyết câu hỏi sau: Để đạt đƣợc
những mục tiêu chiến lƣợc cần có giải pháp và kiến nghị gì để khắc phục những hạn
chế đã nêu ra nhằm tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động trong các năm tới tại
Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu: Đề xuất giải pháp để khắc phục những hạn chế để tạo
động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và
Chuyển giao công nghệ.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
Một là, hệ thống hóa lý luận cơ bản về tạo động lực làm việc cho ngƣời lao
động trong doanh nghiệp.
Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc cho ngƣời lao
động tại Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ.
Ba là, đề xuất giải pháp và kiến nghị tạo động lực làm việc cho ngƣời lao
động tại Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là Công tác tạo
động lực làm việc cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ
phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ nói riêng.
Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi không gian: Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công
nghệ có trụ sở chính tại số 139 Nghi Tàm – Tây Hồ – Hà Nội.
Phạm vi thời gian: Luận văn nghiên cứu các thông tin, dữ liệu thực tiễn tạo
động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và
Chuyển giao công nghệ giai đoạn 2012 – 2014. Các số liệu phỏng vấn, điều tra,
khảo sát đƣợc thực hiện trong năm 2014, đề xuất giải pháp đến năm 2020.
Phạm vi về nội dung: Luận văn nghiên cứu quy trình tạo động lực làm việc
cho ngƣời lao động (bao gồm 05 bƣớc: xác định nhu cầu ngƣời lao động; phân loại
nhu cầu ngƣời lao động; thiết kế biện pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao
động; triển khai tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động và đánh giá tạo động lực
làm việc cho ngƣời lao động) và các yếu tố tác động đến tạo động lực làm việc cho
ngƣời lao động (bao gồm 05 yếu tố: Quy định pháp luật; đặc điểm ngành nghề kinh
doanh; quan điểm của nhà quản trị; chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp; đặc
điểm của ngƣời lao động trong doanh nghiệp).
4. Những đóng góp của luận văn
Đóng góp về mặt khoa học: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan
đến việc tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp.
Đóng góp về mặt thực tiễn: Phân tích thực trạng việc tạo động lực làm việc cho
ngƣời lao động tại Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ trong
thời gian qua. Đề xuất các giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại
Công ty Cổ phần Tƣ vấn Thiết kế và Chuyển giao công nghệ thời gian đến năm 2020.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài trang bìa chính, bìa phụ, mục lục, danh mục từ viết tắt, danh mục
bảng, danh mục hình, tài liệu tham khảo, cấu trúc của luận văn gồm các chƣơng:
Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về tạo động lực
làm việc cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp.
Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu.
Chƣơng 3: Thực trạng tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Công ty
Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ.
Chƣơng 4: Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại
Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ.

định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm; 44/2013/NĐ-
CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ
luật Lao động về hợp đồng lao động; Nghị định 182/2013-NĐ-CP ngày 14/11/2013
quy định mức lƣơng tối thiểu vùng…); Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày
16/11/2013; Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Thông tƣ của Bộ
Lao động thƣơng binh và xã hội về nghĩa vụ của ngƣời sử dụng lao động (Thông tƣ
số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 hƣớng dẫn nghị định số 03/2014/NĐ-CP;
Thông tƣ số 30/2013/TT-BLĐTBXH Hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định
số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động về thu nộp Bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các hợp đồng lao động…):
- Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ƣớc lao động tập thể và thoả thuận khác
với ngƣời lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của ngƣời lao động;
- Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại với tập thể lao động tại doanh
nghiệp và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở;
- Lập sổ quản lý lao động, sổ lƣơng và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền
yêu cầu;
- Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu
hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt
động với cơ quan quản lý nhà nƣớc về lao động ở địa phƣơng;
- Thực hiện các quy định khác của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo
hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.
Quyền lợi của ngƣời lao động cũng đƣợc thể chế trong quy định của Công ty
rõ ràng hơn trƣớc nhƣ: các chế độ về bảo hiểm bắt buộc; chế độ thai sản tăng lên từ
bốn lên sáu tháng; tiền lƣơng tối thiểu tăng lên hàng năm. Tất cả những quy định
này buộc Công ty phải cân đối và điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Bởi nếu
không đáp ứng quyền lợi cho ngƣời lao động thỏa đáng thì sẽ tạo sự bất bình trong
lao động. Nhƣng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật là không hề đơn
giản với Công ty. Do Công ty có số lƣợng lao động lớn và thƣờng xuyên có sự biến
động. Trong khi đó quyền lợi của ngƣời lao động và quyền lợi của Công ty luôn tỷ
lệ nghịch với nhau.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1033173 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement