Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By glassrain_ngocxit
#998061 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Tên luận văn: Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý của Tổng công ty Bƣu
điện Việt Nam.
Tác giả: Phí Công Chung
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế.
Bảo vệ năm: 2015.
Giáo viên hƣớng dẫn: Tiến sĩ. Phan Trung Chính.
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
 Mục đích nghiên cứu:
Góp phần làm rõ cơ sở lý luận, phân tích làm rõ thực trạng, đề xuất giải
pháp hoàn thiện Bộ máy quản lý của Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam.
 Nhiệm vụ nghiên cứu:
Phân tích làm rõ cơ sở lý luận về Bộ máy tổ chức quản lý, hoàn thiện bộ
máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp. Khảo sát đánh giá thực trạng, rút ra
những kết quả đạt đƣợc, những mặt cần hoàn thiện và nguyên nhân của Bộ
máy tổ chức quản lý của Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam trong giai đoạn
2008 – 2014. Đề xuất giải pháp hoàn thiện Bộ máy tổ chức quản lý của Tổng
công ty Bƣu điện Việt Nam đến năm 2020.
 Những đóng góp mới của luận văn:
Luận văn đã hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý của doanh nghiệp.
Phân tích thực trạng bộ máy tổ chức quản lý cấp Tổng công ty Bƣu điện Việt
Nam. Phân tích các hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. Kết quả quan trọng của
luận văn là đƣa ra đƣợc một số phƣơng hƣớng và giải pháp nhằm hoàn thiện
bộ máy tổ chức quản lý cấp Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam đến năm 2020.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu thế phát triển của ngành Bƣu chính trong những năm tới cũng
đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với Tổng công ty Bƣu điện Việt
Nam đó là: Sự toàn cầu hoá ngành Bƣu chính tạo ra một mạng lƣới hoạt động
ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, trong khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu
với hoạt động toàn cầu của ngành bƣu chính; sự tham gia của nhiều thành
phần vào thị trƣờng bƣu chính; sự thay đổi về công nghệ đòi hỏi phải nhanh
chóng hiện đại hoá trang thiết bị công nghệ Bƣu chính; việc chuyển sang mô
hình định hƣớng kinh doanh thay thế hoạt động công ích; xu hƣớng tiêu dùng
tăng, xu hƣớng kinh doanh đa dạng, xu hƣớng cạnh tranh ngày càng tăng sẽ
vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam.
Chính vì những lý do trên đặt ra cho Bộ máy tổ chức quản lý của Tổng
công ty Bƣu điện Việt Nam cần sớm hoàn thiện để thích ứng với xu
hƣớng mới và khắc phục những hạn chế tồn tại hiện nay. Do đó, là ngƣời trực
tiếp tham gia công tác tổ chức của Bộ máy tổ chức quản lý cấp Tổng công ty
tui chọn vấn đề: “Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý của Tổng công ty Bƣu
điện Việt Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp chƣơng trình cao học chuyên
ngành Quản lý Kinh tế.
Đề tài: “Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý của Tổng công ty Bƣu điện
Việt Nam” là phù hợp với mã số và chuyên ngành Quản lý kinh tế.
Câu hỏi nghiên cứu của học viên đối với vấn đề nghiên cứu:
- Vì sao cần hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý của Tổng công ty Bưu
điện Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
- Sự cần thiết và tính phù hợp của các giải pháp để hoàn thiện bộ máy tổ chức
quản lý của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu: Góp phần làm rõ cơ sở lý luận, phân tích làm rõ
thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện Bộ máy quản lý của Tổng công ty
Bƣu điện Việt Nam.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Phân tích làm rõ cơ sở lý luận về Bộ máy tổ chức quản lý của
doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp.
- Khảo sát, phân tích, làm rõ thực trạng về Bộ máy tổ chức quản lý của
Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2014. Từ đó rút ra
những kết quả đạt đƣợc, những mặt cần hoàn thiện và nguyên nhân.
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện Bộ máy tổ chức quản lý của Tổng công
ty Bƣu điện Việt Nam đến năm 2020.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu:
Bộ máy tổ chức quản lý của Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam có không gian trải
khắp đất nƣớc với quy mô rộng lớn bao gồm Bộ máy quản lý cấp Tổng công
ty và bộ máy tổ chức quản lý của các công ty, đơn vị trực thuộc Tổng công ty
Bƣu điện Việt Nam. Luận văn tập trung nghiên cứu Bộ máy quản lý cấp Tổng
công ty Bƣu điện Việt Nam (còn gọi là khối Cơ quan Tổng công ty). Bộ máy
quản lý thuộc các công ty, đơn vị trực thuộc chỉ đƣợc đề cập ở mức độ liên
quan cần thiết.
- Về thời gian: Giới hạn phân tích thực trạng giai đoạn 2008 - 2014 - là
giai đoạn tách khỏi Tập đoàn Bƣu chính Viễn thông Việt Nam, trong đó tập
trung chủ yếu giai đoạn 2013 - 2014 để làm rõ những vấn đề cần hoàn thiện.
Giải pháp đề xuất đến năm 2020.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By trangtuan
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009233 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement