Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Xalbador
#999580 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
TÓM TẮT
Tên luận văn: : Tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên trƣờng đại học
Lao Động – Xã Hội
Tác giả: Lê Quang Anh
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Bảo vệ năm: 2015
Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS. Lê Thanh Hà
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Hệ thống hóa lý thuyết về tạo động lực, làm rõ các vấn đề liên quan tới hoạt
động tạo động lực trong tổ chức. Trên cơ sở vận dụng các kiến thức về tạo động lực
cho ngƣời lao động để phân tích thực tiễn hoạt động tạo động lực cho đội ngũ giảng
viên trong trƣờng đại học Lao Động Xã Hội - các kết quả đạt đƣợc, các hạn chế và
nguyên nhân hạn chế. Đề xuất giải pháp cụ thể hoàn thiện hoạt động tạo động lực
cho đội ngũ giảng viên trƣờng đại học Lao Động – Xã Hội.
7. Những đóng góp mới của luận văn:
Có thể thấy đã có rất nhiều đề tài luận văn, công trình nghiên cứu viết về tạo
động lực cho ngƣời lao động tại các Tổng công ty, công ty, doanh nghiệp khác
nhƣng chƣa có một công trình nào nghiên cứu về tạo động lực cho đội ngũ giảng
viên trƣờng đại học Lao Động – Xã Hội. Đúc rút kinh nghiệm từ những đề tài, tác
giả luận văn có định hƣớng nghiên cứu hoạt động tạo động lực cho đội ngũ giảng
viên trƣờng đại học Lao Động – Xã Hội dựa trên cơ sở lý thuyết là học thuyết công
bằng của J.Stasy Adams và học thuyết nhu cầu của Maslow, tiến hành khảo sát nhu
cầu của ngƣời lao động và phân tích các biện pháp tạo động lực trên cơ sở thỏa mãn
các nhu cầu của ngƣời lao động đảm bảo tính công bằng. Trong quá trình nghiên
cứu đề tài này, tác giả xin mạnh dạn đƣa ra một số giải pháp với mong muốn có thể
áp dụng đƣợc phần nào vào thực tiễn hoạt động, góp phần phát triển hơn nữa các
hoạt động tạo động lực cho ngƣời lao động nhằm phát triển bền vững nhà trƣờng.
Danh mục chữ viết tắt ...........................................................................................................i
Danh mục bảng.....................................................................................................................ii
Danh mục hình, biểu đồ ......................................................................................................iii
MỞ ĐẦU ..............................................................................................................................1
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ
TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC.............................5
1.1. Một số khái niệm và học thuyết về tạo động lực cho ngƣời lao động ..........5
1.1.1. Một số khái niệm................................................................................................. 5
1.1.2. Một số học thuyết về tạo động lực lao động .................................................... 9
1.2. Nôị dung cơ bản của hoạt động tạo động lực cho ngƣời lao động ..............12
1.2.1. Xác định nhu cầu của người lao động............................................................ 12
1.2.2. Giúp người lao động đặt ra mục tiêu hiệu quả.............................................. 13
1.2.3. Thiết kế các biện pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu cho người lao động......... 14
1.3. Tiêu chí đánh giá động lực của ngƣời lao động trong tổ chức ....................20
1.3.1. Tính chủ động, sáng tạo trong công việc ....................................................... 20
1.3.2. Năng suất chất lượng và hiệu quả trong công việc....................................... 21
1.3.3. Lòng trung thành của người lao động............................................................ 21
1.3.4. Mức độ hài lòng của người lao động trong công việc.................................. 22
1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực lao động ...........................................22
1.4.1. Các yếu tố thuộc bản thân người lao động.................................................... 22
1.4.2. Các yếu tố thuộc về tổ chức............................................................................ 25
1.4.3. Các yếu tố thuộc về công việc người lao động đảm nhận............................ 27
1.4.4. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài ......................................................... 29
1.5. Tổng quan tình hình nghiên cứu về tạo động lực lao động cho đội ngũ
giảng viên ...........................................................................................................30
CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU.....................34
2.1. Quy trình nghiên cứu...................................................................................34
2.2. Phƣơng pháp luận của đề tài........................................................................34
2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài ...................................................................35
2.3.1. Tổng quan tài liệu............................................................................................. 35
2.3.2. Khảo sát thực tế ................................................................................................ 35
2.4. Dự kiến những đóng góp của luận văn........................................................37
CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI....................39
3.1. Tổng quan Trƣờng đại học Lao động - xã hội.............................................39
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của trường ĐHLĐXH........................... 39
3.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức hành chính của Trường Đại học Lao động – Xã hội40
3.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác tạo động lực làm việc cho giảng viên
tại trƣờng Đại học Lao động - Xã hội ................................................................44
3.2.1. Các nhân tố bên ngoài ..................................................................................... 44
3.2.2 Các nhân tố bên trong...................................................................................... 46
3.3. Phân tích thực trạng công tác tạo động lực cho đội ngũ giảng viên trƣờng
Đại học Lao động Xã Hội...................................................................................48
3.3.1. Phân tích nhu cầu đối với công việc của đội ngũ giảng viên tại trường Đại
học Lao động Xã hội................................................................................................... 48
3.3.2. Phân tích thực trạng tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên bằng
biện pháp kích thích tài chính.................................................................................... 51
3.3.3. Phân tích thực trạng các biện pháp tạo động lực phi tài chính................... 61
3.4. Đánh giá chung về công tác tạo động lực tại trƣờng Đại học Lao động Xã hội 77
3.4.1 Kết quả công tác tạo động lực làm việc cho đội ngũ giảng viên trường
ĐHLĐXH trong thời gian vừa qua ........................................................................... 77
3.4.2. Những mặt hạn chế ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho giảng viên 78
3.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại ...................................................................... 79
CHƢƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG
LỰC LAO ĐỘNG CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO
ĐỘNG XÃ HỘI.................................................................................................................80
4.1. Phƣơng hƣớng phát triển của trƣờng trong thời gian tới.............................80
4.1.1. Mở rộng quy mô đào tạo.................................................................................. 80
4.1.2. Duy trì và phát triển đội ngũ giảng viên ........................................................ 80
4.1.3. Xây dựng và hoàn thiện chương trình giảng dạy.......................................... 81
4.1.4. Định hướng và mục tiêu nghiên cứu khoa học.............................................. 81
4.1.5. Công tác tổ chức cán bộ .................................................................................. 82
4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động cho các
giảng viên trong trƣờng ......................................................................................83
4.2.1. Xác định được hệ thống nhu cầu của GV và mức độ ưu tiên của từng nhu
cầu ............................................................................................................................. 83
4.2.2. Hoàn thiện các biện pháp tạo động lực tài chính.......................................... 85
4.2.3. Hoàn thiện các biện pháp tạo động lực phi tài chính................................... 88
KẾT LUẬN ......................................................................................................................101
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................102
PHỤ LỤC

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tuandec1982
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009894 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement