Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Nels
#997860 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
F
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT........................................................................... i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ....................................................................................... ii
DANH MỤC HÌNH .................................................................................................. iii
MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1
CHƢƠNG 1. ...............................................................................................................6
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM
SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC.................6
1.1 . Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn ..........................6
1.1.1. Tình hình nghiên cứu ........................................................................................7
1.1.2. Những khoảng trống cần đƣợc nghiên cứu.....................................................12
1.2. Cơ sở lý luận về Ngân sách nhà nƣớc và chi Ngân sách Nhà nƣớc..................13
1.2.1. Khái niệm, bản chất và chu trình Ngân sách Nhà nƣớc.................................13
1.2.2. Chi Ngân sách Nhà nƣớc ...............................................................................16
1.3. Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc .............................19
1.3.1. Những nội dung cơ bản về kiểm soát chi Ngân sách Nhà nƣớc qua Kho bạc
Nhà nƣớc ...................................................................................................................19
1.3.2...........................................................................................................................26
. Vai trò, trách nhiệm của KBNN trong kiểm soát chi NSNN ...................................26
1.................................................................................................................................31
.4. Kinh nghiệm kiểm soát chi NSNN tại KBNN một số tỉnh trong nƣớc ...............31
1.4.1...........................................................................................................................31
Kinh nghiệm kiểm soát chi NSNN tại KBNN Hà Tĩnh............................................31
1.................................................................................................................................32
.4.2. Kinh nghiệm kiểm soát chi NSNN tại KBNN Thanh Hóa ...............................32
1.................................................................................................................................33
.4.3. Bài học cho KBNN Nghệ An............................................................................33
F
F
CHƢƠNG 2 ..............................................................................................................35
. PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU.................................................35
2. 1. Phƣơng pháp......................................................................................................35
2.1.1. Phƣơng pháp nghiên cứu................................................................................35
2.1.2. Cách tiếp cận..................................................................................................37
2.1.3. Nguồn tƣ liệu..................................................................................................37
2.2. Thiết kế nghiên cứu............................................................................................38
2.2.1. Qui trình nghiên cứu .......................................................................................38
2.2.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu...............................................................................40
2.2.4. Địa điểm nghiên cứu .......................................................................................40
CHƢƠNG 3. .............................................................................................................43
THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI ..........................................................................43
NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ...............................................43
NƢỚC NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2010-2014............................................................43
3.1. Thực trạng kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nƣớc Nghệ
An..............................................................................................................................43
3.1.1. Tình hình kiểm soát chi thƣờng xuyên từ năm 2010-2014............................43
3.1.2. Nội dung kiểm soát chi thƣờng xuyên ............................................................46
3.1.3. Hình thức, qui trình kiểm soát chi thƣờng xuyên ...........................................50
3.2. Thực trạng kiểm soát chi Đầu tƣ XDCB...........................................................51
3.2.1. Tình hình kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ năm 2010-2014.............................51
3.2.2. Nội dung kiểm soát chi đầu tƣ XDCB ..........................................................55
3.2.3. Hình thức, qui trình kiểm soát.........................................................................58
3.3. Đánh giá thực trạng kiểm soát chi NSNN qua KBNN Nghệ An.......................60
3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc .................................................................................60
3.3.2. Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân...........................................................64
Chƣơng 4...................................................................................................................71
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN KIỂM SOÁT CHI NSNN QUA KHO BẠC
NHÀ NƢỚC NGHỆ AN...........................................................................................71
- Một số cơ chế chính sách của nhà nƣớc ban hành còn chậm, chƣa
đƣợc cụ thể, rõ ràng và chƣa đồng bộ, phù hợp với thực tế và thƣờng xuyên
thay đổi làm khó khăn cho KBNN và các đơn vị sử dụng NSNN.
- Một số đơn vị sử dụng ngân sách chƣa nắm bắt kịp và nhận thức
chƣa đúng các quy định của cơ quan nhà nƣớc về chi NSNN, dẫn đến việc chi
NSNN không đúng quy định và hồ sơ kiểm soát chi còn sai sót, gây chậm trễ
trong công tác thanh toán hay phải từ chối thanh thanh toánChƣơng trình tin
học ứng dụng thanh toán vốn đầu tƣ XDCB đã giúp cho cán bộ kiểm soát các
dữ liệu số dƣ kế hoạch vốn, không chế tổng mức, tổng dự toán và dự toán chi
tiết. Tuy nhiên công tác kiểm tra của cán bộ kiểm soát chủ yếu là kiểm tra thủ
công, dựa vào hồ sơ pháp lý, hồ sơ ban đầu, hồ sơ từng lần thanh toán là
chính. Dữ liệu bằng số chƣa có giá trị pháp lý cao vì chƣa có chƣơng trình
kết nối với các cấp, các ngành. Bên cạnh đó chƣơng trình cũng chƣa kết xuất
đƣợc những báo cáo tổng hợp định kỳ, đột xuất nhằm phục vụ cho công tác
điều hành của lãnh đạo các cấp trong đầu tƣ XDCB mà phải thực hiện một
chƣơng trình ứng dụng báo cáo riêng.
Hàng năm dữ liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán, điều chỉnh kế hoạch
năm của các đơn vị sử dụng Ngân sách, các Chủ đầu tƣ quá lớn gây áp lực
cho cán bộ kiểm soát trong việc lập chứng từ, thông báo điều chỉnh kế hoạch
và hạch toán quá nhiều bút toán điều chỉnh.
Dữ liệu theo dõi dƣ tạm ứng của các dự án đầu tƣ còn quá lớncao gây
khó khăn cho công tác theo dõi, đôn đốc thu hồi tạm ứng của KBNN. Các
Chủ đầu tƣ, Ban quản lý dự án c
hậm trình hồ sơ phê duyệt quyết báo cáo Công tác quyết toán chậm.
Đến 31/12/2013 còn 3.707 dự án KBNN Nghệ An chƣa nhận đƣợc quyết định
phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành... (Trong đó dự án thuộc NS tỉnh 954
dự án). Một số dự án đã quyết toán nhƣng Chi phí khác quyết toán còn thiếu
(Ví dụ Dự án cải tạo nâng cấp Trung tâm văn hoá Tỉnh : Do thay đổi dự án
đầu tƣ nên dự án ban đầu chi phí khác bao gồm cả chi phí lập dự án, Khảo sát
thiết kế toàn dự an nhƣng khi thực hiện dự án chỉ thực hiện một số hạng mục
nên quyết toán chỉ những hạng mục thi công và chi phí khác theo tỷ lệ % do
đó không quyết toán đủ toàn bộ chi phí khác của cả dự án đã lập ban đầu ).
ảnh hƣởng đến công tác tất toán tài khoản, bàn giao hồ sơ đƣa
vào kho lƣu trữ của KBNN.
Hiện tại KBNN Nghệ An chƣa nhận đƣợc quyết định phê duyệt quyết
toán của 3.551 dự án đã hoàn thành đƣa vào khai thác sử dụng, trong đó
NSTW : 69 dự án; NS Tỉnh : 1.257 dự án; NS Huyện : 827 dự án; NS xã :
1.398 dự án. Bên cạnh đó cCông tác thu hồi do giá trị đƣợc chấp nhận quyết
toán thấp hơn giá trị chủ đầu tƣ đã thanh toán cho nhà thầu, các chủ đầu tƣ
thực hiện còn chậm.vốn cấp vƣợt so với quyết toán đƣợc duyệt chậm. Theo
quy định tại thông tƣ 19: Sau 6 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết
toán dự án hoàn thành, chủ đầu tƣ phải hoàn thành việc giải quyết công nợ và
làm thủ tục tất toán tài khoản đầu tƣ của dự án (công trình) tại cơ quan thanh
toán, cho vay vốn đầu tƣ. Còn 239 dự án đã phê duyệt quyết toán nhƣng có
giá trị quyết toán thấp hơn giá trị đã thanh toán, số phải thu hồi: 4.850 triệu
đồng.Tuy nhiên một số dự án căn cứ vào quyết định phê duyệt quyết toán thì
số thanh toán vốn cho dự án lớn hơn số đƣợc phê duyệt quyết toán, KBNN
Nghệ An đã có tthƣờng xuyên đôn đốc chủ đầu tƣ thu hồi số chênh lệch phải
thu để nộp ngân sách nhƣng một số chủ đầu tƣ vẫn chƣa thực hiện.
Việc chi mua sắm, sửa chữa không thực hiện rải đều các tháng trong
năm mà tập trung chủ yếu vào tháng cuối năm (tháng 12) và đầu năm
sau(tháng 01). Vì vậy, khối lƣợng lớn hồ sơ, chứng từ chi ngân sách gửi đến
KBNN trong khoảng thời gian ngắn đã gây áp lực rất lớn đối với KBNN;
- Một số công việc đơn vị đã thực hiện hoàn chỉnh (hợp đồng đã đƣợc

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By pjnkpoog
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement