Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By never_say_goodbye_toyou
#999303 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
+) Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích tổng quan về tình hình nghiên cứu và cơ
sở lý luận về chiến lược kinh doanh kết hợp với phân tích thực trạng hoạt động sản xuất
kinh doanh của PTI , tác giả xây dựng và chọn lựa một chiến lược kinh doanh phù hợp
với những mục tiêu đã đề ra nhằm khẳng định vị thế của công ty trên thị trường bảo hiểm
Việt Nam, đưa PTI trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về thị phần bán lẻ trên thị trường bảo
hiểm phi nhân thọ Việt Nam
+) Nhiệm vụ nghiên cứu:
 Nghiên cứu tổng quan về tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về
chiến lược kinh doanh
 Nghiên cứu và phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài và
nội bộ của PTI
 Trên cơ sở phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài, xây dựng và
lựa chọn một chiến lược kinh doanh phù hợp với PTI tới năm 2020
Những đóng góp mới của luận văn:
- Bổ sung và hoàn thiện các vấn đề lý luận về chiến lược kinh doanh và lập
chiến lược kinh doanh
- Thu thâp ̣ đươc ̣ dữ liêu ̣ , ý kiến của chuyên gia và cán bộ công nhân viên tại
PTI đánh giá về vị trí hiện tại cũng như khả năng phát triển của PTI trong thời gian
tới, xây dựng ma trận IFE, EFE và SWOT của PTI
- Từ kết quả nghiên cứ u, số liêu ̣ thưc ̣ tế luân ̣ văn đưa ra chiến lược kinh
doanh phù hợp với PTI đến năm 2020, một số kiến nghị với hiệp hội bảo hiểm và
Bộ tài chính để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam
có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1
1. Lý do lựa chọn đề tài ............................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................. 2
3. Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................................. 2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 2
5. Những đóng góp của luận văn nghiên cứu ................................................................. 3
6. Bố cục của Luận văn.................................................................................................. 3
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH.................................................. 4
1.1. Lý thuyết chung về chiến lược kinh doanh .............................................................. 4
1.1.1. Khái niệm ........................................................................................................ 4
1.1.2. Đặc trưng của chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp ................................ 6
1.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh trong tổ chức ............................................... 6
1.1.4. Phân loại chiến lược kinh doanh....................................................................... 7
1.2. Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh.............................................................. 9
1.2.1. Xác định hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp.................................................. 9
1.2.2. Phân tích các yếu tố bên ngoài ....................................................................... 10
1.2.3. Phân tích nội bộ doanh nghiệp ....................................................................... 11
1.2.4. Hình thành và lựa chọn chiến lược ................................................................. 11
1.3. Các công cụ xây dựng chiến lược kinh doanh ....................................................... 11
1.3.1. Mô hình PEST ............................................................................................... 12
1.3.2. Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M.Porter............................................ 15
1.3.3. Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) ............................................................... 22
1.3.4. Ma trận các yếu tố bên trong (IFE)................................................................. 23
1.3.5. Ma trận SWOT .............................................................................................. 24
1.3.6. Ma trận QSPM............................................................................................... 26
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUY TRÌNH THỰC
HIỆN LUẬN VĂN ...................................................................................... 30
2.1. Phương pháp nghiên cứu luận văn ........................................................................ 30
2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu................................................................................ 30
2.3. Quy trình nghiên cứu ............................................................................................ 31
2.4. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................................... 32 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH CƠ SỞ XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH
DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƢU ĐIỆN ... 34
3.1.Khái quát quá trình hình thành và phát triển của PTI.............................................. 34
3.1.1. Thông tin chung ............................................................................................. 34
3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của PTI ..................................................... 35
3.2. Lĩnh vực hoạt động của PTI.................................................................................. 37
3.2.1. Kinh doanh bảo hiểm gốc............................................................................... 37
3.2.2. Kinh doanh tái bảo hiểm ................................................................................ 38
3.2.3. Giám định tổn thất ......................................................................................... 38
3.2.4. Đầu tư tài chính.............................................................................................. 38
3.3. Hệ thống triết lý của PTI....................................................................................... 39
3.3.1. Triết lý kinh doanh ......................................................................................... 39
3.3.2. Sứ mệnh......................................................................................................... 40
3.3.3. Tầm nhìn....................................................................................................... 40
3.3.4. Chiến lược phát triển chung ........................................................................... 40
3.4. Cơ cấu tổ chức của PTI......................................................................................... 41
3.5. Kết quả kinh doanh của PTI giai đoạn 2010-2014 ................................................. 42
3.5.1.Về thị phần của PTI ........................................................................................ 42
3.5.2. Kết quả về doanh thu...................................................................................... 44
3.6. Phân tích các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của PTI ......................... 47
3.6.1. Phân tích môi trường kinh tế vĩ mô ............................................................... 47
3.6.2. Phân tíchmôi trường cạnh tranh ngành ........................................................... 50
3.6.2. Đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của PTI ................................................ 58
3.7.Đánh giá các yếu tố nội bộ của PTI........................................................................ 60
3.7.1. Nguồn nhân lực.............................................................................................. 60
3.7.2. Năng lực tài chính.......................................................................................... 62
3.7.3. Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý và điều hành ................................ 63
3.7.4. Hoạt động Marketing ..................................................................................... 63
3.7.5. Đánh giá uy tín – thương hiệu và cơ sở vật chất ............................................. 68
3.7.6. Ma trận các yếu tố bên trong (IFE) của PTI.................................................... 69
CHƢƠNG 4: ĐỀ XUẤT CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƢU ĐIỆN ĐẾN NĂM 2020 ............ 73
4.1. Định hướng và mục tiêu kinh doanh...................................................................... 73
4.1.1. Định hướng................................................................................................... 73
4.1.2. Mục tiêu kinh doanh ...................................................................................... 73
4.2. Đề xuất một số chiến lược kinh doanh cho PTI ..................................................... 73
4.2.1. Một số chiến lược kinh doanh của PTI từ ma trận SWOT............................... 73
4.2.2. Phân loại các chiến lược kinh doanh đề xuất từ ma trận SWOT...................... 76
4.2.3. Xác định chiến lược kinh doanh có khả năng thay thế .................................... 78
4.3. Phân tích ma trận QSPhần mềm để lựa chọn chiến lược phù hợp ..................................... 79
4.4. Các giải pháp để thực hiện chiến lược kinh doanh................................................. 82
4.4.1. Giải pháp về tăng năng lực tài chính............................................................... 82
4.4.2. Giải pháp về phát triển thương hiệu PTI......................................................... 83
4.4.3. Giải pháp về phát triển mạng lưới đại lý......................................................... 84
4.4.4. Giải pháp về chiến lược đào tạo nâng cao....................................................... 87 4.5. Các kiến nghị........................................................................................................ 88
4.5.1. Về phía hiệp hội bảo hiểm Việt Nam .............................................................. 88
4.5.2. Về phía cơ quan quản lý – Bộ tài chính .......................................................... 89
KẾT LUẬN ................................................................................................. 91

khách hàng đã sử dụng rất nhiều biện pháp như: giảm phí bảo hiểm xuống thấp hơn
mức tối thiểu nhiều, nâng tỷ lệ chi trả hoa hồng hay thông qua mối quan hệ từ trên
ép xuống,... Đặc biệt trong khối các doanh nghiệp có nguồn vốn từ ngân sách thì
tình trạng ép từ các cơ quan quản lý hay từ mối quan hệ riêng diễn ra rất nhiều
khiến các doanh nghiệp bảo hiểm khác không có sự cạnh tranh lành mạnh mà chủ
yếu đi trên con đường riêng để giành hợp đồng bảo hiểm,...Tình hình cạnh tranh
không lành mạnh như trên đã diễn ra trong nhiều năm, rất nhiều doanh nghiệp bảo
hiểm do giảm phí nhiều hay nâng tỷ lệ chi hoa hồng lên cao đã bị lỗ về bảo hiểm
gốc nhưng do áp lực doanh số vẫn tiếp tục áp dụng chính sách này. Bởi vậy Hiệp
hội cũng cần có những định hướng cụ thể để các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động
trong khuôn khổ cho phép, cạnh tranh lành mạnh dựa trên nhu cầu khách hàng, sản
phẩm và chất lượng dịch vụ sau bán hàng.Hiệp hội cũng cần đưa ra các chế tài cụ
thể cho những doanh nghiệp cố tình vi phạm những quy định chung của Hiệp hội để
giúp các doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, chuyên nghiệp.
4.5.2. Về phía cơ quan quản lý – Bộ tài chính
Với sự phát triển và hòa nhập của nền kinh tế Việt Nam trong những năm
gần đây, thị trường trong nước có rất nhiều biến đổi, cạnh tranh trở nên gay gắt hơn,
các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước phải đối mặt với sự ra nhập của hàng loạt
các doanh nghiệp nước ngoài. Trong bối cảnh này, Bộ tài chính cần có những
chính sách hợp lý để tạo thuận lợi cho thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển một
cách lành mạnh và ổn định nhất, cụ thể như sau:
- Hoàn thiện về hệ thống pháp lý: đơn giản hoá các thủ tục hành chính nói
chung, và trong kinh doanh bảo hiểm nói riêng, như việc đăng kí kinh doanh, cấp giấy
phép, đăng ký sản phẩm bảo hiểm…tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp bảo hiểm.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát: Bộ tài chính cần kiểm tra thật sát
sao việc thực hiện pháp luật của các doanh nghiệp bảo hiểm, quy định chung về dự
phòng nghiệp vụ, khả năng thanh toán, quy định về kinh doanh sản phẩm bảo hiểm,…
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo hiểm: Bộ tài chính nên đẩy mạnh quan
hệ hợp tác, giao lưu với các nước có thị trường bảo hiểm phát triển trong khu vực Hoạt động trong môi trường năng động và thị trường cạnh tranh gay gắt như
thị trường bảo Việt Nam hiện nay, bất kỳ doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nào
cũng cần hoạch định cho mình chiến lược kinh doanh cụ thể và rõ ràng.
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) đã trải qua 17 năm hoạt
động kinh doanh bảo hiểm với những thành công nhất định, đóng góp vào sự phát
triển của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Qua phân tích nền kinh tế
Việt Nam bằng mô hình PEST và thị trường bảo hiểm Việt Nam thông qua mô hình
năm lực lượng cạnh tranh của M.Porter, kết hợp với việc phân tíchtình hình thực tế
của PTI theo mô hình IFE và EFE, sau khi đánh giá các chiến lược thông qua ma
trận QSPM, tác giả lựa chọn chiến lược kinh doanh cho PTI đến năm 2020 tới là
“Thâm nhập và phát triển thị trƣờng để tạo lợi thế cạnh tranh”. Với việc đề ra
các giải pháp để thực thi các chiến lược kinh doanh phù hợp, tác giả hy vọng đã
đóng góp được ý tưởng có lợi ích cho sự phát triển của PTI nói riêng và nghành bảo
hiểm phi nhân thọ nói chung. Tác giả tin rằng, các giải pháp trên nếu áp dụng một
cách đồng bộ, hiệu quả thì PTI sẽ thành công trong việc kinh doanh và phát triển tại
thị trường Việt Nam.
Luận văn trên đây đã trình bày những hiểu biết cơ bản của tác giả về PTI và
căn cứ để xây dựng định hướng chiến lược của PTI đến năm 2020. Kính mong các
Thầy/cô giáo nhận xét và cho ý kiến giúp tác giả hoàn thiện thêm hiểu biết của
mình về lĩnh vực này.
Để hoàn thiện luận văn của mình, một lần nữa tác giả xin chân thành cảm
ơn Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các đơn vị thành viên, các anh chị cán bộ,
nhân viên của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) .Đặc biệt tác giả xin
bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới thầy giáo TS. Trịnh Mai Vân,
người đã trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn này.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement