Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Baron
#999180 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP KẾ HOẠCH
MARKETING.............................................................................................................5
1.1 Tổng quan về kế hoạch marketing...................................................................5
1.2 Khái niệm và bản chất lập kế hoạch marketing của doanh nghiệp...................6
1.2.1 Bản chất của lập kế hoạch marketing của doanh nghiệp .......................6
1.2.2 Khái niệm lập kế hoạch marketing..........................................................7
1.3 Quy trình lập kế hoạch marketing ...................................................................8
1.3.1. Phân tích tình hình marketing của doanh nghiệp ..................................9
1.3.2. Phân tích những nguy cơ và khả năng của doanh nghiệp ...................12
1.3.3 Mục tiêu và định hướng chiến lược marketing ....................................18
1.3.4. Lựa chọn chiến lược marketing............................................................19
1.3.5. Lập kế hoạch hành động ......................................................................23
1.3.6 Dự toán ngân sách ................................................................................26
1.3.7. Trình tự kiểm tra ..................................................................................28
1.4 Chu kỳ đời sống sản phẩm và chiến lƣợc marketing cho giai đoạn bão hòa355
1.4.1 Chu kỳ đời sống sản phẩm ....................................................................35
1.4.2 Chiến lược marketing cho sản phẩm giai đoạn bão hòa ......................38
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .41
2.1 Sơ đồ nghiên cứu ...........................................................................................41
2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu định tính................................................................42
2.2.1. Nguồn thông tin thứ cấp.......................................................................42
2.2.2. Nguồn thông tin sơ cấp ........................................................................43
2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng.............................................................43
2.3.1 Phương pháp điều tra bảng hỏi cá nhân...............................................43
2.3.2 Phương pháp phỏng vấn .......................................................................44
2.3.3 Phương pháp quan sát thực tế ..............................................................45
2.4 Phƣơng pháp phân tích, xử lý số liệu ............................................................45
2.4.1 Phương pháp thống kê so sánh ............................................................45
2.4.2 Phương pháp phân tích tổng hợp..........................................................45
2.5 Thiết kế nghiên cứu. .......................................................................................46
2.5.1 Xác định vấn đề, đối tượng và mục đích nghiên cứu. ...........................46
2.5.2 Xác định số lượng mẫu nghiên cứu.......................................................46
2.5.3 Xây dựng thang đo và thiết kế bảng hỏi...............................................47
2.5.4. Thu thập dữ liệu ...................................................................................48
2.5.5. Phân tích số liệu...................................................................................48
2.5.6 Kết luận về kết quả nghiên cứu .............................................................48
CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CỦA CÔNG TY XI
MĂNG SÔNG ĐÀ....................................................................................................49
3.1 Giới thiệu công ty xi măng Sông Đà .............................................................49
3.1.1 Hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty......................................49
3.1. 2 Phân tích công nghệ sản xuất của Công ty..........................................51
3.1.3 Tổ chức quản lý hoạt động Sản xuất của công ty .................................53
3.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty .................................................55
3.3 Các hoạt động marketing đã thực hiện ..........................................................59
3.4 Phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của Xi măng Sông Đà ..................62
3.5 Tình hình thị trƣờng xi măng hiện tại............................................................63
3.5.1 Thị trường ngành xi măng.....................................................................63
3.5.2 Phân tích các yếu tố môi trường vĩ mô ................................................66
3.5.3 Tình hình cạnh tranh.............................................................................69
CHƢƠNG 4: ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN KẾ HOẠCH MARKETING SẢN
PHẨM XI MĂNG SÔNG ĐÀ TRÊN THỊ TRƢỜNG GIAI ĐOẠN 2015- 2017..711
4.1 Tình hình marketing hiện tại..........................................................................71
4.1.1 Tình hình sản phẩm...............................................................................71
4.1.2 Tình hình giá .........................................................................................71
4.1.3 Tình hình phân phối ..............................................................................72
4.1.4 Tình hình xúc tiến hỗn hợp....................................................................74
4.2 Những nguy cơ và khả năng ..........................................................................76
4.3 Xác định nhiệm vụ và vấn đề marketing .......................................................78
4.4 Lập chiến lƣợc marketing cho sản phẩm xi măng Sông Đà trong giai đoạn
bão hòa ...........................................................................................................79
4.5 Xây dựng chƣơng trình hành động marketing..............................................85
4.6 Xây dựng ngân sách marketing .....................................................................89
4.7 Kiểm tra marketing .........................................................................................97
KẾT LUẬN...............................................................................................................99
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................100
PHỤ LỤC
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, các doanh nghiệp đều thực hiện các hoạt động marketing để tồn tại
và phát triển. Hoạt động marketing là hoạt động xƣơng sống đo lƣờng sức khỏe của
doanh nghiệp trong môi trƣờng cạnh tranh. Việt Nam đang có xu thế hội nhập kinh
tế đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp đồng thời cũng mang đến không ít khó khăn. Các doanh nghiệp phải hoạt
động trong một môi trƣờng cạnh tranh quyết liệt và có những thay đổi nhanh chóng
về khoa học – công nghệ, những đạo luật mới, những chính sách quản lý thƣơng
mại mới và sự trung thành của khách hàng ngày càng giảm sút. Muốn thành công
trong kinh doanh, các doanh nghiệp và các nhà kinh doanh cần hiểu biết rõ về thị
trƣờng, về những nhu cầu và mong muốn của khách hàng, về nghệ thuật ứng xử
trong kinh doanh. Quá trình diễn ra liên tục, thƣờng xuyên và quy mô càng lớn thì
doanh nghiệp càng phát triển.
Mặt khác, doanh nghiệp muốn tồn tại phải có các hoạt động chức năng nhƣ: Sản
xuất, tài chính, quản trị nhân sự…Nhƣng các chức năng sản xuất, chức năng quản lý
tài chính, quản lý nhân sự chƣa đủ để đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại, nếu tách
rời một chức năng khác- chức năng kết hợp hoạt động doanh nghiệp với thị trƣờng,
đó là chức năng quản lý marketing. Nhƣ vậy chỉ có marketing mới có vai trò quyết
định và kết nối các hoạt động kinh doanh với thị trƣờng. Vì vậy mà vai trò của hoạt
động marketing ngày càng trở nên vô cùng cần thiết với sự phát triển của doanh
nghiệp. Để có những hoạt động marketing phù hợp, doanh nghiệp phải xây dựng
cho mình bản kế hoạch marketing rõ ràng và thực tế, từ đó có những họat động
marketing hợp lý.
Ngày nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức rõ, đúng đắn vai trò
marketing đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Công ty Xi măng Sông Đà có
bề dày kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng nƣớc ta, nhƣng do có nhiều hạn chế
nhất định về kỹ thuật lập kế hoạch marketing trong thời gian qua, chƣa đáp ứng tốt về
mở rộng thị trƣờng và tạo dựng vị thế trên thị trƣờng trong nƣớc. Do đó tác giả làm
luận văn lấy tên đề tài là: “Xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm xi măng
Sông Đà của Công ty Xi măng Sông Đà trên thị trường giai đoạn 2015-2017”.
Luận văn này với mong muốn không chỉ đƣa ra một bản kế hoạch marketing cho
doanh nghiệp, mà còn thuyết phục ban quản trị, ban lãnh đạo doanh nghiệp thấy đƣợc
tầm quan trọng của kế hoạch marketing và thực hiện kế hoạch theo định hƣớng.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu của luận văn là sử dụng các số liệu thứ cấp từ kết quả hoạt động kinh
doanh của ngành xi măng, lĩnh vực kinh doanh, các số liệu sơ cấp từ kết quả hoạt
động kinh doanh của Công ty và các đối thủ cạnh tranh nhằm đƣa ra một bản kế
hoạch marketing, những ý kiến riêng và đóng góp một số giải pháp nhằm hoàn thiện
marketing cho công ty xi măng Sông Đà.
Để hoàn thành mục đích của đề tài đã đặt ra nhƣ trên, nhiệm vụ của đề tài cần
tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau:
- Phân tích môi trƣờng kinh doanh ngành đồng thời dự báo tiềm năng ngành
kinh doanh mà Công ty đang hoạt động.
- Phân tích thị trƣờng và các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Công ty giúp
Công ty nằm đƣợc những đặc trƣng, đặc điểm của ngành, những điểm mạnh điểm
yếu của đối thủ cạnh tranh để có những căn cứ lựa chọn chiến lƣợc marketing.
- Phân tích những cơ hội của ngành đƣa ra kế hoạch và định hƣớng marketing
- Đƣa ra các căn cứ về tài chính, marketing trong bản kế hoạch chiến lƣợc
marketing một cách đầy đủ và thuyết phục giúp lãnh đạo Công ty có các căn cứ ƣu
tiên lựa chọn và thực hiện kế hoạch
- Đƣa ra cách thức đánh giá thực hiện hoạt động marketing và các phƣơng án
điều chỉnh, thay thế nhằm giúp bản kế hoạch chiến lƣợc marketing có tính khả thi,
có sự linh hoạt trong việc áp dụng thực hiện.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là kế hoạch marketing của Công ty xi
măng Sông Đà, đặc biệt là kế hoạch marketing cho sản phẩm trong giai đoạn bão
hòa. Với các nội dung là hoạt động kinh doanh, hoạt động marketing của Công ty.
Ngoài ra, do mục tiêu nghiên cứu của đề tài, luận văn cũng nghiên cứu về các doanh
nghiệp là đối thủ cạnh tranh của Công ty nhằm so sánh và đƣa ra các thông tin giúp
cho việc xây dựng kế hoạch chiến lƣợc marketing của xi măng Sông Đà.
Luận văn nghiên cứu hoạt động kinh doanh, hoạt động marketing của các công
ty là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của xi măng Sông Đà trên trên thị trƣờng.
Về phạm vi thời gian: Luận văn nghiên cứu các số liệu trong các năm 2012,
2013, 2014 để đƣa ra kế hoạch marketing áp dụng trong 2015- 2017, trong thời gian
này, sản phẩm đang giai đoạn bão hòa, kế hoạch marketing sẽ tập trung vào cải tiến
sản phẩm, cải biến thị trƣờng và cải biến hệ thống marketing - mix
Về không gian: Tập trung nghiên cứu hoạt động kinh doanh tại công ty xi
măng Sông Đà
4. Đóng góp của luận văn
Thông qua việc phân tích hoạt động marketing của công ty Xi măng Sông Đà
từ đó lập kế hoạch marketing cho sản phẩm xi măng giai đoạn 2015 – 2017, luận
văn đã đi sâu nghiên cứu các hoạt động marketing của công ty xi măng Sông Đà.
Trên cơ sở khái quát về hoạt động marketing qua các năm 2012, 2013,2014,
luận văn đã hoàn thiện kế hoạch marketing của xi măng Sông Đà
Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể xây dựng thành chuyên đề giảng dạy cho
sinh viên chuyên ngành Marketing, đồng thời là một tài liệu tham khảo thiết thực
cho giảng viên Marketing ở các trƣờng Đại học khối kinh tế và những ai quan tâm
tới vấn đề này.
5. Bố cục của luận văn
Luận văn đƣợc kết cấu thành ba chƣơng. Ngoài lời mở đầu và kết luận, bao
gồm các nội dung nhƣ sau:
Chƣơng 1: Tổng quan và cơ sở lý luận về lập kế hoạch marketing
Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu
Chƣơng 3: Cơ sở lập kế hoạch marketing tại công ty xi măng Sông Đà
Chƣơng 4: Đề xuất và lựa chọn kế hoạch marketing sản phẩm xi măng Sông
Đà giai đoạn 2015 – 2017
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1024652 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement