Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anna_le
#999458 Link tải luận văn miễn phí cho ae
TÓM TẮT
Trách nhiệm xã hộiTNXH (TNXH) là một nội dung không còn mới
trên thế giới nhƣng ở Việt Nam, chỉ trong những năm gần đây khi Việt Nam
gia nhập sân chơi chung của nền kinh tế thế giới thì vấn đề này mới dần nhận
đƣợc sự quan tâm chú ý từ phía Nhà nƣớc và các DNdoanh nghiệp (DN). Là
một tỉnh có nhiều thế mạnh về vị trí địa lý, kinh tế - xã hội, văn hóa, giao
thông, cơ sở hạ tầng, cũng nhƣ có một nguồn lao động dồi dào… Bắc Ninh
đang là một điểm sáng trong phát triển kinh tế các khu công nghiệp. Vì vậy
việc thực hiện TNXH của các DN trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Bắc Ninh là một vấn đề hết sức cần thiết. Đề tài “Trách nhiệm xã hộiNXH
của các doanh nghiệpDN trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Bắc Ninh” đƣợc tiến hành nghiên cứu nhằm tìm hiểu về thực trạng thực hiện
TNXH của các DN trên địa bàn tỉnh. Qua đó đánh giá việc thực hiện TNXH
đối với DN là nghĩa vụ hay quyền lợi hay là kết hợp cả hai yếu tố trên; đúc rút
ra những thuận lợi cũng nhƣ những khó khăn trong việc thực hiện TNXH của
DN. Trên cơ sở đó, đề xuất ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện
TNXH của các DN trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Đây là cơ sở để thực hiện phát triển bền vững nền kinh tế của tỉnh Bắc Ninh
nói riêng và của cả nƣớc nói chung.
1
PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Cùng với công cuộc đổi mới toàn diện đất nƣớc, sự thành công trong
việc đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng kinh tế đang đặt ra cho đất nƣớc nhiều vấn
đề tiêu cực về môi trƣờng và xã hội. Chính những vấn đề đó đòi hỏi các chủ
thể kinh tế, trong đó có cả các DN, phải có trách nhiệm để góp phần giải
quyết, nếu không bản thân sự phát triển kinh tế sẽ không bền vững và sẽ phải
trả giá đắt về môi trƣờng vàã những vấn đề xã hội.
Trên thực tế, không phải đến bây giờ, vấn đề TNXH của DN mới đƣợc
đặt ra; mà trái lại, ngay trong thời bao cấp, ngƣời ta cũng đã nói nhiều về
TNXH của các xí nghiệp đối với nhà nƣớc và ngƣời lao động, cũng nhƣ đối
với cộng đồng nói chung. Nhƣng, trong những năm gần đây, TNXH đƣợc
hiểu một cách rộng rãi hơn, không chỉ từ phƣơng diện đạo đức mà cả từ
phƣơng diện pháp lý. Những tác hại về môi trƣờng do một số DN gây ra trong
thời gian gần đây đã bị cả xã hội lên án, thậm chí bị pháp luật xử lý nghiêm
khắc. Do đó, không phải ngẫu nhiên, trong sách báo và trên nhiều diễn đàn
của Việt Nam, thuật ngữ TNXH của DN đã và đang ngày càng đƣợc sử dụng
phổ biến.
Thuật ngữ TNXH của DN mới chính thức xuất hiện cách đây hơn 50
năm, khi H.R.Bowen công bố cuốn sách của mình với nhan đề "TNXH của
doanh nhân" (Social Responsibilities of the businessmen) (1953) nhằm mục
đích tuyên truyền và kêu gọi ngƣời quản lý tài sản không làm tổn hại đến các
quyền và lợi ích của ngƣời khác, kêu gọi lòng từ thiện nhằm bồi hoàn những
thiệt hại do các DN làm tổn hại cho xã hội. Tuy nhiên, từ đó đến nay, thuật
ngữ TNXH của DN đang đƣợc hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số ngƣời
xác định "TNXH hàm ý nâng hành vi của DN lên một mức phù hợp với các
Formatted
quy phạm, giá trị và kỳ vọng xã hội đang phổ biến" (Prakash, Sethi, 1975: 58
– 64). Một số ngƣời khác hiểu "TNXH của DN bao gồm sự mong đợi của xã
hội về kinh tế, luật pháp, đạo đức và lòng từ thiện đối với các tổ chức vào một
thời điểm nhất định" (Archie. B Caroll, 1979).v.v..
Hiện đang tồn tại hai quan điểm đối lập nhau về TNXH của DN.
Những ngƣời ủng hộ quan điểm thứ nhất cho rằng, DN không có trách nhiệm
gì đối với xã hội mà chỉ có trách nhiệm với cổ đông và ngƣời lao động của
DN, còn nhà nƣớc phải có trách nhiệm với xã hội; DN đã có trách nhiệm
thông qua việc nộp thuế cho nhà nƣớc. Trái lại, những ngƣời khác lại có quan
điểm cho rằng, với tƣ cách là một chủ thể của nền kinh tế thị trƣờng, các DN
đã sử dụng các nguồn lực của xã hội, khai thác các nguồn lực tự nhiên và
trong quá trình đó, họ gây ra những tổn hại không tốt đối với môi trƣờng tự
nhiên. Vì vậy, ngoài việc đóng thuế, DN còn có TNXH đối với môi trƣờng,
cộng đồng, ngƣời lao động.v.v..
Ở Việt Nam, trong những năm gần đây ngƣời ta thƣờng sử dụng định
nghĩa của Nhóm phát triển kinh tế tƣ nhân của Ngân hàng thế giới về TNXH
của DN. Theo đó, "TNXH của DN (Corporate Social Responsibiliy – CSR) là
sự cam kết của DN đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững, thông qua
những hoạt động nhằm nâng cao chất lƣợng cuộc sống của ngƣời lao động và
các thành viên gia đình họ, cho cộng đồng và toàn xã hội, theo cách có lợi cho
cả DN cũng nhƣ phát triển chung của xã hội".
Nói cách khác, DN muốn phát triển bền vững luôn phải tuân theo
những chuẩn mực về bảo vệ môi trƣờng, bình đẳng về giới, an toàn lao động,
trả lƣơng công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên và phát triển cộng đồng.
TNXH của DN đƣợc thể hiện một cách cụ thể trên các yếu tố, các mặt, nhƣ: 1.
Bảo vệ môi trƣờng; 2. Đóng góp cho cộng đồng và xã hội; 3. Thực hiện tốt
trách nhiệm với nhà cung cấp; 4. Bảo đảm lợi ích và an toàn cho ngƣời tiêu
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By realccc
#999541 Chào Mods,

Bạn có thể cho mình xin file này với tại mình đang tìm về chủ đề này.
Cám ơn!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#999555 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement