Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhkhongbuon_nhunganhsekhoc152
#999316 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn này bao gồm bốn phần chính.
Phần thứ nhất trình bày về khái niệm văn hóa doanh nghiệp và các tác động của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Trong đó tác giả cũng giới thiệu 02 mô hình nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp phổ biến là: Mô hình ba lớp văn hóa doanh nghiệp của Edgar H. Schein;Bộ công cụ đánh giá văn hóa doanh nghiệp OCAI. Làm cơ sở cho việc nghiên cứu, tác giả giới thiệu tổng quan tình hình các nghiên cứu có liên quan đồng thời khẳng định nội dung nghiên cứu trong luận văn này là không trùng lặp.
Phần thứ hai trình bày về phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng và cách thức thu thập để có đƣợc dữ liệu về văn hóa doanh nghiệp theo bộ công cụ đánh giá văn hóa doanh nghiệp OCAI và các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp của công ty. Trong nội dung của chƣơng, tác giả trình bày nội dung bảng hỏi và quy trình thực hiện bảng hỏi.
Phần thứ ba tác giả đã giới thiệu các nét khái quát chung về Coca Cola Việt Nam. Trọng tâm của phần này chính là xác định mô hình văn hóa doanh nghiệp đang tồn tại hiện nay và xây dựng mô hình văn hóa Coca Cola Việt Nam mong muốn hƣớng đến trong tƣơng lai.Ngoài ra, miêu tả các yếu tố cấu thành trong văn hóa hiện tại.Từ hai cách tiếp cận trên tìm ra những ƣu điểm và những hạn chế của giá trị văn hóa doanh nghiệp hiện nay.
Phần thứ tư tác giả đã đƣa ra định hƣớng chung về phát triển văn hóa cho Coca Cola Việt Nam phù hợp với tầm nhìn và chiến lƣợc của công ty. Từ định hƣớng này kết hợp với các khuyến nghị theo kết quả đánh giá dựa trên bộ công cụ OCAI, tác giả đề xuất các giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp hiện nay và đƣa ra kiến nghị với nhà nƣớc và với chính công ty.
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cạnh tranh là một quy luật khách quan của nền sản xuất hàng hóa, là nội dung cơ bản trong cơ chế vận động của thị trƣờng.Trong nền kinh tế thị trƣờng, quy luật cạnh tranh là động lực phát triển sản xuất.Tuy nhiên, cũng chính vì sản xuất hàng hóa càng phát triển, hàng hóa bán ra càng nhiều, số lƣợng ngƣời cung ứng càng đông thì cạnh tranh càng khốc liệt. Kết quả của cạnh tranh là loại bỏ những doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển ngày càng lớn mạnh của những công ty tìm đƣợc phƣơng thức kinh doanh hiệu quả. Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.Trong xu thế hội nhập kinh tế đó, sự cạnh tranh sẽ trở nên ngày càng khốc liệt khi mà nhờ vào các ƣu đãi thƣơng mại đã mở đƣờng xâm nhập cho các công ty nƣớc ngoài mở rộng thị trƣờng vào Việt Nam.Chính vì áp lực cạnh tranh nên mỗi doanh nghiệp luôn tìm kiếm một vũ khí cạnh tranh hiệu quả để đƣơng đầu với đối thủ cạnh tranh khác và tạo lợi thế riêng trên thị trƣờng.Thông thƣờng các công ty chỉ tập trung quan tâm đến những loại vũ khí cạnh tranh nhƣ cạnh tranh bằng sự vƣợt trội về kỹ thuật công nghệ, cạnh tranh về giá, cạnh tranh về các kênh phân phối và bán hàng phong phú.Tuy nhiên các doanh nghiệp sẽ không thể có những lợi thế bền vững và sự phát triển lâu dài nếu không chú ý đến vấn đề xây dựng môi trƣờng văn hóa doanh nghiệp đặc thù.
Văn hóa doanh nghiệp thực ra không phải là một khái niệm mới. Theo sự tăng trƣởng mạnh của nền kinh tế thế giới cùng với sự tiến bộ của khoa học, công nghệ thì nội hàm của văn hóa doanh nghiệp ngày càng có thêm nhiều yếu tố mới, nội dung mới, đòi hỏi phải có cách nhìn nhận, xem xét một cách có hệ thống, phù hợp với từng nền văn hóa bản địa. Văn hóa doanh nghiệp sẽ là tài sản vô hình, là vũ khí cạnh tranh lợi hại của doanh nghiệp. Một nền văn hóa tích cực sẽ giúp thu hút và gìn giữ nhân tài, gắn kết các thành viên trong doanh nghiệp, khơi dậy niềm tin, niềm tự hào của từng thành viên, tạo sự ổn định và giảm bớt rủi ro trong kinh doanh và giúp doanh nghiệp tìm đƣợc hƣớng đi đúng đắn để phát triển. Tóm lại, văn hóa

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Phobo12
#1001506
anhkhongbuon_nhunganhsekhoc152 đã viết:Link tải miễn phí Luận văn:Văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Nước giải khát Coca Cola Việt Nam :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Nhà xuất bản:ĐHKT
Ngày:2015
Miêu tả:Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Kiểu:text
Định dạng:74 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho


cho em xin cái link tải vs ạ
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1001530 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement