Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rock_crystal
#999214 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA TỔ
CHỨC................................................................................................................ 5
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ................................................................ 5
1.2. Khái niệm về văn hóa và văn hóa tổ chức ................................................. 8
1.2.1. Văn hóa và các đặc trƣng của văn hóa.................................................... 8
1.2.2. Văn hóa tổ chức..................................................................................... 11
1.3. Những biểu hiện của văn hóa tổ chức...................................................... 14
1.4. Các mô hình của văn hóa tổ chức ............................................................ 21
1.5. Tác động của văn hóa tổ chức đến sự phát triển của tổ chức .................. 23
1.5.1. Tác động tích cực của văn hóa tổ chức................................................. 24
1.5.2. Tác động tiêu cực của văn hóa tổ chức................................................. 26
1.6. Các nhân tố ảnh hƣởng tới văn hóa tổ chức............................................. 28
1.6.1. Ảnh hƣởng của văn hóa dân tộc trong văn hóa tổ chức........................ 28
1.6.2. Ảnh hƣởng của các nhà lãnh đạo tổ chức ............................................. 35
1.6.3. Lịch sử, truyền thống của tổ chức......................................................... 36
1.6.4. Ngành nghề kinh doanh của tổ chức..................................................... 37
1.6.5. Hình thức sở hữu của tổ chức ............................................................... 38
1.6.6. Mối quan hệ giữa các thành viên của tổ chức....................................... 38
1.6.7. Những giá trị văn hóa học hỏi đƣợc...................................................... 39
1.7. Đặc thù Văn hóa tổ chức hành chính ....................................................... 40
1.8. Xây dựng văn hóa tổ chức........................................................................ 41
Tóm tắt Chƣơng 1 ........................................................................................... 47
CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ................. 49
2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu: ........................................................................ 49
2.1.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu: .............................................................. 49
2.1.2. Phƣơng pháp xử lý dữ liệu.................................................................... 51
2.2. Thiết kế nghiên cứu.................................................................................. 52
Tóm tắt Chƣơng 2 ........................................................................................... 54
CHƢƠNG 3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN
HÓA TỔ CHỨC TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN NAM TỪ LIÊM. ............... 55
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi cục Thuế Quận Nam Từ
Liêm ................................................................................................................ 55
3.1.1. Khái quát về ngành thuế Việt Nam....................................................... 55
3.1.2. Sự ra đời và phát triển của Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm ............ 56
3.1.3. Một số đặc điểm về tổ chức của Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm ... 57
3.2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu thu Ngân sách của Chi cục Thuế Quận
Nam Từ Liêm giai đoạn từ 2012 - 2014 ......................................................... 65
3.3. Đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức tại Chi cục
Thuế Quận Nam Từ Liêm ............................................................................... 68
3.3.1. Một số quy định và tác động từ các cơ quan quản lý ........................... 68
3.3.2. Các yếu tố hữu hình .............................................................................. 70
3.3.3. Các giá trị đƣợc tuyên bố ...................................................................... 85
3.3.4. Môi trƣờng làm việc: mối quan hệ giữa con ngƣời với con ngƣời trong
tổ chức ............................................................................................................. 86
3.3.5. Vai trò của lãnh đạo đối với CBCC trong cơ quan............................... 89
3.3.6. Văn hóa giao tiếp và truyền đạt thông tin trong tổ chức....................... 92
3.3.7. Mối quan hệ đối với Ngƣời nộp thuế.................................................... 94
3.3.8. Đánh giá thực trạng xây dựng VHTC tại Chi cục Thuế Quận Nam Từ
Liêm thời gian qua .......................................................................................... 97
Tóm tắt Chƣơng 3 ......................................................................................... 101
CHƢƠNG 4 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔ CHỨC
TẠI CHI CỤC THUẾ Q. NAM TỪ LIÊM................................................... 103
4.1. Định hƣớng xây dựng văn hóa tổ chức của Chi cục Thuế Quận Nam Từ
Liêm............................................................................................................... 103
4.2. Một số giải pháp nhằm xây dựng văn hóa tổ chức tại Chi cục Thuế Quận
Nam Từ Liêm:............................................................................................... 104
4.2.1. Giái pháp 1: tuyên truyền phổ biến VHTC một cách sâu rộng cho
CBCC ............................................................................................................ 105
4.2.2. Giải pháp 2: nâng cao vai trò của ngƣời lãnh đạo: ............................. 106
4.2.3. Giải pháp 3: Thiết lập và thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy tắc và
chuẩn mực hành vi ........................................................................................ 108
4.2.4. Giải pháp 4: Duy trì những nét văn hoá tích cực và bổ sung những giá
trị văn hoá mới .............................................................................................. 110
4.2.5. Giải pháp 5: Tạo môi trƣờng làm việc phát huy khả năng sáng tạo ... 112
4.2.6. Giải pháp 6: Tạo dựng cơ sở vật chất cho công tác xây dựng văn hoá tổ
chức ............................................................................................................... 114
4.3. Một số kiến nghị nhằm xây dựng văn hóa tổ chức tại Chi cục Thuế Quận
Nam Từ Liêm:............................................................................................... 115
KẾT LUẬN................................................................................................... 118
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................... 119
PHỤ LỤC

1. Tính cấp thiết của đề tài
Một tổ chức bao gồm rất nhiều cá nhân khác nhau cả về trình độ
chuyên môn, trình độ văn hóa, nhận thức cho tới quan hệ xã hội. Và tổ chức
gồm nhiều cá nhân khác nhau ấy, làm thế nào để hƣớng các thành viên đi theo
cùng một hƣớng, đồng thời các cá nhân phát huy đƣợc năng lực của bản thân
và xây dựng một tập thể đoàn kết vững mạnh là một bài toán khó cho tất cả
các tổ chức.
Sợi dây kết nối giữa con ngƣời với nhau trong tổ chức là văn hóa. Càng
ngày con ngƣời càng nhận thấy rằng văn hóa tham gia vào mọi hoạt động của
con ngƣời, sự tham gia đó đƣợc thể hiện rõ nét và tạo thành các lĩnh vực văn
hóa đặc thù nhƣ văn hóa chính trị, văn hóa giáo dục, văn hóa giao tiếp…và
văn hóa tổ chức.
Năm 2013, ngành Thuế Việt Nam đã đƣa ra nhiệm vụ và kế hoạch
trọng tâm đó là: cải cách và hiện đại hóa hệ thống Thuế. Tuy không nằm
trong nội dung tổng thể của chƣơng trình cải cách hành chính, nhƣng văn hóa
công sở đƣợc coi là yếu tố quan trọng, tác động tích cực đến hiệu quả của
công tác cải cách hành chính Thuế.
Hiện nay, Cơ quan thuế lấy Ngƣời nộp thuế làm đối tƣợng phục vụ và
Ngƣời nộp thuế là bạn đồng hành với Cơ quan thuế trong thực thi pháp luật
Thuế. Bên cạnh những thành tích đã đạt đƣợc, trên thực tế có nơi còn phát
sinh yếu tố tiêu cực trong đội ngũ công chức, viên chức thuế nhƣ: vi phạm
đạo đức, lối sống của ngƣời cán bộ thuế qua đó đã làm suy giảm lòng tin đối
với Đảng, Nhà nƣớc và với Ngƣời nộp thuế, làm ảnh hƣởng đến chuẩn mực
và sự phát triển của ngành Thuế. Để đảm bảo yêu cầu nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực toàn diện
của công chức, viên chức Thuế các cấp về quan điểm chính trị, chính sách, về
chuyên môn, về trình độ tổ chức quản lý, phù hợp với điều kiện kinh tế trong
cơ chế thị trƣờng và thực hiện một chính sách thuế thống nhất, bình đẳng;
Đồng thời xây dựng lực lƣợng trong sạch, vững mạnh, bảo vệ hình ảnh và
truyền thống tốt đẹp của ngành Thuế trƣớc ngƣời dân, tổ chức và cộng đồng
xã hội, đảm bảo thực hiện cam kết của ngành Thuế là xây dựng các giá trị:
Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới, tạo mọi thuận lợi cho
Ngƣời nộp thuế thực thi nghĩa vụ với NSNN, các cơ quan chức năng đã ban
hành các quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nƣớc, quy
định tiêu chuẩn văn hóa công sở và đạo chức công nhân viên chức ngành
Thuế.
Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm là một đơn vị trong hệ thống thuế
của cả nƣớc, là một công cụ thu ngân sách Nhà nƣớc. Làm thế nào để vừa
hoàn thành nhiệm vụ của mình vừa thể hiện đƣợc bộ mặt của một cơ quan
công quyền trong bộ máy quản lý của nhà nƣớc, tạo đƣợc niềm tin cho các đối
tƣợng nộp thuế. Điều này đòi hỏi Chi cục phải có những cải cách, thay đổi,
trong đó vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức có thể coi là một bƣớc
đi mới, quan trọng và cấp bách để có thể hội nhập vào nền kinh tế tri thức.
Riêng đối với tác giả, xuất phát từ những trăn trở về môi trƣờng và văn
hóa tổ chức nơi mình đang làm việc mà đã quyết định chọn đề tài: “Xây dựng
văn hóa tổ chức tại Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm” làm đề tài nghiên cứu
cho luận văn thạc sỹ của mình. Thông qua hình ảnh cụ thể về văn hóa tổ chức
tại đây, đề tài mong muốn làm rõ hơn Văn hóa tổ chức trong các cơ quan
hành chính nhà nƣớc, cùng với đó góp thêm tiếng nói nhằm phát triển văn hóa
tổ chức tại Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu:
Nhằm đề xuất một số giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức
có ảnh hƣởng tích cực tới việc thu ngân sách nhà nƣớc tại Chi cục Thuế Quận
Nam Từ Liêm.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Tổng quát hóa các lý thuyết về văn hóa tổ chức, làm rõ các yếu tố cấu
thành và các nhân tố ảnh hƣởng đến văn hóa tổ chức.
- Phân tích, đánh giá thực trạng văn hóa tổ chức tại Chi cục Thuế Quận
Nam Từ Liêm.
- Đề xuất một số giải pháp cải thiện và phát triển văn hóa tổ chức tại
Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu:
Luận văn tập trung nghiên cứu về thực trạng VHTC tại Chi cục Thuế
Quận Nam Từ Liêm, các thành phần cấu trúc VHTC, các giá trị văn hóa cốt
lõi, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển VHTC tại Chi
cục Thuế Quận Nam Từ Liêm.
Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi nghiên cứu của luận văn bao gồm các nội dung:
- Về không gian: Luận văn nghiên cứu văn hóa tổ chức tại Chi cục
Thuế Quận Nam Từ Liêm và xây dựng lại VHTC ở góc độ hoàn thiện.
- Về thời gian: Giai đoạn nghiên cứu từ năm 2012 đến năm 2014.
4. Những đóng góp của luận văn nghiên cứu
- Đề tài đã khái quát và hệ thống lại cơ sở lý luận về VHTC, chỉ ra những
yếu tố ảnh hƣởng đến VHTC, làm rõ hơn VHTC trong cơ quan hành chính
nhà nƣớc và đề xuất mô hình xây dựng VHTC tại Chi cục Thuế Quận Nam
Từ Liêm.
- Trên cơ sở phân tích thực trạng VHTC, đề tài đã cho thấy một bức
tranh toàn cảnh về văn hóa tổ chức tại Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm,
những kết quả đạt đƣợc, những hạn chế và nguyên nhân của thực trạng đó. Từ
đó, đề tài đã đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng và phát triển
Văn hóa tổ chức tại Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu và danh mục các tài liệu tham khảo, nội dung đƣợc
chia thành 4 chƣơng nhƣ sau:
Chƣơng 1. Tổng quan và cơ sở lý luận về văn hóa tổ chức.
Chƣơng 2. Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu.
Chƣơng 3. Đánh giá thực trạng công tác xây dựng văn hoá tổ chức tại Chi cục
Thuế Quận Nam Từ Liêm.
Chƣơng 4: Một số giải pháp xây dựng văn hoá tổ chức tại Chi cục Thuế Quận
Nam Từ Liêm.

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA TỔ CHỨC
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Văn hóa tổ chức là đề tài còn rất mới mẻ ở nƣớc ta. Ở Việt Nam từ
trƣớc đến nay, vấn đề xây dựng văn hóa tổ chức nói chung còn chƣa đƣợc đề
cập nhiều đến cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn. Một số đề tài đã nghiên cứu
về vấn đề này nhƣ:
- Đề tài khoa học cấp bộ của PGS. TS Nguyễn Thu Linh “Văn hóa tổ
chức – Lý thuyết, thực trạng và giải pháp phát triển văn hóa tổ chức ở Việt
Nam” (2004). Nghiên cứu đã chỉ ra một cách khái quát và đầy đủ về lý thuyết
của văn hóa tổ chức, các yếu tố ảnh hƣởng đến việc hình thành văn hóa của
một tổ chức. Đề tài đã đƣa ra một số nghiên cứu khảo sát văn hóa tổ chức
theo hai loại: tổ chức hành chính và doanh nghiệp dựa trên cơ sở các thành tổ
chính của văn hóa tổ chức. Đề tài đƣa ra bài học kinh nghiệm xây dựng văn
hóa tổ chức tại một số tổ chức thành công và đƣa ra một số giải pháp cơ bản
để xây dựng văn hóa tổ chức tại Việt Nam.
- “Văn hóa tổ chức Đại học quốc gia Hà Nội trong bối cảnh đổi mới và
hội nhập” (Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh số 25/2009;
trang 230-238) của Tiến sĩ Nguyễn Viết Lộc, Đại học quốc gia Hà Nội. Bài
viết đã nhấn mạnh văn hóa tổ chức có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo
nên sự phát triển đột phá và bền vững cho tổ chức nhờ phát huy nguồn lực nội
sinh và tìm kiếm, dung nạp các nguồn lực ngoại sinh. Bài viết đã khái quát
đƣợc các đặc trƣng cơ bản của văn hóa tổ chức ĐHQGHN và đề xuất mô hình
xây dựng văn hóa tổ chức ĐHQGHN dựa trên 11 bƣớc của hai tác giả Julie
Heifetz & Richard Hagberg trong bối cảnh đổi mới và hội nhập.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By anhsamco
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement