Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Alphonsus
#997987 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Tên luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện
Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
Số trang: 97 trang
Thực hiện tại: Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại
học Quốc gia Hà Nội
Thời gian bảo vệ: 2015 Bằng cấp: Thạc sỹ
Cao học viên: Trần Thị Thanh Hà
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Trần Đức Hiệp
Kết cấu và Nội dung chính của luận văn:
Không kể phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung chính
của luận văn gồm 4 chƣơng:
Chƣơng 1: Luận văn tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề, chỉ ra những
điểm thành công của các công trình đã công bố mà luận văn có thể kế thừa,
phát triển, đồng thời chỉ ra những điều còn hạn chế, những điều chƣa đƣợc
bàn đến nhiều mà luận văn cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung để hình thành nên
khung lý luận cơ bản, làm cơ sở cho sự phân tích, đánh giá thực trạng công
tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang ở chƣơng 3 và
đề xuất giải pháp cho vấn đề này trên địa bàn huyện ở chƣơng 4.
Chƣơng 2: Luận văn ngoài việc sử dụng các phƣơng pháp truyền thống
nhƣ phƣơng pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Luận văn còn trình
bày bao gồm phƣơng pháp các phƣơng pháp thu thập số liệu và phƣơng pháp xử
lý số liệu thông tin. Luận văn cũng chỉ rõ các phƣơng pháp đó đƣợc sử dụng nhƣ
thế nào trong quá trình thực hiện luận văn này.
Chƣơng 3: Dựa vào phƣơng pháp luận ở chƣơng 2 và cơ sở lý luận,
thực tiễn ở chƣơng 1, luận văn tiến hành phân tích thực trạng công tác quản lý

đất đai trên địa bàn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang qua 5 năm (2010-2014), từ
đó đánh giá những kết quả, hạn chế trong hoạt động đó của huyện và chỉ ra
nguyên nhân của những hạn chế đó.
Chƣơng 4: Xuất phát từ những hạn chế trong công tác quản lý đất đai
trên địa bàn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang trong giai đoạn 2010-2014, luận
văn đề xuất định hƣớng, mục tiêu và hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện
công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện trong thời gian tới gồm: Tăng
cƣờng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và thông tin đất đai; Hoàn
thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, đào tạo đội ngũ cán bộ địa chính; Tiếp tục thực
hiện cải cách thủ tục hành chính về đất đai; Hoàn thiện công tác lập và quản
lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quản lý chặt chẽ công tác kê khai đăng
ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Công tác tài chính về
đất đai; Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật pháp và
giải quyết khiếu nại tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai; Xây dựng
chƣơng trình kế hoạch, mục tiêu quản lý đất đai./.
MỞ ĐẦU........................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG
VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI .............. 5
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu............................................................. 5
1.1.1. Các công trình về công tác quản lý đối với đất đai nói chung ........ 5
1.1.2. Các công trình về công tác quản lý đất đai ở Hà Giang ............... 10
1.1.3. Đánh giá tổng quan........................................................................ 13
1.2. Khái lƣợc về Quản lý đối với đất đai.................................................... 13
1.2.1. Vai trò, đặc điểm của đất đai ......................................................... 13
1.2.2. Khái niệm, vai trò, sự cần thiết phải quản lý đất đai..................... 17
1.3. Nội dung quản lý đất đai....................................................................... 22
1.3.1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về
quản lý, sử dụng đất đai ........................................................................... 22
1.3.2. Triển khai công tác kỹ thuật và nghiệp vụ địa chính ..................... 23
1.3.3 Giao đất, cho thuê đất, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất... 25
1.3.4. Quản lý tài chính đất đai................................................................ 27
1.3.5. Giám sát, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại trong quản lý
và sử dụng đất đai .................................................................................... 28
1.4. Công cụ và phƣơng pháp quản lý đất đai ............................................. 30
1.4.1. Công cụ quản lý đất đai ................................................................. 30
1.4.2. Phương pháp quản lý đất đai......................................................... 33
1.5. Các nhân tố tác động đến quản lý đất đai............................................. 36
1.5.1. Điều kiện tự nhiên .......................................................................... 36
1.5.2. Nhân tố về kinh tế-xã hội ............................................................... 37
1.5.3. Nhân tố pháp luật........................................................................... 39
1.5.4. Nhân tố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ..................................... 40
1.5.5. Nhân tố về sự phát triển khoa học và công nghệ ........................... 41
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 42
2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin............................................................ 42
2.2. Các phƣơng pháp xử lý số liệu, thông tin............................................ 43
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN BẮC MÊ,TỈNH HÀ GIANG ........................................................... 46
3.1. Một số điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Bắc Mê ảnh
hƣởng tới công tác quản lý đất đai. ............................................................. 46
3.1.1. Vị trí địa lý và ranh giới địa chính................................................. 46
3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội............................................... 47
3.1.3. Đánh giá chung về ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã
hội ở huyện Bắc Mê đối với công tác quản lý đất đai.............................. 48
3.2. Thực trạng cơ quan chuyên môn quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bắc
Mê ................................................................................................................ 51
3.2.1. Về bộ máy tổ chức .......................................................................... 51
3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý đất đai . 51
3.3. Khái lƣợc về hiện trạng sử dụng đất ở huyện Bắc Mê ......................... 53
3.3.1. Hiện trạng quỹ đất.......................................................................... 53
3.3.2. Hiện trạng sử dụng các loại đất: ................................................... 53
3.3.3. Biến động các loại đất đai giai đoạn 2010-2014........................... 56
3.4. Tình hình quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bắc Mê giai đoạn 2010-2014 61
3.4.1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về
quản lý, sử dụng đất đai ........................................................................... 61
3.4.2. Triển khai công tác kỹ thuật và nghiệp vụ địa chính ..................... 63
3.4.3. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích
sử dụng đất ............................................................................................... 70
3.4.4. Quản lý tài chính về đất đai ........................................................... 71
3.4.5. Giám sát, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại trong quản lý
và sử dụng đất đai .................................................................................... 72
3.5. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc về đất đai................................. 74
3.5.1. Kết quả đạt được ............................................................................ 74
3.5.2. Một số hạn chế ............................................................................... 75
3.5.3. Nguyên nhân của các hạn chế trong quản lý đất đai ở huyện Bắc Mê 77
CHƢƠNG 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC MÊ ......................... 80
4.1. Quan điểm và định hƣớng quản lý và sử dụng đất đai của huyện Bắc
Mê trong thời gian tới .................................................................................. 80
4.1.1. Quan điểm quản lý và sử dụng đất trong thời gian tới.................. 80
4.1.2. Định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện Bắc Mê .... 83
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đất đai của chính quyền huyện
Bắc Mê......................................................................................................... 84
4.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và thông tin
đất đai....................................................................................................... 84
4.2.2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, đào tạo đội ngũ cán bộ địa chính.. 85
4.2.3. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính về đất đai ............ 86
4.2.4. Tăng cường quyền hạn và trách nhiệm quản lý đất đai của các cấp .. 87
4.2.5. Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất.................................................................................................... 87
4.2.6. Cải tiến, bổ sung và hoàn thiện quy trình giao đất, cho thuê đất và
chuyển mục đích sử dụng đất ................................................................... 884.2.7. Quản lý chặt chẽ công tác kê khai đăng ký đất đai và cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất ................................................................ 88
4.2.8. Công tác tài chính về đất đai ......................................................... 89
4.2.9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật pháp
và giải quyết khiếu nại tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai............. 89
4.2.10. Xây dựng chương trình kế hoạch, mục tiêu quản lý đất đai ........ 90
KẾT LUẬN ..................................................................................................... 91
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................ 93
PHỤ LỤC
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By irisquynh
#1034391 Admin cho mình xin link để tải tài liệu này với ạ, mình rất cần Thank admin nhiều
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034393 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement