Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thanhnguyenkun
#998145 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................. 1
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HUY ĐỘNG NGUỒN
LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI........................................................ 7
1.1. Cơ sở khoa học ....................................................................................... 7
1.1.1. Nông thôn:.............................................................................................. 7
1.1.2. Nông thôn mới........................................................................................ 8
1.1.2. Xây dựng nông thôn mới ....................................................................... 9
1.1.3. Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới .................................. 13
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực xây dựng nông
thôn mới:......................................................................................................... 15
1.2. Cơ sở pháp lý .......................................................................................... 16
1.2.1. Chủ trương, định hướng của Đảng .................................................... 16
1.2.2. Cơ chế, chính sách của Nhà nước ........................................................ 19
1.3. Cơ sở thực tiễn của huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới ở
Viêt Nam......................................................................................................... 20
1.3.1.Kinh nghiêm trong nước....................................................................... 20
1.3.2. Kinh nghiệm huy động nguồn lực xây dựng nông thôn ở nước
ngoài ............................................................................................................... 22
Chƣơng 2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ........................................ 26
2.1. Cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới ở
Việt Nam hiện nay......................................................................................... 26
2.1.1. Cơ chế huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới....................... 26
2.1.2. Về cơ chế đầu tư................................................................................... 28
2.1.3. Về phân bổ nguồn vốn đầu tư ............................................................. 28
2.1.4. Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện Chương trình ....................................... 30
2.2. Kết quả Huy động nguồn vốn xây dựng nông thôn mới ở nƣớc ta
hiện nay .......................................................................................................... 31
2.2.1. Huy động vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới ..................... 31
2.2.2. Kết quả huy động vốn tại 11 xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn
mới................................................................................................................... 34
2.3. Huy động các nguồn lực khác xây dựng nông thôn mới .................... 39
2.3.1. Huy động nguồn lực đất đai xây dựng nông thôn mới ...................... 39
2.3.2. Huy động nhân lực xây dựng nông thôn mới .................................... 40
2.4. Đánh giá chung....................................................................................... 42
2.4.1. Kết quả đạt được................................................................................... 42
2.4.2. Những khó khăn, hạn chế của huy động nguồn lực xây dựng nông
thôn mới.......................................................................................................... 49
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế....................................................... 52
Chƣơng 3 ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ................. 56
3.1. Chủ trƣơng xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nƣớc ta trong
thời gian tới.................................................................................................... 56
3.2. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020............................... 58
3.2.1. Mục tiêu tổng quát:.............................................................................. 58
3.2.2. Mục tiêu cụ thể:.................................................................................... 58
3.3.1. Tổng nhu cầu vốn đến 2020 ................................................................ 59
3.3.2. Cơ cấu huy động vốn xây dựng nông thôn mới ................................. 60
3.3.3. Định hướng các nội dung huy động các nguồn lực cho xây dựng
nông thôn mới ................................................................................................ 61
3.4. Giải pháp huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới................... 62
3.4.1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến huy động nguồn lực xây
dựng nông thôn mới....................................................................................... 62
3.4.2. Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư, thực hiện vai trò định hướng, hỗ trợ,
dẫn dắt, khuyến khích người dân, các tổ chức và cộng đồng tự giác, tích
cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. ........................................ 63
3.4.3. Động viên, phát huy nguồn lực tại chỗ trong xây dựng nông thôn mới
......................................................................................................................... 65
3.4.4. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân nông
thôn là giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm tăng cường nguồn lực bền
vững xây dựng nông thôn mới....................................................................... 68
3.4.5. Tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân và xã hội
tham gia xây dựng nông thôn mới; phát huy tính tự chủ, chủ động, tích cực
tham gia của người dân. ................................................................................ 69
3.5. Các điều kiện chủ yếu để thực hiện giải pháp.................................... 70
3.5.1. Nâng cao nhận thức về huy động nguồn lực xây dựng nông thôn
mới................................................................................................................... 70
3.5.2. Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”,
trong đó người dân nông thôn là chủ thể. .................................................... 70
3.5.3. Bổ sung, hoàn thiện chính sách đất đai, tín dụng, ưu đãi đầu tư vào
khu vực nông nghiệp, nông thôn. ................................................................. 71
KẾT LUẬN .................................................................................................... 72
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Nông thôn nƣớc ta có quá trình lịch sử lâu đời, gắn liền với nghề trồng
lúa. Lịch sử quá trình đấu tranh dựng nƣớc và giữ nƣớc gắn với sản xuất nông
nghiệp nên phần lớn dân cƣ nƣớc ta sống quần tụ theo từng dòng họ và theo
phạm vi làng, xã. Cùng với văn minh lúa nƣớc, làng (bản, thôn, xóm…) đã trở
thành nét văn hóa riêng của ngƣời Việt Nam từ ngàn năm. Nông thôn nƣớc ta
luôn chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình dựng nƣớc và giữ nƣớc.
Trong các cuộc chiến tranh chống lại các cuộc xâm lƣợc, nông thôn là nơi
cung cấp ngƣời và của để đánh thắng giặc ngoại xâm. Qua hàng ngàn năm
phát triển, nông thôn là nơi hình thành và lƣu giữ nhiều nét bản sắc văn hóa
của dân tộc. Ngày nay, nông thôn vừa là nơi cung cấp lƣơng thực thực phẩm
cho tiêu dùng xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, nông sản hàng
hóa cho xuất khẩu, nhân lực cho các hoạt ñộng kinh tế và ñời sống của ñô thị,
vừa là nơi tiêu thụ hàng hóa do các nhà máy ở thành phố sản xuất ra.
Nông thôn nƣớc ta hiện nay chiếm trên 80% diện tích tự nhiên của cả
nƣớc, nơi sinh sống của gần 70% dân số cả nƣớc; có tổng số 9.071 xã với
15,35 triệu hộ gia đình, số lao động đang làm việc trong khu vực nông lâm
thuỷ sản chiếm 48,2% lao động cả nƣớc; nơi bảo tồn và phát triển các truyền
thống, bản sắc văn hoá dân tộc. Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế
nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, giảm dần
khoảng cách giàu cùng kiệt giữa ngƣời dân nông thôn với thành thị, bảo vệ môi
trƣờng là nhiệm vụ chiến lƣợc lâu dài, là cơ sở để đảm bảo an ninh, trật tự, ổn
định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội hài hoà và bền vững [2].
Phát triển nông nghiệp, nông thôn là chủ trƣơng xuyên suốt của Đảng,
Nhà nƣớc ta qua nhiều giai đoạn cách mạng, và nông nghiệp, nông thôn đã có
nhiều that đổi, đạt đƣợc những thành tựu quan trọng, nhất là từ sau khi thực
hiện đƣờng lối đổi mới (1986) đến nay. Thời gian qua, các bộ, ban ngành
Trung ƣơng và địa phƣơng đã tổ chức thực hiện một số mô hình xây dựng
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thuhoai2106
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1023584 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement