Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By buivananh_xg
#997742 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam hiện nay, sự cạnh tranh giữa các
Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) trong và ngoài nƣớc, giữa các NHTM quốc
doanh và ngoài quốc doanh ngày càng trở nên gay gắt. Đòi hỏi các Ngân hàng
muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động
kinh doanh, đồng thời phải luôn tìm kiếm các hƣớng đi mới phù hợp hơn với
điều kiện và nhu cầu của khách hàng. Trong các hình thức, sản phẩm cung
ứng cho khách hàng thì cho vay (tín dụng) là một hoạt động kinh doanh mang
tính chất truyền thống, nền tảng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tài sản và cơ
cấu thu nhập nhƣng cũng là hoạt động phức tạp, tiềm ẩn những rủi ro lớn cho
các NHTM. Với xu thế nền kinh tế hiện nay, nƣớc ta đang chịu ảnh hƣởng
của suy thoái kinh tế thế giới, hàng loạt Công ty, tập đoàn lớn cũng nhƣ các
cá nhân, hộ gia đình làm ăn thua lỗ, thất thoát vốn. Điều này dẫn đến tỷ lệ gia
tăng nợ xấu, kéo theo nhiều rủi ro khác trong hoạt động kinh doanh của ngành
Ngân hàng. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy các NHTM ra sức
nghiên cứu, cải tiến và sáng tạo các sản phẩm tín dụng đa dạng phục vụ khách
hàng, đồng thời thƣờng xuyên định hƣớng đảm bảo chất lƣợng tín dụng trong
hoạt động cho vay.Trên cƣơng vị một cán bộ làm việc tại Ngân hàng TMCP
Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (VietinBank Hà Tĩnh), căn cứ
vào thực trạng về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân (KHCN) của các
NHTM trên địa bàn Hà Tĩnh cũng nhƣ tại đơn vị công tác, tui chọn đề tài
“Nâng cao chất lượng cho vay đối với Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh”.
Nội dung đề tài này đƣợc đánh giá là rất phù hợp với định hƣớng của các
NHTM và đặc biệt là VietinBank trong giai đoạn hiện nay. Khi các khách hàng
tổ chức kinh tế (TCKT) ngày càng tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn hơn cho Ngân hàng,
thì Ban lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam (VietinBank) đã
liên tục chỉ đạo các Chi nhánh/Phòng giao dịch trong mạng lƣới tập trung vào
mô hình bán lẻ, đối tƣợng chủ yếu là KHCN (cá thể, hộ gia đình). Với phƣơng
châm an toàn và hiệu quả, các sản phẩm cho vay đối với KHCN đã liên tục đƣợc
cập nhật phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Nổi bật trong năm 2013, VietinBank đã phát động chƣơng trình “Thắp
sáng ý tưởng” đối với toàn thể CBCNV trong hệ thống nhằm không ngừng mang
lại những sản phẩm, tiện ích trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ và cho vay
đối với KHCN, đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng và luôn luôn
chú trọng chất lƣợng tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng.
Vậy chất lượng cho vay đối với KHCN là gì? Và làm thế nào để nâng
cao chất lượng cho vay phục vụ cho đối tượng KHCN? Đây là câu hỏi mà tất
cả các NHTM đều mong muốn tìm đƣợc hƣớng trả lời phù hợp và đúng đắn
nhất. Bởi khi chất lƣợng tín dụng đƣợc đảm bảo thì Ngân hàng sẽ gặp đƣợc
rất nhiều thuận lợi, đảm bảo giữ vững đƣợc thƣơng hiệu, hợp tác thành công
với khách hàng, đôi bên cùng có lợi, góp phần ổn định và phát triển nền kinh
tế của đất nƣớc.
Trên cơ sở nghiên cứu trong khuôn khổ của Luận văn tốt nghiệp, với
mong muốn đóng góp kết quả nghiên cứu cá nhân cho hoạt động kinh doanh
của VietinBank Hà Tĩnh, tui muốn qua đề tài có thể nêu lên đƣợc các vấn đề
thực trạng hoạt động cho vay KHCN tại các NHTM trên địa bàn, qua đó tìm
ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng cho mảng cho vay
KHCN. tui hy vọng đề tài sẽ hữu ích cho định hƣớng an toàn tín dụng của
VietinBank Hà Tĩnh nói riêng và các NHTM trong nƣớc nói chung.
2. Tình hình nghiên cứu
Tín dụng ngân hàng nói chung, chất lƣợng tín dụng Ngân hàng nói
riêng là vấn đề thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà nghiên cứu cũng
nhƣ các chuyên gia Ngân hàng.
Nhiều công trình khoa học liên quan đến đề tài đã đƣợc công bố nhƣ:
Tác giả Nguyễn Trọng Chính có công trình “Xây dựng chiến lược cạnh
tranh cho sản phẩm tín dụng Bán lẻ tại BIDV Hà Tĩnh”, bản luận văn đã trình
bày lý luận chung về sản phẩm tín dụng bán lẻ của NHTM; nêu lên thực trạng
tín dụng bán lẻ tại BIDV Hà Tĩnh và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả
năng cạnh tranh của sản phẩm bán lẻ tại BIDV Hà Tĩnh.
Tác giả Ngô Thị Tâm có công trình “Nâng cao chất lượng cho vay
khách hàng cá nhân tại VietinBank – Chi nhánh Chương Dương”, tác giả đã
đề cập đến các cơ sở lý luận về NHTM, các hoạt động của NHTM; đã nêu lên
thực trạng và tìm ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lƣợng
cho vay KHCN tại VietinBank – Chi nhánh Chƣơng Dƣơng.
Tác giả Nguyễn Văn Thanh có công trình “Giải pháp nâng cao hiệu
quả kinh doanh của NHCT Hà Nam”, tác giả đã hệ thống và khái quát hoá
các lý luận cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của NHTM, các nhân tố
ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh của NHTM; đánh giá về thực trạng hiệu
quả kinh doanh của NHCT Hà Nam. Nêu đƣợc nguyên nhân và những vấn đề
cần giải quyết. Đề xuất một hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Hà Nam.
Luận văn của tác giả Hoàng Thị Tâm – PGĐ VietinBank Hà Tĩnh “Xây
dựng chiến lược kinh doanh của NHTM CP Công Thương Việt Nam – Chi
nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 đến 2015” có cung cấp một số thông tin về
VietinBank Hà Tĩnh.Bản luận văn đã nói về chiến lƣợc kinh doanh và đƣa ra
các giải pháp nhằm thực hiện chiến lƣợc kinh doanh của VietinBank Hà Tĩnh.
Một số đề tài trên các trang Web có nghiên cứu đến việc nâng cao chất
lƣợng tín dụng tại một số NHTM khác và tại Chi nhánh khác của hệ thống
VietinBank.
Ngoài ra các kiến thức trang bị trên Sổ tay tín dụng của VietinBank và
trên trang Web nội bộ của VietinBank đã cung cấp kiến thức về các hoạt động
của NHTM nói chung và của VietinBank nói riêng.
Tuy nhiên, chƣa có công trình nghiên cứu nào đánh giá về hoạt động
cho vay đối với KHCN tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và phân tích,
đánh giá về hoạt động cho vay KHCN tại VietinBank Hà Tĩnh theo cách tiếp
cận của khoa học quản lý.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích
Vận dụng nguyên lý về quản lý chất lƣợng cho vay để đánh giá tổng
quát hoạt động này tại VietinBank Hà Tĩnh, từ đó đề xuất những giải pháp
nhằm nâng cao chất lƣợng cho vay KHCN tại VietinBank Hà Tĩnh.
3.2. Nhiệm vụ
- Khái quát những vấn đề chung về hoạt động cho vay KHCN và chất
lƣợng tín dụng Ngân hàng.
- Phân tích đánh giá thực trạng chất lƣợng hoạt động cho vay KHCN
tại VietinBank Hà Tĩnh.
- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng cho vay đối với KHCN tại
VietinBank Hà Tĩnh.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng:
Chất lƣợng cho vay đối với KHCN tại các VietinBank Hà Tĩnh.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
*Phạm vi không gian:Hoạt động cho vay KHCN tại VietinBank Hà Tĩnh
*Phạm vi thời gian: Giai đoạn 2009-2013
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Kế thừa các công trình đã nghiên cứu để làm rõ nguyên lý về hoạt
động cho vay và nâng cao chất lƣợng tín dụng đối với KHCN tại các NHTM.
- Đánh giá tổng quát về hoạt động cho vay đối với KHCN tại các
NHTM trên địa bản tỉnh Hà Tĩnh.
- Khảo sát tình hình và số liệu tại VietinBank Hà Tĩnh, phân tích đánh
giá tài liệu và số liệu về hoạt động cho vay và công tác quản lý chất lƣợng tín
dụng đối với KHCN tại Ngân hàng này.
- Từ việc nghiên cứu và kinh nghiệm bản thân tác giả đƣa ra các giải pháp
nhằm nâng cao chất lƣợng cho vayđối với KHCN tại VietinBank Hà Tĩnh.
- Đề tài sử dụng các phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích tổng
hợp…trong quá trình thực hiện.
6. Dự kiến đóng góp mới của đề tài
- Hoàn thiện thêm cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động cho vay nói
chung và hoạt động cho vay đối với KHCN nói riêng của các NHTM.
- Trình bày và phân tích thực trạng hoạt động cho vay đối với KHCN
trên địa bàn Hà Tĩnh nói chung và hoạt động cho vay đối với KHCN tại
VietinBank Hà Tĩnh nói riêng trong những năm gần đây. Đã nêu kết quả đạt
đƣợc, những mặt còn hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Trên cơ
sở đó, đề tài đã đƣa ra một số giải pháp cho việc nâng cao chất lƣợng cho vay
đối với KHCN tại VietinBank Hà Tĩnh
7. Kết cấu đề tài:
Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chƣơng:
Chương 1:Cơ sở lý luận chung về chất lượng cho vay đối với khách
hàng cá nhân tại các Ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại
VietinBank Hà Tin ̃ h
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng
cá nhân tại VietinBank Hà Tĩnh.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By xuanhao1994
#1015112 mình đang cần chỗ lịch sử hình thành của NHTMCP CÔNG THƯƠNG HÀ TÌNH, bạn giúp mình với
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015166 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement