Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By huynhthutruc241989
#999374 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Luân ̣ văn nghiên cƣ́ u ứng dụng khung năng lực vào công tác đào tạo tại
Công ty cổ phần đầu tƣ và dịch vụ đô thị Việt Nam (Vinasinco) trong thờ i
gian tƣ̀ năm 2011 đến năm 2014, phạm vi nghiên cứu đƣợc giới hạn là hoạt
đôn ̣ g đánh giá lao đông và đào tao ̣ nhân lƣc ̣ taị Công ty.
Trong nghiên cƣ́ u định tính, luân ̣ văn sƣ̉ dun ̣ g phƣơng pháp nghiên cƣ́ u
tình huống. Theo đó tác giả tiến hành thảo luân ̣ sâu vớ i các Trƣở ng phòng và
môṭ số nhân viên của Công ty theo môṭ dàn bài thảo luân ̣ để tìm ra câu trả lời
về phƣơng pháp đánh giá năng lực của cán bộ nhân viên, từ đó nghiên cứu
ứng dụng khung năng lực vào công tác đào tao ̣ nguồn nhân lƣc ̣ taị Công ty .
Kết quả nghiên cƣ́ u cho thấy về cơ bản thì khung năng lực khi ứng dụng vào
công tác đào tạo nhân lực đã đem lại những kết quả nhất định, giúp hoàn thiện
hơn công tác đào tạo tại Công ty.
Trong nghiên cƣ́ u đin ̣ h lƣơn ̣ g , luân ̣ văn sƣ̉ dun ̣ g phƣơng pháp khảo sát
đánh giá vớ i công cu ̣là bảng câu hỏi đƣơc ̣ thƣc ̣ hiên ̣ vớ i 40 nhân viên và 10
cán bộ quản lý thuộc các bô ̣phân ̣ của Công ty . Kết quả nghiên cƣ́ u điṇ h
lƣơn ̣ g cho thấy khung năng lực đã đƣợc ứng dụng vào hầu hết các bƣớc của
công tác đào tạo giúp nâng cao năng lực của cán bộ nhân, viên trong công ty
Sau khi nghiên cứu, tác giả đã đề xuất môṭ số giải pháp nhằm ứng dụng
khung năng lực vào công tác đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần đầu tƣ và
dịch vụ đô thị Việt Nam (Vinasinco) để phù hợp với định hƣớng chiến lƣợc
phát triển nhân lực của Công ty đáp ứng chiến lực kinh doanh trong dài hạn.
Từ khóa: Khung năng lực, Ứng dụng khung năng lực, Đà o tao ̣ nhân
lưc ̣ , Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam.
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ CỞ SỞ LÝ LUẬN
VỀ KHUNG NĂNG LỰC VÀ ỨNG DỤNG KHUNG NĂNG LỰC VÀO
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP ............... 6
1.1. Tổng quan nghiên cứu đề tài................................................................. 6
1.2. Cơ sở lý luận về khung năng lực và ứng dụng khung năng lực vào
công tác đào tạo nhân lực của doanh nghiệp .................................................... 9
1.2.1. Một số khái niệm cơ bản................................................................................. 9
1.2.2. Ứng dụng khung năng lực công tác đào tạo nhân lực ...........................16
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng khung năng lực vào công tác
đào tạo.........................................................................................................................30
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 34
2.1. Quy trình nghiên cứu .......................................................................... 34
2.2. Nghiên cứu định tính........................................................................... 34
2.2.1. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp..............................................................34
2.2.2. Phương pháp phỏng vấn 360 độ.................................................................35
2.3. Nghiên cứu định lƣợng ....................................................................... 37
2.4. Phƣơng pháp xử lý thông tin............................................................... 39
CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG KHUNG NĂNG
LỰC VÀO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI VINASINCO................................ 41
3.1. Tổng quan về công ty cổ phần Đầu tƣ và Dịch vụ đô thị Việt Nam .. 41
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển .................................................................41

3.1.2. Một số đặc điểm của công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt
Nam ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân lực theo khung năng lực...........42
3.2. Phân tích thực trạng ứng dụng khung năng lực vào công tác đào tạo
nhân lực tại VINASINCO thời gian qua......................................................... 52
3.2.1. Ứng dụng khung năng lực vào công tác xác định nhu cầu đào tạo.....52
3.2.2. Ứng dụng khung năng lực trong công tác xây dựng kế hoạch đào tạo,
công tác triển khai kế hoạch đào tạo.....................................................................59
3.2.3. Ứng dụng khung năng lực trong công tác đánh giá kế hoạch đào tạo64
3.3. Thực trạng các nhân tố ảnh hƣởng đến ứng dụng khung năng lực và
công tác đào tạo nhân lực tại Vinasinco thời gian qua ................................... 66
3.3.1. Thực trạng nhân tố ảnh hưởng khách quan .............................................66
3.3.2. Thực trạng nhân tố ảnh hưởng chủ quan..................................................67
3.4. Đánh giá chung về việc ứng dụng khung năng lực vào công tác đào
tạo tại công ty Vinasinco................................................................................. 70
3.4.1. Thành công và nguyên nhân........................................................................70
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân ..............................................................................70
CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ỨNG DỤNG KHUNG
NĂNG LỰC VÀO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI VINASINCO TRONG
THỜI GIAN TỚI............................................................................................. 73
4.1 Định hƣớng phát triển kinh doanh, chiến lƣợc nâng cao năng lực cán
bộ, nhân viên tại công ty cổ phần đầu tƣ và dịch vụ đô thị Việt Nam............ 73
4.1.1. Định hướng phát triển kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và dịch
vụ đô thị Việt Nam đến năm 2020..........................................................................73
4.1.2. Chiến lược nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên tại công ty cổ phần
đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam..........................................................................73
4.2. Một số giải pháp nhằm ứng dụng khung năng lực vào công tác đào tạo
nhân lực tại công ty cổ phần đầu tƣ và dịch vụ đô thị Việt Nam.................... 74 4.2.1. Hoàn thiện tiêu chuẩn khung năng lực cán bộ nhân viên Vinasinco ..74
4.2.2. Đề xuất áp dụng mô hình ASK vào xác định năng lực cán bộ cần
đào tạo.........................................................................................................................75
4.2.3. Xây dựng bộ chỉ số KPIs (Key Performance Indicators) làm cơ sở ứng
dụng vào công tác đào tạo nhân lực tại công ty Vinasinco..............................75
4.2.4. Lựa chọn mô hình đào tạo và hình thức đào tạo phù hợp.....................75
4.2.5. Ứng dụng khung năng lực vào xác định nhu cầu đào tạo đội ngũ lao
động trực tiếp phải phù hợp với nhu cầu thực tế, đúng đối tượng..................77
4.2.6. Đánh giá và theo dõi thường xuyên sau đào tạo.....................................80
4.2.7. Đào tạo phải gắn với khuyến khích người lao động làm việc, gắn năng
lực với chế độ đãi ngộ tài chính .............................................................................81
4.3. Một số kiến nghị ................................................................................. 82
KẾT LUẬN..................................................................................................... 84
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................ 86 1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong bất kỳ một xã hội hay tổ chức nào thì nguồn nhân lực là nguồn vốn
quý báu nhất. Bởi con ngƣời là chủ thể của mọi hoạt động trong xã hội. Đặc biệt
trong tổ chức nguồn nhân lực chất lƣợng cao là đội ngũ đặc biệt quan trọng tạo
ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Vì với tài năng, kinh nghiệm và trình độ
chuyên môn của mình nguồn nhân lực này đƣợc coi là lợi thế cạnh tranh then
chốt mang tính chất quyết định trong quá trình tồn tại và phát triển của tổ chức.
Trong các doanh nghiệp trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng thì
năng lực của nhân sự có vai trò quan trọng đối với sự hình thành, phát triển vững
mạnh của tổ chức. Với ý nghĩa đó, một trong những khâu đột phá, then chốt là
phải nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, nhân viên tại
doanh nghiệp. Để làm đƣợc điều đó công tác xây dựng khung năng lực và ứng
dụng khung năng lực vào đánh giá cán bộ, nhân viên trong tổ chức từ đó có kế
hoạch đào tạo, cao chất lƣợng đội ngũ nguồn nhân lực.
Hiện nay trong các doanh nghiệp và tổ chức đối với cùng một công
việc, trong cùng điều kiện nhƣ nhau có ngƣời làm việc hiệu quả còn ngƣời
khác thì không? Các nghiên cứu trong hơn ba mƣơi năm qua cho thấy những
cá nhân có thành tích vƣợt trội sử dụng các hành vi khác nhau để hoàn thành
công việc. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những cá nhân có thành tích vƣợt
trội sử dụng kết hợp nhiều phƣơng pháp và hành vi so với những cá nhân
khác chứ không phải một hành vi duy nhất.
Phƣơng pháp quản lý dựa trên năng lực của mỗi cá nhân là một phƣơng
pháp xác định, chuẩn hóa và áp dụng các hành vi có thể về tạo sự khác biệt về
hiệu quả giữa những cá nhân xuất sắc và những ngƣời bình thƣờng để chođảm
bảo một cách hiểu thống nhất khi nói về các hành vi quan trọng gắn với công việc. Công ty cổ phần Đầu tƣ và Dịch vụ đô thị Việt Nam (VINASINCO) là
một thành viên của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt
Nam (VINACONEX), công ty mới đƣợc thành lập từ năm 2003, từ đó đến
nay công ty đã ngày càng phát triển lớn mạnh và khẳng định đƣợc vị thế của
mình. Ngay khi mới thành lập mục tiêu của công ty là quản lý khai thác và
vận hành khu đô thị nhằm cung cấp các dịch vụ tiện ích tốt nhất phục vụ cho
đời sống sinh hoạt của ngƣời dân và khách hàng sinh sống và giao dịch tại
khu đô thị Trung Hòa. Cho đến nay, sau 10 năm hoạt động công ty vẫn giữ
vững phƣơng châm đó và ngày càng phục vụ tận tình, chu đáo hơn cho ngƣời
dân và khách hàng. Để thực hiện đƣợc mục tiêu này công ty cần xây dựng
một đội ngũ lao động giỏi về trình độ chuyên môn lẫn kinh nghiệm, cùng với
sự năng động sáng tạo, tận tình trong công việc,điều này sẽ đóng vai trò quyết
định cho sự thành công hay thất bại đối với công ty.Hiện nay, do thay đổi về
số lƣợng cƣ dân và kéo theo là dịch vụ cung cấp cho dân cƣ và khách hàng
trong khu đô thị ngày một nhiều đi cùng với chất lƣợng đòi hỏi của dịch vụ đô
thị ngày một cao. Vì vậy công ty đã tiến hành một loạt các chƣơng trình đào
tạo cho ngƣời lao động nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ đã đƣợc công ty
xây dựng. Tuy nhiên, theo số liệu do phòng Tổ chức hành chính cung cấp:
“hàng năm số lao động được tuyển dụng mới chiếm khoảng gần 10% chủ yếu
là công nhân,các chương trình đào tạo nhân lực còn chưa hoàn thiện về năng
lực, thái độ làm việc của nhân viên, chưa đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ
được giao.” điều này chứng tỏ trong quá trình thực hiện công tác đào tạo tại
VINASINCO vẫn còn những mặt hạn chế nhất định cần đƣợc hoàn thiện.
Khung năng lực là một trong những công cụ đã đƣợc đánh giá là hữu hiệu để
đƣa vào quy trình đạo tạo nhân lực.
Chính vì vậy, nhằm nâng cao năng lực chung cho cán bộ, nhân viên tại
công ty cổ phần đầu tƣ và dịch vụ đô thị, tác giả đã thực hiện đề tài nghiên cứu:“Ứng dụng khung năng lực vào công tác đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần
đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam (VINASINCO)” với mong muốn kết quả của
nó sẽ chuẩn hóa năng lực nhân viên, giúp lãnh đạo công ty có kế hoạch đào tạo
đội ngũ cán bộ một cách thiết thực và hiệu quả, xây dựng hệ thống lƣơng đảm
bảo tính công bằng nội bộ và có sức cạnh tranh với bên ngoài.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Mục đích nghiên cứu của đề tài làđề xuất một số giải pháp nhằm ứng
dụng khung năng lực vào công tác đào tạo nhân lực tại công ty Vinasinco
trong thời gian tới.
Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu trên, đề tài có 3 nhiệm vụ nghiên cứu
nhƣ sau :
- Tổng hợpcác vấn đề lý luận cơ bản về ứng dụng khung năng lực vào
công tác đào tạo nhân lực của doanh nghiệp.
- Nghiên cứu, phân tích thực tiễn ứng dụng khung năng lực vào công
tác đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần đầu tƣ và dịch vụ đô thị Việt Nam để
chỉ ra kết quả đạt đƣợc, các hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong hoạt
động ứng dụng khung năng lực vào đào tạo nhân lực.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cƣờng ứng dụng khung năng lực
vào công tác đào tạo nhân lực của công ty Cổ phần đầu tƣ và dịch vụ đô
thịViệt Nam trong thời gian tới.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tƣợng nghiên cứu : Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là khung
năng lực, ứng dụng khung năng lực vào công tác đào tạo nhân lực tại công ty
Vinasinco.
- Phạm vi nghiên cứu :
Trong phạm vi của luận văn, tui xin phép tập trung nghiên cứu cấu trúc
khung năng lực dành cho cán bộ, nhân viên trong công ty Cổ phần đầu tƣ và
dịch vụ đô thị Việt Nam.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By lamdt2016
#1011499 Chào bạn !
Thank bạn đã có những tài liệu quý báu.
Hiện tài tui đang cần tài liệu luận văn này !
Bạn có thể chia sẻ cho tui được ah ?
Một lần nữa rất Thank bạn !
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1039647 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement