Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By haison_haison
#998170 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

PHẦN MỞ ĐẦU
1 Tính cấp thiết của đề tài
Giải quyết việc làm là một trong những chính sách quan trọng đối với
mọi quốc gia, đặc biệt là đối với các nƣớc đang phát triển có lực lƣợng lao
động lớn nhƣ Việt Nam. Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động trong sự
phát triển của thị trƣờng lao động là tiền đề quan trọng để sử dụng có hiệu quả
nguồn lao động, góp phần tích cực vào việc hình thành thể chế kinh tế thị
trƣờng, đồng thời tận dụng lợi thế để phát triển, tiếp kịp khu vực và thế giới.
Nam Sách là một huyện nằm ở phía đông của tỉnh Hải Dƣơng, diện
tích tự nhiên 109km2, dân số tính đến tháng 12/2014 là 117.165 ngƣời, tốc
độ tăng dân số trung bình thời kỳ 2011 – 2014 là 1,03%/năm, TN từ 16 đến
30 tuổi chiếm 22,8% (26.713 TN) dân số và chiếm 45% lực lƣợng lao động
của huyện. Qua điều tra về việc làm – lao động của phòng Lao động và
thƣơng binh xã hội, có 2,7% TNNT có chuyên môn kỹ thuật bậc trung (787
ngƣời); nhân viên kỹ thuật làm văn phòng 1% (267 ngƣời); lao động giản
đơn, phi nông nghiệp 35% (9.349 ngƣời), lao động nông nghiệp là 28%
(7.479 ngƣời). Tỷ lệ TN thiếu việc làm từ độ tuổi 16-30 chiếm vẫn ở mức cao,
giải quyết lao động dôi dƣ đã trở lên bức xúc. Những năm qua, thực hiện chủ
trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng, các phong trào: "Sáng tạo trẻ",
phong trào " Thanh niên nông thôn thi đua thực hiện bốn nội dung nâng cao
hiệu quả sản xuất kinh doanh” (Kỹ thuật mới, Ngành nghề mới, mô hình mới
và thị trƣờng mới), Nghị quyết Trung ƣơng Đoàn khoá IX, Nghị quyết 7 Ban
chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá X về việc " Tăng cường sự lãnh đạo của
của Đảng đối với TN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH", ... Đoàn TN
huyện, xã đã tín chấp cho đoàn viên TN vay vốn từ quỹ giải quyết việc làm
quốc gia, vốn ngƣời nghèo, vốn học sinh, sinh viên nghèo, vốn xuất khẩu lao
động, vốn nƣớc sạch vệ sinh môi trƣờng để phát triển sản xuất kinh doanh, học
nghề.., tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên nông thôn.... Tổ chức các hoạt động
việc làm cho thanh niên, nhƣ: tƣ vấn, định hƣớng, thành lập câu lạc bộ nghề
nghiệp, câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, trang trại trẻ; phát triển đội
ngũ trí thức trẻ tình nguyện; đảm nhận các chƣơng trình, dự án phát triển kinh
tế - xã hội…
Hiện nay, cũng giống nhƣ thanh niên trong cả nƣớc, thanh niên trên địa
bàn huyện Nam Sách cũng đang phải đối mặt với sức ép về thiếu việc làm, tỷ
lệ thất nghiệp của thanh niên ở vùng đô thị tăng cao trong khi thanh niên ở
các vùng nông thôn sử dụng thời gian lao động ít, thiếu nhiều việc làm, thiếu
định hƣớng nghề nghiệp, chủ yếu làm trong lĩnh vực nông nghiệp gây lãng
phí về nguồn lực... vì thế thất nghiệp hay thiếu việc làm đối với thanh niên là
vấn đề cần đƣợc quan tâm.Thất nghiệp đối với thanh niên không chỉ ảnh
hƣởng đến thu nhập, sức mua mà còn là một trong những nguyên nhân chủ
yếu phát sinh các tệ nạn xã hội nhƣ ma túy, cờ bạc.
Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài “Giải quyết việc làm cho thanh niên
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương” đƣợc chọn làm luận văn thạc sĩ.
Câu hỏi đặt ra là: Huyện Nam Sách cần làm gì và làm thế nào để tạo
việc làm cho thanh niên ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng tốt hơn?
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1 Mục tiêu nghiên cứu:
Đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho lao động thanh niên ở huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng, những nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng
trên. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác giải quyết việc làm cho thanh
niên trong điều kiện cụ thể của địa phƣơng.
2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về việc làm, giải quyết việc
làm cho thanh niên cấp huyện trong điều kiện hiện nay.
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác giải quyết việc làm cho thanh
niên tại huyện Nam Sách trong giai đoạn 2011-2014, chỉ ra những kết quả
đã đạt đƣợc, những điểm còn hạn chế hiện nay.
- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác giải quyết việc làm cho thanh
niên trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng trong giai đoạn tiếp theo.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
3.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là công tác giải quyết việc làm cho
thanh niên tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng
3.2 Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu vấn đề giải quyết
việc làm cho thanh niên trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng dƣới
góc độ quản lý nhà nƣớc.
Về thời gian: Nguồn số liệu phục vụ đề tài đƣợc thu thập giai đoạn 2010
– 2014 và số liệu thống kê về lực lƣợng lao động thanh niên tại các phòng,
ban, các xã, thị trấn của huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng.
4. Những đóng góp mới của luận văn
- Làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về về việc làm, giải quyết việc
làm cho thanh niên.
- Đánh giá thực trạng công tác giải quyết việc làm cho thanh niên ở huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng và chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế còn
tồn tại.
- Đề xuất một số quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công
tác giải quyết việc làm cho thanh niên tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo,
nội dung của luận văn gồm 4 chƣơng.
Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn
về giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn cấp huyện
Chƣơng 2. Phƣơng pháp nghiên cứu
Chƣơng 3. Thực trạng giải quyết việc làm cho thanh niên tại huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng
Chƣơng 4. Một số quan điểm và giải pháp hoàn thiện công tác giải
quyết việc làm cho thanh niên tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn
2015-2020
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By cuytre
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012843 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement