Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By utphuong_18
#998260 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phát triển nền kinh tế với tốc độ cao và bền vững là mục tiêu phấn đấu
của tất cả các quốc gia đang phát triển. Để thực hiện đƣợc mục tiêu đó cần
thiết phải xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, phù hợp.Trong đó cần xác
định vai trò và mối liên hệ hợp thành giữa các ngành kinh tế quốc dân. Các
yếu tố hợp thành cơ cấu ngành kinh tế phải đƣợc thể hiện ở cả về mặt số
lƣợng cũng nhƣ về mặt chất lƣợng và đƣợc xác định phù hợp với những đặc
điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội cụ thể của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ.
Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền
kinh tế và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, việc nâng cao trình độ, quy mô
nền kinh tế và xây dựng cơ cấu ngành kinh tế hợp lý là một trong những nội
dung cốt lõi. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trở thành yêu cầu khách quan của
quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân trong xu hƣớng toàn cầu hóa của
Việt Nam. Hiện nay, cơ cấu ngành kinh tế cả nƣớc và ở từng địa phƣơng đã
chuyển dịch theo hƣớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tăng tỉ trọng các
ngành công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỉ trọng của ngành nông nghiệp. Tuy
nhiên nền kinh tế Việt Nam chủ yếu vẫn dựa vào các ngành có lợi thế về tài
nguyên và lao động chi phí thấp. Tỷ trọng các loại dịch vụ có giá trị gia tăng
cao nhƣ tài chính, tín dụng, giáo dục, y tế, bảo hiểm, pháp lý... còn nhỏ.
Bắc Giang là một tỉnh miền núi nhƣng có cả vùng trung du, đồng bằng
đan xen. Lợi thế kinh tế của tỉnh là phát triển đƣợc nhiều ngành nông, lâm
nghiệp, thƣơng mại, dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Cùng với cả
nƣớc Bắc Giang có nhiều nỗ lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
nhằm xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý phù hợp với điều kiện tự nhiên,
kinh tế, xã hội của địa phƣơng. Thời gian qua Bắc Giang đã đạt đƣợc những
thành tựu đáng kể trong chuyển dịch cơ cấu nhƣ: tỉ trọng ngành công nghiệp

tăng từ 25,48% (năm 2000) lên 39,5% (năm 2014), tỉ trọng ngành dịch vụ
tăng từ 28,27% (năm 2000) lên 36,35% (năm 2014), tỉ trọng ngành nông
nghiêp giảm từ 46,25% (năm 2000) xuống 24,15% năm (2014) tuy nhiên vẫn
chƣa đáp ứng đƣợc kỳ vọng và chƣa tận dụng hết lợi thế của tỉnh về điều kiện
phát triển.
Vậy tại sao tỉnh Bắc Giang cần chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế? Mô
hình cơ cấu ngành kinh tế nhƣ thể nào để phát huy đƣợc các điều kiện, tiềm
năng của Bắc giang? Những yếu tố gì tác động đến chuyển dịch cơ cấu ngành
kinh tế của tỉnh Bắc Giang? Bắc Giang cần đƣa ra những quan điểm, biện
pháp gì để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tới sự hợp lí đó?
Bối cảnh đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nghiên cứu một cách có hệ
thống vấn đề chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh nhằm tìm ra biện
pháp đẩy mạnh hơn nữa quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, xây dựng
cơ cấu ngành kinh tế phù hợp với điều kiện tƣ nhiên, kinh tế, xã hội mới của
Bắc Giang . Xuất phát từ lý do trên, tác giả đã chọn “Chuyển dịch cơ cấu
ngành kinh tế tại tỉnh Bắc Giang ” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ.
Hi vọng, nghiên cứu của tác giả sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích góp phần vào
việc xây dựng lý luận nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Bắc Giang.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
*Mục đích nghiên cứu
- Nghiên cứu thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ngành tại
tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2014 nhằm tìm ra các mặt tích cực và hạn
chế. Trên cơ sở đó đề ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy quá trình chuyển
dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hƣớng hợp lý.
- Quản lý nhà nƣớc với quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại
tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2014
*Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện khung lý thuyết và cơ sở lý luận về
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu ngành kinh tế. Phân tích đánh giá thực
trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 –
2014
- Thực trạng quản lý nhà nƣớc nƣớc với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh
tế tại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2014
- Đề xuất khuyến nghị nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu
kinh tế ngành tại tỉnh Bắc Giang theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2020
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.
- Đối tƣợng nghiên cứu: Cơ cấu ngành kinh tế tại tỉnh Bắc Giang
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Nội dung: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại tỉnh Bắc Giang
+ Không gian: Tỉnh Bắc Giang
+ Thời gian: Năm 2010- 2014
4. Đóng góp mới của luận văn
- Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn làm rõ quá trình chuyển dịch
cơ cấu ngành kinh tế tại tỉnh Bắc Giang. Đánh giá kết quả chuyển dịch cơ cấu
ngành kinh tế tại tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn 2010 - 2014
- Đƣa ra khuyến nghị nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu
ngành kinh tế tại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2020
5. Kết cấu luận văn
Ngoài mục lục, phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn đƣợc chia
thành 04 chƣơng
Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn
về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement