Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By MacBeth
#998358 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN VÀ
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN............................6
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ..........................................................................................6
1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan .............................................6
1.1.1. Nhóm các tài liệu về các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển CNHT6
1.1.2. Nhóm các tài liệu về chính sách phát triển CNHT ở các nước................7
1.1.3. Nhóm các tài liệu đánh giá về thực trạng, đưa ra giải pháp phát triển
CNHT ở Việt Nam.............................................................................................10
1.1.4. Nhận xét chung .......................................................................................19
1.2. Những vấn đề lý luận về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ...................19
1.2.1. Công nghiệp hỗ trợ và chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ .........19
1.2.2. Nội dung chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ...............................25
1.2.3. Tiêu chí đánh giá chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ .................33
1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ..............36
1.3.1. Vai trò của Nhà nước .............................................................................36
1.3.2. Thị trường...............................................................................................36
1.3.3. Nguồn nhân lực công nghiệp..................................................................37
1.3.4. Năng lực cạnh tranh...............................................................................38
Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..........................................................39
2.1. Các phƣơng pháp nghiên cứu.............................................................................39
2.1.1. Phương pháp duy vật biện chứng...........................................................39
2.1.2. Phương pháp so sánh .............................................................................39
2.1.3. Phương pháp phân tích và tổng hợp ......................................................41

2.1.4. Phương pháp logic và phương pháp lịch sử ..........................................41
2.1.5. Phương pháp kế thừa .............................................................................42
2.2. Quy trình nghiên cứu .........................................................................................42
Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ
TRỢ Ở MỘT SỐ NƢỚC ĐÔNG Á..........................................................................45
3.1. Khái quát về nền công nghiệp hỗ trợ của một số nƣớc Đông Á ........................45
3.1.1. Nền công nghiệp hỗ trợ Hàn Quốc.........................................................45
3.1.2. Nền công nghiệp hỗ trợ Đài Loan..........................................................48
3.1.3. Nền công nghiệp hỗ trợ Nhật Bản..........................................................52
3.2. Phân tích chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ở một số nƣớc Đông Á .....53
3.2.1. Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản.......................53
3.2.2. Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của Hàn Quốc .....................57
3.2.3. Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của Đài Loan.......................62
3.3. Đánh giá chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ở một số nƣớc Đông Á......69
3.3.1. Đánh giá chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của các nước ........69
Đối với Nhật Bản..............................................................................................69
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế của các chính sách phát triển công
nghiệp hỗ trợ một số nước Đông Á ..................................................................71
Chƣơng 4: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA MỘT SỐ NƢỚC ĐÔNG Á ĐỐI VỚI VIỆT NAM..............74
4.1. Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam hiện nay...........................................74
4.1.1. Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.......................74
4.1.2. Tình hình phát triển công nghiệp hỗ trợ một số ngành công nghiệp ở Việt
Nam...................................................................................................................76
4.1.3. Đánh giá chung về chính sách phát triển CNHT ở Việt nam.................78
4.2. Bối cảnh phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam trong giai đoạn tới ........80
4.2.1. Bối cảnh quốc tế .....................................................................................80
4.2.2. Điều kiện của Việt Nam..........................................................................81

4.3. Vận dụng kinh nghiệm chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ở các nƣớc
Đông Á vào Việt Nam...............................................................................................83
4.3.1. Xác định rõ các ưu tiên về ngành CNHT, sản phẩm CNHT ..................83
4.3.2. Thể chế hoá các quy định liên kết doanh nghiệp ...................................84
4.3.3. Có chính sách trợ giúp tài chính và thu hút đầu tư đúng đắn để phát
triển công nghiệp hỗ trợ ...................................................................................84
4.3.4. Phát triển nguồn nhân lực đặc thù cho công nghiệp hỗ trợ...................87
4.3.5. Có chính sách ưu đãi doanh nghiệp sản xuất CNHT, đặc biệt là các
doanh nghiệp vừa và nhỏ..................................................................................89
4.3.6. Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ..............................................89
KẾT LUẬN...............................................................................................................91
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................93
PHỤ LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thuật ngữ “Công nghiệp hỗ trợ” hay “Công nghiệp phụ trợ” (Supporting
Industry), nhằm chỉ các ngành công nghiệp cung ứng các yếu tố đầu vào cho các
ngành công nghiệp chế biến, lắp ráp, đã xuất hiện và đƣợc sử dụng rộng rãi ở Việt
Nam từ năm 2003. Từ đó đến nay, cụm từ này đã đƣợc Nhà nƣớc, các tổ chức và
doanh nghiệp quan tâm, bởi lẽ, tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp ở
nƣớc ta, nhìn chung, còn thấp. Chính vì vậy, nhiều năm gần đây, Nhà nƣớc cùng
các tổ chức và doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực cho sự phát triển công nghiệp hỗ
trợ, tuy nhiên, kết quả vẫn còn nhiều hạn chế.
Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) ở nƣớc ta hiện nay chỉ mới ở giai đoạn đầu của
sự phát triển, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu sản xuất các linh kiện chi tiết đơn
giản, giá trị gia tăng thấp và còn có sự chênh lệch về năng lực phụ trợ giữa các
doanh nghiệp vừa và nhỏ nội địa của Việt Nam với các yêu cầu của các hãng sản
xuất toàn cầu. Hiện nay, đầu tƣ nƣớc ngoài trong lĩnh vực này chủ yếu là từ Nhật
Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Môi trƣờng đầu tƣ trong lĩnh vực này còn hạn chế và
các doanh nghiệp thực sự chƣa tính toán đƣợc mức lợi nhuận so với chi phí đầu tƣ
nên chƣa mặn mà với hoạt động đầu tƣ tại Việt Nam. Do đặc thù phát triển với quy
định nội địa hoá của Chính phủ và dung lƣợng thị trƣờng hạ nguồn rất lớn, đến nay,
công nghiệp hỗ trợ cung cấp cho ngành xe máy đƣợc coi là thành công nhất với việc
hình thành một hệ thống các nhà cung ứng ngay trong nội địa. Trong quá trình hợp
tác, đã có sự chuyển giao công nghệ từ các công ty lắp ráp nƣớc ngoài đến các
doanh nghiệp Việt Nam cung ứng linh kiện. Ngành cơ khí và nhựa cung cấp linh
kiện cho xe máy, vì vậy, đã có những bƣớc phát triển về trình độ kỹ thuật, quản lý
và tay nghề lao động. Mặc dù vậy, nhiều linh kiện chi tiết quan trọng với giá trị cao
vẫn do các nhà cung ứng FDI thực hiện, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ
cho các ngành khác nhƣ điện tử, ô tô còn rất yếu kém. Công nghiệp hỗ trợ liên quan
hầu hết tới các ngành công nghiệp chế tạo quan trọng nhƣ ôtô, xe máy, cơ khí, hóa
dầu, điện, điện tử, chế tạo máy… Thực tế hiện nay cho thấy, không chỉ doanh
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021319 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement