Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tr4jt4j_tjm_g4js4c_9x
#999198 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Tóm tắt
Sự hội nhập kinh tế toàn cầu trong những năm gần đây đã mang lại cho các
doanh nghiệp trong nƣớc nhiều cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh cạnh tranh
ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng cho mình một chiến
lƣợc tạo sự khác biệt để phát triển bền vững thông qua xây dựng giá trị riêng mà ƣu
thế là giá trị bắt nguồn từ con ngƣời, từ văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Thực tế
đã cho thấy văn hoá doanh nghiệp đang ngày càng có vai trò quan trọng trong việc
nâng cao vị thế và thƣơng hiệu của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp đã và đang
ngày càng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế và thƣơng hiệu của
doanh nghiệp trên thƣơng trƣờng. Luận văn này tập trung phân tích thực trạng văn
hóa doanh nghiệp của Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vƣợng
trên cơ sở hệ thống lý luận về Văn hóa doanh nghiệp. Các phƣơng pháp phân tích
đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này là: phƣơng pháp hệ thống hoá tổng kết các lý
thuyết về văn hóa doanh nghiệp đề suất cấu trúc văn hóa doanh nghiệp làm khung
phân tích thực tế: phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng để đánh giá thực trạng về
VHDN của CBNV ngân hàng VPBank trên cơ sở nội dung khung cấu trúc văn hóa
doanh nghiệp qua đó đƣa ra các kiến nghị, giải pháp để xây dựng văn hóa doanh
nghiệp cho ngân hàng phù hợp với chiến lƣợc phát triển kinh doanh của Ngân hàng
Thƣơng Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBank) trong thời gian tới.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012492 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement