Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By c8nh7_itc_2008
#999392 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trình bày tổng quan về phân tích tài chính Ngân hàng thương mại và nội dung mô hình camel; Phân tích thực trạng phân tích tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam, đi sâu phân tích Ngân hàng TMCP VPbank dưới các góc độ về: lịch sử hình thành phát triển, bộ máy tổ chức, các hoạt động chính trong kinh doanh, tình hình tài chính; đồng thời đưa ra những đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính. Từ đó đưa ra các đề xuất ứng dụng mô hình CAMEL trong phân tích tài chính tại VPbank
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Ngân hàng là một trong các tổ chức trung gian tài chính quan trọng nhất của
nền kinh tế. Với tư cách là trung gian tài chính, Ngân hàng thương mại là loại hình
doanh nghiệp kinh doanh đặc thù vì kinh doanh các loại hàng hoá đặc biệt là tiền tệ,
vàng bạc, chứng khoán,…và cung ứng các dịch vụ ngân hàng theo quy định của
pháp luật. Thực tế kinh nghiệm trên thế giới cho thấy, đánh giá một doanh nghiệp
nói chung đã khó và phức tạp nhưng đánh giá một ngân hàng càng phức tạp và khó
khăn hơn với những nét đặc thù của nó. Việc đánh giá chính xác và đúng đắn hoạt
động của một ngân hàng không những giúp cho Ngân hàng có những định hướng
đúng đắn mà còn sử dụng các kết quả đánh giá này để có những điều chỉnh kịp thời
nhằm khắc phục những mặt yếu kém, phát huy những mặt mạnh để đưa công việc
kinh doanh đi tới trình độ hoàn thiện hơn. Một trong những công cụ đánh giá quan
trọng mà các nhà quản trị sử dụng để đánh giá hoạt động của Ngân hàng là phân
tích tài chính.
Phân tích tài chính là khâu quan trọng nhất trong công tác quản trị ngân hàng.
Để quản lý tốt hoạt động kinh doanh, nhà quản trị ngân hàng không những phải biết
tổ chức quá trình hoạt động, nghiên cứu thị trường, hạch toán kế toán,….mà còn
phải thường xuyên phân tích tài chính để có thể đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình
hình và năng lực tài chính, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của ngân
hàng, trên cơ sở đó có những quyết định quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp
nhằm góp phần hạn chế rủi ro và nâng cao lợi nhuận của ngân hàng. Với vai trò
quan trọng như vậy, phân tích tài chính ngân hàng được coi là một trong những
công cụ quan trọng và hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản lý ngân hàng.
Một trong các phương pháp phân tích tài chính được công nhận rộng rãi đối
với việc phân tích tài chính ngân hàng là mô hình CAMEL. Đây là mô hình được
xây dựng ở Mỹ từ những năm 1980. Theo mô hình này, các nhà phân tích phải phân
tích tài chính của Ngân hàng thương mại cả các nhân tố định tính và định lượng.
Mô hình CAMEL là mô hình phân tích hoạt động của doanh nghiệp rất phổ biến và
được chấp nhận rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới đối với việc phân tích tài chính
ngân hàng. Mô hình này rất hữu ích cho các nhà phân tích tài chính cũng như nhà
quản lý ngân hàng trong việc đánh giá và đưa ra đoán sự lành mạnh của NHTM
một cách đáng tin cậy, từ đó nhận biết những cơ hội kinh doanh, những dấu hiệu rủi
ro và đưa ra các quyết định hợp lý nhằm nâng cao khả năng sinh lời của Ngân hàng.
Hiện nay, việc áp dụng mô hình CAMEL vào phân tích tài chính của các Ngân
hàng Việt Nam còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện. Ngân hàng TMCP các doanh
nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) là ngân hàng thương mại cổ phần đã
trải qua 14 năm hoạt động với những thăng trầm trong quá trình hình thành và phát
triển. Trước những thách thức của xu thế hội nhập kinh tế quốc tế về trình độ quản
lý, vốn, công nghệ, các tiêu chuẩn về kế toán và kiểm toán…thì công tác phân tích
tài chính của VPBank càng trở nên quan trọng để giúp các nhà lãnh đạo đưa ra các
quyết định quản lý kinh doanh phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh để chiến
thắng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt đang diễn ra .
Tuy nhiên, công tác phân tích tài chính của VPBank hiện nay còn nhiều hạn
chế. Về đội ngũ phân tích: Ngân hàng chưa tổ chức được bộ phận phân tích chuyên
nghiệp, trình độ phân tích của nhân viên phân tích còn hạn chế. Về điều kiện phân
tích: do sự hạn chế về công nghệ tin học ngân hàng nên việc kết xuất các dữ liệu
cho công tác phân tích tài chính chưa đáp ứng được yêu cầu, các báo cáo tài chính
chỉ mang tính chất thống kê. Về nội dung phân tích: Ngân hàng chưa xây dựng
được hệ thống các chỉ tiêu cho phân tích các báo cáo tài chính nên việc phân tích
còn sơ sài, mới chỉ tính toán một số các chỉ tiêu tài chính, chưa có sự liên kết giữa
các chỉ tiêu đó trong phân tích.
Nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác phân tích tài
chính tại Ngân hàng Ngoài quốc doanh cũng như tính hữu ích của mô hình CAMEL
trong phân tích tài chính ngân hàng, tui đã quyết định lựa chọn đề tài: “Ứng dụng
mô hình CAMEL trong phân tích tài chính tại Ngân hàng TMCP các doanh
nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam” để nghiên cứu.
2. Tình hình nghiên cứu
Tại VPBank đã thực hiện công tác phân tích tài chính thông qua việc phân tích
các báo cáo tài chính. Tuy nhiên, do trải qua thời kỳ khó khăn của những năm trước
năm 2004, Ngân hàng tập trung vào việc củng cố và mở rộng hoạt động kinh doanh
nên công tác phân tích tài chính mới chỉ dừng lại ở việc phân tích các báo cáo tài
chính và công việc này do Kế toán trưởng đảm nhiệm. Hiện nay chưa có một
nghiên cứu nào về việc áp dụng mô hình CAMEL vào công tác phân tích tài chính ở
VPBank.
Chính vì vậy, công trình nghiên cứu “Ứng dụng mô hình CAMEL trong
phân tích tài chính tại Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh
Việt Nam” sẽ nghiên cứu việc ứng dụng mô hình CAMEL vào công tác phân tích
tài chính của VPBank và sẽ cố gắng lấp chỗ trống đối với công tác phân tích tài
chính trước đó.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Mục đích: Chỉ ra những hạn chế trong phân tích tài chính tại VPBank hiện
nay và đưa ra các đề xuất nhằm ứng dụng mô hình CAMEL vào công tác phân tích
tài chính.
- Nhiệm vụ nghiên cứu:
 Nhận diện thực trạng công tác phân tích tài chính tại VPBank.
 Trên cơ sở làm rõ bản chất các yếu tố của mô hình CAMEL, đối chiếu với
những điều kiện thực tế của Ngân hàng trong việc áp dụng mô hình này.
 Đưa ra các để xuất nhằm ứng dụng mô hình CAMEL vào phân tích tài
chính tại VPBank.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Công tác phân tích tài chính tại VPBank.
- Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn trong hoạt động
phân tích tài chính tại VPBank và lấy số liệu trên các báo cáo tài chính của VPBank
trong 3 năm 2004, 2005, 2006 để minh giải cho việc ứng dụng mô hình CAMEL
trong phân tích tài chính tại VPBank.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu cơ bản như:
- Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
- Tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu
- Thống kê kinh tế…
6. Dự kiến những đóng góp mới của luận văn
Đưa ra các đề xuất và kiến nghị nhằm ứng dụng thành công mô hình CAMEL
vào công tác phân tích tài chính tại VPBank.
7. Cấu trúc của luận văn
Luận văn gồm 3 chương:
- Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tài chính Ngân hàng
thương mại theo mô hình CAMEL.
- Chương 2: Thực trạng phân tích tài chính tại Ngân hàng TMCP các doanh
nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam.
- Chương 3: Các đề xuất nhằm ứng dụng mô hình CAMEL trong phân tích tài
chính tại Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1023922 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement