Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoang_lang_tu761
#997750 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI
NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ............................................................................................7
1.1. Chất lƣợng cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhà nƣớc ở Việt Nam ..............7
1.1.1. Khái niệm cán bộ quản lý .............................................................................7
1.1.2. Khái niệm chất lượng cán bộ quản lý...........................................................8
1.1.3. Yêu cầu chất lượng cán bộ quản lý trong các DNNN ................................11
1.1.4. Tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ quản lýError! Bookmark not defined.
1.1.5. Mục đích của việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL ............................17
1.2. Đào tạo và phát triển chất lƣợng đội ngũ CBQL ..............................................18
1.2.1. Tạo nguồn cán bộ quản lý ..........................................................................18
1.2.2. Hệ thống đào tạo ........................................................................................19
1.2.3. Phát triển cán bộ quản lý............................................................................32
1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đội ngũ CBQL....................................36
1.3.1. Môi trường bên ngoài doanh nghiệp ..........................................................36
1.3.2. Môi trường bên trong doanh nghiệp ..........................................................37
1.3.3. Yếu tố cán bộ quản lý..................................................................................38
1.4. Kinh nghiệm về đào tạo và phát triển nâng cao CBQL ....................................38
1.4.1. Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo .................................................................39
1.4.2. Kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân
lực cho doanh nghiệp của một số nước trên thế giới ...........................................40
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CBQL Ở CÔNG TY XÂY
LẮP ĐIỆN 4 ................................................................................................................42
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Xây lắp điện 4.....................................................42
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển...................Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức..........................................................44
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ..................................................47
2.2. Thực trạng công tác nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBQL ở Công ty Xây lắp điện
4................................................................................................................................53
2.2.1. Tổng quan về hệ thống đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...................53
2.2.2. Phân tích thực trạng hoạt động quản lý đào tạo CBQL.............................58
2.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý .............................................65
2.2.3.1. Chất lượng đội ngũ CBQL sau đào tạo và phát triển .............................65
2.2.3.2. Thực trạng sử dụng CBQL sau đào tạo và phát triển .............................69
2.2.3.3. Các chính sách duy trì và nâng cao nguồn nhân lực quản lý .................70
2.2.3.4. Hoạch định và bổ nhiệm cán bộ ..............................................................72
2.3. Đánh giá công tác nâng cao đội ngũ CBQL tại Công ty Xây lắp điện 4 ..........74
2.3.1. Những kết quả đạt được..............................................................................74
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân....................................................................75
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC NÂNG
CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY XÂY
LẮP ĐIỆN 4 ................................................................................................................79
3.1. Quan điểm định hƣớng trong công tác đào tạo của Công ty.............................79
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán
bộ quản lý tại Công ty Xây lắp điện 4......................................................................80
3.2.1. Giải pháp nâng cao vai trò công tác phát triển cán bộ tiềm năng nhằm tạo
nguồn lãnh đạo cho doanh nghiệp trong tương lai ..............................................80
3.2.2. Giải pháp đào tạo và nâng cao cho cán bộ quản lý tiền thân là các chuyên
gia kỹ thuật ...........................................................................................................83
3.3. Một số kiến nghị................................................................................................86
KẾT LUẬN ...............................................................................................................88
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................89
1. Lý do chọn đề tài
Trong xu thế hội nhập quốc tế, cuộc cạnh tranh giữa các công ty ngày
càng khốc liệt và khó khăn hơn. Cuộc cạnh tranh đó thể hiện trên tất cả các mặt
chất lƣợng, giá cả, tài chính, công nghệ, quản lý… Nhƣng trên hết đứng đằng
sau mọi cuộc cạnh tranh đó là yếu tố con ngƣời. Thực tế đã chỉ ra rằng đối thủ
cạnh tranh đều có thể sao chép y hệt mọi bí quyết của công ty về các phƣơng
pháp bán hàng, công nghệ, sản phẩm… Duy chỉ có đầu tƣ vào yếu tố con ngƣời
là ngăn chặn đƣợc đối thủ cạnh tranh sao chép bí quyết của mình. Để có thể
cạnh tranh thành công, việc đầu tƣ vào công tác nâng cao chất lƣợng nguồn nhân
lực là điều tất yếu. Trong đó, việc chú trọng vào công tác đào tạo và phát triển
đội ngũ cán bộ quản lý các cấp hiện đƣợc coi là một trong những chiến lƣợc tốt
nhất giúp các tổ chức, công ty phát triển bền vững.
Việt Nam giờ đây đang trong thời kỳ đổi mới, những thay đổi về kinh tế
xã hội đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Một mặt, chúng ta cố gắng huy
động mọi tiềm năng để đƣa đất nƣớc trở thành một nƣớc công nghiệp có nền
kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân đƣợc nâng cao, mặt khác, lại phải luôn
tỉnh táo, cảnh giác để hƣớng sự phát triển này không đi chệch mục tiêu xã hội
chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội,
trƣớc hết phải có con ngƣời xã hội chủ nghĩa”. Cán bộ, công nhân viên chức là
những ngƣời gánh trên vai trọng trách nặng nề của đất nƣớc, vì vậy họ phải thực
sự là những “con ngƣời xã hội chủ nghĩa”. Ngay từ khi Đảng ta ra đời, vấn đề
cán bộ đã đƣợc coi là mối quan tâm hàng đầu và ngày càng đƣợc chú ý. Mấy
năm gần đây, Đảng và Nhà nƣớc ta đã ban hành nhiều chủ trƣơng chính sách về
vấn đề cán bộ quản lý nhằm củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao đội ngũ
này. Tuy nhiên, muốn đƣa ra đƣợc những chủ trƣơng, chính sách đúng đắn và
thực hiện một cách có hiệu quả, thì cùng với việc tăng cƣờng công tác tổng kết
thực tiễn cần nắm vững lý luận, đi sâu vào bản chất của khái niệm, thấy đƣợc
những nét đặc thù và vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý đồng thời nhận rõ những
thuận lợi cũng nhƣ khó khăn mà giai đoạn phát triển mới đang đặt ra cũng nhƣ
yêu cầu cấp bách về việc nâng cao chất lƣợng đối với đội ngũ cán bộ quản lý
hiện nay.
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng đó, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm hơn
đến công tác nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ quản lý. Tuy nhiên tại nhiều
đơn vị nhà nƣớc, công tác nâng cao chất lƣợng nguồn cán bộ quản lý còn sơ sài
và thiếu tính thực tiễn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp
điện 4 (Công ty Xây lắp điện 4) là một trong số doanh nghiệp đó.
Công ty Xây lắp điện 4 đƣợc thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty Xây
lắp điện 1 với Công ty Xây lắp đƣờng dây và trạm IV theo Quyết định số
1170/NL/TCCB-LĐ ngày 28/12/1987 của Bộ trƣởng Bộ Năng lƣợng. Là Công
ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công
nghiệp Việt Nam nay thuộc Bộ Công thƣơng.
Trải qua hơn 25 năm hoạt động trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung,
trong đó, vai trò của thị trƣờng chịu ảnh hƣởng nặng nề của các chính sách và
biện pháp điều tiết cũng nhƣ cơ chế bao cấp của Nhà nƣớc, Công ty Xây lắp
điện 4 đã trở thành một trong những doanh nghiệp có uy tín hàng đầu của cả
nƣớc về xây lắp các công trình điện. Tuy nhiên Công ty Xây lắp điện 4 vẫn đang
trong tình trạng thụ động, luôn phản ứng chậm trƣớc các thay đổi của môi
trƣờng đặc biệt là trong bối cảnh luôn gặp phải tình trạng cạnh tranh gay gắt nhƣ
hiện nay. Để có thể đạt đƣợc mục tiêu chiến lƣợc đã đề ra, vấn đề con ngƣời,
hay nói cách khác là nhiệm vụ nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ quản lý cần
đƣợc Công ty Xây lắp điện 4 quan tâm hơn bao giờ hết. Xuất phát từ thực trạng
trên, em chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công
ty Xây lắp điện 4” làm luận văn thạc sỹ.
2. Tình hình nghiên cứu
Ở Việt Nam, qua một thời gian dài, vấn đề tạo nguồn nhân lực trong các
doanh nghiệp đƣợc xem nhƣ chi phí chứ không phải là đầu tƣ. Chính vì vậy, các
doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nƣớc thực hiện đào tạo theo hƣớng
có tiền thì đào tạo, không có thì không đào tạo. Do đó, việc nghiên cứu sâu về
nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực quản lý trong doanh nghiệp không nhiều.
Có một số công trình nghiên cứu liên quan tới đề tài của tác giả nhƣ:
- Ngô Thị Minh Hằng (2008), “Suy nghĩ về công tác đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực trong các công ty nhà nƣớc trong thời kỳ hội nhập”, Tạp chí
kinh tế tài chính,Tr. 32-35.
Đánh giá: Tác giả đã trình bày về sự nhìn nhận của các doanh nghiệp nhà
nƣớc về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh nền kinh
tế hội nhập, đồng thời chỉ ra những bất cập trong việc thực hiện công tác đào tạo
của các doanh nghiệp hiện nay. Nghiên cứu trên trình bày khá sâu về thực trạng
công tác đào tạo của các doanh nghiệp nhà nƣớc trong quá trình hội nhập, qua
đó đánh giá sự thay đổi trong tƣ duy của các doanh nghiệp hiện nay.
- Nguyễn Hữu Lam (2007), “Mô hình năng lực trong giáo dục, đào tạo và
phát triển”, Nhà Xuất bản Lao động – Xã hội.
Đánh giá: Đây là một bài viết về hoạt động đào tạo của các doanh nghiệp
Việt Nam hiện nay. Bài viết đƣa ra so sánh công tác đào tạo trong doanh nghiệp
giữa Việt Nam và các quốc gia khác trong đó chỉ ra các quan niệm sai lầm của
các nhà lãnh đạo công ty Việt đối với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực là quá chú ý đến chi phí mà quên đi phần chất lƣợng trong đào tạo. Bài viết
trên đã đƣa ra khá nhiều ví dụ tổng quát về hoạt động đào tạo cũng nhƣ quy
trình đánh giá chất lƣợng đào tạo trong công ty ở các nƣớc phát triển, qua đó
đƣa ra kinh nghiệm đối với doanh nghiệp Việt Nam.
- “Đào tạo và phát triển trong doanh nghiệp” – Bài giảng của Lê Quân,
giảng viên Đại học Thƣơng mại.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By HangEmily
#1014868 Ad ơi chia sẻ tài liệu này cho e với, e đang cần làm bài tiểu luận về chủ đề này. Thanks ad nhiềuuuu
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014885 Tên em dễ thương vậy
Link mới update, mời em xem lại ở trên và tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement