Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jenny.baovan
#998135 Link tải luận văn miễn phí cho ae

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Một quốc gia muốn phát triển thì cần có các nguồn lực của sự phát
triển kinh tế như: tài nguyên thiên nhiên, vốn, khoa học - công nghệ, con người,
… . Trong các nguồn lực đó thì nguồn lực con người là quan trọng nhất, có tính
chất quyết định đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Một nước cho dù có tài
nguyên thiên nhiên phong phú, máy móc kỹ thuật hiện đại nhưng không có
những con người có trình độ, có đủ khả năng khai thác các nguồn lực đó thì khó
có khả năng có thể đạt được sự phát triển như mong muốn. Trước đây khi xã hội
chưa phát triển, khoa học kỹ thuật còn lạc hậu thì con người đóng vai trò trung
tâm, bằng sức lao động của mình làm ra mọi của cải vật chất nuôi sống bản thân
và đáp ứng nhu cầu xã hội. Ngày nay khi xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật
ngày càng hiện đại, vị thế con người ngày càng được cũng cố, đồng thời năng
lực học tập của con người ngày càng được nâng cao. Xuất phát từ thực tế của đất
nước trước và sau đổi mới cũng như nắm bắt được xu hướng đầu tư, phát triển
của các nước trên thế giới, từ đại hội Đảng lần thứ VI đến nay, Đảng Cộng sản
Việt Nam đã nhận thức ngày càng đầy đủ hơn vai trò của con người trong sự
phát triển kinh tế - xã hội. Con người luôn được coi vừa là mục tiêu, vừa là động
lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng đã
ghi rõ: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể
phát triển”[5]. Đồng thời, trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 -
2020, được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ XI, Đảng Cộng sản Việt Nam
khẳng định: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn
nhân lực chất lượng cao là một đột phát chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy
mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển
đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho
phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững” [6]. Nguồn lực con người được coi là nguồn lực quan trọng nhất, “quí báu nhất, có vai trò quyết định, đặc biệt đối với
nước ta, khi nguồn lực tài chính và nguồn lực vật chất còn hạn hẹp” [7].
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là Doanh nghiệp nhà nước có vai trò
và nhiệm vụ quan trọng, hoạt động trong lĩnh vực đặc thù có quan hệ chặt chẽ và
rất nhạy cảm không chỉ đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
mà còn đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Mục tiêu chiến lược của PVN
đến 2025 là phát triển bền vững và trở thành một Tập đoàn kinh tế mạnh của
Việt Nam và trong khu vực. Để có thể đạt được mục tiêu chiến lược nêu trên,
PVN phải có một đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp, đồng bộ, có
trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ngang tầm khu vực và thế giới, đủ năng lực
điều hành hiệu quả các hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước.
Trong những năm vừa qua, PVN luôn thực hiện tốt vai trò là đầu tàu kinh tế
của đất nước, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ, thể hiện trong việc
tiên phong: Triển khai thực hiện hiệu quả các dự án trọng điểm của Nhà nước về
dầu khí; các dự án trọng điểm ở vùng sâu, vùng xa; hợp tác đầu tư với các địa
phương, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đặc thù các dự án do PVN đầu tư
triển khai thực hiện thường là những dự án có quy mô ngày càng lớn, công nghệ
phức tạp, triển khai ở nhiều vùng miền, nhiều nơi trên thế giới, có sự tham gia
của các công ty quốc tế, các chuyên gia và lực lượng lao động từ nhiều quốc gia
khác nhau. Muốn hoàn thành sứ mệnh của mình, PVN phải có đủ nguồn nhân lực
có sức khỏe, bản lĩnh, chuyên nghiệp, có trình độ quản lý cao, chuyên môn kỹ thuật,
ngoại ngữ giỏi, ngang tầm với khu vực và thế giới.
Hiện nay, PVN đang ở trong một giai đoạn phát triển rất nhanh, với những
thay đổi có tính cơ bản trong cơ chế quản lý, kinh doanh (sự chuyển dịch từ cơ chế
bao cấp sang cơ chế thị trường), đa dạng hóa hình thức sở hữu (quá trình cổ phần
hóa) và mở rộng môi trường hoạt động, sản xuất kinh doanh (từ môi trường nội địa
mở rộng ra nước ngoài) với nhiều rủi ro, thay đổi nhanh và khó dự báo. Các thay đổi này cũng đặt ra một loạt các yêu cầu mới cao hơn đối với đội ngũ cán bộ công
nhân viên của PVN.
Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngang tầm với các Tập đoàn
dầu khí trong khu vực và trên thế giới, bên cạnh các giải pháp đột phá về quản lý
và khoa học – công nghệ thì giải pháp về con người được xác định là giải pháp
then chốt cho sự phát triển, PVN đã đặt công tác đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, đã xây dựng và ban hành “Chiến lược
đào tạo và phát triển nhân lực giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm
2025”, kế hoạch triển khai, những chính sách, để đào tạo, bồi dưỡng và phát
triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Công tác tổ chức triển khai thực hiện các
giải pháp đột phá về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực đạt được
những thành tựu đáng kể. Các cán bộ, công nhân viên của PVN từng bước được
đào tạo, tái đào tạo nâng cao trình độ về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, tay
nghề, ngoại ngữ, tin học… Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, công
tác đào tạo còn có những bất cập cần được giải quyết, đặc biệt là vấn đề xây
dựng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để triển khai, vận hành khai thác
các dự án trọng điểm vẫn chưa chú trọng một cách tương xứng. Nguồn nhân lực,
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án thường xuyên thiếu hụt (số
lượng, chất lượng) từ cán bộ quản lý đến các chuyên gia công nghệ, kỹ thuật, lại
mất cân đối theo lĩnh vực. Chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được
các yêu cầu dự án (quản lý giao diện, quản lý vận hành, vận hành công nghệ,
…).
Xuất phát từ thực tế này, đề tài "Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
cho các các dự án trọng điểm tại PVN" được tác giả chọn để làm luận văn tốt
nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế nhằm trả lời hai câu hỏi chính, đó
là: i.) Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án
trọng điểm Dầu khí trong giai đoạn 2009 – 2015 của PVN như thế nào?; ii.) Cần có những giải pháp gì để hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao cho các dự án trọng điểm của PVN trong thời gian sắp tới?
2. Tình hình nghiên cứu
Trên thế giới, có nhiều công trình liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhân
lực và quản trị, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đã công bố như:
Công trình “Human resource planning: Approach needs assessments and
priorities in manpower planning” (Kế hoạch nhân sự: Phương pháp tiếp cận cần
thiết để đánh giá và ưu tiên trong kế hoạch nguồn nhân lực), của tác giả
Stivastava M/P; NXB Manak New Delhi 1997 [27] chỉ ra những lợi ích lớn của
đầu tư vào nguồn lực con người, cụ thể:
- Đầu tư vào nguồn lực con người có tỷ lệ thu hồi vốn cao
- Đầu tư vào vốn nhân lực không gây áp lực về khối lượng vốn lớn cần
huy động trong khoảng thời gian ngắn
- Hiệu ứng lan tỏa của đầu tư vào nguồn vốn nhân lực là rất lớn, tạo ra
những đột biến không lường trước được đối với phát triển kinh tế
Công trình “Handbook of Research in International Human Resource
Management” (Sổ tay nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực quốc tế), của Michael
M. Harris, Nxb Taylor & Francis Group, NY, USA, 2008; Công trình“Human
Resource Mangement, a contemporary approach” (Quản trị nguồn nhân lực,
phương pháp tiếp cận đương đại) của nhóm tác giả Ian Beardwell, Len Holden
và Tim Claydon, FT Prentice Hall phát hành lần thứ 6, các tác giả có chung quan
điểm về vai trò quan trọng và quyết định cũng như khẳng định sự cần thiết của
nguồn nhân lực và những khả năng của nó theo các cấp độ tổ chức và quốc gia.
Các tác giả phân tích mối liên hệ giữa cá nhân, hệ thống nguồn nhân lực và tổ
chức; giữa cá nhân với môi trường gia đình và xã hội; các gợi ý về cách thức đào
tạo phát triển nguồn nhân lực hiện nay trên phạm vi thế giới. Các hình thức thực
hiện đào tạo phát triển nguồn nhân lực thông qua nhiều hình thức phát triển kỹ
năng, giáo dục, đào tạo, làm việc nhóm, tính chuyên nghiệp, ...
Trong nước, Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề đào tạo phát triển nguồn
nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao đã và đang được nhiều tác giả, nhiều
nhà khoa học nghiên cứu Khi đặt vấn đề nghiên cứu đề tài này, tác giả đã được
tiếp cận với một số công trình khoa học của các nhà khoa học có liên quan đến
đề tài ở những góc độ khác nhau. Tiêu biểu là một số công trình sau:
Công trình “Vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa” GS. TS KH. Phạm Minh Hạc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà
Nội, 1996 [11], đã nêu lên vai trò to lớn của nguồn lực con người trong quá trình
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Công trình “Quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội”, chỉ đạo biên soạn: TS.
Nguyễn Ngọc Hiến, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2007 [15]. Giáo trình
dành toàn bộ chuyên đề 23 để nói về vấn đề quản lý nguồn nhân lực xã hội.
Công trình “Quản lý nguồn nhân lực xã hội”, chủ biên: GS. TS. Bùi Văn
Nhơn, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2008 [19]. Giáo trình này có mục
đích cung cấp kiến thức cơ bản về nguồn nhân lực xã hội và quản lý nguồn nhân
lực xã hội, làm cơ sở phương pháp luận cho việc tham gia hoạch định và phân
tích các chính sách về nguồn nhân lực xã hội.
Đối với những nghiên cứu liên quan vấn đề phát triển nguồn nhân lực và
nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành dầu khí:
Bài viết “Tiếp tục đột phá, hiện đại, hội nhập nhằm tăng tốc phát triển
ngành Dầu khí trong tầm nhìn đến năm 2025” của Tiến sĩ Đỗ Văn Hậu, Tạp chí
Cộng sản, số 59 tháng 11 năm 2011 [13], tác giả đã đưa ra 6 giải pháp cơ bản,
đột phá, nhằm thực hiện mục tiêu tăng tốc phát triển ngành, một trong những
giải pháp đó là công tác tác chức cán bộ. quan điểm của tác giả đối với công tác
tổ chức cán bộ, “… đánh giá việc thực hiện quy hoạch cán bộ của Tập đoàn và
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By realccc
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#999648 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement