Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By domdomyeu_nkd111
#999364 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang trên con đƣờng hội nhập kinh tế khu
vực và kinh tế quốc tế, mở ra nhiều cơ hội phát triển nhƣng đồng thời cũng phải
đƣơng đầu với nhiều thách thức khó khăn. Những thách thức ấy đòi hỏi các doanh
nghiệp phải phát huy đƣợc tối đa các nguồn lực của mình, đặc biệt là nguồn lực con
ngƣời đƣợc coi là yếu tố tiên phong, quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
của tổ chức. Một đội ngũ cán bộ nhân viên có năng lực, luôn sáng tạo và cống hiến
hết sức mình cho công việc sẽ tạo thành một đòn bẩy mạnh mẽ đƣa doanh nghiệp
đến với thành công. Do đó, để khai thác tối đa nguồn nhân lực, các doanh nghiệp
phải thực sự quan tâm và chú trọng đến công tác quản trị nhân sự, đặc biệt phải thực
hiện tốt công tác tuyển dụng lựa chọn nhân sự, bởi khi có nguồn nhân sự đầu vào
phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm đƣợc thời gian
cũng nhƣ chi phí đào tạo nhân lực, đồng thời nhân lực mới sớm bắt nhịp với đòi hỏi
công việc của doanh nghiệp sẽ giúp tăng sức mạnh nội lực của doanh nghiệp. Nhằm
thu hút đƣợc nguồn nhân sự có chất lƣợng, trình độ phù hợp với yêu cầu mục tiêu,
tính chất công việc, vị trí công việc mà doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng
thì đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng cho mình chính sách tuyển dụng phù hợp.
Trên thực tế, mặc dù nhiều doanh nghiệp đã chú trọng tự xây dựng cho mình quy
trình tuyển dụng và các hoạt động có liên quan, tuy nhiên hiện nay không ít doanh
nghiệp gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự cần khắc phục.
Thị trƣờng bất động sản tại Việt Nam bắt đầu sôi động từ những năm đầu của
thập niên này, kéo theo đó là sự phát triển mạnh mẽ của hàng loạt doanh nghiệp
cung ứng dịch vụ bất động sản nhƣ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, tƣ
vấn tài chính, quản lý và khai thác bất động sản,…Nhu cầu về nhân sự trong lĩnh
vực bất động sản từ đó tăng cao. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này
gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng đƣợc những
tiêu chuẩn đặc thù của lĩnh vực bất động sản, trong khi vẫn phải cạnh tranh với
những doanh nghiệp khác có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tƣơng tự, kể cả doanh

nghiệp lớn nhƣ Công ty cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ - CEN GROUP cũng không giải
quyết đƣợc triệt để vấn đề này. Tại CEN GROUP, thời gian tuyển dụng một số vị trí
kéo dài hơn kế hoạch đề ra (thƣờng kéo dài thêm khoảng từ 01 đến 06 tháng), nhân
sự mới của một số bộ phận bỏ việc sau một thời gian ngắn (tỷ lệ nhân sự mới bỏ
việc trong khoảng thời gian dƣới 03 tháng lên tới 30% tổng số nhân sự đƣợc tuyển
hàng năm), một số vị trí không tuyển dụng đƣợc nhân sự phù hợp với yêu cầu (số vị
trí không tuyển dụng đƣợc nhân sự chiếm tỷ lệ khoảng 10% so với kế hoạch đề ra,
trong khi số vị trí tuyển dụng đƣợc nhân sự nhƣng mức độ phù hợp thấp - dƣới 70%
chiếm đến 40% tổng số nhân sự đƣợc tuyển hàng năm). Nhằm nâng cao hiệu quả
công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ, giúp doanh
nghiệp tăng hiệu quả hoạt động, tăng tính cạnh tranh trong thời gian tới, tui chọn đề
tài “Tuyển dụng tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ” làm đề tài nghiên cứu cho
luận văn thạc sỹ của mình.
Đề tài này sẽ trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau đây:
- Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thế kỷ?
- Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thế
kỷ?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
* Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển
dụng tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thế kỷ.
* Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân sự của doanh
nghiệp.
- Phân tích thực trạng tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thế
kỷ, đánh giá hiệu quả, điểm mạnh, điểm yếu, qua đó thấy đƣợc những tồn tại cần
khắc phục và nguyên nhân của những tồn tại đó.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự của
Công ty cổ phần Tập đoàn Thế kỷ.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu công tác tuyển dụng nhân sự của
Công ty cổ phần Tập đoàn Thế kỷ.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi về thời gian: Luận văn nghiên cứu công tác tuyển dụng nhân sự tại
Công ty cổ phần Tập đoàn Thế kỷ giai đoạn 2012-2014; Các giải pháp và kiến nghị
đến năm 2020.
+ Phạm vi về không gian: Nghiên cứu đƣợc thực hiện tại Công ty cổ phần Tập
đoàn Thế kỷ - Hà Nội.
+ Phạm vi về nội dung: Luận văn nghiên cứu công tác tuyển dụng nhân sự tại
Công ty cổ phần Tập đoàn Thế kỷ ở những khía cạnh sau: Nguồn tuyển dụng; Hình
thức tuyển dụng; Đánh giá công tác tuyển dụng.
4. Những đóng góp của luận văn nghiên cứu
- Luận văn góp phần hệ thống hoá vấn đề cơ bản về lý luận tuyển dụng nhân
sự, thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thế kỷ,
đồng thời đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng
nhân sự tại doanh nghiệp.
- Kết quả của luận văn góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong
công tác tuyển dụng nhân sự cả về lý luận và thực tế trong quá trình hoạt động của
Công ty cổ phần Tập đoàn Thế kỷ.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, mục lục, tóm tắt, danh sách bảng, danh mục
tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài gồm 04 chƣơng:
Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về tuyển dụng
nhân sự.
Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu.
Chƣơng 3: Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thế
kỷ.
Chƣơng 4: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại
Công ty cổ phần Tập đoàn Thế kỷ.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Hoactet
#1000760 Bạn ơi mh đang rất cần TL này bạn up giúp mh nhé. Mh Thank nhiều nhiều lắm luôn!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement