Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Mahkah
#998284 Link tải luận văn miễn phí cho ae

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Tên luận văn: Cổ phần h a c c tập đoàn kinh tế nhà nƣớc ở Việt Nam
Tác giả: Đỗ Văn Long
Chuyên ngành: Qu n l kinh tế
Bảo vệ năm: 2015
Giáo viên hƣớng dẫn: GS TS Đinh Văn Tiến
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
- Mục đích: Thông qua việc nghiên cứu đề tài này để tìm ra phƣơng
hƣớng và đề xuất c c gi i ph p về th c đẩy tiến trình cổ phần h a trong qu
trình tái cơ cấu c c tập đoàn, tổng công ty nhà nƣớc trong b i c nh hội nhập
qu c tế
- Nhiệm vụ: Hệ th ng h a cơ sở l luận và thực tiễn về cổ phần h a,
t i cơ cấu Ph n tích, đ nh gi thực tr ng cổ phần h a trong qu trình t i cơ
cấu DNNN trọng t m là c c tập đoàn, tổng công ty nhà nƣớc Qua đ , đề
xuất phƣơng hƣớng, gi i ph p th c đẩy qu trình cổ phấn h a
Những đóng góp mới của luận văn:
- Cung cấp thêm những kiến thức l luận về cổ phần h a c c tập đoàn
kinh tế nhà nƣớc gắn với qu trình t i cơ cấu c c tập đoàn kinh tế n i chung,
góp phần n ng cao những nhận thức của xã hội đ i với qu trình cổ phần h a
c c tập đoàn kinh tế nhà nƣớc hiện nay.
- Đƣa ra những g i cho c c nhà ho ch định chính s ch cũng nhƣ c c
nhà qu n l đ i với c c tập đoàn kinh tế về những gi i ph p th c đẩy qu
trình cổ phần hòa trong tiến trình t i cơ cấu c c tập đoàn kinh tế nhà nƣớc ở
Việt Nam trong b i c nh mới MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong b i c nh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới diễn ra s u rộng, c c
doanh nghiệp đ i mặt với sự c nh tranh ngày càng kh c liệt của c c tập đoàn
kinh tế hùng m nh trên thế giới Việc x y dựng và ph t triển c c TĐKT Việt
Nam vừa b o đ m phù h p với xu thế ph t triển của kinh tế toàn cầu vừa cho
phép khai thác đƣ c những l i thế so s nh v n c của qu c gia, th c đẩy tăng
trƣởng kinh tế của đất nƣớc Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của c c tập
đoàn kinh tế, Đ i hội đ i biểu toàn qu c lần thứ X Đ ng cộng s n Việt Nam
nhấn m nh: th c đẩy việc hình thành một s tập đoàn kinh tế và tổng công ty
nhà nƣớc m nh, ho t động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đ c ngành chính, c
nhiều chủ sở hữu, trong đ sở hữu nhà nƣớc chiếm chi ph i Th i gian qua,
bên c nh những doanh nghiệp làm ăn hiệu qu thì cũng c một s doanh
nghiệp làm ăn kém hiệu qu , nguy cơ n tăng cao, qu n trị còn ẩn chứa nhiều
yếu kém thậm chí một s tập đoàn kinh tế nhà nƣớc lớn đã ph i gi i thể t o
nhiều hệ lụy không chỉ về kinh tế mà còn c về xã hội
Trƣớc tình hình đ , để đổi mới n ng cao hiệu qu s n xuất, kinh doanh
của DNNN n i chung, Đ ng và Nhà nƣớc ta đã đề ra và tổ chức thực hiện một
cuộc c ch m ng toàn diện về t i cơ cấu DNNN với trọng t m là c c tập đoàn,
tổng công ty nhà nƣớc trong đ cổ phần h a là một trong những gi i ph p hữu
hiệu, trọng t m đƣ c ch trọng thực hiện Đ y là nội dung, yêu cầu của sự
ph t triển bền vững vừa là nhiệm vụ cấp b ch, chủ trƣơng c tầm chiến lƣ c
đặc biệt quan trọng trong giai đo n hiện nay Cổ phần h a c c TĐKTNN gắn
với qu trình t i cơ cấu DNNN ở đ y đƣ c nhìn nhận từ g c độ chủ trƣơng,
biện ph p của nhà nƣớc nằm trong tổng thể qu trình t i cơ cấu DNNN Th i
gian qua, tiến trình cổ phần h a DNNN đƣ c tiến hành và th c đẩy r t r o,
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By clear99
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998561 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement