Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Patricio
#997996 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là nền tảng và động lực thúc đẩy
mạnh mẽ công nghiệp hoá , hiện đại hoá và phát triển bền vững đất nƣớc.
KH&CN là lực lƣợng sản xuất quan trọng, có tác dụng thúc đẩy kinh tế - xã
hội phát triển.
KH&CN là đôn ̣ g lƣc ̣ không nhƣ̃ng cho tăng trƣở ng kinh tế mà còn cho
sƣ̣ thay đổi xã hôị và văn hóa . Vì vậy các quốc gia trên thế giới đều quan tâm
đầu tƣ phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Tài chính là một trong những công cụ cơ bản để phát triển khoa học
công nghệ. Việc tuân theo quy luật phát triển KH&CN và quy luật phát triển
kinh tế để tăng cƣờng quản lý có hiệu quả nguồn tài chính cho KH&CN, phát
huy đầy đủ tác dụng của nó là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Đánh giá kết quả nhƣ̃ng năm gần đây của tỉnh Hà Giang về hoạt đôn ̣ g
đầu tƣ tài chính cho KH&CN cho thấy: Các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn
thể ngày càng quan tâm và đầu tƣ nhiều hơn tới các hoạt động KH &CN;
Năng lực quản lý và trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác trong lĩnh
vực KH&CN đã chuyên nghiệp hơn, từng bƣớc đáp ứng yêu cầu công việc ;
Tiềm lực KH&CN của địa phƣơng đƣợc tăng cƣờ ng rõ rệt . Hợp tác về đầu tƣ
cho hoạt động KH&CN với các cơ quan Trung ƣơng và các cơ quan KH&CN
trên địa bàn cũng đƣợc tăng cƣờng mạnh mẽ hơn với nhiều hình thức đa dạng.
Tuy nhiên, trong công tác quản lý tài chính cho hoạt động KH &CN taị
tỉnh Hà Giang cũng còn môṭ số bất cập, hạn chế, đó là:
- Việc đa dạng hoá nguồn đầu tƣ tài chính cho KH&CN còn rất hạn
chế, chủ yếu vẫn dựa vào Ngân sách Nhà nƣớc (NSNN).
- Việc phân bổ kinh phí NSNN cho hoaṭ đôn ̣ g KH &CN của tỉnh còn
chƣa đáp ƣ́ ng đƣơc ̣ yêu cầu , vốn đầu tƣ cho KH &CN hàng năm còn han ̣ chế ,
sƣ̉ dun ̣ g vốn còn dàn trải , chƣa tập trung , chƣa có trọng điểm , dẫn đến hiệu
quả sử dụng vốn còn chƣa cao.
- Công tác quản lý tài chính đối vớ i hoaṭ đôn ̣ g KH &CN hiên ̣ nay chƣa
tạo động lực và thực sự thúc đẩy phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa
học và triển khai công nghệ . Viêc ̣ kiểm soát và thẩm điṇ h dƣ̣ toán cho các
nhiệm vụ KH &CN chƣa có đƣơc ̣ phƣơng thƣ́ c phù hơp ̣ vớ i đăc ̣ thù của hoaṭ
đôn ̣ g KH&CN.
Chính vì vậy việc tìm hiểu thực trạng , xác định các nguyên nhân còn
tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý tài
chính cho hoạt động KH &CN taị tỉnh Hà Giang là hết sƣ́ c cần thiết và cấp
bách hiện nay.
Xuất phát từ những lý do trên, tui chọn vấn đề “Hoàn thiện công tác
quản lý tài chính cho hoạt động KHCN tại tỉnh Hà Giang ” để làm đề tài
nghiên cứu luận văn tốt nghiệp cao học.
Để thực hiện đề tài, câu hỏi nghiên cứu đặt ra là:
- Tình hình chung về công tác quản lý tài chính đối vớ i hoaṭ đôn ̣ g
KH&CN của tỉnh trong những năm qua nhƣ thế nào?
- Có những hạn chế gì trong công tác quản lý tài chính cho hoạt động
KH&CN của tỉnh trong thờ i gian qua? Nguyên nhân của nhƣ̃ng han ̣ chế đó?
- Những giải pháp nào để khắc phuc ̣ , hoàn thiện công tác quản lý tài
chính, sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN cho sự phát triển kinh tế xã hội
của tỉnh Hà Giang trong thời gian tới thực sự có hiệu quả?
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu ngiên cứu
Nghiên cứu, đánh giá nhƣ̃ng thành tƣu ̣ , nhƣ̃ng han ̣ chế và nguyên nhân
hạn chế của công tác quản lý tài chính đối vớ i hoaṭ đôn ̣ g KH&CN taị tỉnh Hà
Giang, từ đó đề xuất giải pháp để hoàn thiên ̣ nhằm nâng cao hiêu ̣ quả quản lý
KH&CN trong thời gian tới.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý tài chính cho
hoạt động KH&CN.
- Nghiên cứu, đánh giá thƣc ̣ tran ̣ g công tác quản lý tài chính cho hoaṭ
đôn ̣ g KH&CN taị tỉnh Hà Giang.
- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiên ̣ công tác quản lý
tài chính đối với hoạt động KH&CN tỉnh Hà Giang trong thời gian tới.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu là công tác quản lý tài chính đối với hoạt động
KH&CN taị tỉnh Hà Giang.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2.1. Phạm vi về nội dung
- Luận văn tập trung phân tích, đánh giá công tác quản lý tài chính đối
với hoạt động KHCN, bao gồm các nội dung chủ yếu nhƣ: huy đôn ̣ g nguồn
tài chính, cơ cấu vốn đầu tƣ cho KH &CN, phân bổ và sƣ̉ dun ̣ g nguồn tài
chính cho hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiên ̣ công tác quản lý tài chính
đối vớ i hoaṭ đôn ̣ g KH &CN góp phần phát triển kinh tế xã hội (KTXH) của
tỉnh Hà Giang trong thời gian tới.
3.2.2. Phạm vi về không gian
- Luận văn nghiên cứu chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
3.2.3. Phạm vi về thời gian
- Luận văn nghiên cứu số liệu qua các năm giai đoạn 2008-2012.
4. Bố cục của Luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng và danh mục tài liệu tham
khảo, luận văn đƣợc trình bày theo 4 chƣơng, Cụ thể:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tá c quản lý tà i chính cho
hoạt động KH&CN taị tỉnh Hà Giang.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thưc ̣ tran ̣ g công tá c quản lý tà i chính đối với hoạt động
KH&CN của tỉnh Hà Giang.
Chương 4: Một số giải pháp nhằ m hoà n thiên ̣ công tá c quản lý tà i
chính cho hoạt động KH&CN của tỉnh Hà Giang trong thời gian tới.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By cocoatn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement