Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Heort
#997936 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU.......................................................................................................................................................1
1.1.Tính cấp thiết của đề tài .............................................................................. 1
1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu.................................................................. 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.............................................................. 2
1.4. Những đóng góp của luận văn ................................................................... 3
1.5. Kết cấu của luận văn .................................................................................. 3
Chƣơng1:TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU,CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ
KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH
DOANH CÁ THỂ.....................................................................................................................................4
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu................................................................. 4
1.2. Thuế và quản lý thuế .................................................................................. 6
1.2.1. Quan niệm và vai trò của thuế đối với phát triển kinh tế - xã hội ...........................6
1.2.2. Quan niệm và vai trò của quản lý thuế.......................................................................9
1.3. Một số vấn đề cơ bản về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể....... 11
1.3.1. Quan niệm và đặc điểm quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể .....................11
1.3.2. Đối tượng, mục tiêu quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể............................14
1.3.3. Tổ chức thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể................................16
1.3.4. Kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể .............21
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết quản lý thuế đối với hộ kinh
doanh cá thể..................................................................................................... 22
1.4.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá
thể .................................................................................................................... 22

1.4.2. Sự cần thiết quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể........................ 26
1.5. Kinh nghiệm về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể của một số địa
phương trong nước .......................................................................................... 28
1.5.1. Tổng quan kinh nghiệm về quản lý thuế của một số địa phương trong nước .....28
1.5.2. Những bài học kinh nghiệm về quản lý thuế đối với Chi cục Thuế huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh...........................................................................................................................33
Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU..........................................36
2.1. Cách tiếp cận ............................................................................................ 36
2.1.1. Các phương pháp luận................................................................................................36
2.1.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thuể......................................................................37
2.2. Thiết kế nghiên cứu.................................................................................. 38
2.2.1. Câu hỏi nghiên cứu......................................................................................................38
2.2.2. Khung nghiên cứu........................................................................................................39
2.3. Phương pháp thu thập số liệu, thông tin .................................................. 40
2.3.1. Thu thập thông tin thứ cấp..........................................................................................40
2.3.2. Thu thập thông tin sơ cấp............................................................................................41
2.4. Phương pháp xử lý số liệu........................................................................ 42
Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ
THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH..........................................43
3.1. Điều kiện kinh tế - xã hội và khái quát hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn
huyện Quế Võ.................................................................................................. 43
3.1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội.............................................................................................43
3.1.2. Khái quát hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Quế Võ.................................45
3.2. Hiện trạng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.................................................................................... 47
3.2.1. Xác định mục tiêu, đối tượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể47
3.2.2. Tổ chức thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể .............. 48
3.2.3. Kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể.............62
3.3. Đánh giá chung về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh......................................................................... 66
3.3.1. Những thành tựu..........................................................................................................66
3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế..............................................71
Chƣơng 4: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ
ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH
BẮC NINH................................................................................................................................................77
4.1. Bối cảnh và xu hướng phát triển hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.................................................................................... 77
4.1.1. Bối cảnh trong nước và địa phương ảnh hưởng đến quản lý thuế đối với hộ kinh
doanh cá thể ............................................................................................................................77
4.1.2. Xu hướng phát triển của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Quế Võ........80
4.2. Phương hướng hoàn thiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên
địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh ............................................................ 81
4.3. Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh......................................................................... 86
4.3.1. Xác định đúng mục tiêu, đối tượng quản lý thuế.....................................................86
4.3.2. Tổ chức tốt việc thực hiện quản lý thuế.....................................................................87
4.3.3. Nâng cao hiệu lực bộ máy và trình độ đội ngũ cán bộ quản lý thuế.....................93
4.3.4.Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
cá thể.........................................................................................................................................94
4.3.5. Thực hiện tốt việc áp dụng công nghệ hiện đại vào quản lý thuế đối với hộ kinh
doanh cá thể ............................................................................................................................96
4.3.6. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ về thuế đối với hộ kinh doanh cá thể97
4.4. Kiến nghị của tác giả.............................................................................. 100
KẾTLUẬN............................................................................................................................................101
MỞ ĐẦU
1.1.Tính cấp thiết của đề tài
Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước, thông qua nguồn
thu này để Chính phủ chi tiêu cho các công trình công cộng, cải thiện hệ
thống an ninh xã hội. Vì vậy, vấn đề quản lý thuế sao cho thu đúng, thu đủ
luôn được đặt ra để tạo nguồn thu cho ngân sách và đảm bảo sự công bằng
trong nghĩa vụ đóng góp của người dân.
Trong thời gian qua, công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể
trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực,
góp phần hạn chế thất thu, tăng thu cho Ngân sách Nhà nước với tỷ lệ tăng
năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ
nộp thuế của các hộ kinh doanh cá thể vẫn còn thấp, tình trạng vi phạm pháp
luật thuế vẫn luôn xảy ra ở nhiều hình thức, với mức độ khác nhau, nợ thuế
ngày càng tăng. Đối với nguồn thu này còn nhiều tiềm năng khai thác bởi
thực trạng quản lý thuế còn sót hộ, doanh thu tính thuế còn chưa tương xứng
với doanh thu thực tế kinh doanh của hộ… Do đó, vấn đề cần thiết đặt ra là
phải hoàn thiện chính sách và công cụ quản lý để nâng cao hiệu lực của công
tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Quế Võ
nhằm hướng tới 2 mục tiêu cơ bản là:
- Về phía cơ quan thuế: Thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế
vào ngân sách Nhà nước, đảm bảo nguồn thu ổn định và tăng thu qua các
năm.
- Về phía hộ kinh doanh cá thể: Nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ
thuế của hộ kinh doanh đối với NSNN, tạo cơ sở pháp lý giải quyết đầy đủ
các quyền lợi của người nộp thuế.
Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh là huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh
tế - xã hội còn tương đối khó khăn có số thu từ thuế không nhiều, chưa đủ đáp
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018079 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement