Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bongbong_tinhyeu_58
#999408 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Phƣơng pháp Thẻ điểm cân bằng (BSC) đƣợc thiết kế bởi tiến sĩ Robert
Kaplan và David Norton (1992), Đại học Harvard (Mỹ), là một công cụ quản trị
chiến lƣợc và thƣớc đo hiệu quả thực thi chiến lƣợc đã đƣợc sử dụng rộng rãi trên thế
giới bởi nhiều công ty, doanh nghiệp hoạt động trong tất cả các ngành nghề, lĩnh vực
và kích cỡ khác nhau. Nhiều nghiên cứu đã chứng tỏ hiệu quả vƣợt trội của BSC
trong việc thực thi chiến lƣợc tại các công ty và tổ chức có quy mô lớn. Tại Việt
Nam, có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã và đang áp dụng thành công mô hình
Thẻ điểm cân bằng để quản trị chiến lƣợc của mình. Tuy nhiên, những nghiên cứu về
việc ứng dụng thành công phƣơng pháp này đối với các công ty, doanh nghiệp vừa
và nhỏ tại Việt Nam vẫn còn hạn chế.
Từ thực tiễn trên tác giả đã chọn đề tài: “Ứng dụng phƣơng pháp thẻ điểm cân
bằng trong thực thi chiến lƣợc tại công ty thƣơng mại FPT Miền Trung” làm đề tài
luận văn thạc sĩ. Góp phần giúp cho các nhà quản lý và lãnh đạo cấp cao trong công
ty có cái nhìn cân bằng hơn về toàn bộ hoạt động của tổ chức và định hƣớng hoạt
động kinh doanh theo tầm nhìn và chiến lƣợc của tập đoàn, nâng cao hiệu quả truyền
thông nội bộ và bên ngoài, theo dõi hiệu quả hoạt động của công ty so với mục tiêu
đề ra.
Nghiên cứu dựa trên khảo sát toàn bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý cấp cao tại
Công ty thƣơng mại FPT miền Trung nhằm đánh giá mức độ tác động của từng yếu
tố đến quá trình ứng dụng phƣơng pháp thẻ điểm cân bằng trong thực thi chiến lƣợc.
Từ đó tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình ứng
dụng BSC trong thực thi chiến lƣợc tại Công ty.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra với tốc độ ngày càng
cao cùng với sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức thƣơng mại Thế giới (WTO) năm
2006 và tham gia vào các Hiệp định đối tác kinh tế Chiến lƣợc xuyên Thái Bình
Dƣơng (TPP) hay Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)…. đã đem
đến cho các Doanh nghiệp Việt Nam những thời cơ mới, đồng thời cũng đem đến
nhiều thách thức mới nảy sinh mà các Doanh nghiệp nƣớc ta phải đối mặt. Trƣớc
bối cảnh đó, bắt buộc các Doanh nghiệp Việt Nam phải chuẩn bị những hành trang
cần thiết để hòa nhập cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới, để
không phải thua trên chính sân nhà của mình. Sự cạnh tranh đó đòi hỏi ngày càng
lớn về công nghệ, về dòng vốn lớn cũng nhƣ việc quản trị chiến lƣợc hiệu quả.
Một trong những công cụ giúp đánh giá và đo lƣờng hiệu quả thực thi chiến lƣợc và
mô hình quản lý chiến lƣợc chính là phƣơng pháp Thẻ điểm cân bằng – Balanced
Score Card (BSC).
Phƣơng pháp Thẻ điểm cân bằng (BSC) đƣợc thiết kế bởi tiến sĩ Robert
Kaplan và David Norton, Đại học Harvard (Mỹ), là công cụ quản trị chiến lƣợc giúp
tổ chức chuyển chiến lƣợc thành các mục tiêu hoạt động cụ thể. Hệ thống quản lý
này giúp lãnh đạo xác định rõ chiến lƣợc và lái toàn bộ nguồn lực về một hƣớng
thống nhất. Công cụ này đƣợc xây dựng dựa trên hai sản phẩm chính là Bản đồ
chiến lƣợc (Strategy Map) và Thẻ điểm (Score Card). Trong đó, Bản đồ chiến lƣợc
phác họa quá trình tạo ra các giá trị và kết quả kinh doanh mong muốn thông qua
mối quan hệ nhân - quả giữa các mục tiêu trong 4 yếu tố: Tài chính, Khách hàng,
Quy trình nội bộ và Học tập - phát triển. Thẻ điểm triển khai trên cấu trúc thống
nhất với bản đồ chiến lƣợc, cung cấp các chỉ số đo, chỉ tiêu và hành động chiến lƣợc
tƣơng ứng từng mục tiêu. Mỗi mục tiêu chiến lƣợc đặt ra sẽ có một hay nhiều chỉ
số đo và chỉ tiêu cụ thể. Tƣơng ứng, các đơn vị sẽ triển khai các công cụ đo lƣờng
phù hợp để theo dõi kết quả thƣờng xuyên. Áp dụng BSC sẽ giúp lãnh đạo và quản
lý xác định các dự án, hành động ƣu tiên giúp hiện thực hóa chiến lƣợc. Qua các chỉ

số đo hiệu quả về 4 yếu tố đƣợc báo cáo định kỳ, thƣờng xuyên giúp cán bộ lãnh
đạo đƣợc thông báo sớm và có quyết định chính xác, kịp thời hơn.
Trên thế giới, Phƣơng pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) đã và đang đƣợc áp
dụng rộng rãi với rất nhiều điển hình thành công trong hầu hết các ngành và lĩnh
vực. Có hơn 60% công ty thuộc Fortune 500 sử dụng BSC và 73% công ty áp dụng
BSC đánh giá công cụ này hiệu quả ở mức „cực kỳ‟ và „Rất cao‟. Tại Việt Nam, có
nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã và đang áp dụng thành công mô hình Thẻ điểm
cân bằng để quản trị chiến lƣợc của mình nhƣ Tập đoàn FPT, Tập đoàn Phú Thái,
Ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam (BIDV)…. Theo bản khảo sát nhanh của
Viet Nam Report đối với 500 doanh nghiệp tham gia lễ công bố VNR500 năm 2009,
có 7% số doanh nghiệp tham gia hội thảo sử dụng mô hình thẻ điểm cân bằng trong
thiết lập chiến lƣợc của doanh nghiệp mình, 36% đang có kế hoạch áp dụng và 57%
chƣa có kế hoạch áp dụng.
7%
36%
57%
Đã áp dụng
Có kế hoạch áp dụng
Chưa áp dụng
Hình 0.1 : Tình hình áp dụng mô hình BSC trong quản trị chiến lƣợc tại các
Doanh nghiệp Việt Nam trong Top VNR500 năm 2009
Nguồn: Báo cáo của VNR500, 2009
Tập đoàn FPT bắt đầu tiếp cận và và triển khai BSC - Công cụ quản trị chiến
lƣợc đƣợc nhiều công ty trong Top Fortune 500 tin tƣởng - từ giữa năm 2012. Khi
mà FPT ngày càng mở rộng và phát triển thì vấn đề quản trị càng trở nên cấp thiết
hơn bao giờ hết, BSC là công cụ quản trị chiến lƣợc có thể giúp FPT phát triển

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011439 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement