Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thutoican_tinhbantraidau
#998010 Link tải luận văn miễn phí cho ae
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Truyền thông nôị bô ̣nhằm muc ̣ tiêu giúp nhân viên chia sẻ hê ̣thống tôn
chỉ (tầm nhìn, sƣ́ mên ̣ h, giá trị), cốt lõi thƣơng hiêu ̣ , những chuẩn mực về văn
hóa và hành vi ứng xử phù hợp với cốt lõi và hình ảnh thƣơng hiệu ; mọi
ngƣờ i hiểu rõ các chính sách và thủ tuc ̣ làm viêc ̣ ; thấu hiểu và biết cách vân ̣
dụng cốt lõi thƣơng hiệu vào thực tiễn để đối thoại và phát triển hình ảnh
thƣơng hiêu ̣ thành công; mọi ngƣời cùng hợp tác với cùng mục đích chung và
hỗ trợ nhau làm viêc ̣ hiêu ̣ quả.
Theo số liêu ̣ nghiên cƣ́ u nhân sƣ̣ của công ty tƣ vấn DG &A (USA),
hiên ̣ chỉ có 37% nhân viên hiểu rõ muc ̣ đích mà tổ chƣ́ c đang theo đuổi và lý
do taị sao ; 20% nhân viên hiểu đƣơc ̣ vai trò và công viêc ̣ của bản thân có ý
nghĩa nhƣ thế nào đối với mục đích của tổ chức ; khoảng 1/3 nhân viên mong
muốn đóng góp cho tổ chƣ́ c . Ngƣơc ̣ laị , có 20% nhân viên không nhiêṭ tình
tham gia và 50% nhân viên không có ý kiến hay né tránh trách nhiêm ̣ . Nghiên
cƣ́ u còn cho thấy các tổ chƣ́ c có giao tiếp và truyền thông nôị bô ̣hiêu ̣ quả có
khả năng duy trì nhân viên cao gấp 4 lần các tổ chƣ́ c giao tiếp kém hiêu ̣ quả ,
đồng thời mang lại nhiều hơn giá trị thị trƣờng tƣơng ứng.
Các cuộc nghiên cứu về mức độ hài lòng nhân sự ở các doanh nghiệp
trong nƣớ c cũng minh chƣ́ ng các lý do chủ yếu vì sao nhâ n viên cấp quản lý
trung gian thƣờ ng rờ i bỏ công ty sau 2 -3 năm công tác. Trƣờ ng hơp ̣ tiêu biểu
là một công ty kiến trúc và trang trí nội thất hàng đầu của Việt Nam gần đây đã
thuê tƣ vấn nhân sƣ̣ tƣ̀ bên ngoài để tìm hiểu lý d o và giải quyết tình tran ̣ g
nhân viên và cấp quản lý rờ i bỏ công ty vì nhƣ̃ng lý do phi tài chính nhƣ trên


dù đơn vi ̣này thuôc ̣ nhóm 25% các công ty có mức lƣơng cao nhất tại thị
trƣờ ng Viêṭ Nam. Bên can ̣ h lý do chƣa hài lòng về thu nhâp ̣ hay ƣớ c mong tìm
kiếm cơ hôị viêc ̣ làm hấp dân ̃ hơn , môṭ số lý do "phi tài chính" khác thể hiện
cảm nhận và niềm tin của ngƣời lao động đối với doanh nghiệp . Sau môṭ thờ i
gian phuc ̣ vu ̣công ty , nhân viên thƣờ ng hay rơi vào tâm tran ̣ g "hoang mang"
và thiếu định hƣớng vì nhiều lý do phi tài chính khác nhau nhƣ không hiểu rõ
mục tiêu và công ty sẽ đi về đâu trong tƣơng lai do không cảm nhận đƣợc sự
chia sẻ của ban lan ̃ h đao ̣ ; cảm nhận không rõ vai trò và ý nghia ̃ của bản thân
đối vớ i công ty hoăc ̣ liêu ̣ chúng có phù hơp ̣ vớ i muc ̣ tiêu công ty hay không ;
bản thân họ nên hành xử và ra quyết định hàng ngày nhƣ thế nào để phù hợp
vớ i tinh thần thƣơng hiêu ̣ hay yêu cầu của ban lan ̃ h đao ̣ trong điều kiên ̣ chính
sách công ty chƣa quy định rõ ràng; kể cả phƣơng thƣ́ c đánh giá , công nhân ̣ và
khen thƣở ng chƣa hơp ̣ lý về hiêu ̣ quả và thành tích cá nhân vì hầu hết các tiêu
chí và tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả nhân viên còn mang tính cảm tính và lệ
thuôc ̣ vào "thiên ̣ chí" của lãnh đạo hay cấp quản lý . Măṭ khác, cấu trúc tổ chƣ́ c
và cơ chế phân quyền - giao quyền của các công ty trong nƣớ c làm han ̣ chế
quyền chủ đôn ̣ g trong quả n lý và thƣc ̣ thi công viêc ̣ . Nhƣ vây ̣ , nhân viên ngoài
mong muốn thoả man ̃ nhu cầu "chƣ́ c năng" về mƣ́ c thu nhâp ̣ hơp ̣ lý , họ còn
quan tâm nhiều đến viêc ̣ thoả man ̃ nhu cầu "cảm xúc" nhƣ chƣ́ ng tỏ vai trò và
năng lƣc ̣ bản thân, vị thế trong xã hôị , nhu cầu truyền thông và giao tiếp xã hôị,
niềm vui trong công viêc ̣ , sƣ̣ cổ đôn ̣ g và khuyến khích làm viêc ̣ nhờ viêc ̣ công
nhâ

và khen thƣở ng tƣ̀ lan ̃ h đao ̣ , đồng nghiêp ̣ và xã hôị ... Nếu muc ̣ đích và
hành vi của cá nhân phù hơp ̣ vớ i muc ̣ đích và văn hóa doanh nghiêp ̣ , nhân viên
dễ bi ̣lôi cuốn và phát huy tốt nhất năng lƣc ̣ cá nhân để đóng góp cho doanh
nghiêp ̣ .
Hầu hết các doanh nghiêp ̣ trong nƣớ c hiên ̣ chƣa chú tron ̣ g và đầu tƣ
đúng mƣ́ c để xây dƣn ̣ g hê ̣thống truyền thông tổ chƣ́ c (corporate
communication) toàn diện cho cả nội bộ và bên ngoài , trong đó truyền thông
nôị bô ̣giƣ̃ vai trò quan tron ̣ g . Công ty thông tin di động VMS là một trong 3
đơn vị lớn nhất đang hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ viên

thông tại Việt Nam. Hiện nay, tại công ty thông tin di động VMS truyền
thông nội bộ đã đƣợc chú trọng và đang triển khai một cách sâu rộng, tuy
nhiên hiện tại còn bộc lộ khá nhiều bất cấp trong một số hoạt động của công
ty trong truyền thông nội bộ.
Xây dựng thƣơng hiệu nội bộ nhằm mục tiêu giúp nhân viên chia sẻ hệ
thống tôn chỉ (tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị), cốt lõi thƣơng hiệu, những chuẩn
mực về văn hóa và hành vi ứng xử phù hợp với cốt lõi và hình ảnh thƣơng
hiệu, mọi ngƣời hiểu rõ các chính sách và thủ tục làm việc, thấu hiểu và biết
cách vận dụng cốt lõi thƣơng hiệu vào thực tiễn để đối thoại và phát triển hình
ảnh thƣơng hiệu thành công, mọi ngƣời cùng hợp tác với cùng mục đích
chung và hỗ trợ nhau làm việc hiệu quả. Truyền thông nội bộ xuất sắc không
chỉ nhắm đến việc thông báo hay truyền đạt đƣợc thông điệp mà còn nhắm
đến mục tiêu cao hơn là kết nối chiến lƣợc kinh doanh với vai trò và hiệu quả
của từng nhân viên. Doanh nghiệp hoạt động tốt trong công tác truyền thông
nội bộ sẽ tạo sự khác biệt, gia tăng năng suất và sử dụng hiệu quả nguồn lực
tốt hơn. Hiện tại, công ty thông tin di động VMS cũng cần có các công trình
khoa học nghiên cứu thực trạng và đƣa ra các giả pháp nhằm hoàn thiện và
nâng cao hiệu quả các hoạt động truyền thông nội bộ, vì thế tác giả đã chọn đề
tài “Hoàn thiện công tác truyền thông nội bộ tại công ty thông tin di động
VMS” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế
và đƣa ra một số giải pháp khắc phục những tồn tại của Công ty VMS.
2. Tình hình nghiên cứu.
Khi tiến hành công tác nghiên cứu, tác giả đã xác định rõ mục tiêu, vấn đề
và đối tƣợng cần nghiên cứu để từ đó đƣa ra phƣơng pháp tiếp cân phù hợp
nhằm khai thác tối đa thông tin. Thông qua các hệ thống văn bản pháp luật
bao gồm: Bộ Thông tin và Truyền thông (2012), Quyết định Phê duyệt Quy
hoạch phát triển ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2011 – 2020, số

896/QĐ-BTTTT. Báo cáo công tác các năm 2008 đến 2012 của Bộ Thông tin
và Truyền thông và Tổng cục Thống kê; Báo cáo công tác các năm 2008 đến
2012 của Công ty thông tin di động VMS.
Về các tài liệu và các công trình nghiên cứu tác giả đã đọc và tham khảo
một số công trình sau đây:
- Chisstian, “Quản lý nguôn nhân lực trong khu vực nhà nước” tập I và
Tập II (sách dịch) NXB chính trị quốc gia HCM năm 2002. Tác phẩm này
khẳng định rằng, để phát triển kinh tế - xẫ hộ trƣớc hết cần phát triển
nguồn nhân lực trong khu vực nhà nƣớc.
- Đinh Thị Thúy Hằng (chủ biên), 2007, PR – Kiến thức cơ bản và đạo
đức nghề nghiệp, NXB Lao động – Xã hội, Việt Nam; tác phẩm này tác giả
đã đƣa ra khái niệm và tầm quan trọng của PR và khẳng định PR nội bộ là
lĩnh vực không thể thiếu đối với mỗi tổ chức doanh nghiệp. Tuy nhiên tac giả
cũng không đƣa ra đƣợc mô hình truyền thông cụ thể của doanh nghiệp mà
chỉ đƣa ra những khái niệm và định hƣớng chung về PR.
- Phillip Henslowe, 2007, Những bí quyết căn bản để thành công trong
PR, Trung An – Việt Hà biên dịch, NXB Trẻ, Việt Nam; Trong công trình
nhiên cứu này tác giả đã chỉ ra những bí quyết thành công trong PR.
- Nguyên nhân và Bài học từ hang thất bại PR nổi tiếng thế giới, Trần
Thị Bích Nga – Nguyễn Thị Thu Hà biên dịch, NXB Trẻ, Việt Nam; Trong
công trình nhiên cứu này tác giả đã chỉ ra những thành công và thất bại trong
PR. từ đó giúp cho các đơn vị tổ chức rút ra ài học, kinh nghiệm để có thể áp
dụng vào thực tế.
Thông qua các số liệu thống kê, các báo cáo các nghiên cứu đƣợc chắt lọc
từ sách, báo, tạp chí liên quan đến công tác hoạt động Truyền thông nội bộ tại
Công ty Thông tin di động VMS. Tổng hợp các nghiên cứu có liên quan làm


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002146 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement