Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trinh19922001
#998022 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
- Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản
lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Công ty TNHH Sản xuất
Thƣơng mại Quốc tế Shengli Việt Nam
- Nhiệm vụ nghiên cứu:
 Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận về chất lƣợng, quản lý chất
lƣợng, hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
 Phân tích thực trạng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:
2008 tại Công ty TNHH Sản xuất Thƣơng mại Quốc tế Shengli Việt Nam
để thấy đƣợc những khó khăn, bất cập tồn tại trong việc đào tạo, xây dựng,
áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lƣợng tại Công ty.
 Từ những khó khăn vƣớng mắc còn tồn tại sẽ đề xuất một số giải pháp
hoàn thiện hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008
tại công ty TNHH Sản xuất Thƣơng mại Quốc tế Shengli Việt Nam.
Những đóng góp mới của luận văn:
Về mặt lý luận: luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề liên quan đến
hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO, các tiêu chí đánh giá hệ
thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO, Nội dung của hệ thống quản lý
chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO.
Về mặt thực tiễn: luận văn đã phân tích đánh giá khái quát về kết quả
áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng tại Công ty TNHH Sản xuất Thƣơng mại
Quốc tế Shengli Việt Nam, có địa chỉ sản xuất tại Khu CN Đình Trám, huyện
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Từ những bất cập trong việc đào tạo, triển khai xây dựng, áp dụng, duy
trì cải tiến hệ thống quản lý chất lƣợng sẽ đƣa ra những giải pháp giúp hoàn
thiện hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2008 tại Công ty
TNHH Sản xuất Thƣơng mại Quốc tế Shengli Việt Nam, giúp công ty nâng
cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

MỞ ĐẦU........................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 :
2008 ................................................................................................................... 5
1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu................................................................ 5
1.1.1.Tổng quan tài liệu nghiên cứu trong nước ...................................... 5
1.1.2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu ngoài nước ..................................... 7
1.2. Khái quát chung về chất lƣợng và quản lý chất lƣợng .......................... 9
1.2.1. Khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng.................................. 9
1.2.2.Các nguyên tắc quản lý chất lượng................................................ 11
1.3. Hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ............................................................... 14
1.3.1. Khái niệm ...................................................................................... 14
1.3.2. Lợi ích, điều kiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2008 đối với doanh nghiệp .......................................... 15
1.3.3. Nội dung của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001: 2008............................................................................................... 16
1.3.4. Một số đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa và mức độ sẵn sàng áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. ........... 17
1.3.5. Các tiêu chí đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2008 trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.................................... 18

1.3.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại doanh nghiệp vừa và nhỏ..... 20
1.4. Kinh nghiệm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2008 của một số doanh nghiệp và bài học kinh nghiệm cho công
ty TNHH Sản xuất Thƣơng mại Quốc tế Shengli Việt Nam ...................... 22
1.4.1. Kinh nghiệm hoàn thiện hệ thống quản lý chât lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2008 ở một số doanh nghiệp........................................ 22
1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho công ty TNHH Sản xuất Thương mại
Quốc tế Shengli Việt Nam ....................................................................... 24
CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 26
2.1. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu ........................................ 26
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu...................................................................... 26
2.2.1.Phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp ....................... 26
2.2.2. Phương pháp lô gich và phương pháp lịch sử.............................. 27
2.3. Nguồn dữ liệu thu thập phục vụ đề tài nghiên cứu ............................. 27
2.4. Phân loại tài liệu, số liệu ...................................................................... 28
CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG
THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ SHENGLI VIỆT NAM...................................... 29
3.1. Khái quát về công ty TNHH Sản xuất Thƣơng mại Quốc tế Shengli Việt
Nam ............................................................................................................. 29
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ................................................... 29
3.1.2.Cơ cấu tổ chức của công ty............................................................ 31
3.1.3. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại công ty ................................. 34
3.1.4. Những thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng Hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại công ty Shengli hiện nay ... 41

3.2. Phân tích thực trạng hệ thống quản lý chất lƣợng của công ty TNHH
Sản xuất Thƣơng mại Quốc tế Shengli Việt Nam ...................................... 42
3.2.1. Quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Công ty Shengli. .................................... 42
3.2.2. Nội dung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008
tại công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Shengli Việt Nam........... 44
3.3. Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của việc áp dụng hệ thống quản lý
chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại công ty TNHH Sản xuất
Thƣơng mại Quốc tế Shengli Việt Nam ..................................................... 65
3.3.1. Những thành tựu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO tại công ty.............................................................................. 65
3.3.2. Ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của việc áp dụng hệ thống quản
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Công ty TNHH Sản
xuất Thương mại Quốc tế Shengli Việt Nam........................................... 70
CHƢƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHẤT LƢỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 TẠI CÔNG TY
TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ SHENGLI VIỆT NAM .... 72
4.1. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện hệ thống quản lý chất lƣợng theo
tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty TNHH Sản xuất Thƣơng mại Quốc
tế Shengli Việt Nam.................................................................................... 72
4.1.1. Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế
Shengli Việt Nam..................................................................................... 72
4.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001: 2008 ............................................................................ 73

4.2. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống tài liệu quản lý chất lƣợng theo
tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty TNHH Sản xuất Thƣơng mại Quốc tế
Shengli Việt Nam........................................................................................ 74
4.2.1. Hoàn thiện hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2008 tại công ty ...................................................................... 74
4.2.2. Một số giải pháp về duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 .............................................................. 83
KẾT LUẬN...................................................................................................... 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................. 89
PHỤ LỤC

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By jung9095
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022993 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement