Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nh0cc0ndeptrai
#998148 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1. Về tính cấp thiết của đề tài
Vấn đề việc làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi quốc gia, đặc biệt là đối với các nƣớc đang phát triển có lực lƣợng lao động lớn nhƣ Việt Nam. Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động trong sự phát triển của thị trƣờng lao động là tiền đề quan trọng để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, góp phần tích cực vào việc hình thành thể chế kinh tế thị trƣờng, đồng thời tận dụng lợi thế để phát triển tiến kịp khu vực và thế giới.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trƣơng, đƣờng lối thiết thực hiệu quả nhằm phát huy tối đa nội lực, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực chuyển đổi cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo nhiều việc làm cho ngƣời lao động, góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tại nhiều kỳ Đại hội Đảng, vấn đề giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn đã đƣợc đề cập đến, cụ thể tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX nêu “Giải quyết việc làm là yếu tố quyết định phát huy yếu tố con ngƣời, ổn định và phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân”. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X xác định rõ: "Phát triển thị trƣờng lao động trong mọi khu vực kinh tế, tạo sự gắn kết cung cầu lao động, phát huy tính tích cực của ngƣời lao động trong học nghề, tự tạo và tìm việc làm".
Hiện nay, lao động ở nông thôn chiếm tới 3/4 lao động của cả nƣớc, tập trung chủ yếu trong ngành nông nghiệp, nơi năng suất lao động thấp và cũng là nơi quỹ đất canh tác đang ngày càng bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Do đó một bộ phận nông dân mất đất sản xuất dẫn đến mất việc làm. Bên cạnh đó tuy nƣớc ta là một nƣớc đi lên từ nông nghiệp hay nói
cách khác nông nghiệp là một thế mạnh nhƣng sản xuất ở ngành này mang tính thời vụ nên nhiều lao động ở ngành này vẫn có nhiều thời gian nhàn rỗi. Điều đó cho ta thấy tình trạng thiếu việc làm của ngƣời lao động ở nông thôn đang rất lớn và có nguy cơ tiếp tục gia tăng.
Lao động ở nông thôn Hà Nội hiện đang chiếm số lƣợng lớn trong cơ cấu dân số và lao động thủ đô. Phần lớn số lao động này đang tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành nghề ở nông thôn với các công cụ, phƣơng pháp sản xuất tƣơng đối lạc hậu, năng suất lao động thấp.
Đông Anh là một huyện ngoại thành phía bắc thành phố Hà Nội. Huyện có 23 xã, 1 thị trấn với 156 thôn, làng và 62 tổ dân phố; diện tích đất tự nhiên
18.213,90 ha, trong đó đất nông nghiệp 9.192,80 ha (chiếm tới hơn 50% tổng diện tích); dân số 370.838 ngƣời, trong đó dân cƣ nông thôn chiếm đến 92,38%. Trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa của thành phố Hà Nội nói chung và của huyện Đông Anh nói riêng, bên cạnh những tác động tích cực là những khó khăn, thách thức lớn đối với những ngƣời nông dân, đặc biệt là ngƣời nông dân bị mất đất nông nghiệp, khi đa số họ lâu đời nay chỉ quen với nghề nông và cuộc sống ở nông thôn. Điều này đang và sẽ là vấn đề nhức nhối tác động lên vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của huyện. Chính vì vậy, việc chọn vấn đề "Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội" để làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế là một sự cần thiết nhằm tìm ra các giải pháp góp phần vào việc giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
2. Mục đích, câu hỏi và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn của vấn đề việc làm, giải quyết việc làm, luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng việc làm,
giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết có hiệu quả việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện.
2.2. Câu hỏi nghiên cứu
Để đạt đƣợc kết quả nghiên cứu một cách tốt nhất, đề tài phải trả lời đƣợc các câu hỏi chủ yếu sau:
- Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Đông Anh đã đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó là gì?
- Những giải pháp nào để khắc phục hạn chế, bất cập và thực hiện vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Đông Anh trong thời gian tới một cách hiệu quả?
2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để thực hiện các mục tiêu đề ra, luận văn tập trung giải quyết một số vấn đề cơ bản sau:
- Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc làm, giải quyết việc làm, để làm căn cứ cho việc đánh giá thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Đông Anh.
- Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Đông Anh hiện nay.
- Đề xuất một số giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện đến năm 2020.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: Khu vực nông thôn ở huyện Đông Anh.
- Phạm vi thời gian: nghiên cứu thực trạng từ năm 2010 - 2014 và đề xuất giải pháp đến năm 2020.
4. Đóng góp của luận văn
- Luận văn góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
- Trên cơ sở đánh giá thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Đông Anh, luận văn đề xuất các giải pháp chủ yếu có tính khả thi, nhằm đẩy mạnh vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong giai đoạn hiện nay.
- Luận văn cũng có thể sử dụng làm tƣ liệu tham khảo cho huyện Đông Anh xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo công ăn việc làm, nâng cao mức sống, xóa đói giảm cùng kiệt cho ngƣời lao động nông thôn huyện Đông Anh cũng nhƣ cho các địa phƣơng khác có điều kiện kinh tế - xã hội tƣơng đồng.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 4 chƣơng:
Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thực tiễn về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
Chƣơng 2. Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu
Chƣơng 3. Thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Đông Anh
Chƣơng 4. Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Đông Anh đến năm 2020.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By NgoCuong96699
#1001227 :-(cho e cái link ạ.
nh0cc0ndeptrai đã viết:Link tải miễn phí Luận văn:Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Nhà xuất bản:ĐHKT
Ngày:2015
Miêu tả:Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
103 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Ngôn ngữ:vie
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1001228 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement