Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By GaDu_H5N1
#999578 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN TRONG VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC ....6
1.1. Khái niệm động lực làm việc và các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc
.................................................................................................................................6
1.1.1. Các khái niệm về động lực và tạo động lực .............................................6
1.1.2. Các yếu tố tạo động lực trong lao động....................................................8
1.2. Các học thuyết về tạo động lực làm việc .......................................................11
1.2.1. Học thuyết của Maslow về hệ thống nhu cầu.........................................11
1.2.2. Học thuyết hai nhân tố của Herzberg ....................................................15
1.2.3. Thuyết thúc đẩy bằng sự tăng cƣờng của B.F. Skinner..........................22
1.2.4. Thuyết cân bằng của John Stacey Adams ..............................................23
1.3. Các phƣơng hƣớng tạo động lực làm việc .....................................................24
1.3.1. Xây dựng định mức lao động, nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công
việc cho từng ngƣời lao động ...........................................................................25
1.3.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời lao động hoàn thành nhiệm vụ ........26
1.3.3. Kích thích vật chất, tinh thần cho ngƣời lao động .................................26
1.3.4. Tổ chức công tác đào tạo nâng cao tay nghề, đào tạo mới.....................29
1.3.5. Tổ chức các phong trào thi đua, lập thành tích.......................................29
CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC LÀM
VIỆC CỦA CÔNG CHỨC SỞ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HẢI
DƢƠNG ....................................................................................................................31
2.1. Một số đặc điểm kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh Hải Dƣơng có
ảnh hƣởng đến quá trình tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức...............31
2.2. Giới thiệu về Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội Hải Dƣơng .......................33
2.2.1. Tổ chức bộ máy ......................................................................................33
2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động Thƣơng binh và Xã
hội tỉnh Hải Dƣơng...........................................................................................34
2.2.3. Cơ cấu nhân sự .......................................................................................38
2.2.4. Các thành tích nổi bật của Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội trong
năm 2013 ..........................................................................................................38
2.3. Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức ở Sở Lao
động Thƣơng binh và Xã hội Hải Dƣơng .............................................................42
2.3.1. Thực trạng về động lực làm việc của đội ngũ công chức.......................42
2.3.2. Tác động của chính sách cán bộ đến động lực làm việc của công chức 44
2.4. Kết quả khảo sát tạo động lực làm việc cho các cán bộ công chức của Sở Lao
động Thƣơng binh và Xã hội Hải Dƣơng .............................................................51
2.4.1. Đánh giá chung về tạo động lực .............................................................51
2.4.2. Kết quả khảo sát đánh giá cụ thể về hệ thống tạo động lực cho cán bộ
công chức..........................................................................................................60
CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC
SỞ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HẢI DƢƠNG .............................70
3.1. Những kiến nghị về phía Chính phủ..............................................................70
3.1.1. Đẩy mạnh cải cách tiền lƣơng ................................................................70
3.1.2. Tăng cƣờng cải cách công vụ và công chức...........................................72
3.2. Những kiến nghị về chính sách từ Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng...................74
3.2.1. Thực hiện chính sách thu hút nhân tài và đãi ngộ nhân tài ....................74
3.2.2. Xây dựng quy hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ...................75
3.3. Giải pháp từ Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội Hải Dƣơng ....................76
3.3.1. Cải thiện điều kiện làm việc và môi trƣờng làm việc.............................76
3.3.2. Xây dựng văn hoá công sở .....................................................................79
3.3.3 Chính sách cán bộ....................................................................................81
3.3.4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và quản lý công việc theo tiêu
chuẩn chất lƣợng ISO .......................................................................................84
3.3.5. Đề cao vai trò cá nhân của Lãnh đạo Sở trong việc nâng cao tinh thần
trách nhiệm và tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức..........................85
3.3.6. Đề cao trách nhiệm của mỗi công chức trong việc tạo động lực làm việc
..........................................................................................................................88
KẾT LUẬN...............................................................................................................90
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................92


1. Sự cần thiết của đề tài
Nền hành chính trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nƣớc có
chức năng trực tiếp tổ chức thực hiện đƣờng lối, chính sách của Đảng, luật
pháp và nghị quyết của Quốc hội. Thực tiễn cho thấy, có chính sách và pháp
luật đúng chƣa đủ, cần có nền hành chính mạnh, có hiệu lực thì chính
sách và luật pháp mới đi vào cuộc sống. Hơn nữa, trong quá trình tổ chức
thực hiện nền hành chính còn góp phần tích cực vào việc bổ sung, phát triển
chính sách, pháp luật. Giải pháp quan trọng để xây dựng nền hành chính trong
sạch, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bƣớc hiện đại hóa để
quản lý có hiệu lực, hiệu quả công việc của nhà nƣớc, thúc đẩy xã hội phát
triển lành mạnh, đúng hƣớng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân là nâng cao
tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính
nhà nƣớc.
Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội Hải Dƣơng là cơ quan hành chính
nhà nƣớc với nhiệm vụ chính là tham mƣu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực
hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao
động tiền lƣơng tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, ngƣời có công,
bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn
xã hội.
Thực hiện chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc là đẩy mạnh phát triển
kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nƣớc đi đôi với việc xây
dựng xã hội tiến bộ, công bằng, dân chủ, văn minh với chức năng của cơ quan
quản lý nhà nƣớc đa dạng các lĩnh vực, đa dạng các loại đối tƣợng thì khối
lƣợng công việc và đối tƣợng quản lý của Sở Lao động Thƣơng binh và Xã
hội ngày càng nhiều.
Để đáp ứng nhiệm vụ chính trị, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh
đạo Sở, đòi hỏi phải có sự lao động tích cực sáng tạo, sự cố gắng nỗ lực của
mỗi cán bộ công chức. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để tạo ra động lực làm
việc cho cán bộ công chức? Do vậy, là một công chức của Sở Lao động
Thƣơng binh và Xã hội, tui đã quyết định lựa chọn đề tài: "Tạo động lực làm
việc cho công chức Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội Hải Dƣơng - thực
trạng và giải pháp".
2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
Đề tài về tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức trong các cơ
quan nhà nƣớc có nhiều tác giả đề cập và nghiên cứu, có nhiều công trình
nghiên cứu, cụ thể nhƣ:
- “Bàn về tính tích cực nghề nghiệp của công chức” của tiến sỹ Tạ
Ngọc Hải – Viện Khoa học Tổ chức Nhà nƣớc đăng trên website
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!.
- “Các biện pháp tâm lý nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ,
công chức trong cơ quan hành chính nhà nƣớc hiện nay”, tác giả Trần Thanh
Hƣơng chủ biên của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội – 2010.
- “Cải cách quy trình đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ nhằm nâng cao năng
lực thực thi công vụ” của tiến sỹ Ngô Thành Can – Học viện Chính trị - Hành
chính Quốc gia Hồ Chí Minh đăng trên website Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
- “Chất lƣợng thực thi công vụ - Vấn đề then chốt của cải cách hành
chính” , Tiến sỹ Ngô Thành Can – Học viện Hành chính – Học viện Chính trị
Hành chính Quốc gia đăng trên website Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!.
- Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” ban hành kèm
theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ
- “Một số giải pháp nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ công
chức trong cơ quan hành chính nhà nƣớc” của tác giả Trần Hƣơng Thanh –
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Pinkgo123
#1025917 Dạ, mods ơi, em đang cần bài này lắm!! Mods up lên giúp em với ạ!! Em Thank mods nhiều!!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1026022 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement