Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By fragrantstrong
#999233 Link tải miễn phí Luận văn: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Vinaconex 25 giai đoạn 2015-2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Kể từ khi mở cửa nền kinh tế năm 1986, và nhất là sau sự kiện Việt Nam trở
thành thành viên thứ 150 của tổ chức thƣơng mại thế giới vàonăm 2007, chúng ta đã
chứng kiến sự tham gia của hàng loạt nhà thầu đẳng cấp quốc tế vào lĩnh vực xây
lắp ở Việt Nam . Nhƣ̃ng năm gần đây , năng lƣc ̣ kinh nghi ệm của các doanh nghiệp
trong nƣớ c, đăc ̣ biêṭ là ở các thành phố lớ n nhƣ thành phố Hồ Chí Minh , Hà Nội đã
có những bƣớc phát triển đột phá chiếm lĩnh thị trƣờng và khẳng định tên tuổi tầm
quốc gia nhƣ Công ty cổ phần xây dƣn ̣ g Cotec, Công ty cổ phần xây dựng và kinh
doanh địa ốc Hoà Bình…Các nhân tố này đã gây nên tình trạng cạnh tranh rất khốc
liệt trong ngành xây dựng tại Việt Nam.
Giai đoạn 2010-2013 là giai đoạn đặc biệt khó khăn của ngành xây dựng do
suy thoái kinh tế thế giới, đầu tƣ trong xã hội giảm mạnh, các chính sách trong lĩnh
vực xây dựng có nhiều thay đổi, Chính phủ thắt chặt đầu tƣ công… dẫn đến hàng
loạt DN xây dựng phá sản hay lâm vào tình trạng khó khăn.
Công ty cổ phần Vinaconex 25 tiền thân là DNNN, sau khi cổ phần hoá và
nhất là sau khi niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội từ tháng 2/2009 đến nay,
Công ty đã hoàn thành giai đoạn chuyển đổi và củng cố nội lực. Trong giai đoạn kế
tiếp (2015-2020) Công ty cổ phần Vinaconex 25 chƣa có đƣợc một bản chiến lƣợc
kinh doanh đúng nghĩa.
Việc thiếu chiến lƣợc kinh doanh sẽ dẫn đến: (1) Hoạt động của Công ty
không có phƣơng hƣớng rõ ràng, khó tạo đƣợc sự đồng thuận của mọi ngƣời theo
mục tiêu chung, khó khăn trong khai thác, điều tiết, sử dụng hiệu quả các nguồn
lực; (2) Giảm khả năng ứng phó với sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ và sự
thay đổi của thị trƣờng; (3) Ảnh hƣởng đến sự phát triển bền vững của Công ty.
Nhƣ vậy, để tồn tại và phát triển một cách bền vững,Công ty cổ phần
Vinaconex 25 cần có một chiến lƣợc kinh doanh đúng đắn và phù hợp.
Với cách tiếp cận nêu trên, đề tài: “………….”
là có ý nghĩa thiết thực.
Với đề tài đã chọn, Luận văn nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu: Đến năm 2020, chiến
lược kinh doanh nào là phù hợp với công ty cổ phần Vinaconex 25?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
2.1. Mục đích nghiên cứu
Luận văn có mục đích chính là lựa chọn đƣợc chiến lƣợc kinh doanh tối ƣu
trong lĩnh vực xây lắp cho Công ty cổ phần Vinaconex 25, thời kỳ 2015 – 2020.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt đƣợc mục đích đặt ra, Luận văn có nhiệm vụ:
- Hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến chiến lƣợc kinh doanh của
DN.
- Phân tích các căn cứ hình thành chiến lƣợc kinh doanh của Công ty cổ phần
Vinaconex 25
- Đề xuất các chiến lƣợc kinh doanh xây lắp của Công ty cổ phần Vinaconex
25 trong giai đoạn 2015-2020.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu:
Đối tƣợng nghiên cứu của Luận văn đƣợc tập trung vào chiến lƣợc kinh
doanh của doanh nghiệpCụ thể là hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho doanh
nghiệp trong lĩnh vực xây lắp.
3.2. Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi nghiên cứu của Luận văn đƣợc giới hạn vào lĩnh vực xây lắp của
Công ty cổ phần Vinaconex 25
Thời gian nghiên cứu: khảo sát đánh giá thực trạng Công ty từ năm 2009 đến
hết năm 2013 và đề xuất chiến lƣợc kinh doanh hƣớng tới năm 2020.
4Các đóng góp của Luận văn
Luận văn là nghiên cứu đầy đủ nhất về vấn đề chiến lƣợc của Công ty cổ
phần Vinaconex 25 trong từ trƣớc tới nay.
Kết quả cuối cùng của luận văn là đề xuất chiến lƣợc kinh doanh xây lắp cho
Công ty cổ phần Vinaconex 25 trong giai đoạn 2015-2020. Lãnh đạo Công ty hoàn
toàn có thể sử dụng kết quả nghiên cứu này vào thực tiễn sản xuất của Công ty
trong giai đoạn 2015-2020.
5. Kết cấu Luận văn
Luận văn, ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ
lục, đƣợc kết cấu thành bốn chƣơng:
Chƣơng 1: Tổng quan và cơ sở lý luận về chiến lƣợc kinh doanh của
doanh nghiệp.
Chƣơng 2:Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu.
Chƣơng 3: Phân tích các căn cứ hình thành chiến lƣợc kinh doanh của
Công ty Cổ phần Vinaconex 25.
Chƣơng 4: Đề xuất và lựa chọn chiến lƣợc kinh doanh xây lắp cho
Công ty Cổ phần Vinaconex 25, giai đoạn 2015 - 2020.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By s_shin86
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1033519 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement