Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dominhtrang020984
#997856 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN
SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA KHO BẠC NHÀ NƢỚC QUẬN .......................... 4
1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu .............................................................. 4
1.2. Chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc.............................. 6
1.2.1. Khái niệm chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ...... 6
1.2.2. Đặc điểm và vai trò của chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách
nhà nƣớc.................................................................................................... 7
1.2.3. Nội dung của chi đầu tƣ xây dựng bản từ ngân sách nhà nƣớc 10
1.3. Kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc của Kho
bạc nhà nƣớc quận ...................................................................................... 10
1.3.1. Khái niệm kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc quận........................................................... 10
1.3.2. Mục tiêu và nguyên tắc kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ
ngân sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc quận ................................... 11
1.3.3. Bộ máy kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc quận........................................................... 13
1.3.4. Công cụ kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc quận........................................................... 15
1.3.5. Quy trình kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc quận........................................................... 16
1.3.6. Các yếu tố ảnh hƣởng đến kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ
ngân sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc quận ................................... 29
1.3.7. Kinh nghiệm về công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ xây dựng cơ
bản qua Kho bạc một số địa phƣơng....................................................... 37
1.3.8. Một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng đối với Kho bạc nhà
nƣớc Hoàn Kiếm ..................................................................................... 39
CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP .................. 37
2.1 Quy trình nghiên cứu ............................................................................ 37
2.2 Phƣơng pháp thu thập và xử lý thông tin.............................................. 38
2.2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin ..................................................... 38
2.2.2. Phƣơng pháp so sánh ..................................................................... 39
2.2.3 Phƣơng pháp phân tích tổng hợp ...................................................... 39
CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ
XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA KHO BẠC
NHÀ NƢỚC HOÀN KIẾM............................................................................ 40
3.1.Khái quát về Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm........................................ 40
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm....... 40
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm............ 41
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm...................... 43
3.2. Thực trạng chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc qua Kho
bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm giai doạn 2010-2014 ......................................... 48
3.3. Thực trạng kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm giai đoạn 2010 -2014................. 49
3.3.1. Thực trạng bộ máy kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm ................................. 49
3.3.2. Thực trạng công cụ kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN của
KBNN Hoàn Kiếm.................................................................................. 50
3.3.3. Thực trạng thực hiện quy trình kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ
bản từ ngân sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm ............. 55
3.4. Đánh giá về kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
nƣớc của Kho bạc Nhà nƣớc Hoàn Kiếm................................................... 73
3.4.1. Điểm mạnh trong kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nƣớc của Kho bạc Nhà nƣớc Hoàn Kiếm ................................ 73
3.4.2. Điểm yếu trong kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách
nhà nƣớc của Kho bạc Nhà nƣớc Hoàn Kiếm ........................................ 77
3.4.3. Nguyên nhân của những điểm yếu................................................ 87
CHƢƠNG 4: HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ
BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HOÀN
KIẾM............................................................................................................... 92
4.1. Mục tiêu phát triển và phƣơng hƣớng hoàn thiện kiểm soát chi đầu tƣ
xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm
..................................................................................................................... 92
4.1.1. Mục tiêu phát triển của Kho bạc NN Hoàn Kiếm đến năm 2020. 92
4.1.2. Phƣơng hƣớng hoàn thiện kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản
của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm ......................................................... 93
4.2. Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm..................................... 95
4.2.1. Giải pháp hoàn thiện bộ máy kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản
từ ngân sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm .................... 95
4.2.2. Giải pháp hoàn thiện công cụ kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ
bản từ ngân sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm ............. 97
4.2.3. Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ
bản từ ngân sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm ........... 101
4.3.Kiến nghị............................................................................................. 114
4.3.1. Kiến nghị đối với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nƣớc .................. 114
4.3.2. Kiến nghị đối với Sở, Ban, ngành địa phƣơng............................ 114
4.3.3. Kiến nghị đối với chủ đầu tƣ, ban quản lý dự án................................ 116
KẾT LUẬN................................................................................................... 118
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................... 120

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, trong tiến trình phát triển của xã hội, đầu tƣ là một hoạt động
không thể thiếu và đang càng ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Trong đó đầu tƣ
xây dựng cơ bản là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình xây dựng
và phát triển đất nƣớc nhất là đối với các nƣớc đang phát triển nhƣ Việt Nam.
Đối với thành phố Hà Nội, nhất là quận Hoàn Kiếm với định hƣớng phát
triển kinh tế văn hóa và du lịch nhu cầu đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng là rất
lớn. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của Hà Nội, quận Hoàn
Kiếm đã nhận đƣợc sự quan tâm của Đảng, UBND thành phố Hà Nội trong tất
cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đầu tƣ xây dựng cơ bản. Tổng vốn đầu tƣ
toàn xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trung bình hàng năm hàng ngàn tỷ
đồng, trong đó phần lớn là vốn ngân sách Nhà nƣớc. Nhiều dự án hoàn thành
bàn giao đƣa vào khai thác, sử dụng đã phát huy đƣợc hiệu quả góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân
trên địa bàn. Tuy nhiên vẫn còn đây đó việc thất thoát vốn đầu tƣ xây dựng cơ
bản, hiệu quả sử dụng đồng vốn ngân sách trong đầu tƣ xây dựng cơ bản chƣa
cao, gây ra hiện tƣợng lãng phí nguồn lực tài chính quốc gia. Tình trạng trên do
nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó vấn đề kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng
cơ bản tại Kho bạc nhà nƣớc đóng vai trò hết sức quan trọng, và rất cần thiết
bởi Kho bạc nhà nƣớc là cơ quan cuối cùng kiểm soát để đƣa vốn ra khỏi Ngân
sách Nhà nƣớc. Kho bạc Nhà nƣớc Hoàn Kiếm với vai trò là cơ quan kiểm
soát chi cần nhận biết những hiện tƣợng thất thoát, lãng phí để góp phần
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ từ nguồn vốn NSNN. Vì vậy hoàn thiện
kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ ngân sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc
Hoàn Kiếm có ý nghĩa to lớn trong việc tăng hiệu quả đầu tƣ, tiết kiệm ngân
sách, chống thất thoát lãng phí.

Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên, tui đã chọn đề tài: “Kiểm soát chi
đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước của Kho bạc nhà
nước Hoàn Kiếm” làm luận văn thạc sỹ của mình.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Phân tích đƣợc thực trạng kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ
ngân sách nhà nƣớc của Kho bạc Nhà nƣớc Hoàn Kiếm và nguyên nhân của
những điểm yếu.
- Đề xuất một số giải pháp từ đó xác định đƣợc điểm mạnh điểm yếu
trong kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc của Kho
bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm.
3. Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về nôi dung: Nghiên cứu hệ thống kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ
ngân sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc quận bao gồm: bộ máy kiểm soát
chi, công cụ kiểm soát chi và quy trình kiểm soát chi.
+ Không gian: Nghiên cứu hoạt động kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ
ngân sách nhà nƣớc do Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm quản lý
+ Thời gian: Số liệu thứ cấp đƣợc thu thập giai đoạn 2010-2014 và đề
xuất giải pháp đến năm 2020.
- Câu hỏi nghiên cứu:
+ Các yếu tố ảnh hƣởng đến kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ
ngân sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc quận là gì?
+ Thực trạng kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm hiện nay nhƣ thế nào?
+ Những điểm mạnh và điểm yếu trong kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng
cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm hiện nay là

gì? Nguyên nhân của những điểm yếu.
+ Có những giải pháp nào nhằm hoàn thiện kiểm soát chi đầu tƣ xây
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm?
4. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận luận văn bao gồm 4 chƣơng:
Chƣơng 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu và cơ sở lý luận về kiểm soát
chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc quận.
Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu.
Chƣơng 3: Phân tích thực trạng kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản
từ ngân sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm.
Chƣơng 4: Hoàn thiện kiểm soát chi đầutƣ xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nƣớc của Kho bạc nhà nƣớc Hoàn Kiếm.

- Số hồ sơ từ chối thanh toán thông qua kiểm soát chi đầu tƣ: Chỉ tiêu này là
tỷ lệ phần trăm số hồ sơ từ chối thanh toán so với số hồ sơ đƣợc giải quyết trong năm.
1.3.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ
ngân sách nhà nước của Kho bạc nhà nước quận
1.3.6.1. Các yếu tố khách quan
- Cơ chế chính sách: Đây là một trong những nhân tố tác động trực tiếp
đến huy động và sử dụng vốn đầu tƣ XDCB, tác động trực tiếp đến hiệu quả
của vốn đầu tƣ.Các thể chế chính sách này đƣợc bao hàm trong các văn bản
pháp luật nhƣ: luật NSNN, luật xây dựng, luật đấu thầu, luật doanh nghiệp,
luật đất đai, luật thuế…Ngoài ra cơ chế chính sách còn đƣợc thể hiện trong
các văn bản dƣới luật về quản lý vốn đầu tƣ XDCB, các chính sách đầu tƣ,
các quy chế, quy trình, thông tƣ vế quản lý đầu tƣ và quản lý vốn đầu tƣ.Các
chế độ chính sách này phải đồng bộ, thống nhất mang tính khả thi, phù hợp
với pháp luật hiện hành của Nhà nƣớc, đảm bảo công tác kiểm soát diễn ra
chặt chẽ. Cơ chế đúng đắn, sát thực tế, ổn định là điều kiện tiên quyết quyết
định thắng lợi mục tiêu đề ra. Cá biệt có những điều, khoản thuộc các văn bản
quy phạm pháp luật ban hành sau lại mâu thuẫn với các văn bản ban hành
trƣớc hay không thể thực hiện đƣợc trong thực tế, gây khó khăn cho các tổ
chức, đơn vị và cá nhân trong quá trình chuẩn bị, thực hiện dự án và giải ngân
vốn đầu tƣ XDCB.
- Hê ̣thống điṇ h mƣ́ c , đơn giá trong XDCB . Đây là yếu tố quan tron ̣ g
và là căn cƣ́ tính toán về măṭ kinh tế tài chính của dƣ̣ án . Nếu xác điṇ h sai
điṇ h mƣ́ c đơn giá thì cái sai đó sẽ đƣơc ̣ nhân lên nhiều lần trong các dƣ̣ án ,


khác cũng nhƣ các sai lầm của thiết kế , khi đã đƣơc ̣ phê duyêṭ , đó là
nhƣ̃ng sai lầm lan ̃ g phí hơp ̣ pháp và rất khó sƣ̉ a chƣ̃a.
- Công tác lập, phân bổ dự toán, kế hoạch vốn đầu tƣ XDCB hàng năm
của các cấp, các ngành và các địa phƣơng và cơ quan tài chính có tác động lớn

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement