Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By khungtroingayxua
#997749 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) là một quá trình tất yếu lịch sử.
Để trở thành một nƣớc phát triển về mọi mặt, mỗi quốc gia đều trải qua quá trình
CNH, HĐH, trong đó có Việt Nam. Nhƣ vậy, có nghĩa là, vì CNH, HĐH gắn liền
với quá trình xóa bỏ cùng kiệt nàn và lạc hậu, chuyển từ lao động thủ công sang lao
động cơ khí và tự động hóa; từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công
nghiệp và dịch vụ; xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lƣợng sản
xuất…Kết quả của quá trình này không chỉ là sự phát triển của công nghiệp, mà còn
bao hàm cả sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực khác nhau; tạo nền tảng cho sự
tăng trƣởng nhanh và bền vững cho đất nƣớc nói chung và huyện Diễn Châu nói
riêng. Song để đạt đƣợc thành tựu đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó con
ngƣời là yếu tố then chốt.
Nguồn lực con ngƣời đƣợc coi là nguồn lực quan trọng nhất, quý báu nhất,
có vai trò quyết định, đặc biệt đối với nƣớc ta, khi nguồn lực tài chính và nguồn lực
vật chất còn hạn hẹp. Trong nguồn lực con ngƣời nói chung thì bộ phận cán bộ,
công chức đóng vai trò then chốt cho sự thành công của quá trình CNH, HĐH đất
nƣớc.
Trong thời gian qua huyện Diễn Châu đã và đang có nhiều cố gắng trong
việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức (CB, CC), đã thu đƣợc nhiều
kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, cho đến nay về cơ cấu, số lƣợng, chất lƣợng cán
bộ công chức của huyện chƣa thật sự đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp
hóa, hiện đại hóa của huyện nhà. Để đánh giá đúng thực trạng về chất lƣợng đội ngũ
cán bộ, công chức thời gian qua ở huyện Diễn Châu, tui mạnh dạn chọn Đề tài:
“Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp
hóa, hiện đại hóa tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An” để làm nội dung nghiên
cứu. Từ đó góp phần định rõ phƣơng hƣớng và có những giải pháp cụ thể để nâng
cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện
đại hóa huyện Diễn Châu .
* Vấn đề cần nghiên cứu:
Trong khuôn khổ Luận văn này, tác giả sẽ tập trung nghiên cứu một số vấn đề
sau đây:
- Vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức trong tuyến trình CNH- HĐH của địa
phƣơng là gì?
- Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có những giải pháp gì để
nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức?
- Những khó khăn, bất cập, hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay do
những nguyên nhân nào?
- Xây dựng giải pháp gì để nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức
huyện Diễn Châu đáp ứng đƣợc yêu cầu CNH- HĐH tại địa phƣơng.
2. Tình hình nghiên cứu.
Chất lƣợng nguồn nhân lực, trong đó bao hàm đội ngũ cán bộ, công chức có
vị trí quan trọng trong mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vấn đề này đã đƣợc Đảng, Nhà nƣớc và các nhà khoa học,
các nhà hoạch định chính sách quan tâm. Tuy nhiên, trong sự phát triển nhƣ vũ bão
của khoa học, công nghệ, trƣớc yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế thì việc làm thế
nào để nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức là vấn đề cần đƣợc quan tâm
đặc biệt và cần có sự nghiên cứu đầy đủ hơn. Một số công trình đã đề cập khá sâu
các quan điểm, giải pháp về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp và
nâng cao chất lƣợng hoạt động của bộ máy chính quyền nhƣ:
- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nƣớc KHXH 05-03 (GS-TS Nguyễn Phú
Trọng làm chủ nhiệm đề tài) “Luận chứng khoa học cho việc nâng cao chất lƣợng đội
ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc” đã đúc kết
và đƣa ra những quan điểm, định hƣớng trong việc sử dụng các biện pháp nhằm nâng
cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ nói chung và trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống
kinh tế xã hội. Đề tài là một tài liệu tham khảo hữu ích trong trƣờng hợp liên quan đến
cán bộ là công chức trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Luận văn thạc sỹ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý Nhà nƣớc
về kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thanh Hóa” của Cầm Bá
Tiến (2000), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Luận văn đã phân tích thực
trạng đội ngũ cán bộ các huyện tại Thanh Hóa đồng thời đề tài chú trọng đề xuất
giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong quản lý nhà nƣớc về kinh tế.
- Luận án tiến sĩ kinh tế: “Hoàn thiện thể chế quản lý công chức ở Việt Nam
trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế” của Trần Anh Tuấn (2007), Đại học
Kinh tế Quốc dân. Luận án tập trung đi sâu vào nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các
giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý đội ngũ công chức ở Việt Nam
đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.
- Luận văn thạc sỹ: "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã trên địa bàn
huyện Nghi Lộc" của Thái Bá Châu (2013), Huyện ủy Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Luận
văn đã nêu lên tổng quan những vấn đề cơ bản về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý
nói chung và đội ngũ cán bộ QLNN về kinh tế ở cấp xã nói riêng; phân tích đúng
thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã trên địa bàn huyện, từ đó đề xuất
các giải pháp để phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ QLNN về
kinh tế ở cấp xã trên địa bàn huyện một cách đồng bộ, hợp lý, đáp ứng đƣợc yêu
cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Đề án số 03- ĐA/HU của Ban Thƣờng vụ Huyện ủy Diễn Châu (2011) về
việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cấp huyện và cơ sở
trong giai đoạn 2011- 2015 và những năm tiếp theo. Trong đó đã quan tâm đề cập
vấn đề quy hoạch, đào tạo, xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính
trị cấp huyện và cơ sở trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đề án vẫn chƣa đi sâu, nghiên
cứu cụ thể về việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn.
Mặc dù các tác giả khai thác ở các khía khía cạnh khác nhau nhƣng tựu chung
lại là nhằm một mục đích phát triển, nâng cao chất lƣợng đội ngũa cán bộ, công chức
đấp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội qua các thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, việc
nghiên cứu về nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH ở
huyện Diễn Châu đến nay chƣa có một tác giả nào đi sâu nghiên cứu. Luận văn là kết
quả nghiên cứu của tác giả trên cơ sở vận dụng kiến thức khoa học, thừa kế các công
trình nghiên cứu của các tác giả đi trƣớc và kết hợp với kết quả điều tra xã hội học,
kinh nghiệm thực tiễn công tác của bản thân những năm vừa qua.
Đây thật sự là cơ hội để tác giả tìm hiểu nghiên cứu, góp phần để nâng cao
chất lƣợng nguồn lực nói chung và chất lƣợng cán bộ, công chức nói riêng để góp
phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc trong
thời kỳ hội nhập quốc tế.
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích:
Luận văn làm rõ thực trạng chất lƣợng của đội ngũ cán bộ, công chức của
huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã đáp ứng đƣợc yêu cầu CNH- HĐH của địa
phƣơng chƣa? Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cơ bản để nâng cao chất lƣợng
chất lƣợng của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu đó.
Nhiệm vụ:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lƣợng cán bộ,
công chức và công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Phân tích thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức đã đáp ứng đƣợc
yêu cầu của CNH- HĐH tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
- Đề xuất một số phƣơng hƣớng, giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đội
ngũ cán bộ công chức tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Đối tƣợng Luận văn tập trung nghiên cứu là chất
lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH tại huyện Diễn
Châu, tỉnh Nghệ An.
- Phạm vi nghiên cứu:
- Không gian: Lấy huyện Diễn Châu và tham khảo một số địa phƣơng khác
để lấy tƣ liệu so sánh, đối chiếu.
- Thời gian: Từ năm 2010- Tháng 6/2014.
- Nội dung: Luận văn sẽ tập trung vào các nội dung ảnh hƣởng đến chất
lƣợng CB,CC và các nội dung nâng cao chất lƣợng cán bộ công chức nhƣ: Tuyển
dụng, đào tạo, bồi dƣỡng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ, đánh giá, quản lý cán bộ, công
chức.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu.
5.1. Phương pháp nghiên cứu.
Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng các phƣơng pháp phân tích- tổng
hợp, so sánh, đối chiếu, thống kê, hệ thống hóa. Trong đó phƣơng pháp hệ thống
hóa đƣợc sử dụng trong chƣơng 1 nhằm khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn của
việc nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu CNH- HĐH.
Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh đối chiếu đƣợc sử dụng chủ yếu
ở chƣơng 2 nhằm khái quát tình hình kinh tế xã hội huyện Diễn Châu, qua đó phân
tích tổng hợp thực trạng và các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cán bộ công chức,
thống kê số liệu các năm, so sánh, đối chiếu, đánh giá thực trạng cán bộ công chức
của huyện Diễn Châu những mặt mạnh, mặt tồn tại hiện nay và so với các địa
phƣơng khác để đánh giá đúng thực trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao chất
lƣợng cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu của CNH- HĐH của địa phƣơng giai
đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Phƣơng pháp hệ thống hóa, phân tích tổng
hợp đƣợc sử dụng ở chƣơng 3 để xây dựng phƣơng hƣớng, giải pháp cho việc nâng
cao chất lƣợng cán bộ, công chức của huyện Diễn Châu trong thời gian tới.
Ngoài ra, luận văn còn sử dụng phƣơng pháp tìm hiểu tiếp xúc, phỏng vấn
một số CBCC, quan sát hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức tại một số cơ quan
Đảng, nhà nƣớc của cấp huyện, xã. Tổ chức lấy phiếu điều tra bảng hỏi CBCC tại
một số cơ quan với số phiếu thu đƣợc là 90 phiếu đối với hầu hết các vị trí công
việc của CBCC; tham khảo ý kiến của bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ liên quan để
có thêm căn cứ đánh giá đối tƣợng nghiên cứu đúng và đầy đủ hơn.
5.2. Nguồn số liệu:
- Số liệu thứ cấp: Lấy số liệu từ các báo cáo tổng kết, đề án, các bài báo, tạp
chí, thống kê của các cơ quan Đảng và cơ quan quản lý nhà nƣớc Việt Nam, tỉnh
Nghệ An, huyện Diễn Châu và một số địa phƣơng khác.
- Số liệu sơ cấp: Từ kết quả điều tra khảo sát của chính tác giả.
6. Đóng góp của luận văn.
- Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lƣợng cán bộ
công chức và về quá trình CNH-HĐH
- Nêu thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức.
- Đánh giá thành công, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm
trong việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Đƣa ra các giải pháp cơ bản nâng cao chất lƣợng của đội ngũ cán bộ công
chức nhằm đáp ứng yêu cầu đó trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo tại
huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
- Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể đƣợc dùng làm tài liệu tham khảo
cho công tác quản lý cán bộ, công chức của huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
7. Kết cấu của đề tài.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận
văn gồm 3 chƣơng nhƣ sau:
- Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức
- Chƣơng 2: Thực trạng chất lƣợng cán bộ, công chức tại địa bàn huyện Diễn
Châu, tỉnh Nghệ An
- Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng và giải pháp nâng cao chất lƣợng cán bộ, công
chức đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006601 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement